Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Kada se vrši uplata u banci ili pošti putem uplatnice, postoji provizija koja se naplaćuje za uslugu plaćanja. Da li su banka i pošta u obavezi da izdaju fiskalni ili bilo koju drugu vrstu računa za ovu uslugu?

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetioca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Predrag Ćatić

Objavljeno: 09.11.2016.Pitanje:

Kada se vrši uplata u banci ili pošti putem uplatnice, postoji provizija koja se naplaćuje za uslugu plaćanja. Da li su banka i pošta u obavezi da izdaju fiskalni ili bilo koju drugu vrstu računa za ovu uslugu?


Odgovor:

Zakon o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn. - dalje: Zakon), pored odredbe člana 4. kojom je utvrđena oporezivost prometa usluga i člana 8. kojim su utvrđene vrste obveznika poreza na dodatu vrednosti, sadrži i odredbu člana 25. kojim su utvrđena poreska oslobođenja za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza.

Navednim članom 25. i to njegovim stavom 1, propisano je da se PDV se ne plaća u prometu novca i kapitala, između ostalog i kod:

  • a) poslovanja i posredovanja u poslovanju zakonskim sredstvima plaćanja, osim papirnog i kovanog novca koji se ne koristi kao zakonsko sredstvo plaćanja ili ima numizmatičku vrednost;
  • b) poslovanja i posredovanja u poslovanju depozitima, tekućim i žiro računima, nalozima za plaćanje, kao i platnim prometom i doznakama;
  • c) poslovanja i posredovanja u poslovanju novčanim potraživanjima, čekovima, menicama i drugim sličnim hartijama od vrednosti, osim naplate potraživanja za druga lica;
  • d) poštanskih usluga od strane javnog preduzeća, kao i sa njima povezanih isporuka dobara.

Odredbama čl. 42. do 45. istog zakona utvrđena je obaveza obveznika ovog poreza na izdavanje računa, koju obavezu banke i pošta moraju da ispune kada pružaju usluge koje nisu predmet uređenja stava 1. člana 25. Zakona, dok u suprotnom nema obavezu izdavanja računa u skladu sa članom 8. Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci ("Sl. glasnik RS", br. 123/2012 i 86/2015).

Odredbom člana 3. stav 1. Zakona o fiskalnim kasama ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 93/2012) propisano je lice koje je upisano u odgovarajući registar i koje obavlja promet dobara na malo, odnosno pruža usluge fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase.

Međutim, obaveza iz st. 1. i 2. ovog člana ne odnosi se na poljoprivrednog proizvođača koji na pijačnim tezgama i sličnim objektima prodaje poljoprivredne proizvode, uključujući i preduzetnika koji plaća porez na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod koji se bavi proizvodnom delatnošću, a u okviru proizvodne delatnosti prodaje sopstvene proizvode, odnosno pruža usluge fizičkim licima, kao i na bankarske organizacije, osiguravajuće organizacije, PTT i javna preduzeća koja naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.), u skladu sa članom 3. stav 3. istog zakona.

Prema tome, banka i pošta nemaju obavezu evidentiranja preko fiskalne kase usluga koje pružaju fizičkim licima.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge