Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

MINIMALNA ZARADA

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetioca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Dušan Rajaković

Objavljeno: 06.01.2013.
Da li poslodavac može zaposlenima da smanji platu na visinu minimalne zarade?

Poslodavac je dužan, da u slučaju promene zarade ponudi zaposlenom izmenu ugovorenih uslova rada (aneks ugovora), u skladu sa čl. 171. i 172. Zakona o radu. Uz ponudu za zaključivanje aneksa ugovora poslodavac je dužan da zaposlenom u pisanom obliku dostavi i razloge za ponudu, rok u kome zaposleni treba da se izjasni o ponudi i pravne posledice koje mogu da nastanu odbijanjem ponude. Rok za izjašnjenje na ponudu za zaključenje aneksa ugovora o radu je osam radnih dana, ukoliko poslodavac u ponudi ne odredi duži rok. U slučaju neizjašnjavanja zaposlenog u predviđenom roku, smatra se da je zaposleni odbio ponudu za zaključenje aneksa ugovora o radu. Pravna posledica, na koju je poslodavac dužan da pisanim putem upozori, je otkaz ugovora o radu u smislu člana 179. tač. 7) i 8) Zakona.

Članom 171. stav 1. tačka 5) Zakona o radu, utvrđeno je da poslodavac može zaposlenom ponuditi izmenu ugovorenih uslova rada u slučaju promene novčanog iznosa osnovne zarade i elemenata za utvrđivanje radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i drugih primanja zaposlenog.

Članom 179. stav 1. tačka 8) Zakona o radu, utvrđeno je da poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako odbije ponudu za izmenu ugovorenih uslova rada u smislu promene novčanog iznosa osnovne zarade.

S obzirom da minimalna zarada ima karakter zarade kao bilo koja druga zarada, ona se ugovara ugovorom o radu. Ukoliko su kod poslodavca, usled loših poslovno-finansijskih rezultata, nastupile okolnosti koje ne omogućavaju isplatu ugovorene zarade, poslodavac je dužan da zaposlenom ponudi aneks ugovora o radu, u smislu ugovaranja minimalne zarade.

Ukoliko zaposleni odbije ponudu za izmenu ugovorenih uslova rada, poslodavac mu može otkazati ugovor o radu. Zaposleni koji prihvati aneks ugovora o radu o isplati minimalne zarade, zadržava pravo da pred nadležnim sudom osporava zakonitost ugovora.

Prema tome, samo ako je zaposleni prihvatio ponudu kojom se ugovara minimalna zarada i ako je zaključen aneks ugovora, poslodavac može da vrši isplatu minimalne zarade, i to od dana zaključenja aneksa ugovora. Poslodavac nije u mogućnosti da vrši obračun i isplatu minimalne zarade, pre nego što sa zaposlenim zaključi aneks ugovora o radu.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge