Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Registracija ugostiteljske delatnosti kod preduzetnika nakon stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o turizmu - izuzetak kategorisani ugostiteljski objekti kod kojih je u potpunosti okončan postupak razvrstavanja u kategoriju i doneto rešenje o tome

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetioca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Marija Pajić

Objavljeno: 10.12.2015.Odredbom člana 67. stav 4. Zakona o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012 i 84/2015 - dalje: Zakon), propisano je da poslovno ime, firma i drugi naziv, naziv ogranka, prostor van poslovnog sedišta ili odgovarajuća organizaciona jedinica kao i oznaka pružaoca ugostiteljskih usluga ne može da sadrži reči koje ukazuju na vrstu ugostiteljskog objekta.

Dakle, preduzetnik kao i privredno društvo ne može da registruje puno poslovno ime koje sadrži neku od reči koje upućuju na vrstu ugostiteljskog objekta.

Pravilnikom o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata ("Sl. glasnik RS", br. 48/2012) a čija se izmena očekuje u dogledno vreme, razvrstani su ugostiteljski objekti, te sledeće reči ukazuju na vrstu ugostiteljskog objekta i kao takve ne mogu biti sadržane u poslovnom imenu preduzetnika:

• hotel, apart hotel, garni hotel, motel, turističko naselje, apartmansko naselje, kamp, pansion, hostel, prenoćište, odmaralište, kuća, apartman, soba, seosko turističko domaćinstvo, lovačka vila, lovačka kuća, lovačka koliba, konačište, han, konak, etno kuća, vila, kampiralište, kamping odmorište, kamping stop i dr. restoran, kafana, bar, objekat brze hrane, pokretni objekat, gostionica, krčma, konoba, mehana, nacionalna kuća, čarda, restoran domaće kuhinje, taverna, kafeterija, picerija, špagetara, piterija, tratorija, mlečni restoran, burekdžinica, pečenjara, gril, ćevabdžinica, riblji gril, pileći gril, roštiljnica, pivnica (vinarija, vinski podrum), kafe-poslastičarnica, palačinkarnica, kafe, kafić, čajdžinica, bife, buffet, bistro, birtija, objekat brze hrane (fast food), aperitiv bar, kafe bar, koktel bar, sendvič bar, salat bar, bar na otvorenom, ekspreso bar, snek bar, pab, noćni bar, disko bar, dansing bar, kabare bar i ketering objekat.

Odredbom člana 3. Zakona propisan je pojam ugostiteljske delatnosti odnosno da ista podrazumeva i pružanje usluga smeštaja, pripremanje i usluživanje hrane, pića i napitaka, kao i pripremanje i dostavljanje hrane korisnicima za potrošnju na drugom mestu.

Za razliku od privrednog društva preduzetnik je s druge strane u obavezi da opiše pretežnu delatnost u poslovnom imenu a što je propisano odredbom člana 89. stav 2. Zakona o privrednim društvima.

Preduzetniku je dakle najpraktičnije da u poslovnom imenu opiše pretežnu delatnost sa rečima UGOSTITELJ, UGOSTITELJSKA RADNJA ili sl. Može i sa npr. SMEŠTAJ, USLUGE SMEŠTAJA ali je UGOSTITELJ/STVO/SKA radnja najširi pojam.

Samo poslovno ime preduzetnika više ne može sadržati na primer reč RESTORAN, što ne znači da na ulazu u sam objekat ugostitelj ne može da istakne vrstu objekta.

Ugostitelj je dužan da na ulazu u ugostiteljski objekat, u skladu sa odredbom člana 62. Zakona, vidno istakne poslovno ime i sedište, naziv i vrstu ugostiteljskog objekta, prema pretežnoj vrsti usluga koje se u njemu pružaju, kao i radno vreme i da se u svom poslovanju pridržava propisanog radnog vremena, npr:

PETAR PETROVIĆ PR UGOSTITELJ PERA BEOGRAD

RESTORAN ZALOGAJ

Radno vreme: 10-23 časova

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je dalo objašnjenje zbog čega je član 67. Zakona o turizmu izmenjen na ovaj način. Mišljenje dajemo u celosti:

MIŠLJENJE MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA O PRIMENI ČLANA 67. STAV 4. ZAKONA O TURIZMU:

Ministarstvo trgovine, turizma i usluga
Sektor za normativne i upravne poslove
Beograd
datum: 4.4.2016. godine

Članom 67. stav 4. Zakona o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012 i 84/2015) propisano je da poslovno ime, firma i drugi naziv, naziv ogranka, prostor van poslovnog sedišta ili odgovarajuća organizaciona jedinica kao i oznaka pružaoca ugostiteljskih usluga ne može da sadrži reči koje ukazuju na vrstu ugostiteljskog objekta.

S tim u vezi ukazujemo da je smisao propisivanja citirane norme bio da se spreči zloupotreba i dovođenje u zabludu korisnika usluga, od strane onih privrednih subjekata koji ugostiteljsku delatnost obavljaju u ugostiteljskom objektu pod uslovima i načinu koji ne odgovara vrsti sadržanoj u poslovnom imenu.

Kada je u pitanju kategorisani ugostiteljski objekat za smeštaj, razvrstavanje tog ugostiteljskog objekta u kategoriju vrši se po zahtevu privrednog subjekta, u upravnom postupku, na zakonom propisan način. Tom prilikom državni službenici ministarstva, na licu mesta, pregledom celog objekta i kompletne prateće dokumentacije, utvrđuju ispunjenost uslova, posebno u delu minimalno-tehničkih i propisanih standarda, kao preduslova za određenu kategoriju.

U vezi sa napred navedenim mišljenja smo da kod onih privrednih subjekata koji delatnost obavljaju u kategorisanom ugostiteljskom objektu, a prethodno je u potpunosti okončan postupak razvrstavanja u kategoriju i doneto rešenje o tome, u poslovnom imenu, firmi ili drugom nazivu, kao i ozmaci mogu biti sadržane reči koje ukazuju na vrstu kategorisanog objekta u koju su važećim rešenjem ministra i razvrstani. Odnosno ovi preivredni subjekti, kod kojih je postupak razvrstavanja u kategoriju sproveden na zakonit način, ne dovode u zabludu korisnike usluga, niti izazivaju zabunu o tom subjektu i njegovoj delatnosti.

Kod takvog stanja stvari, shodno svemu napred navedenom u vezi sa citiranim članom 67. stav 4. Zakona o turizmu, mišljenja smo da se isti ne odnosi na privredne subjekte koji delatnost obavljaju u kategorisanom ugostiteljskom objektu i koji poseduju važeće rešenje, izdato u skladu sa zakonom.

 

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge