Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Uslovi za produženje ugovora o doživotnom izdržavanju sa primerima iz sudske prakse

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Dušan Živković

Objavljeno: 16.10.2015.

Stručni komentar
PRODUŽENJE UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU
• Uslovi za produženje ugovora o doživotnom izdržavanju sa primerima iz sudske prakse •

Prema članu 194. stav 1. Zakona o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015 - dalje: Zakon), ugovor o doživotnom izdržavanju je ugovor kojim se obavezuje primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani.

Uslovi za produženje ugovora o doživotnom izdržavanju

Smrću primaoca izdržavanja prestaje ugovor o doživotnom izdržavanju a sve pokretne ili nepokretne stvari koje su bile predmet ugovora prelaze u svojinu davaoca izdržavanja.

Smrću davaoca izdržavanja nužno ne prestaje ugovor o doživotnom izdržavanju, iako se on zasniva na izrazito ličnim odnosima i svojstvima.

Naime, prema članu 204. stav 1. Zakona, posle smrti davaoca izdržavanja njegove obaveze prelaze na njegovog bračnog druga i potomke koji su pozvani na nasleđe, ako pristanu, a prema stavu 2, ako oni ne pristanu na produženje ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovor se raskida a oni ne mogu zahtevati naknadu za ranije dato izdržavanje.

U slučaju smrti davaoca izdržavanja ugovor o doživotnom izdržavanju produžava se ako na to pristanu njegov bračni drug i potomci koji su pozvani na nasleđe.

Ovde je reč o nenaslednoj sukcesiji, odnosno prelasku obaveze na određene subjekte - nenasledne sukcesore po samom zakonu. Ali, ako pristanak na produženje ugovora izostane, ugovor se smatra raskinutim po samom zakonu a oni ne mogu zahtevati naknadu za ranije dato izdržavanje. U tom slučaju, primalac izdržavanja, ako za to ima pravni interes, može tužbom za utvrđenje tražiti da sud utvrdi da je ugovor raskinut.

Ako davalac izdržavanja nema bračnog druga ni potomaka, ugovor o doživotnom izdržavanju prestaje njegovom smrću, po samom zakonu i zato u slučaju da naslednici davaoca izdržavanja koji nisu njegov bračni drug ni njegovi potomci hoće, uz pristanak primaoca izdržavanja da preuzmu ugovorne obaveze, potrebno je da obe strane zaključe novi ugovor.

Pristanak na produženje ugovora o doživotnom izdržavanju

 

Pristanak na produženje ugovora o doživotnom izdržavanju podrazumeva bezuslovno prihvatanje obaveza davaoca izdržavanja prema primaocu izdržavanja, onako kako su one predviđene ugovorom.

Za pristanak na produženje ugovora o doživotnom izdržavanju zakon ne traži posebnu formu. Pristanak može biti dat na:

- izričit način i usmenim putem, ili

- prećutan način, nastavljanjem izvršavanja obaveza davaoca izdržavanja prema primaocu izdržavanja.

Primalac izdržavanja nije dužan da poziva bračnog druga i potomke davaoca izdržavanja koji su pozvani na nasleđe da preuzmu obaveze davaoca izdržavanja.

Za produženje ugovora o doživotnom izdržavanju ne traži se pristanak primaoca izdržavanja, kome ostaje mogućnost da traži raskid ugovora prema odredbama Zakona.

Primeri iz sudske prakse

"Ako davalac izdržavanja nema bračnog druga ni potomaka, ugovor o doživotnom izdržavanju prestaje njegovom smrću, po samom zakonu."

(Rešenje Okružnog suda u Valjevu Gž. 98/2005, od 14. 1.2005. godine)

"Ugovor o doživotnom izdržavanju ostaje na snazi ako zakonski naslednici davaoca izdržavanja prihvate da ispunjavaju obaveze iz ugovora, s obzirom da prema odredbama Zakona o nasleđivanju zakonski naslednici preuzimaju sva prava i obaveze ostavioca u momentu njegove smrti."

(Presuda Okružnog suda u Nišu, Gž. 2790/2005 od 20.12.2005. godine)

"Nižestepeni sudovi su pravilno zaključili da je zahtev za donošenje dopunskog rešenja o nasleđivanju neosnovan, dajući razloge koje prihvata ovaj sud. Prema odredbi člana 204. stav 1. Zakona o nasleđivanju, posle smrti davaoca izdržavanja njegove obaveze prelaze na njegovog bračnog druga i potomke koji su pozvani na nasleđe, ako pristanu. Odredbom čl. 204. st. 2. propisuje ukoliko potomci ne pristanu na produženje ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovor se raskida, a oni ne mogu zahtevati naknadu za ranije dato izdržavanje. Ova odredba nema nasledno-pravna dejstva, kao što nema ni ugovor o doživotnom izdržavanju. (Ovaj ugovor ima obligaciono-pravni karakter). Ona se odnosi na naslednu sukcesiju - prelaskom obaveze na određene subjekte. Obaveza prelazi na sukcesore po samom zakonu, a ako sukcesori ne pristanu, ugovor o doživotnom izdržavanju se raskida. Da li je obaveza davaoca izdržavanja, u konkretnom slučaju, prešla na predlagače ili ne, ne spada u ostavinski postupak, pa su predlagači mogli, ukoliko smatraju da su nenasledni sukcesori pokojnog davaoca izdržavanja, svoj interes zaštitili tužbom za utvrđenje u parničnom postupku. Imajući rečeno u vidu, Vrhovni sud smatra da su neosnovani navodi revizije o tome da je ovde reč o nasledno-pravnoj sukcesiji. Okolnost da, po odredbi člana 204. st. 1. Zakona o nasleđivanju, obaveze davaoca izdržavanja prelaze na njegovog bračnog druga i potomke koji su pozvani na nasleđe, ne ukazuje da je ovde reč o nasleđivanju već samo bliže određuje nenasledne sukcesore."

(Iz obrazloženja presude Vrhovnog suda Srbije, Rev. 3897/97 od 27.9.1997. godine)

"Posle smrti davaoca izdržavanja njegove obaveze iz ugovora o doživotnom izdržavanju prelaze na njegovog bračnog druga i potomke koji su pozvani na nasleđe, ako na to pristanu, pa stoga vanbračni supružnik jednog davaoca izdržavanja nije legitimisan da traži poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju, u odnosu na drugog davaoca koji je umro pre primaoca izdržavanja."

(Rešenja Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Rev. 2199/2005 od 15. 12. 2005. godine)

"Nižestepeni sudovi su usvojili zahtjev za raskid ugovora, jer su u konkretnom slučaju ispunjene zakonske pretpostavke iz člana 123. stav 3. Zakona o nasljeđivanju SRBiH za usvajanje tako postavljenog zahtjeva, pošto supruga i majka današnjih tuženih nije ispunjavala preuzete obaveze iz ugovora o doživotnom izdržavanju do svoje smrti, a ni tuženi kasnije. Bez značaja je okolnost na koju tuženi ukazuje, da ih primalac izdržavanja nije pozivao da preuzmu obaveze iz navedenog ugovora, jer to nije pretpostavka za raskid ugovora (član 125. naprijed citiranog zakona). U ovoj odredbi je izričito navedeno da u slučaju smrti davaoca izdržavanja njegove obaveze prelaze na njegovog bračnog druga i njegove potomke koji su pozvani na nasljeđe, ako na to pristanu. Ukoliko ne pristanu na produženje ugovora o doživotnom izdržavanju ugovor se raskida."

(Iz obrazloženja odluke Vrhovog suda Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Rev-144/90 od 16.11.1990. godine)

"Odredba čl. 204 st. 1 Zakona o nasleđivanju nema nasledno pravno dejstvo, već se radi o nenaslednoj sukcesiji. Ona samo određuje nenasledne sukcesore koji mogu da stupe na mesto davaoca izdržavanja i prema njima dalje, ukoliko oni na to pristanu, važi obaveza da pružaju ugovorene usluge, odnosno da izdržavaju primaoce izdržavanja. Tek po smrti primaoca izdržavanja nenasledni sukcesori, koji su stupili na mesto davaoca izdržavanja shodno citiranom propisu, stiču prava iz ugovora o doživotnom izdržavanju, a koja bi predstavljala osnov za sticanje prava svojine na imovini određenoj ugovorom. Međutim, ukoliko određeni nenasledni sukcesori ne pristanu na produženje ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovor se raskida, shodno stavu 2 citiranog člana, a oni ne mogu zahtevati naknadu za ranije dato izdržavanje."

(PresudaOpštinskog suda u Vrnjačkoj Banji P. br. 48/07 od 15. 11. 2007. godine i Presuda Okružnog suda u Kraljevu Gž. br. 678/08 od 15. 05. 2008. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Kraljevu, br. 2/2008, autor sentence: Cmiljka Mladenović, sudija Okružnog suda u Kraljevu.)

"Tužilac je posle smrti ugovornog davaoca izdržavanja, kao njegov potomak, pristao na produženje zaključenog ugovora, pa je na osnovu njega stekao pravo davaoca izdržavanja na nepokretnosti koja je bila predmet ugovora, posle smrti primaoca izdržavanja."

(Presuda Vrhovnog suda Srbije, Rev. 4063/98 od 22.9.1998. godine)Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge