Zastava Bosne i Hercegovine

Pravila koja se odnose na prodaju pirotehnike, cigareta i žestokih pića preko interneta

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 19.11.2016.


Pitanja:

  • Da li je dozvoljena prodaja preko interneta - online prodaja sledeće grupe proizvoda: pirotehnika, cigarete, žestoka pića i koji propisi uređuju tu vrstu trgovine?

Odgovor:

Opšti zakoni koji regulišu promet robe na malo jesu Zakon o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010 i 10/2013 - dalje: Zakon) i Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon). Prema članu 4. Zakona, trgovina se obavlja slobodno na tržištu. Ograničenje slobode trgovine je u načelu zabranjeno, ali se izuzetno može privremeno uvesti na način i pod uslovima propisanim zakonom.

Shodno Zakonu, trgovina se može obavljati:

  1. u prodajnom objektu (u različitim trgovinskim formatima) i
  2. van prodajnog objekta.

Internet trgovina je oblik daljinske trgovine na malo i pripada trgovini van prodajnog objekta.

U ovom konkretnom slučaju radi se o prodaji posebnih vrsta roba: cigareta, pirotehnike i žestokih pića.

Uslovi za stavljanje u promet cigareta, odnosno trgovina cigaretama regulisana je posebnim propisom - Zakonom o duvanu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn.,108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn., 67/2015 - usklađeni izn., 5/2016 - usklađeni izn. i 65/2016 - usklađeni izn.). Prema članu 2. stav 1. tačka 10) ovog zakona, trgovac na malo duvanskim proizvodima jeste privredni subjekt koji prodaje na malo duvanske proizvode (cigare, cigarilose, cigarete, itd.) i koji je upisan u Evidencionu listu o trgovcima na malo duvanskim proizvodima.

Zakonski uslovi koji se odnose na trgovce na malo duvanskim proizvodima propisani su članom 45. ovog zakona. Trgovinom na malo duvanskim proizvodima može da se bavi privredni subjekt koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

2) da ima zaključene predugovore/ugovore o kupovini duvanskih proizvoda sa trgovcem na veliko duvanskih proizvoda;

3) da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike Srbije pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine duvanskim proizvodima;

4) da je uplatio naknadu u visini od 14.216,89 dinara za svaki maloprodajni objekat, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike (ovaj iznos naknade se usklađuje polugodišnje, a Vlada RS ga objavljuje).

Privredni subjekt (trgovac na malo duvanskim proizvodima) može da obavlja delatnost u prostoru koji ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unapređenja životne sredine, kao i sanitarno-higijenske uslove. Ispunjenost ovih uslova koji se tiču prostora za obavljanje delatnosti proverava nadležni organ u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

Ispunjenost zakonskih uslova za obavljanje trgovine na malo duvanskim proizvodima utvrđuje Uprava za duvan na zahtev privrednog subjekta. O ispunjenosti propisanih uslova Uprava donosi rešenje kojim se trgovcu izdaje dozvola za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima.

U skladu sa članom 51. stav 1. Zakona, trgovac na malo kome je izdata dozvola za trgovinu na malo duvanskim proizvodima, dužan je da istakne posebnu oznaku "Zabranjena prodaja cigareta i drugih duvanskih proizvoda maloletnim licima", na vidnom mestu objekta u kome obavlja tu delatnost, odnosno na svakom hjumidoru. Trgovac na malo duvanskim proizvodima koji obavlja turističku ili ugostiteljsku delatnost (HORECA), dužan je da posebnu oznaku iz stava 1. ovog člana istakne na vidnom mestu u objektu u kome obavlja delatnost trgovine na malo duvanskim proizvodima, odnosno na svakom hjumidoru.

Tehnički uslovi koji se odnose na opremljenost prostora odnosno maloprodajnog objekta u kome se obavlja prodaja duvanskih proizvoda propisani su Pravilnikom o uslovima u pogledu tehničke opremljenosti prostora za trgovinu na malo duvanskim proizvodima ("Sl. glasnik RS", br. 116/2005 - dalje: Pravilnik). Članom 2. Pravilnika propisano je da privredno društvo, preduzeće i preduzetnik za obavljanje trgovine na malo duvanskim proizvodima koristi objekat ili prostoriju koja je za tu delatnost namenjena i koja ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti. Pravilnik reguliše, između ostalog, sledeće: površinu i visinu maloprodajnog objekta, posebne uslove za prodaju cigareta iz trafike, obavezu posedovanja fiskalne kase u maloprodajnom objektu, izlaganje duvanskih proizvoda na način koji omogućava da se ti proizvodi prodaju isključivo usluživanjem kupca od strane prodavca (samousluživanje nije dozvoljeno), zabranu izlaganja duvanskih proizvoda ispred maloprodajnog objekta itd.

Imajući u vidu napred navedene zakonske i podzakonske odredbe koje regulišu trgovinu na malo duvanskim proizvodima, zaključujemo da se trgovina na malo duvanskim proizvodima može obavljati kao trgovina u (malo)prodajnom objektu, a ne kao trgovina van prodajnog objekta (internet trgovina).

Važno je napomenuti i to da se promet duvanskih proizvoda, kako je gore navedeno, obavezno evidentira preko fiskalne kase, dok internet trgovinu karakteriše odsustvo fiskalnog računa. U skladu sa Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase ("Sl. glasnik RS", br. 61/2010, 101/2010, 94/2011, 83/2012, 59/2013 i 100/2014) trgovina na malo posredstvom interneta oslobođena je evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Pirotehnika (petarde, vatrometi, itd.) je posebna vrsta robe koja se naročito prodaje u većem obimu u vreme novogodišnjih i božićnih praznika, a čija upotreba može da ugrozi zdravlje i bezbednost ljudi. Prema Zakonu o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima ("Sl. glasnik SRS", br. 44/77, 45/85 i 18/89 i "Sl. glasnik RS", br. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr. zakon i 54/2015 - dr. zakon) pirotehnički proizvodi smatraju se vrstom eksplozivnih materija. Prema članu 13. ovog zakona, proizvodnjom i prometom eksplozivnih materija mogu se baviti organizacije udruženog rada koje su registrovane za vršenje te delatnosti i koje od republičkog organa nadležnog za unutrašnje poslove dobiju odobrenje za vršenje ove delatnosti. Republički organ uprave nadležan za unutrašnje poslove dužan je da pre izdavanja odobrenja utvrdi da li objekat organizacije udruženog rada u kome se vrši proizvodnja i promet eksplozivnih materija ispunjava propisane uslove u pogledu lokacije, tehničke opremljenosti, zaštitnih mera bezbednosti, mogućnosti smeštaja i stručnosti kadra u skladu sa odredbama ovog zakona.

Radi zaštite života, zdravlja i bezbednosti ljudi, promet eksplozivnih materija obavlja se pod uslovima određenim Zakonom o prometu eksplozivnih materija ("Sl. list SFRJ", br. 30/85, 6/89 i 53/91, "Sl. list SRJ", br. 24/94, 28/96 i 68/2002 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon). Promet eksplozivnih materija može se obavljati samo za eksplozivne materije za čije je stavljanje u promet izdato odobrenje, odnosno koje su navedene u Listi eksplozivnih materija koje se mogu stavljati u promet. Zakon propisuje da lice koje se bavi prometom treba da obezbedi prostorije u kojima će se te materije smeštati i čuvati odvojeno od ostalih proizvoda.

Na osnovu svega navedenog, možemo utvrditi da promet eksplozivnih materija (pirotehnike) nije slobodan na tržištu, već da mu prethodi izdavanje odobrenja od strane nadležnog organa. Jedan od uslova čiju ispunjenost nadležni organ proverava jeste da li objekat u kome se promet obavlja ispunjava propisane uslove u pogledu lokacije, tehničke opremljenosti i zaštitnih mera bezbednosti, što navodi na zaključak da se promet ovih proizvoda može obavljati u prodajnom objektu, a ne van objekta (putem interneta).

Kada je reč o alkoholu, poseban zakon ne propisuje izdavanje dozvole za prodaju alkohola u maloprodajnom objektu. Kako nema propisanih zakonskih ograničenja koja prodaju alkohola vezuju isključivo za prodaju u maloprodajnom objektu, možemo tvrditi da nema zabrane da se prodaja alkohola vrši i putem interneta. Takođe, internet oglašavanje alkohola je, u skladu sa članom 46. Zakona o oglašavanju ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016), dozvoljeno i to za alkoholna pića sa sadržajem alkohola manjim od 20%.

Posebno zakonsko ograničenje prodaje alkohola, kao i pirotehnike i cigareta, utvrđeno je članom 24. Zakona o zaštiti potrošača i odnosi se na zabranu prodaje ovih proizvoda maloletnim licima. Naime, zabranjena je prodaja, usluživanje i poklanjanje alkoholnih pića, uključujući pivo, odnosno duvanskih proizvoda i pirotehničkih sredstava, licima mlađim od 18 godina života. U slučaju sumnje da je potrošač lice mlađe od 18 godina, trgovac nije dužan da proda ili usluži alkoholno piće, pivo, odnosno duvanski proizvod ili pirotehnička sredstva dok potrošač ne omogući trgovcu uvid u važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu.

Ukoliko je poslovna odluka trgovca usmerena na online prodaju alkoholnih pića, važno je da trgovac ustanovi mehanizme kojim će se obezbediti primena člana 24. Zakona o zaštiti potrošača. Na sajtu trgovca, pre naručivanja robe, potrebno je da stoji upozorenje o zabrani prodaje ovih proizvoda maloletnicima. Takođe, jedan od mehanizama bi mogao biti uvid u lična dokumenta prilikom dostave robe na kućnu adresu potrošača, i to u situaciji kada trgovac (zaposleno lice koje vrši dostavu), posumnja u starosnu dob potrošača.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge