Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

NAKNADA TROŠKOVA VANTELESNE OPLODNJE

Email Print


Napomena:
 • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
 • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Slobodan Trivić

Objavljeno: 06.01.2013.

Sadržaj:

 1. Osnov i nadležnost
 2. Uslovi
 3. Zahtev
 4. Korišćenje sredstava
 5. Ograničenja
 6. Pravni lek
 7. Sudska praksa
 8. Troškovi

Osnov i nadležnost

Ostvarivanje prava na naknadu troškova je propisano Pravilnikom o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju ili Odlukom o ostvarivanju prava na nadoknadu troškova za vantelesnu oplodnju. Svake godine, na osnovu statuta i odluke o budžetu na nivou gradova se pomenutim pravilnikom propisuju kriterijumi za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju.

Uslovi

Kriterijumi za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju su:

 1. da par ima prebivalište (boravište za izbeglice i interno raseljena lica) na teritoriji tog grada najmanje godinu dana pre podnošenja zahteva (u Požarevcu dve godine) i
 2. da je uključen ili je bio uključen u republički program vantelesne oplodnje;
 3. za parove gde je žena starija od 40 godina, uslov je i da par ispunjava ostale medicinske kriterijume neophodne za uključenje u republički program.

U Čačku nije uslov da je par uključen u republički program, već  je potrebno da donese potvrdu da nije.

Zahtev

Zahtev za dodelu finansijske pomoći se podnosi Gradonačelniku grada (ili drugom nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, kao npr. Gradsko veće u Vranju i Smederevu, Gradska uprava u Novom Sadu, dok je u Čačku nadežan Gradonačelnik), a uz zahtev se uglavnom prilaže:

 1. dokaze o državljanstvu i prebivalištu (fotokopije ličnih karata oba partnera);
 2. venčani list ili overenu izjavu dvaju svedoka da par živi zajedno;
 3. profakturu (predračun) izabrane zdravstvene ustanove o visini troškova za obavljanje postupka vantelesne oplodnje;
 4. tamo gde je uslov imovinsko stanje odnosno visina zarade, potrebno je podneti i dokaze o tome (ili uverenje Nacionalne službe zapošljavanja za nezaposlene).

Svaki od gradova traži dodatne specifične potvrde, pa je neophodno konsultovati odgovarajući pravilnik ili odluku nadležnog organa.

Korišćenje sredstava

Korisnik sredstava je dužan da dodeljena sredstva isključivo koristi za namenu za koju su dodeljena.

Dokaz o namenskom trošenju sredstava je izveštaj zdravstvene ustanove o sprovedenom postupku vantelesne oplodnje, koji je korisnik dužan da dostavi u roku od 6 meseci od dana prenosa sredstava.

Ukoliko korisnik sredstava, u roku iz prethodnog stava, ne dostavi izveštaj zdravstvene ustanove, smatraće se da sredstva nisu namenski utrošena i pokrenuće se postupak za povraćaj prenetih sredstava uvećanih za zakonsku zateznu kamatu.

U Nišu se zahtev podnosi najranije 30 dana od zakazanog termina oplodnje.

U Čačku se novac prenosi na račun nekog od partnera, uz obavezu da se u roku od 90 dana podnese izveštaj o troškovima i računu, inače se smatra da su sredstva nenamenski utrošena i traži se njihov povraćaj uz kamatu.

U Požarevcu se novac prenosi direktno na račun zdravstvene ustanove koja sprovodi postupak oplodnje.

U Nišu je moguće i da sam par plati oplodnju, pa onda traži refundiranje troškova.

Ograničenja

U Smederevu se oplodnja o trošku grada može pokušati dva puta godišnje, u Nišu jednom, u Novom Sadu i Šidu ukuno jednom, a u Požarevcu ukupno dva puta, dok u Čačku nisu propisana ovakva ograničenja.

U nekim gradovima naknade su ograničene na određene svote, kao što je slučaj u Šidu (RSD 250.000), u Čačku je pomoć ograničena na RSD 200.000, a u Nišu na onoliko koliko ta usluga košta u tamošnjem kliničkom centru, s tim što parovi čiji prihod za poslednja tri meseca pre podnošenja zahteva prelazi četiri prosečne niške zarade mogu dobiti samo polovinu te sume.

U Smederevu celu sumu potrebnu za oplodnju dobijaju parovi čiji je mesečni prihod u prethodnom mesecu bio ispod tri prosečne plate isplaćene u privredi Smedereva, a oni s većim prihodima dobijaju polovinu tog iznosa.

U Požarevcu postoji cela skala učešća grada u troškovima, pri čemu parovi s tromesečnim prosekom prihoda većim od tri i po prosečne republičke plate nemaju pravo na naknadu troškova oplodnje.


Pravni lek

U slučaju kada ovom pravu odlučuju gradska ili opštinska uprava ili Komisija za socijalna pitanja, na njihovo rešenje se može uložiti žalba gradskom veću u roku od 15 dana od dana prijema, a veće mora da odluči o žalbi u roku od dva meseca. Ukoliko se žalilac ne slaže sa odlukom veća, može se obratiti Upravnom sudu.

Tamo gde odlučuje gradonačelnik, ne postoji pravo žalbe, već samo mogućnost pokretanja upravnog spora pred nadležnim sudom.

Sudska praksa

Zabeležena praksa do sada se odnosi na situacije kada nije ispoštovana zakonska procedura za nabavku leka za vantelesnu oplodnju, pri čemu korisniku leka pripada pravo na naknadu troškova koje je imalo za nabavku leka koji je neophodno koristiti u postupku pripreme za vantelesnu oplodnju, u situaciji se ovaj lek nalazi na listi neophodnih lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava zdravstvenog osiguranja (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 2029/2007 od 25.4.2007. godine).

Troškovi

Republička stručna komisija za vantelesnu oplodnju i za asistiranu reprodukciju Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, utvrdila je tri metode vantelesnog oplođenja, koje uz uslugu iznose:

 1. Klasični metod vantelesnog oplođenja IVF – RSD 191.086,26;
 2. Metod vantelesnog oplođenja – In vitro maturacija jajne ćelije – RSD 205.377,61;
 3. Metod vantelesnog oplođenja – ICSI – mikrofertilizacija – RSD 206.875,61.

U cene su uključeni i troškovi: lekova, anestetika, hormona, medijuma i sanitetskog i ostalog medicinskog potrošnog materijala.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

 • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
 • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge