Zastava Bosne i Hercegovine

Ovlašćenje savetnika pacijenata da traži izjašnjavanje stručnih organa zdravstvene ustanove

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Ivan Petrović

Objavljeno: 06.11.2015.

Pitanje:

• Da li savetnik za zaštitu prava pacijenata, u postupku utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi sa kvalitetom zdravstvene usluge, pored izjave načelnika odeljenja i direktora ustanove, može da se obrati još nekom organu zdravstvene ustanove i kojem?

Odgovor:

Savetnik pacijenata nema ovlašćenje da zatraži izjašnjenje stručnih organa zdravstvene ustanove.

Odredbom člana 9. Pravilnika o načinu postupanja po prigovoru, obrascu i sadržaju zapisnika i izveštaja savetnika za zaštitu prava pacijenata ("Sl. glasnik RS", br. 71/2013 i 40/2014 - ispr.) propisano je da će savetnik pacijenata, radi utvrđivanja činjeničnog stanja o navodima iz prigovora, zatražiti pismene informacije, podatke i mišljenja od rukovodioca organizacione jedinice, zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika na čije postupanje se prigovor odnosi, kao i od direktora zdravstvene ustanove, odnosno osnivača privatne prakse.

Savetnik nema ovlašćenje da traži izjašnjavanje stručnih organa zdravstvene ustanove. Ako je njihovo mišljenje potrebno u postupku po prigovoru, njihovo izjašnjavanje zatražiće direktor ustanove i dostaviti ga u okviru svog odgovora savetniku pacijenata.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge