Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Uslovi za postavljanje reklame na zgradi

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetioca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 22.05.2016.


Pitanja:

  • Koji su uslovi za postavljanje reklame veličine 55 m2 na zgradi koja se nalazi u Beogradu?

Odgovor:

Uslovi i način postavljanja objekata i sredstava za oglašavanje i oglašavanje na otvorenom prostoru na teritoriji grada Beograda, uređeni su Odlukom o oglašavanju na teritoriji grada ("Sl. list grada Beograda", br. 29/2007, 34/2009, 16/2010 i 44/2014).

Postavljanje objekata i sredstava za oglašavanje vrši se na osnovu dozvole, koju, za sredstva površine preko 2 m2, na zahtev zainteresovanog lica izdaje organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za poslove upravljanja, održavanja i zaštite ulica i drugih opštinskih puteva. Tip, veličina, uslovi i postupak za postavljanje objekata za oglašavanje i sredstava za oglašavanje na određenim objektima utvrđeni su Pravilnikom o tipu, veličini, uslovima i postupku za postavljanje objekata i sredstava za oglašavanje na teritoriji grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 27/2009).

Prema članu 52. Pravilnika, podnosilac zahteva za postavljanje sredstava za oglašavanje na zgradi, privremenim montažnim objektima, ogradama, podzidu i drugim objektima iste ili slične namene uz zahtev je dužan da priloži:

1) dokumentaciju koja ga legitimiše kao vlasnika/korisnika, odnosno saglasnost vlasnika/korisnika objekta na koji se postavlja sredstvo za oglašavanje;

2) projekat sredstva za oglašavanje koji izrađuje ovlašćena projektna organizacija i koji je propisno kompletiran i zapečaćen sa potvrdom i izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli;

3) elektroenergetsku saglasnost na projekat, ako se zahtev podnosi za osvetljeno ili prosvetljeno sredstvo za oglašavanje;

4) saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture, u slučajevima kada se sredstvo postavlja u zoni zaštite ili na zaštićeni objekat;

5) druge saglasnosti u zavisnosti od tipa i mesta postavljanja (organa nadležnog za protivpožarnu zaštitu, za vazdušni saobraćaj i dr.).

Projekat sadrži tehnički opis, tehničke crteže, statički proračun i dokaz nosivosti i stabilnosti odgovarajućeg konstruktivnog rešenja nosača sredstva za oglašavanje sa detaljima montaže nosača sredstva na objekat i montaže sredstva za oglašavanje na nosač i projekat elektroinstalacija za osvetljena ili prosvetljena sredstva za oglašavanje, sa opisom načina promene reklamnog sadržaja i zamene rasvetnih tela.

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge