Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Razgraničenje obaveza na javnom skupu

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Slobodan Miletić

Objavljeno: 10.03.2017.Pitanje:

Da li organizator javnog skupa kada vrši protestno okupljanje na javnom mestu koje podrazumeva i protestnu šetnju između dve lokacije mora da ima licencirano privatno obezbeđenje u skladu sa čl. 41. i 42. Zakona o privatnom obezbeđenju ili obezbeđenje i dalje obavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova u skladu sa čl. 9. i 11. stav 1. tačka 1) Zakona o javnom okupljanju?


Odgovor:

Zakonom o javnom okupljanju ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016) razgraničene su, u vezi sa okupljanjem, dužnosti organizatora javnog skupa (dalje: organizator) od nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova (dalje: Ministarstvo).

Organizator, dakle i sindikalna organizacija kao organizator, dužan je da angažuje redarsku službu, vodi i nadzire okupljanje, organizuje i usmerava rad redara i izvrši druge dužnosti propisane članom 11. i drugim odredbama Zakona o javnom okupljanju kojima su utvrđene dužnosti organizatora.

Ministarstvo, kao nadležni organ, dužno je da obavlja poslove zaštite bezbednosti ljudi i imovine, bezbednosti Republike Srbije, zaštite javnog zdravlja, morala, zaštite prava drugih i druge poslove koji se odnose na održavanje okupljanja, utvrđene čl. 9, 15, 16, 18, 19. i drugim odredbama Zakona o javnom okupljanju.

Navedeno razgraničenje između dužnosti organizatora i nadležnosti Ministarstva provedeno je i odgovarajućim odredbama Zakona o privatnom obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 42/2015). Npr. načelnom odredbom člana 2. stav 2. tog zakona utvrđeno je da usluge privatnog obezbeđenja ne spadaju u policijske ili druge poslove bezbednosti koje vrše organi državne uprave, a konkretnijim odredbama člana 6. stav 1. tačka 2) tog zakona omogućeno je sticanje licence i za poslove, između ostalog, ''održavanja reda na javnim skupovima''. Sledstveno tome, poslovi redarske službe uređeni su odredbama čl. 40-43. navedenog zakona.

Iz svega navedenog proizlazi da se poslovi redarske službe (''redarski poslovi''), koji spadaju u dužnost organizatora, razlikuju od poslova zaštite bezbednosti (''poslova obezbeđenja''), koji spadaju u nadležnost Ministarstva.

Prema tome, sindikalna organizacija u konkretnom slučaju mora, kao i svaki drugi organizator javnog skupa, da angažuje redarsku službu, svoju licenciranu ili drugog pravnog lica ili preduzetnika koji ima licencu za poslove zaštite lica i imovine fizičkim i tehničkim sredstvima, kao i poslove održavanja reda na javnim skupovima, sportskim priredbama i drugim mestima okupljanja građana u delu koji nije u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova.

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge