Zastava Bosne i Hercegovine

Pravo pacijenta na dobijanje obaveštenja i informacija o svom zdravstvenom stanju

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Dušan Rajaković

Objavljeno: 25.09.2015.

Pitanje:

• Koje su dužnosti zdravstvenog radnika u pogledu pružanja informacija i obaveštenja o zdravstvenom stanju pacijenta?

Odgovor:

Ostvarivanje prava na informacije i prava na obaveštenje regulisano je odredbama Zakona o pravima pacijenata ("Sl. glasnik RS", br. 45/2013).

Pacijent ima pravo da blagovremeno dobije sve vrste informacija o stanju svoga zdravlja, zdravstvenoj službi i načinu kako je koristi, o pravima iz zdravstvenog osiguranja i postupcima za ostvarivanje tih prava, kao i pravo na informaciju o imenu i prezimenu i profesionalnom statusu zdravstvenih radnika, odnosno zdravstvenih saradnika koji učestvuju u preduzimanju medicinskih mera i postupku njegovog lečenja uopšte.

Pacijent ima pravo da od nadležnog zdravstvenog radnika blagovremeno dobije obaveštenje, koje mu je potrebno kako bi doneo odluku da pristane ili ne pristane na predloženu medicinsku meru, a nadležni zdravstveni radnik je dužan da ovo obaveštenje pacijentu pruži i bez traženja. Podatak o pruženom obaveštenju upisuje se u istoriju bolesti pacijenta.

Obaveštenje obuhvata:

1) dijagnozu i prognozu bolesti;

2) kratak opis, cilj i korist od predložene medicinske mere, vreme trajanja i moguće posledice preduzimanja, odnosno nepreduzimanja predložene medicinske mere;

3) vrstu i verovatnoću mogućih rizika, bolne i druge sporedne ili trajne posledice;

4) alternativne metode lečenja;

5) moguće promene pacijentovog stanja posle preduzimanja predložene medicinske mere, kao i moguće nužne promene u načinu života pacijenata;

6) dejstvo lekova i moguće sporedne posledice tog dejstva.

Prilikom davanja obaveštenja, nadležni zdravstveni radnik je dužan da vodi računa o starosti, obrazovanju i emocionalnom stanju pacijenta, te da bude siguran da je način davanja obaveštenja razumljiv pacijentu a izuzetno, ukoliko postoji ozbiljna opasnost da bi davanje obaveštenja znatno ugrozilo zdravlje pacijenta, može i prećutati dijagnozu. U tom slučaju obaveštenje se mora dati članu uže porodice pacijenta.

Pacijent, odnosno zakonski zastupnik ima pravo na obaveštenje i uvid u troškove lečenja pacijenta.

Pacijent koji smatra da mu je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, ili da mu je postupkom zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika, uskraćeno neko od prava iz oblasti zdravstvene zaštite, ima pravo da podnese prigovor zdravstvenom radniku koji rukovodi procesom rada ili direktoru zdravstvene ustanove, odnosno osnivaču privatne prakse ili savetniku za zaštitu prava pacijenata. Savetnik pacijenata postupa na teritoriji jedinice lokalne samouprave, sedište za grad Beograd je na adresi ulica Tiršova 1.

Ukoliko pak pacijent u svojstvu osiguranog lica smatra da mu je uskraćeno ili povređeno pravo iz zdravstvenog osiguranja, može lično ili preko zakonskog zastupnika da podnese zaštitniku prava osiguranih lica prijavu o povredi prava iz zdravstvenog osiguranja. Zaštitnici prava osiguranih lica su radnici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a kancelarije se nalaze u zdravstvenim ustanovama. Spisak zaštitnika prava osiguranih lica sa kontakt podacima nalazi se na sajtu RFZO-a (www.rfzo.rs).Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge