Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Izvršenje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Nevena Miletić

Objavljeno: 04.05.2016.

Stručni komentar
IZVRŠENJE ZAŠTITNE MERE ZABRANE UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM

Oduzimanje vozačke dozvole vozaču koji vozilom ne upravlja savesno i na propisan način koje faktički predstavlja oduzimanje prava na upravljanje vozilom na neodređeno vreme, odnosno sve dok vozač (bivši) ne ispuni uslove za ponovno sticanje prava na upravljanje vozilom, odnosno ponovno izdavanje vozačke dozvole (što u velikoj meri zavisi i od njega samog), treba razlikovati od zaštitne mere, odnosno mere bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom koja se vozaču izriče u prekršajnom, odnosno krivičnom postupku, u određenom trajanju i po čijem isteku vozač ponovo može da upravlja motornim vozilom.

Izvršenje zaštitne mere, odnosno mere bezbednosti upravljanja motornim vozilom (dalje: zaštitna mera) uređeno je Zakonom i Pravilnikom o izvršenju mera zabrane upravljanja motornim vozilom ("Sl. glasnik RS", br. 46/2010 - dalje: Pravilnik).

Prema Zakonu, zaštitnu meru izvršava teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova koja vodi vozača u evidenciji, odnosno na čijem području ima prebivalište vozač koji nije upisan u registar vozača (dalje: nadležni organ).

Zaštitna mera smatra se izvršenom kada nadležni organ na osnovu pravnosnažne odluke organa, odnosno suda koji je meru izrekao, to vozaču saopšti u pisanoj formi i taj podatak evidentira u registar vozača.

Pravilo je da zaštitna mera počinje da teče od dana kada je vozaču saopštena, a izuzetak od ovog pravila predstavlja mogućnost da nadležni organ odredi da ova mera počne da teče najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je saopštena vozaču. Uslov za ovo odlaganje je da se radi o zaštitnoj meri u trajanju od najviše šest meseci i da za odlaganje postoje opravdani razlozi, o čemu na zahtev stranke nadležni organ odlučuje posebno u svakom konkretnom slučaju.

Postupak izvršenja zaštitne mere

Po prijemu pravosnažne odluke kojom je izrečena zaštitna mera radnik MUP-a utvrđuje da li je mera zastarela, odnosno da li postoje druge smetnje za izvršenje i u elektronskom registru evidentira podatke u vezi izvršenja mere.

Ukoliko je zaštitna mera zastarela, odnosno ako postoje druge smetnje za njeno izvršenje (npr. smrt lica) o tome se obaveštava (pisanim putem) starešina organa koji je doneo odluku kojom je mera izrečena. Zastarelost izvršenja zaštitne mere (i kazne) uređena je odredbama člana 85. Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013 i 13/2016).

Radnje u vezi sa utvrđivanjem činjeničnog stanja, evidentiranjem i dostavljanjem u postupku izvršenja, preduzimaju se hitno (bez odlaganja), tako da između pojedinačnih radnji u konkretnom predmetu po pravilu ne prođe više od 15 dana.

Po okončanju postupka, predmet koji se sastoji od akata u vezi sa izvršenjem, ulaže se u dosije vozača, tako da se svi podaci u vezi sa izvršenjem zaštitne mere nalaze i u tom dosijeu. Osim toga, u elektronskoj kartoteci vozača koju nadležni organ vodi na osnovu Pravilnika o vozačkim dozvolama ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010) evidentiraju se, između ostalog i podaci o:

- izrečenim i izvršenim zaštitnim merama i merama oduzimanja vozačke dozvole izrečenim od strane organa nadležnih za saobraćajne prekršaje i krivična dela protiv bezbednosti saobraćaja,
- oduzimanju vozačke dozvole zbog zdravstvene nesposobnosti i
- oduzimanju vozačke dozvole zbog evidentiranih kaznenih poena za saobraćajne prekršaje.

Registar o izrečenim merama vozaču

Podaci u vezi izvršenja zaštitne mere evidentiraju se u Registru o izrečenim merama vozaču (dalje: Registar) koji se vodi u jedinstvenom informacionom sistemu MUP-a. Registarsadrži:

- podatke o vozaču (ime, prezime, datum rođenja, JMBG, prebivalište i adresu),
- podatke o odluci kojom je izrečena mera (naziv organa koji je doneo odluku, broj i datum donošenja odluke, datum njenog prijema, vreme trajanja mere, prekršaj, odnosno krivično delo zbog kojeg je mera izrečena),
- datume slanja i prijema saopštenja o izrečenoj meri,
- datum od koga mera počinje da teče i do kada traje,
- podatak o zabrani izdavanja vozačke dozvole za period u kome traje mera - ukoliko lice ne poseduje vozačku dozvolu,
- datum podnošenja zahteva za izvršenje mere i
- datum uručenja saopštenja, kao i
- podatak o pravnom osnovu i datumu odlaganja izvršenja, vremenu trajanja odlaganja izvršenja, zastarelosti izvršenja i o obustavi izvršenja.

Saopštenje o vremenu trajanja izrečene mere evidentirane u Registru

Ovlašćeni radnici MUP-a, na osnovu podataka iz Registra, u skladu sa zakonom, bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet dana od dana evidentiranja mere, dostavljaju vozaču Saopštenje o vremenu trajanja izrečene mere evidentirane u Registru (dalje: Saopštenje) na obrascu čiji su sadržina i izgled odštampani uz Pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Saopštenje sadrži podatke o:

- kategoriji motornog vozila za koju je izrečena zaštitna mera,
- trajanju mere,
- organu koji je doneo pravosnažnu odluku o izricanju zaštitne mere,
- broj i datum pravosnažne odluke,
- datum od kada mera počinje da teče i
- datum do koga zaštitna mera traje.

Dostavljanje Saopštenja vrši se prema pravilima o ličnom dostavljanju koja su propisana Zakonom o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 33/97 i 31/2001 i "Sl. glasnik RS", br. 30/2010).

Zaštitna mera je izvršena dostavljanjem Saopštenja vozaču i počinje da teče od datuma kada je vozaču Saopštenje uručeno, odnosno od datuma koji je u Saopštenju naveden kao datum od kojeg zaštitna mera počinje da teče.

Saopštenje sadrži i podatak o datumu do kojeg traje zaštitna mera i vozač ne sme da upravlja vozilom u periodu u kojem mu teče zaštitna mera.

Zaštitna mera se ne upisuje u saobraćajnu dozvolu kao nekada, vozač ne odlazi u prostorije nadležnog organa, već se svi podaci u vezi sa izrečenim zaštitnim merama vode u Registru u elektronskom obliku i, kao i svi ostali podaci iz elektronske kartoteke vozača, dostupni su u svakom trenutku pripadnicima saobraćajne policije koji vrše kontrolu u saobraćaju.

Vozač sme ponovo da upravlja vozilom po isteku perioda trajanja zaštitne mere, bez potrebe da odlazi u prostorije nadležnog organa.

Odredbama člana 178. stav 1. Zakona propisano je da motornim vozilom, odnosno skupom vozila može samostalno da upravlja vozač koji ispunjava propisane uslove i ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojim upravlja, što znači da vozač kome je vozačka dozvola oduzeta zbog toga što vozilom nije upravljao savesno i na propisan način ne sme da upravlja vozilom jer nema vozačku dozvolu. Odredbama stava 5. tačka 1) istog člana Zakona propisano je da vozač ne sme da upravlja vozilom u saobraćaju na putu ni onda kada mu je odlukom nadležnog organa zabranjeno upravljanje vozilom.

Kaznene odredbe

Zakonom je propisana ista kazna za vozača koji upravlja vozilom bez vozačke dozvole, kao i za vozača koji upravlja motornim vozilom za vreme trajanja zaštitne mere, odnosno mere bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom. Za navedene prekršaje zaprećena je, odredbama člana 330. stav 1. tač. 1) i 8) i st. 2. i 3. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US):

- kazna zatvora u trajanju od najmanje 15 dana ili novčana kazna od 100.000 dinara do 120.000 dinara i 14 kaznenih poena. Uz kaznu se izriče i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom od najmanje osam meseci.

Ukoliko je vozač pri tome prouzrokovao i saobraćajnu nezgodu, zaprećena je:

- kazna zatvora u trajanju od najmanje 45 dana ili novčana kazna od 120.000 dinara do 150.000 dinara i 16 kaznenih poena, uz izricanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje 10 meseci.

Na kraju valja napomenuti i to da Zakon sadrži još neka rešenja u vezi sa vozačima kojima je oduzeta vozačka dozvola ili im je izrečena zaštitna mera, kao npr rešenje da kandidat za vozača ne može započeti niti vršiti obuku i polagati vozački ispit u vreme trajanja zaštitne mere, kao ni za vreme dok mu je vozačka dozvola oduzeta zbog nesavesnosti, sankcije za kandidata i instruktora vožnje koji obavlja praktičnu obuku kandidata za vozače za vreme trajanja zaštitne mere, odnosno koji je izgubio pravo upravljanja motornim vozilom određene kategorije, odnosno kome je oduzeta vozačka dozvola i dr.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge