Zastava Bosne i Hercegovine

Postupak za odricanje od nasleđa

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Pro Bono

Objavljeno: 08.08.2016.

Pitanje:

• Koji je postupak za odricanje od nasleđa u korist rođenog brata?

Odgovor:

Članom 213. stav 1. Zakona o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015 - dalje: Zakon), propisano je da se naslednik može odreći nasleđa izjavom pred sudom do okončanja prvostepenog postupka za raspravljanje zaostavštine. Naslednik se može odreći svog nasledstva samo u svoje ime, a nasledna izjava je neopoziva. Ukoliko se lice odriče nasledstva u korist svog brata, to bi bila izjava o prijemu nasledstva uz istovremeno ustupanje naslednog dela. Na odnose između primaoca i ustupioca se primenjuju pravila o poklonu (član 216. Zakona).

Što se same nasledne izjave tiče, potrebno je sastaviti pisanu izjavu o odricanja od nasledstva koju treba svojeručno potpisati, a potom taj potpis mora biti overen, kao i potpis na punomoćju ako je izjavu o odricanju potpisao njegov zastupnik. U izjavi treba navesti da li se naslednik odriče dela koji mu pripada po zakonu ili na osnovu testamenta ili se izjava odnosi na nužni deo (deo koji nasledniku pripada po zakonu).

Ovako sačinjenu izjavu, naslednik koji se odriče može poslati sudu, a takođe, sa istim pravnim dejstvom kao u slučaju predaje ostavinskom sudu, naslednik je može predati konzularnom predstavniku Republike Srbije u inostranstvu ili diplomatskom predstavniku koji vrši konzularne poslove Republike Srbije.

Prema Zakonu o vanparničnom postupku ("Sl. glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 85/2012, 45/2013 - dr. zakon, 55/2014, 6/2015 i 106/2015 - dr. zakon) o pravima lica koja nisu došla na ročište, a uredno su pozvana, sud će odlučiti prema podacima kojima raspolaže, uzimajući u obzir njihove pismene izjave koje stignu do donošenja odluke (član 117. stav 3).Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge