Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Roditeljski dodatak

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 05.10.2018.


Pravo na roditeljski dodatak regulisano je Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Uslovi za ostvarivanje prava nisu bitno promenjeni za onaj krug lica koja su imala ovo pravo i prema prethodnom Zakonu, s tim, što se po novom Zakonu ne traži da korisnik prava ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Proširen je krug lica koja imaju pravo na roditeljski dodatak time što se ovo pravo daje i majci koja je strani državljanin stalno nastanjen u Republici Srbiji, pod uslovom da je dete rođeno na teritoriji Republike Srbije. Ovo pravo ne može da ostvari majka strani državljanin, ukoliko je u zemlji, čiji je državljanin, ostvarila isto ili slično pravo za dete za koje je podnet zahtev.

Uz zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak za majku koja je strani državljanin podnosi se i uverenje nadležne službe iz zemlje čiji je majka državljanin o ispunjenosti uslova, odnosno uverenje da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvajanje i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja, odnosno uverenje da je dete prethodnog reda rođenja smešteno u ustanovu socijalne zaštite zbog potrebe kontinuirane zdravstvene zaštite i nege.

Proširen je broj situacija u kojima pravo na roditeljski dodatak ima i otac deteta. Pored razloga koje je propisivao prethodni Zakon (ako majka nije živa, ako je napustila dete i ako je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu), otac deteta ovo pravo može ostvariti i ako je majka deteta strani državljanin i ako je majka lišena roditeljskog prava.

Takođe se propisuje da se roditeljski dodatak uvećava za paušal za nabavku opreme za dete. Ova mera treba da zameni dosadašnje pravo roditelja na refundaciju plaćenog PDV-a za kupljenu hranu i opremu za bebe. Pravo na refundaciju bilo je ograničeno određenim cenzusom u pogledu posedovanja imovine i ostvarivanja prihoda, dok pravo na paušal ostvaruju sve majke, odnosno očevi, koje imaju pravo na roditeljski dodatak, čime se postiže pravednija raspodela sredstava.

Zakon ne utvrđuje ni visinu roditeljskog dodatka, ni visinu paušala, kao ni način njihovog usklađivanja i isplata, već će to biti učinjeno aktom Vlade, na predlog ministra nadležnog za socijalna pitanja.

Propisuje se da se prilikom odlučivanja o pravu, visina roditeljskog dodatka, utvrđuje u odnosu na dan rođenja deteta.

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak podnosi majka, odnosno otac deteta, odmah nakon rođenja deteta u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je dete rođeno, ili direktno nadležnom organu, najkasnije do navršenih godinu dana života deteta (prema prethodnom Zakonu, zahtev se mogao podneti najkasnije do navršenih šest meseci života deteta).

Ako se zahtev podnosi u zdravstvenoj ustanovi, ovlašćeni radnik zdravstvene ustanove prosleđuje ga nadležnom organu sa svojim elektronskim potpisom overenim kvalifikovanim digitalnim sertifikatom.

Novi Zakon povećao je cenzus za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak u pogledu vrednosti imovine na koju majka ili članovi domaćinstva plaćaju porez na imovinu sa 12.000.000 dinara, na 30.000.000 dinara, ali, uvodi i cenzus u pogledu visine prihoda koje ostvaruje majka ili članovi zajedničkog domaćinstva. Naime, pravo na roditeljski dodatak ne može da se ostvari ako majka ili neko od članova zajedničkog domaćinstva, plaća godišnji porez na dohodak građana.

Novim Zakonom predviđen je i veći broj situacija u kojima se obustavlja isplata prava na roditeljski dodatak koja se vrši u mesečnim ratama: ukoliko korisnik prava napusti dete ili umre, ukoliko dođe do razvoda braka ili prestanka vanbračne zajednice. U ovim situacijama obustavlja se dalja isplata roditeljskog dodatka do odluke ministarstva nadležnog za socijalna pitanja.

Ukoliko u toku isplate prava na roditeljski dodatak koja se vrši u mesečnim ratama, dete umre, nastavlja se isplata prava.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge