Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

NAČIN I USLOVI POD KOJIMA SE MOŽE VRŠITI VUČENJE NEISPRAVNOG MOTORNOG VOZILA

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Nevenka Miletić

Objavljeno: 23.12.2016.

Pitanja i odgovori
NAČIN I USLOVI POD KOJIMA SE MOŽE VRŠITI VUČENJE NEISPRAVNOG MOTORNOG VOZILA

Pitanje:

Da li je dozvoljeno da jedno vozilo vuče drugo vozilo mekom ili čvrstom vezom po autoputu i motoputu, ukoliko vučno vozilo nije deo šlep službe?

Odgovor:

Vučenje vozila uređeno je odredbama čl. 69. do 76. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US – dalje: Zakon).

Zakonom je  zabranjeno vučenje neispravnog vozila na autoputu i motoputu, a ako je razlog za vuču nastao za vreme kretanja motornog vozila po autoputu, odnosno motoputu, vučenje je dozvoljeno do prvog isključenja sa autoputa, odnosno motoputa.

Zakonom je, takođe propisano da motorno vozilo sme da vuče drugo motorno vozilo samo ako ono, zbog neispravnosti ili nedostatka pojedinih delova, ne može samo da se kreće, kao i da ne sme da se vuče motocikl, moped, laki i teški tricikl.

Kada je u pitanju način i uslovi pod kojima se na putu može vući neispravno vozilo, Zakonom je propisano sledeće:

- neispravno motorno vozilo na putu može da se vuče pomoću užeta, krute veze (rude) i oslanjanjem ili vešanjem vozila o vučno vozilo;

- pomoću užeta ne sme da se vuče motorno vozilo na kome su neispravni uređaji za upravljanje ili uređaji za zaustavljanje, teretno vozilo ili autobus;

- krutom vezom ne sme da se vuče motorno vozilo koje nema ispravan uređaj za upravljanje, niti motorno vozilo čija je ukupna masa veća od ukupne mase vučnog vozila ako mu je neispravna radna kočnica;

- ukoliko se motorno vozilo vuče pomoću užeta ili krute veze, lice koje upravlja vučenim vozilom mora da ima odgovarajuću dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojoj pripada vozilo koje se vuče;

- za vreme vučenja neispravnog vozila na vučnom vozilu moraju biti uključeni svi pokazivači pravca, a na vučenom ukoliko su ispravni; na oba vozila mora biti postavljen sigurnosni trougao;

- na motorno vozilo koje vuče drugo motorno vozilo sigurnosni trougao se postavlja sa prednje, a na vučeno vozilo sa zadnje strane;

- vučenim vozilom zabranjen je prevoz lica, osim vozača koji njime upravlja;

- motorno vozilo sme da se vuče noću, i danju u slučaju smanjene vidljivosti, isključivo ako na svojoj zadnjoj strani ima uključena zadnja poziciona svetla ili ako ga vuče motorno vozilo koje pri vučenju koristi žuto rotaciono svetlo;

- odstojanje između vučnog i vučenog motornog vozila, ako se vuče užetom, mora da iznosi od tri do pet metara, a ako se vuče pomoću krute veze, može da iznosi i manje od tri ali ne više od pet metara;

- motorno vozilo koje na putu vuče neispravno vozilo ne sme se kretati brzinom većom od 40 km/h;

- vučenje natovarenog teretnog vozila sa priključnim vozilom ili bez priključnog vozila, odnosno traktora sa priključnim vozilom, dozvoljeno je samo do prvog mesta pogodnog za pretovar tereta, a izuzetno i do prvog mesta na kome se može otkloniti neispravnost na vozilu.

Iz navedenog se može zaključiti da je vučenje (šlepovanje) neispravnog motornog vozila zabranjeno na autoputu i motoputu, izuzev do prvog isključenja sa autoputa, odnosno motoputa. U tom slučaju, kao i na ostalim putevima vučenje neispravnog motornog vozila je dozvoljeno na način i pod uslovima (napred navedenim) koji su predviđeni Zakonom. Navedene zakonske odredbe obavezne su za sve, kako za fizička lica, tako i za pravna lica i preduzetnike koji se bave uslužnom delatnošću vuče vozila i pomoći na putu.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge