Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Obaveza posedovanja međunarodne vozačke dozvole

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 23.06.2017.Posedovanje međunarodne vozačke dozvole nije obavezno u svim zemljama, te se pre polaska na put savetuje da vozač proveri da li mu je za željenu destinaciju potrebna MVD.

MVD se ne može izdati na osnovu probne vozačke dozvole.

U periodu korišćenja godišnjih odmora aktuelizuju se pitanja koja se odnose na obavezu posedovanja međunarodnih vozačkih dozvola.

Svrha ovog teksta je da se pruže osnovne informacije o međunarodnoj vozačkoj dozvoli (dalje: MVD), sa dostupnim pregledom zemalja u kojima nije i zemalja u kojima jeste potrebna takva vozačka dozvola.

Prema podacima objavljenim na internet stranici Auto moto saveza Srbije AMSS, na dan 12.6.2017. godine,

Države u kojima MVD nisu potrebne: Posedovanje MVD je obavezno u:
Azerbejdžan, Austrija, Belorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Velika Britanija, Grčka, Gruzija, Estonija, Zambija, Izrael, Irska, Kipar, Letonija, Luksemburg, Litvanija, Mađarska, Makedonija, Malta, Moldavija, Nikaragva, Paragvaj, Peru, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Sudan, Turska, Filipini, Finska, Hrvatska, Crna Gora, Češka. Albaniji, Australiji, Belgiji, Brazilu, Danskoj, Italiji, Japanu, JAR, Republici Koreji, Kuvajtu, Kataru, Jemenu, Bahreinu, Saudijskoj Arabiji, Lihtenštajnu, Monaku, Mongoliji, Norveškoj, Namibiji, Nemačkoj, Omanu, Palestini, Ruskoj Federaciji, SAD, Tajlandu, Francuskoj, Holandiji, Čileu, Švajcarskoj Konfederaciji, Švedskoj, Španiji.

Vozaču kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom izdaće se, na njegov zahtev, međunarodna vozačka dozvola.

Treba imati u vidu da u MVD mora biti upisano svako važeće ograničenje i mera zabrane upravljanja motornim vozilom.

MVD se ne može izdati na osnovu probne vozačke dozvole.

MVD važi tri godine od datuma izdavanja, osim u slučaju kada važnost nacionalne vozačke dozvole ističe pre tog roka.

Opšta preporuka je da u inostranstvu uz MVD uvek imate i nacionalnu vozačku dozvolu.

MVD izdaje Auto moto savez Srbije, pri čemu se uz zahtev za izdavanje međunarodne vozačke dozvole prilažu:

1) važeća lična karta na uvid
2) fotokopija važeće vozačke dozvole na osnovu koje se zahteva izdavanje međunarodne vozačke dozvole i original na uvid
3) dve fotografije
4) dokaz o uplati propisane naknade
5) uverenje nadležne organizacione jedinice MUP-a o izrečenim i izvršenim zaštitnim, odnosno merama bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom.

Ukoliko podnosilac zahteva za izdavanje MVD ne dostavi navedeno uverenje, može uz potpisano punomoćje i plaćenu taksu od ukupno 600,00 dinara ovlastiti određenog radnika, pravno lice koje vrši izdavanje MVD, da u njegovo ime može pribaviti uverenje teritorijalno nadležne organizacione jedinice MUP-a.

Više informacija o važenju vozačkih dozvola u inostranstvu možete saznati i na sajtu Ministarstva spoljnih poslova.

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge