Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Carinjenje i registracija automobila uvezenih iz inostranstva

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija i Nevenka Miletić

Objavljeno: 14.06.2018.Za uvoz novih vozila potrebno je prilikom carinjenja posedovati i ispravu o homologaciji koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja. Ovaj dokument nije potreban za uvoz upotrebljavanih vozila

Uvoz motornih vozila u Republiku Srbiju vrši se u skladu sa odredbama Uredbe o uvozu motornih vozila (dalje: Uredba). Prema ovoj Uredbi moguć je samo uvoz vozila ukoliko suista proizvedena sa normom EURO 3.

Ukoliko se radi o uvozu novih vozila potrebno je prilikom carinjenja posedovati i ispravu o homologaciji koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja. Ova isprava nije potrebna za uvoz upotrebljavanih vozila. Treba napomenuti da upotrebljavana vozila jesu ona vozila koja su bilaregistrovana i od čije je prve registracije prošlo najmanje šest meseci.

Radi sprovođenja odgovarajućeg carinskog postupka vozila u Republiku Srbijumogu ući sa redovnim ili privremenim registarskim oznakama (npr. ZOOL, IT idr.).

Da bi se odobrilo carinski dozvoljeno postupanje nad vozilom isto ne mora biti prethodno odjavljeno u inostranstvu, niti mora imati važeću godišnju registraciju.

Vozilo registrovano u inostranstvu, koje podleže obavezi registracije u Republici Srbiji, mora se pismeno prijaviti ulaznoj (graničnoj) carinarnici. Postupak uvoza motornih vozila uvek se sprovodi u redovnom postupku, a neu tzv. skraćenom postupku na samom graničnom prelazu.

Postupak carinjenja novih vozila može se sprovesti u carinarnici po izborudeklaranta, a korišćenih takođe u carinarnici po izboru deklaranta, ali uskladu sa Pravilnikom o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka.

U sprovođenju uvoznog postupkakod nadležne odredišne carinarnice neophodno je priložiti dokumentaciju na osnovu koje se na nesumnjiv način može izvršiti pravilna identifikacija motornog vozila. To je pre svega saobraćajna dozvola. Ukoliko original primerak zadržava zemlja u kojoj se vozilo odjavljuje, kopija mora biti overena kod za to nadležnog organa u inostranstvu(npr. sud, notar, MUP, opština...). Kao dokaz o kupovini podnosi se original faktura ili kupoprodajni ugovor(zavisno od načina kupovine). Ukoliko se kao dokaz o kupovini podnosikupoprodajni ugovor, na istom mora biti izvršena overa potpisa prodavca odstrane nadležnog državnog organa (npr. sud, notar, MUP, opština...).

Ukoliko se uvoze upotrebljavana motorna vozila carinarnica će u prethodnosprovesti postupak carinskog skladištenja ili će smestiti robu u privremenismeštaj, nakon čega će, u skladu sa propisima, utvrditi ispunjenost svihpropisanih uslova za uvoz upotrebljavanog motornog vozila i tek ukoliko suisti u celosti ispunjeni odobriće postupak stavljanja predmetne robe uslobodan promet.

Treba napomenuti da carinski organi posebnu pažnju posvećuju proveri ispravnosti prijavljene vrednosti.Ukoliko carinski organ utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za prihvatanjeprijavljene vrednosti robe pristupiće se utvrđivanju carinske vrednosti naosnovu podataka iz kataloga AMSS, pri čemu se mogu vršiti određenekorekcije u odnosu na faktičko stanje vozila (stanje u kom se vozilo nalaziu trenutku uvoza, stanje u smislu manje ili više pređene kilometraže odprosečne).

Prilikom sprovođenja uvoznog carinjenja nadležni carinski organ, pored carine, naplaćuje i PDV. Povraćaj PDV se vrši u državi gde je auto kupljen i vrsi u skladu sa propisima te države.

Registracija vozila uređena je odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Pravilnikom o registraciji motornih i priključnih vozila.

Registracija vozila iz uvoza vrši se po zahtevu vlasnika koji se podnosi naRegistracionom listu za motorno-priključno vozilo i uz koji se prilaže:

- potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila koja sadrži tehničke podatke ovozilu iz dokumentacije proizvođača ili priznatih kataloga za vozilo (kojuizdaje i overava privredno društvo ovlašćeno za vršenje tehničkog pregledavozila), kao i uverenje o izvršenom ispitivanju, kad je vozilo pojedinačnoproizvedeno ili prepravljeno; za upotrebljavana vozila potrebno jepribaviti uverenje o ispitivanju (koje izdaje Agencija za bezbednostsaobraćaja - dalje: Agencija), a za novoproizvedena vozila potrebna jepotvrda o saobraznosti - navedena dokumenta nisu uslov za registraciju, alise moraju posedovati radi tehničkog pregleda vozila;
- polisa obaveznog osiguranja vlasnika motornog vozila od odgovornosti zaštetu koju motornim vozilom pričini trećim licima koja važi za period zakoji se zahteva registracija vozila;
- dokaz o izmirenim carinskim i poreskim obavezama za vozilo;
- dokaz o uplati propisanih troškova za registraciju vozila, na kojem uzsvrhu uplate mora biti navedena i registarska oznaka vozila ili broj šasijevozila;
- dokaz o vlasništvu, odnosno poreklu vozila, kao i dokaz o vlasništvu iporeklu motora vozila ukoliko je naknadno ugrađen u vozilo;
- dokaz o identitetu vlasnika vozila (lična karta - za fizička lica,odnosno dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa - za pravna lica).

Na internet adresi Agencije www.abs.gov.rs mogu se naći detaljnauputstva u vezi sa ispitivanjem vozila.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge