Email Print

UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O PRIMENI MEĐUNARODNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA ZA JAVNI SEKTOR ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)


Član 1.


U Uredbi o primeni Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor („Službeni glasnik RS”, broj 49/10), u članu 3. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „koji su prevedeni na srpski jezik i objavljeni u „Službenom glasniku Republike Srbije”.”
Dodaje se stav 2, koji glasi:
„Prevod Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor iz stava 1. ovog člana utvrđuje i objavljuje Vlada.”

Član 2.


Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.


Email Print