Zastava Bosne i Hercegovine

Video-obezbeđenje stambene zgrade

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Izvor: Slobodan Miletić

Objavljeno: 02.02.2021.


Prema Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016 i 9/2020 - dr. zakon) stambena zajednica ima status pravnog lica. U javno-pravnim odnosima i postupcima u kojima je propisano da se vlasnik zgrade pojavljuje kao stranka, svojstvo stranke u tim postupcima ima stambena zajednica.

Odredbama člana 42. stav 1. tačka 10) tog Zakona propisano je da skupština stambene zajednice donosi odluku o fizičko-tehničkom obezbeđenju zgrade i stvari na zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade.

Članom 20. Zakona o privatnom obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018 - dalje: Zakon) propisano je da pravno lice i preduzetnik poslove privatnog obezbeđenja može vršiti samo na osnovu i u okviru zaključenog pisanog ugovora sa pravnim licem, preduzetnikom ili fizičkim licem kome pruža usluge. Istim članom utvrđen je minimum sadržine tog ugovora i, s tim u vezi, uređena su i druga pitanja.

Odredbama stava 6. člana 20. Zakona je utvrđeno da se procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja ne mora vršiti ako se pružaju usluge korisnicima radi zaštite lica, zaštite objekata za stanovanje i drugih objekata i subjekata navedenih u tim odredbama Zakona. U tom slučaju, plan obezbeđenja sačinjava se na osnovu mera zaštite koje se preduzimaju po zahtevu korisnika usluga, u skladu sa Zakonom i pravilima struke. Plan obezbeđenja, odnosno plan postupanja sa rizicima u zavisnosti od zahteva korisnika usluga sadrži mere koje se preduzimaju radi: 1) onemogućavanja neovlašćenog pristupa objektu; 2) signalizacije neovlašćenog ulaska u štićeni prostor i dojavu kontrolnom centru; 3) onemogućavanja unošenja u objekat oružja, eksplozivnih, radioaktivnih, bioloških i drugih opasnih predmeta i materija; 4) zaštite pojedinačnih vrednosti pomoću sistema elektrohemijske i drugih načina zaštite (koferi, kontejneri, kase, trezori i dr.); 5) vršenja radnji usmerenih na sprečavanje krivičnih dela i drugih identifikovanih rizika; 6) praćenja kretanja oko i u štićenom prostoru i pojedinačno štićenim prostorijama; 7) kontrole sprovođenja propisanih mera zaštite i unutrašnjeg reda u objektu i delovima pod posebnim režimom; 8) integrisane zaštite sa ili bez lokalnog nadzora i sistemom veze sa službenicima obezbeđenja na štićenom objektu; 9) preduzimanja procedura po redosledu prioriteta za slučajeve nastupanja rizika. Plan obezbeđenja, odnosno plan postupanja sa rizicima, sadrži i plan sistema tehničke zaštite, kada se korisniku pružaju usluge tehničke zaštite.

Obaveštenje o zaključenju, aneksu ili raskidu ugovora za fizičku zaštitu lica koja se vrši sa oružjem i za pružanje usluga video nadzora sa arhiviranjem snimka, dostavlja se mesno nadležnoj policijskoj upravi, u roku od osam dana od dana nastale promene.

Obaveštenje mora da sadrži:

  1. naziv i sedište pravnog lica ili preduzetnika za privatno obezbeđenje, ime prezime, JMBG i prebivalište odgovornog lica u pravnom licu, kod preduzetnika za privatno obezbeđenje i korisnika usluga;
  2. jasno određen predmet ugovora;
  3. način vršenja ugovorenih poslova privatnog obezbeđenja (vrsta, kategorija, ugovorena ovlašćenja službenika obezbeđenja, vreme pokrivenosti zaštite i dr.);
  4. broj službenika obezbeđenja po ugovoru i lokacije radnog rasporeda;
  5. vrstu i količinu angažovanog oružja i sredstava zaštite;
  6. datum početka/prekida ugovorenog vršenja usluga.

Mesno nadležna policijska uprava je ona uprava koja je obrazovana za područje na čijoj teritoriji je prebivalište odnosno sedište lica koje je korisnik usluga.

Prema tome, obavezan je ugovor sa stambenom zajednicom, kao pravnim licem i korisnikom usluge video-obezbeđenja. Akt o proceni rizika nije obavezan. Plan obezbeđenja, odnosno plan postupanja sa rizicima je obavezan, u skladu sa Zakonom, a zavisi (i) od zahteva stambene zajednice. Taj plan, kada se korisniku pruža usluga video-obezbeđenja i/ili druge tehničke zaštite, obavezno sadrži i plan sistema tehničke zaštite.

U slučaju ugovaranja usluge video nadzora sa arhiviranjem snimka obavezno se obaveštava mesno nadležna policijska uprava.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge