Zastava Bosne i Hercegovine

PORODILJSKO ODSUSTVO PREDUZETNICE: Postupak, uslovi i neophodna dokumentacija za registraciju prekida obavljanja delatnosti i imenovanja poslovođe kod Agencije za privredne registre

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija Paragraf Lex

Objavljeno: 27.05.2015.Sažetak

Postupak registracije može biti pokrenut podnošenjem registracione prijave APR neposredno u njenom sedištu u Beogradu, u bilo kojoj organizacionoj jedinici APR, u opštinama sa kojima APR ima zaključen sporazum ili poštom.

Podatak o prekidu obavljanja delatnosti je predmet registracije.

• Preduzetnica je u obavezi da o periodu prekida obavljanja delatnosti istakne obaveštenje na mestu u kome obavlja delatnost, te da se prekid obavljanja delatnosti registruje u skladu sa zakonom o registraciji i ne može se utvrđivati retroaktivno.

• Preduzetnica može poslovođenje poveriti poslovođi ili članu porodičnog domaćinstva.

• Ne može registrovati istovremeno privremeni prestanak rada i nastavak rada preko poslovođe.

• Ukoliko preduzetnica ima nameru da potpuno zastane sa obavljanjem delatnosti, u tom smislu da niko, ni zaposleni neće raditi u radnji/agenciji, neophodno je podneti samo prijavu privremenog prekida.

Teritorijalna nadležnost organizacionih jedinica Agencije za privredne registre

Pitanje:

• Da li je propisana teritorijalna nadležnost organizacionih jedinica Agencije za privredne registre, odnosno po kom kriterijumu se određuje kojoj organizacionoj jedinici se podnosi registraciona prijava?

Odgovor:

Agencija za privredne registre (dalje: APR) vodi Registar privrednih subjekata na osnovu Zakona o Agenciji za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 111/2009 i 99/2011).

Sedište APR je u Beogradu a APR ima i organizacione jedinice van sedišta.

Pravilnikom o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju ("Sl. glasnik RS", br. 6/2012 - dalje: Pravilnik) propisano je da se registar vodi kao jedinstvena, centralna i elektronska baza podataka u koji se, u skladu sa zakonom, registruju preduzetnik, privredno društvo, zadruga i zadružni savez, javna preduzeća, ogranak i predstavništvo stranog privrednog društva, kao i drugi oblici organizovanja. Navedenim pravilnikom je propisana i sadržina registra.

Imajući u vidu navedeno, ne postoji propisana teritorijalna nadležnost organizacionih jedinica APR, te nije od važnosti u kojoj organizacionoj jedinici se podnosi registraciona prijava, odnosno postupak registracije može biti pokrenut podnošenjem registracione prijave APR neposredno u njenom sedištu u Beogradu, u bilo kojoj organizacionoj jedinici APR, u opštinama sa kojima APR ima zaključen sporazum ili poštom.

 

Podatak o prekidu obavljanja delatnosti kao predmet registracije

 

Pitanje:

• Ukoliko je preduzetnica privremeno sprečena za rad zbog porodiljskog odsustva da li je neophodno da se taj podatak posebno registruje?

Odgovor:

Što se tiče situacije u kojoj je nastupila ili će nastupiti privremena sprečenost za rad preduzetnice, registracionom organu nije od značaja razlog nastupanja iste, odnosno prema odredbi člana 4. Pravilnika razlog nije predmet registracije.

Ono što je od značaja je da je podatak o prekidu obavljanja delatnosti predmet registracije. Registrovani prekid obavljanja delatnosti podrazumeva da eventualni zaposleni ili članovi porodičnog domaćinstva ne mogu obavljati registrovanu delatnost u ime i za račun preduzetnice.

Odredbom člana 90. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015 - dalje: Zakon) propisano je da je preduzetnik u obavezi da o periodu prekida obavljanja delatnosti istakne obaveštenje na mestu u kome obavlja delatnost, te da se prekid obavljanja delatnosti registruje u skladu sa zakonom o registraciji i ne može se utvrđivati retroaktivno.

 

Momenat nastupanja prekida delatnosti

Pitanje:

• Od kog momenta se računa da je prekid obavljanja delatnosti nastupio i koja se dokumentacija podnosi?

Odgovor:

Registracioni organ može registrovati prekid samo sa danom podnošenja registracione prijave APR, bez obzira na datum naveden u doznakama, koje se istom organu ni ne dostavljaju.

Naime, shodno odredbi člana 22. Pravilnika, podnosi se samo registraciona prijava privremenog obavljanja delatnosti i dokaz o uplati odgovarajuće naknade propisane Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 119/2013, 138/2014 i 45/2015).

Prekid obavljanja delatnosti se registruje u skladu sa zakonom o registraciji i ne može se utvrđivati retroaktivno.

 

Rešenje o registraciji privremenog prekida

Pitanje:

• Uz koju dokumentaciju se prilaže rešenje o registraciji privremenog prekida?

Odgovor:

Kada se od registracionog organa dobije rešenje o registraciji privremenog prekida, isto, u skladu sa odredbom člana 2. Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", 29/2002, 80/2004, 123/2004, 17/2006, 107/2006, 51/2010, 73/2010 i 27/2011 - odluka US) prilaže se uz zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme trajanja odsustva nadležnom organu.

 

Dokumentacija u slučaju imenovanja poslovođe

Pitanje:

• Koja dokumentacija se podnosi u slučaju da preduzetnica želi da imenuje poslovođu?

Odgovor:

Odredbom člana 89. stav 1. Zakona propisano je da preduzetnik može pisanim ovlašćenjem poveriti poslovođenje poslovno sposobnom fizičkom licu (dalje: poslovođa), dok je stavom 3. propisano da poslovođa mora biti u radnom odnosu kod preduzetnika.

Ukoliko preduzetnica želi da registruje poslovođu, odnosno ukoliko je neophodno da neko od zaposlenih, ili članova porodičnog domaćinstva zbog prirode same delatnosti nastave da obavljaju istu i pored privremene sprečenosti za rad preduzetnice, u skladu sa odredbom člana 23. Pravilnika podnosi se:

- registraciona prijava promene imenovanja poslovođe,

- pisano ovlašćenje preduzetnika o davanju ovašćenja poslovođi,

- potpis poslovođe overen od strane nadležnog organa overe, kao i

- dokaz o uplati propisane naknade za registraciju u skladu sa gore pomenutom Odlukom.

Naime, ukoliko preduzetnica ima nameru da poslovođa obavlja delatnost umesto nje, neophodno je podneti samo registracionu prijavu upisa poslovođe, konkretno ovo bi bila situacija u kojoj sama preduzetnica (fizičko lice koje je registrovano kao preduzetnik) ne radi, ali "radnja" radi, odnosno drugo lice u njoj - zaposleni, poslovođa i sl.

Poslovođa se upravo i registruje da bi, usled sprečenosti preduzetnice da neposredno obavlja delatnost - "radnja" nastavila sa radom, jer ima zaposlene koji će neposredno obavljati delatnost.

 

Poveravanje poslovođenja članu porodičnog domaćinstva

Pitanje:

• U kojim slučajevima se opšte poslovođenje poverava članu porodičnog domaćinstva?

Odgovor:

Ukoliko je preduzetnik iz opravdanih razloga privremeno odsutan (bolest, školovanje, izbor na funkciju i sl.), a nema zaposlenog poslovođu, on može opšte poslovođenje poveriti članu svog porodičnog domaćinstva za vreme tog odsustva, bez obaveze da ga zaposli. Stavom 7. člana 89. propisano je da se poslovođa registruje u skladu sa zakonom o registraciji. Stavom 8. je propisano da lica koja rade za preduzetnika moraju biti u radnom odnosu kod preduzetnika ili angažovana od strane preduzetnika po drugom osnovu u skladu sa zakonom.

Izuzetno od stava 8. ovog člana, član porodičnog domaćinstva preduzetnika može raditi kod tog preduzetnika bez zasnivanja radnog odnosa:

1) povremeno tokom dana i to isključivo u sedištu, ako je njegovo prisustvo neophodno zbog prirode delatnosti preduzetnika (da se trgovačka radnja preduzetnika ne bi zatvarala tokom radnog vremena, da bi se utovarila roba, da bi se očistio poslovni prostor i sl.);

2) privremeno tokom osposobljavanja za obavljanje delatnosti starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti, ako preduzetnik obavlja tu delatnost;

3) u vreme kada preduzetnik koristi godišnji odmor u skladu sa zakonom.

Dakle, Zakonom se u stavu 9. takstativno nabrajaju situacije u kojima član porodičnog domaćinstva, može raditi kod preduzetnika a da nije zaposlen kod istog niti je registrovan kao poslovođa. To su situacije u kojima je preduzetnik privremeno i kratkoročno odsutan, odnosno par sati u toku dana ili par dana u toku meseca.

Ukoliko se radi o imenovanju člana porodičnog domaćinstva, to lice ne mora zasnovati radni odnos kod preduzetnika.

 

Članovi porodičnog domaćinstva

Pitanje:

• Koja lica čine članove porodičnog domaćinstva?

Odgovor:

Odredbom 89. Zakona, nije propisan krug lica koji se mogu smatrati članovima porodičnog domaćinstva, ali je to učinjeno odredbom člana 91. stav 7.

Dakle, po Zakonu, članovima porodičnog domaćinstva imaju se smatrati bračni drug, deca, usvojenici i roditelji.

 

Obavezno imenovanje poslovođe

Pitanje:

• U kojim slučajevima je obavezno imenovanje poslovođe u slučaju porodiljskog odsustva preduzetnice?

Odgovor:

Imenovanje poslovođe u slučaju porodiljskog odsustva je obavezno ukoliko preduzetnica želi da ostvari pravo na naknadu za vreme porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

Kao i u slučaju privremenog prekida, prvo se u Registru privrednh subjekata podnosi zahtev za registraciju nastavka obavljanja delatnosti preko poslovođe. Nakon dobijanja rešenja Registratora APR o registraciji poslovođe, neophodno je obratiti se organu nadležnom za rešavanje zahteva za ostvarivanje prava na naknadu za vreme porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

Napominjemo da, se ne može registrovati istovremeno privremeni prestanak rada i nastavak rada preko poslovođe budući da primena jednog od ova dva instituta isključuje primenu drugog.

 

Potpuni zastoj u obavljanju delatnosti

Pitanje:

• Na koji način se vrši registracija kada preduzetnica ima nameru u potpunosti da zastane sa obavljanjem delatnosti?

Odgovor:

Ukoliko preduzetnica ima nameru da potpuno zastane sa obavljanjem delatnosti, u tom smislu da niko, ni zaposleni neće raditi u radnji/agenciji, neophodno je podneti samo prijavu privremenog prekida.

 

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge