Zastava Bosne i Hercegovine

Isticanje cenovnika stomatoloških usluga u zdravstvenim ustanovama

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Ivan Petrović

Objavljeno: 06.11.2015.

Pitanje:

• Da li stomatološka služba mora da istakne cenovnik usluga na vidnom mestu?

Odgovor:

Stomatološka služba zdravstvene ustanove nema obavezu isticanja cenovnika usluga, ali mora omogućiti pravo pacijenta na uvid u troškove lečenja.

Odredbom člana 62. stav 1. tačka 5) Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon i 93/2014 - dalje: Zakon) utvrđeno je da je privatna praksa dužna da istakne cenovnik zdravstvenih usluga i izda račun za pružanje zdravstvene usluge, a ponašanje osnivača privatne prakse suprotno propisanoj obavezi predstavlja prekršaj, kažnjiv novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara, prema članu 258. stav 1. tačka 5. Zakona. Stoga je isticanje cenovnika stomatoloških usluga obaveza stomatoloških ordinacija i laboratorija za zubnu tehniku.

Za zdravstvene ustanove, pa i za one koje u svom sastavu imaju stomatološku službu, Zakonom nije izričito utvrđena obaveza isticanja cenovnika usluga, ali se time ne sme umanjiti pravo pacijenata na obaveštenje, koje uključuje i uvid u troškove lečenja. Ograničenje ili onemogućavanje korišćenja ovog prava pacijenta predstavlja prekršaj zdravstvenog radnika, kažnjiv novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara, prema članu 46. stav 1. tačka 2) Zakona o pravima pacijenata ("Sl. glasnik RS", br. 45/2013).

Sa druge strane, Pravilnikom o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite ("Sl. glasnik RS", br. 49/2010) utvrđeno je da, između ostalih u pokazatelje zadovoljstva korisnika uslugama zdravstvene službe spadaju:

1) istaknuto obaveštenje o vrsti zdravstvenih usluga koje se pacijentu kao osiguraniku obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, a koje su delatnost zdravstvene ustanove;

2) istaknuto obaveštenje o zdravstvenim uslugama koje se ne obezbeđuju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, a u skladu sa aktom kojim se uređuje sadržaj, obim i standard prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

3) istaknuto obaveštenje o vidovima i iznosu učešća osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite, kao i oslobađanje od plaćanja učešća;

4) istaknut cenovnik zdravstvenih usluga koje se ne obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, a koje pacijenti plaćaju iz svojih sredstava.

Stoga isticanje cenovnika stomatoloških usluga u zdravstvenim ustanovama, iako nije obaveza, predstavlja izraz poštovanja prava pacijenta na uvid u troškove lečenja i brigu ustanove za podizanje zadovoljstva korisnika zdravstvenih usluga, kao pokazatelja kvaliteta pruženih usluga.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge