Zastava Bosne i Hercegovine

AGENCIJA ZA RESTITUCIJU

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Predrag Savić

Objavljeno: 12.03.2013.


Preuzmi: Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
Preuzmi: Obrazac zahteva za restituciju
Preuzmi: Spisak Pošta – Restitucija


Dugo očekivani početak denacionalizacije u Srbiji, kao i njena  efikasnost  i uspešnost,  ponajviše će zavisiti od Agencije za restituciju,  čija će najveća boljka biti – zavisnost od izvršne vlasti!

Na osnovu  člana 51. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju  osniva se Agencija za restituciju, radi vođenja postupka i odlučivanja o zahtevima za vraćanje imovine, kao i radi isplate novčane naknade i obeštećenja. Agencija  je obavezna da objavi u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu  Zakona o vraćanju imovine i obeštećenju poziv za podnošenje zahteva za vraćanje imovine u najmanje dva dnevna lista, koji se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije, kao i na zvaničnom veb sajtu ministarstva nadležnog za poslove finansija i Agencije. Zakon je objavljen  u Službenom glasniku 28. septembra 2011. godine, a stupio je na snagu osam dana po objavljivanju.

U pitanju je posebna državna, javna,  upravna organizacija , koja obavlja zakonom poverene zadatke na osnovu javnih ovlašćenja, ali  je  odmah uočljivo da će ista biti   zavisna od Vlade, jer ona je ta koja imenuje  članove Upravnog odbora i direktora Agencije. Bolje rešenje je bilo da to čini Skupština Srbije, jer to bi  značilo za  nijansu  veću nezavisnost i samostalnost u radu tako bitnog organa. Iz prkase se zna, da  kada zakonodavna vlast imenuje  i  razrešava  fukcinere  upravnih organizacija,  one  su znatno efikasnije,  hrabrje i bolje rade, negoli kada nad njima  neposrednu kadrovsku  vlasta ima Vlada.  Uticaj izvršne vlasti  na njoj zavisne organe je dokazano mnogo veći, što ne retko dovodi  do raznih nezakonitosti i zloupotreba!    

Agencija posluje u skladu sa propisima o javnim agencijama, ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim  zakonom i Statutom, kao najvišim pravnim aktom  ovog pravnog lica.

Sedište Agencije je u Beogradu. Agencija ima područne jedinice u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu, koje se osnivaju za teritoriju opština prema propisima kojima se uređuje regionalni razvoj.

Ako je suditi  po odredbama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ova Agencija nema nikve veze sa već postojećom  Direkcijom za restituciju osnovanom  Zakonom o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama, usvojenim 2006. godine. Osnivanjem Agencije za restituciju prestaće potreba za postojanjem pomenute Direkcije. Jer u Zakonu o vraćanju imovine i obeštećenju, kojim se uvodi opšta denacionalazicija,   predvidjeno je, da Agencija obavlja poslove koji se odnose na sprovođenje  zakona i zakona kojim se uređuje vraćanje imovine crkvama i verskim zajednicama, i to:

  1. vodi postupak i odlučuje o zahtevima za vraćanje imovine, odnosno obeštećenje;
  2. pruža stručnu pomoć podnosiocima zahteva i obveznicima vraćanja;
  3. vodi evidencije propisane zakonom;
  4. izveštava Vladu godišnje, preko ministarstva nadležnog za poslove finansija, o obavljenim poslovima iz svoje nadležnosti;
  5. obavlja druge poslove propisane zakonom.

Sredstva za rad i osnivanje Agencije obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije,   donacija i drugih oblika bespovratnih sredstava ii drugih izvora.

Organi Agencije su: upravni odbor i direktor.   

Članove Upravnog odbora i direktora imenuje i razrešava Vlada na period od pet godina.
     
Lice koje može ostvariti pravo na vraćanje imovine i obeštećenje u skladu sa ovim zakonom, ne može biti direktor, odnosno član Upravnog odbora Agencije, čime je isključen eventalni sukob interesa

Upravni odbor ima predsednika i četiri člana. U nadlešnosti Upravnog odbora nije izbor i drektora Agencije, njegov najvažniji posao je donešenje Statuta Agencije. U članu 57. Zakona o vračanju imovine i obeštećenju  propisano je da Upravni odbor usvaja i finnasijske izvšteje i akte i donosi planove rada Agencije.

Statut je osnovni opšti akt Agencije, koji sadrži odredbe o delatnosti Agencije; načinu obavljanja poslova; organima, organizacionim jedinicama i njihovom delovanju;zastupanju; pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih; postupku saradnje sa organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave; drugim pitanjima od značaja za rad Agencije.

U prvostepenim postupcima  o zahtevima za  vraćanje imovine  Agencija će postupati po osnovu odredbi Zakona o opšte upravnom postupku. Pravila opšte upravnog postupka su  manaje efikasna  od na primer pravila parničnog postupka. Upravni organi  i organizacije ,  često odredbe iz opšte upravnog postupka volutaristički tumače i primenjuju,  pa je stoga opravdana i primedba da je postupak povraćaja imovine trebalo poveriti sudskim organima, na primer vanparničnim odeljenjama, u kojima se shodno primenjuju procesna pravila iz  Zakona o o parničnom psotuku, kao što  je to slučaj  kod  odredjivanja pravične naknade u vezi eksproprijacije!

Dobro je što će protiv odluka Agencije biti žalba Ministarstvu, a potom upravna tužba ! Na kraju portiv odluka Upravnih suda uvek moguće  podneti ustavnu žalbu, a potom i predstavku Evropskom sudu za ljudksa prava u Strazburu!Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge