Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

93. SEDNICA ODBOR ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO ODRŽANA 2. DECEMBRA 2018. GODINE: Razmotreno u pojedinostima više predloga zakona koji su na dnevnom redu Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2018. godini


Na sednici Odbora, održanoj 2. decembra, razmotreno je u pojedinostima više predloga zakona koji su na dnevnom redu Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2018. godini.

Na Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, podneto je ukupno 521 amandman. Odbor je odbacio 14 amandmana, za jedan je ocenio da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok je za ostale konstatovao da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog carinskog zakona podneto je 45 amandmana. Odbor je ocenio da dva amandmana nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ostala 43 amandmana su prema oceni Odbora u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu, podneto je 179 amandmana. Odbor je ocenio da 26 amandmana nije u skladu sa članom 2. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016 i 113/2017),a da osam amandmana nije u skladu sa članom 28. Zakona o budžetskom sistemu. Takođe, ocenjeno je da jedan amandman nije u kladu sa članom 28. do 44. Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - usklađeni din. izn., 125/2014 - usklađeni din. izn., 95/2015 - usklađeni din. izn., 83/2016, 91/2016 - usklađeni din. izn., 104/2016 - dr. zakon, 96/2017 - usklađeni din. izn. i 89/2018 - usklađeni din. izn.). Svi ostali amandmani su prema oceni Odbora u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, podneto je pet amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o carinskoj službi, podneto je 12 amandmana. Odbor je ocenio da jedan amandman nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok je za ostalih 11 konstatovao da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini podneto je 14 amandmana, za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama, podneta su dva amandmana za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću podneto je 10 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, podneto je 13 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu podneto je osam amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, podneto je 19 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu podneto je 88 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana podneto je ukupno četiri amandmana, za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pranim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, podneto je 29 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica podneto je 32 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu podneto je 15 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara podneto je 14 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, podneto je devet amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća “Srbijagas” Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac -Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II faza), podneto je šest amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima podneto je 14 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju podneto je 11 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima, podneto je 46 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama podneta su dva amandmana. Odbor je ocenio da su oba amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, podneto je 14 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima podneta su tri amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, podnet je 21 amandman. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o Fondu za nauku Republike Srbije podneto je 15 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima, podneto je šest amandman. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, podneto je sedam amandman. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, podneto je 24 amandmana, od kojih je Odbor odbacio jedan, dok je za ostale ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, podneto je devet amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, podneto je 62 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, podneto je sedam amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, podneto je četiri amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama, podneto je osam amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru podneto je šest amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, podneto je sedam amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, podneto je 10 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama podneto je 122 amandmana. Odbor je ocenio da 20 amandmana nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ostali amandmani su, prema oceni Odbora, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije

Na Predlog zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti, podneto je 510 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o. Bor, podneto je 66 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa “Južni tok”, podneto je 12 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednicom je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandar Majkić, Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Bajro Gegić, Vojislav Vujić, Jelena Žarić Kovačević, Milena Đorilić i Jasmina Obradović.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 2.12.2018.
Naslov: Redakcija