Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Potrebne procedure nakon rođenja deteta

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 13.09.2018.


Rođenje deteta prijavljuje se nadležnom matičaru radi upisa u matičnu knjigu rođenih.

Rođenje deteta u zdravstvenoj ustanovi dužna je da prijavi zdravstvena ustanova elektronskim putem na propisanom obrascu, a bez odlaganja i putem pošte. Zdravstvena ustanova dostavlja prijavu rođenja matičaru matičnog područja opštine, odnosno grada, odnosno grada Beograda u čijem sastavu je naseljeno mesto rođenja deteta, najkasnije u roku od 15 dana od dana rođenja deteta.

Po izvršenom upisu na osnovu elektronski podnete prijave obaveštava se lice na koga se taj upis odnosi, a matičar dostavlja izvod iz matične knjige rođenih.

Na posebnom obrascu u zdravstvenoj ustanovi majka deteta daje izjavu o ocu deteta.

Roditelji deteta na posebnom obrascu u zdravstvenoj ustanovi daju izjavu o imenu deteta.

Ako su roditelji u vanbračnoj zajednici otac deteta može izjavu o priznavanju očinstva dati po rođenju deteta, pred nadležnim matičarem. Da bi to priznanje proizvodilo dejstvo majka deteta mora da se sa tim saglasi.

Nakon pribavljanja gore navedenih podataka mesno nadležni matičar sastavlja belešku kojom konstatuje činjenicu rođenja deteta, upisuje mu lično ime i dodeljuje matični broj.

Prijava deteta na zdravstveno osiguranje se vrši u zdravstvenoj ustanovi ali prethodno roditelji moraju da se dogovore na kojoj će adresi biti dete prijavljeno kao i preko kojeg od roditelja će biti zdravstveno osigurano.

Nakon završenih procedura roditelji mogu na kućnu adresu da dobiju izvod iz matične knjige rođenih za dete i karticu zdravstvenog osiguranja.

Budući da je uveden sistem eUprave sva procedura se završava u toku dana u zdravstvenoj ustanovi.

Za celokupnu proceduru nisu potrebna nikakva uverenja i izvodi.

Roditelji ne moraju da popunjavaju formulare jer ovlašćeno lice u bolnici podatke upisuje u integralni formular na portalu eUprava i popunjeni formular odštampa a roditelji ga samo potpisuju.

Podaci se preuzimaju u formular iz registara (Matične knjige rođenih, Matične knjige venčanih, MUP-a, CROSO-a).

Matičar u opštinskoj/gradskoj upravi podatke preuzima u svoju aplikaciju i vrši upis u matične knjige

Jedinstveni matični broj se elektronskim putem zahteva od matičara i elektronskim putem se dostavlja.

Aplikacija vraća e-izvod iz matične knjige rođenih na Portal eUprava.

Informacioni sistem MUP-a vrši prijavu prebivališta, a informacioni sistem CROSO vrši prijavu na zdravstveno i socijalno osiguranje.

Roditelji primaju sms poruku o uspešno završenim upisima, a dokumenta (izvod iz matične knjige, karticu zdravstvenog osiguranja) stižu na kućnu adresu.

Za celu proceduru se ne plaća nikakva naknada.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge
Portal za venčanja Ludi Kamen