Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Održavanje ličnih kontakata roditelja sa decom starijom od 15 godina

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Branko Miletić

Objavljeno: 18.1.2015.

Pitanje:

• Pravnosnažnom presudom, određeni su lični kontakti dece sa ocem. Deca su navršila 15 godina i ne žele više da se viđaju sa ocem. Da li je moguće u navedenom slučaju prinudno izvršiti odluku suda?

Odgovor:

Lični kontakt sa decom starijom od 15 godina zavisi od njihove želje, te se ne može prinudno izvršiti odluka za održavanje ličnih kontakata drugačije od njihove želje.

Zahtev tužioca podnet sudu da donese presudu kojom će konstatovati da će maloletna deca sa tužiocem kontaktirati po međusobnom dogovoru, ne predstavljaju zahtev za uređenje ličnih odnosa na drugačiji način, već zahtev za prestanak intervencije suda u uređivanju ličnih odnosa dece i oca, jer su deca starija od 15 godina.

Ovakva parnica bi bila nepotrebna jer je pravo dece starije od 15 godina da održavaju lične kontakte sa ocem po međusobnom dogovoru izvorno zakonsko pravo, tako da nije potrebna sudska intervencija.

Međutim, ukoliko teče izvršni postupak radi izvršenja presude o održavanju ličnih odnosa maloletnog deteta sa roditeljem sa kojim ne živi, a deca starija od 15 godina ne žele da održavaju sa ocem kontakt koji je bio unapred utvrđen, to ukoliko su deca sposobna za rasuđivanje, predstavlja razlog koji sprečava izvršenje odluke o održavanju ličnih odnosa i postupak će se obustaviti.

Održavanje ličnih kontakata sa decom starijom od 15 godina, zavisi od njihove želje i ne može se prinudno izvršiti odluka za održavanjem ličnih kontakata koja je suprotna od njihove želje. Navršenjem 15. godine, deca mogu, u pogledu održavanja ličnih kontakata, da odluče šta žele i šta je njihov najbolji interes.

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge