Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

IZJAVA O IMOVINI

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor:Vladimir Rajić

Objavljeno: 06.01.2013.Preuzmi: Zahtev za dobijanje izjave o imovini.

U toku je izvršni postupak protiv izvršnog dužnika radi naplate novćanog potraživanja i traženo je da se se izvršenje sprovede popisom, procenom i prodajom pokretnih stvari. Ali na ročištu za izvršenje na traženoj adresi nisu pronađene stvari koje mogu biti predmet izvršenja. Na koji način mogu da saznam podatke o imovini izvršnog dužnika?


Članovima  54 - 67. Zakona o izvršenju i obezbeđenju propisan je postupak za dobijanje izjave o imovini izvršnog dužnika.

Izvršni poverilac koji je pokrenuo postupak izvršenja, odnosno obezbeđenja može pred sudom nadležnim za određivanje izvršenja da podnese zahtev za dobijanje izjave o imovini izvršnog dužnika, kada se obaveza izvršnog dužnika sastoji u novčanim davanjima.

Zahtev se može podneti uz predlog za izvršenje i u toku izvršnog postupka, sve dok postupak ne bude okončan.

Sud će doneti rešenje kojim će naložiti izvršnom dužniku da pristupi u sud radi davanja izjave o imovini na zapisnik pred sudijom ili da u roku koji ne može biti duži od pet radnih dana dostavi sudu izjavu o imovini u potrebnom broju primeraka. Sadržina izjave o imovini sadržana je u članu 58. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, pre svega podatke o pokretnim i nepokretnim stvarima, gotovinskim novčanim sredstva, prosečnom mesečnom iznosu zarade izvršnog dužnika u poslednjih šest meseci, poslodavcu kod kog izvršni dužnik ostvaruje zaradu, trajanje i vrstu radnog odnosa; tekućim računima ...)

Uz rešenje, sud će izvršnom dužniku dostaviti primerak zahteva za dobijanje izjave o imovini, obaveštenje šta izjava o imovini treba da sadrži, upozorenje da mu u slučaju nepostupanja po nalogu može biti izrečena novčana kazna i pouku o posledicama saopštavanja nepotpunih ili netačnih podataka u izjavi.            
                                  
Ako izvršni dužnik ne postupi po nalogu suda, odnosno ako ne da potpunu izjavu o imovini sud će doneti rešenje o novčanom kažnjavanju.                                                
Na zahtev izvršnog poverioca, sud će rešenjem naložiti izvršnom dužniku da u roku od pet radnih dana preda isprave o stvarima i pravima koji su navedeni u izjavi o imovini i izreći mu novčanu kaznu ako po tom nalogu ne postupi.       

Primerak ili kopiju izjave o imovini, odnosno zapisnika sa izjavom sud će dostaviti izvršnom poveriocu, koji može, u roku od pet radnih dana od dana prijema izjave o imovini, zahtevati dopunu izjave, odnosno novu izjavu ako izjava ne sadrži dovoljno podataka iz kojih se imovina navedena u njoj može identifikovati ili ako javnom, odnosno u skladu sa zakonom overenom ispravom dokaže da je dužnik u izjavi saopštio nepotpune ili netačne podatke i uz to učini verovatnim da se iz imovine izvršnog dužnika koja je do tada poznata ne može u potpunosti namiriti njegovo potraživanje.          

U tom slučaju sud će novim rešenjem naložiti izvršnom dužniku da dostavi sudu dopunu izjave, odnosno novu izjavu o imovini.

Izvršni poverilac koji nije zahtevao dopunu izjave o imovini, odnosno novu izjavu dužan je da u roku od pet radnih dana od dana dobijanja izjave o imovini predloži sredstva i predmete izvršenja.     
     

Ako izvršni poverilac ne predloži sredstva i predmete izvršenja u propisanom roku, izvršenje se obustavlja.

 Ako je izvršni dužnik dao netačne ili nepotpune podatke o imovini, sud mu može izreći novčanu kaznu.A ako postoje osnovi sumnje da je izvršni dužnik, doveo ili pokušao da dovede izvršnog poverioca u zabludu radi izbegavanja sopstvene obaveze, sud će kopiju spisa dostaviti nadležnom javnom tužiocu.

Sud vodi knjigu izvršnih dužnika i zbirku isprava, Knjiga izvršnih dužnika sadrži evidenciju sa podacima o izvršnom dužniku, osnovu upisa, datumu upisa, rešenju kojim je naložen upis i evidencionom broju pod kojim se izjava čuva u zbirci isprava.U zbirci isprava čuvaju se originalni primerci izjave izvršnih dužnika o imovini, odnosno kopije zapisnika koji sadrže izjave o imovini i rešenja kojim je određen upis u knjigu izvršnih dužnika. Radi jedinstvene evidencije pravnih subjekata upisanih u knjigu izvršnih dužnika, vodi se jedinstven registar za teritoriju Republike Srbije. Jedinstveni registar je javan, vodi se u elektronskom obliku i objavljuje na internetu.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge