Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Parkiranje vozila na putu - uz ivicu kolovoza

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija Paragraf Lex

Objavljeno: 21.09.2017.Vozač koji parkira vozilo na javnom putu dužan je da ga parkira neposredno uz desnu ivicu kolovoza, osim kada se uz desnu ivicu kolovoza nalaze tramvajske ili druge šine - u tom slučaju vozač ne sme da parkira vozilo uz desnu ivicu kolovoza.

Na javnom putu na kojem se saobraćaj odvija u oba smera, parkiranje vozila uz levu ivicu kolovoza - u smeru suprotnom od smera kretanja vozila, predstavlja nepropisno parkiranje. Propisana novčana kazna za ovaj prekršaj iznosi 5000 dinara.

Zaustavljanje i parkiranje vozila uređeno je odredbama čl. 62. do 68. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (dalje: Zakon).

Vozači često postavljaju pitanje da li je na javnom putu, na kojem se saobraćaj odvija u oba smera, propisno parkirati vozilo uz levu ivicu kolovoza - u smeru suprotnom od smera kretanja vozila?

Prema odredbama o parkiranju vozila (iz člana 64. Zakona), vozač koji parkira vozilo na javnom putu dužan je da ga parkira neposredno uz desnu ivicu kolovoza, osim kada se uz desnu ivicu kolovoza nalaze tramvajske ili druge šine - u tom slučaju vozač ne sme da parkira vozilo uz desnu ivicu kolovoza.

Na javnom putu na kome se saobraćaj odvija samo u jednom smeru, vozač sme da parkira vozilo uz desnu ili levu ivicu kolovoza.

Najzad, na mestima koja se nalaze na sredini kolovoza, vozač može da parkira vozilo samo ukoliko su ta mesta obeležena saobraćajnim znakom kao mesta za parkiranje vozila.

Prema tome, na javnom putu na kojem se saobraćaj odvija u oba smera, parkiranje vozila uz levu ivicu kolovoza - u smeru suprotnom od smera kretanja vozila, predstavlja nepropisno parkiranje.

Vozač u tom slučaju čini prekršaj (iz člana 333. stav 1. tačka 28) Zakona) za koji je propisana novčana kazna u iznosu od 5000 dinara.

 

[1] Članovi 62. do 68. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US)

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge