Zastava Bosne i Hercegovine

Kršenje prava pacijenta na obaveštenje i uvid u troškove lečenja

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Ivan Petrović

Objavljeno: 06.11.2015.

Pitanje:

• Da li se isticanjem cenovnika usluga stomatologa, nerazumljivim za običnog građanina, krši pravo na obaveštenje?

Odgovor:

Pacijent ima pravo na obaveštenje i uvid u troškove lečenja na način koji je njemu razumljiv.

Članom 11. Zakona o pravima pacijenata ("Sl. glasnik RS", br. 45/2013 - dalje: Zakon) je utvrđeno da pacijent ima pravo da od nadležnog zdravstvenog radnika blagovremeno dobije obaveštenje koje mu je potrebno kako bi doneo odluku da pristane ili ne pristane na predloženu medicinsku meru.

Obaveštenje nadležni zdravstveni radnik daje usmeno i na način koji je razumljiv pacijentu, vodeći računa o njegovoj starosti, obrazovanju i emocionalnom stanju. Ako nadležni zdravstveni radnik proceni da pacijent, iz bilo kog razloga, ne razume dato obaveštenje, obaveštenje se može dati članu pacijentove uže porodice, ako pacijent ne poznaje jezik koji je u službenoj upotrebi na teritoriji zdravstvene ustanove, mora mu se obezbediti prevodilac, a ako je pacijent gluvonem, mora mu se obezbediti tumač, u skladu sa Zakonom.

U okviru prava na obaveštenje, utvrđeno je i pravo pacijenta, odnosno zakonskog zastupnika na obaveštenje i uvid u troškove lečenja.

Isticanje cenovnika stomatoloških usluga, nerazumljivog konkretnom pacijentu, bez usmenog objašnjenja, datog na način koji je pacijentu razumljiv, predstavlja kršenje prava pacijenta na obaveštenje.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge