Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Oduzimanje poverenog predmeta ostavinske rasprave od javnog beležnika

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Dušan Živković

Objavljeno: 15.3.2017.Pitanje:

• Da li postoji mogućnost da se predmet ostavinske rasprave koji je dodeljen javnom beležniku vrati sudu i koja je procedura?

Odgovor:

Sud može javnom beležniku poveriti pojedine vanparnične radnje pod uslovima koji su predviđeni članom 30a Zakona o vanparničnom postupku ("Sl. glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 85/2012, 45/2013 - dr. zakon, 55/2014, 6/2015 i 106/2015 - dr. zakon - dalje: Zakon), kao što je sastavljanje smrtovnice ili popis i procena imovine umrlog, kao i sprovođenje ostavinske rasprave.

Članom 30e Zakona propisano je da sud koji je javnom beležniku poverio sprovođenje postupka ili preduzimanje pojedine procesne radnje vrši nadzor nad njegovim radom (stav 1), na zahtev suda koji mu je poverio posao javni beležnik je dužan da mu preda na uvid sve spise predmeta i podnese pismeni izveštaj o svom radu (stav 2).

Članom 30ž Zakona propisano je da sud donosi rešenje o oduzimanju poverenog posla javnom beležniku koji radi na štetu stranaka, stvara im suvišne troškove, neopravdano odugovlači postupak ili kada to nalažu drugi opravdani razlozi (stav 1), protiv rešenja o oduzimanju poverenog posla nije dozvoljena žalba (stav 2), rešenjem o oduzimanju poverenog posla sud naređuje javnom beležniku da prekine svaki rad na predmetu i da mu dostavi sve spise predmeta (stav 3), rešenje o oduzimanju poverenog posla sud dostavlja: javnom beležniku, učesnicima u postupku, disciplinskom tužiocu Javnobeležničke komore i ministru nadležnom za poslove pravosuđa (stav 4).

Iz citiranih zakonskih odredbi sledi da sud, koji je javnom beležniku poverio sprovođenje ostavinske rasprave, donosi rešenje o oduzimanju poverenog posla javnom beležniku kada u vršenju nadzora nad njegovim radom utvrdi da za to postoje zakonski razlozi (kada javni beležnik radi na štetu stranaka, stvara im suvišne troškove, neopravdano odugovlači postupak ili postoje drugi opravdani razlozi).

Odluku o tome sud donosi po službenoj dužnosti ili po predlogu stranke, nakon uvida u spise predmeta i eventualno u izveštaj javnog beležnika o svom radu u predmetu.

Predlog stranke treba da sadrži činjenice i okolnosti iz kojih proizilazi postojanje zakonskih razloga za oduzimanje poverenog posla javnom beležniku.

Nakon donošenja rešenja o oduzimanju poverenog posla radi sprovođenja ostavinske rasprave javnom beležniku, sud može odlučiti da sam sprovede ostavinsku raspravu ili da ovaj posao poveri drugom nadležnom javnom beležniku, rukovodeći se pritom razlozima celishodnosti - član 30a stav 3. Zakona.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge