Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Javne nabavke • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila

OBJAVLJENO U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 01. AVGUST 2014.

ONLINE kupovina dokumenata objavljenih 01. AVGUSTA 2014.
 • VESTI
 • TUMAČENJA PROPISA
 • SUDSKA PRAKSA
 • SL. MIŠLJENJA
 • MODELI
 • SL. GLASILA
 • PROPISI I OBRASCI
 • LIKVIDACIJE I STEČAJEVI

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI DANAS U E-ČASOPISIMA

Popust od 20% na dnevni paket
Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa elektronskih časopisa, ostvarujete popust od 20%. Paket čine sva ispod navedena dokumenta.


e-PRAVNI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar -: KOMENTAR UREDBE O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE STEPENA TAJNOSTI "POVERLJIVO" I "INTERNO" U ORGANIMA JAVNE VLASTI - "Sl. glasnik RS", br 79/2014: • Donošenjem ove uredbe Vlada Republike Srbije kompletirala izvršne propise za izvršavanje Zakona o tajnosti podataka •
Stručni komentar - REKLAMACIJA POTROŠAČA NA SAOBRAZNOST ROBE UGOVORU, PRAVA PO OSNOVU GARANCIJE I NADLEŽNOST INSPEKCIJSKIH ORGANA U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA - "Sl. glasnik RS" br. 62/2014: • Primena Zakona o zaštiti potrošača počinje 22.9.2014. godine •
Pitanje i odgovor - OTPUŠTANJE ZAPOSLENIH I IZMENA KOLEKTIVNOG UGOVORA KAO MERE PLANA REORGANIZACIJE
Pitanje i odgovor - POSTUPANJE INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE PO PRIJAVI GRAĐANA ZA UTVRĐIVANJE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU POSTAVLJENIH ANTENA MOBILNE TELEFONIJE NA KROVU STAMBENE ZGRADE
Pitanje i odgovor - SPORNA PITANJA KOD LIKVIDACIJE JAVNOG PREDUZEĆA
Pitanje i odgovor - SPORNA PITANJA KOD STEČAJA JAVNOG PREDUZEĆA

e-PARAGRAF E-PRESS - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - ISO STANDARDI - GUMA I PROIZVODI OD GUME

e-BUDŽETSKI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar -: KOMENTAR PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ORGANIZOVANJA CELODNEVNE NASTAVE I PRODUŽENOG BORAVKA - "Sl. glasnik RS", br. 77/2014
Stručni komentar - NAJNOVIJE IZMENE UPUTSTVA ZA FAKTURISANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA, LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA U 2014. GODINI - primena od jula 2014. godine
Pitanje i odgovor - SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA IZVOĐENJE RADOVA U ŠKOLAMA NA TERITORIJI JEDNE OPŠTINE

e-PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Avgust / Septembar 2014. godine •
Stručni komentar - KOMENTAR NOVE ODLUKE O OBLIKU I SADRŽAJU STATISTIČKOG IZVEŠTAJA ZA BANKE - "Sl. glasnik RS", br. 71/2014: • Stupa na snagu 31. decembra 2014. godine •
Stručni komentar - KOMENTAR NOVE ODLUKE O OBRASCIMA I SADRŽINI POZICIJA U OBRASCIMA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA BANKE - "Sl. glasnik RS", br. 71/2014: • Primena na finansijske izveštaje koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine •
Stručni komentar - KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O ISPRAVCI GREŠKE PRI EVIDENTIRANJU POREZA I SPOREDNIH PORESKIH DAVANJA
Stručni komentar - Indeksi industrijske proizvodnje u junu 2014. godine •
Stručni komentar - Promet robe u trgovini na malo u Republici Srbiji u junu 2014. godine •
Pitanje i odgovor - NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBVEZNIKA KOJI IZLAZI IZ SISTEMA PDV DA VRŠI ISPRAVKU VREDNOSTI ODBITKA PRETHODNOG POREZA KORIŠĆENOG PO OSNOVU NABAVKE LICENCE
Pitanje i odgovor - PDV TRETMAN PROMETA DOBARA KOD REEKSPORTA
Pitanje i odgovor - POČETAK PRIMENE OBRAČUNA ZARADA U SKLADU SA NAJNOVIJIM IZMENAMA ZAKONA O RADU

e-CARINSKI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - SPOLJNOTRGOVINSKI ROBNI PROMET REPUBLIKE SRBIJE: • Jun 2014. godine •
Stručni komentar - SREDSTVA OBEZBEĐENJA I GARANCIJSKI POSLOVI U DEVIZNOM POSLOVANJU
Stručni komentar - UPRAVLJANJE KVOTAMA: • Uprava carina vrši raspodelu kvota na osnovu datuma prihvatanja odgovarajuće deklaracije za stavljanje robe u slobodan promet, a redosled se utvrđuje u skladu s hronološkim redom datuma, pri čemu će se sve deklaracije prihvaćene istog datuma smatrati istovremenim •

e-INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - Instruktor za finansijsko tržište: NAJNOVIJE JAVNO SAOPŠTENJE FATF - INSTITUCIJE OD 27.6.2014. GODINE: • Saopštenje se odnosi na status određenih zemalja u pogledu odnosa prema sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma u okviru jurisdikacija samih zemalja koje su predmet posmatranja •
Stručni komentar - PREGLED ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA I DRUGIH UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU: • Avgust 2014. godine •

INFORMACIJA O ŠTAMPANIM ČASOPISIMA OBJAVLJENIM U JUNU 2014.

ŠTAMPANI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR . . . poslednji broj

Besplatne propise i besplatne obrasce možete naći na dva načina:

 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - besplatan pristupSVIMpropisima i SVIM obrascima koji se nalaze u okviru baze,
 • ILI

 • Preko stranice “Besplatni propisi” sadrži spisak preko 500 najčešće korišćenih propisa.
 • Preko stranice “Besplatni elektronski popunjivi obrasci”, sadrži najčešće korišćene obrasce

 • PROPISI I OBRASCI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX NA DAN 01. AVGUST 2014.

  Propisima i obrascima objavljenim danas u pravnoj bazi Paragraf Lex možete BESPLATNO pristupiti preko DEMO verzije tab POSLEDNJE DODATI DOKUMENTI.  OBRASCI


 • Obrazac RS-83 - DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ORGANIZACIJE ZA PROJEKTOVANJE
 • Obrazac RS-90 - POTVRDA O TIPU
 • Obrazac RS-91 - DODATNA POTVRDA O TIPU


 • PROPISI


 • LISTA ODOBRENIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2014)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ("Sl. glasnik RS", br. 80/2014`)
 • UREDBA O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br. 116/2013 i 80/2014)
 • UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500" ("Sl. glasnik RS", br. 80/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA KUPALIŠTA "ŠTRAND" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 18/2014 i 39/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE I IMENOVANJU ZAMENIKA KOMANDANTA, NAČELNIKA I ČLANOVA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 1/2012, 13/2012, 38/2012, 57/2012, 22/2013, 58/2013 i 38/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA ISPITIVANJE POSTOJANJA ZLOUPOTREBE KORIŠĆENJA SLUŽBENIH VOZILA U PREDUZEĆIMA I USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD NOVI SAD ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 38/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA PRAĆENJE, SUZBIJANJE I UNIŠTAVANJE AMBROZIJE - AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA I DRUGIH ALERGENIH BILJAKA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 38/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE SA OPISOM POZICIJA I JEDINIČNIM CENAMA ("Sl. list grada Niša", br. 52/2014)
 • PRAVILNIK O IZBORU KORISNIKA MESTA ZA OGLAŠAVANJE ("Sl. list grada Niša", br. 52/2014)
 • PRAVILNIK O REGRESIRANJU TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "PČELICA" NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 73/2010, 10/2013 i 52/2014)
 • PROGRAM RASPODELE SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2014, 4/2014 i 25/2014)
 • REŠENJE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 12/2014 - prečišćen tekst i 25/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG OGLASA ZA ODREĐIVANJA MRTVOZORNIKA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 25/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENOVNIKA USLUGA KOMUNALNOG ODRŽAVANJA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2014 i 25/2014)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA NAKON REGULATORNE REFORME U GRADSKIM UPRAVAMA GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 12/2014)
 • ODLUKA O NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 6/2010, 2/2011, 16/2012, 11/2013, 2/2014 - dr. odluka i 5/2014)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA LOZNICE ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Loznice", br. 5/2014)
 • PRAVILNIK O REGISTRU ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA I SPROVOĐENJU PRINCIPA ANALIZE EFEKATA PROPISA ("Sl. list Grada Loznice", br. 5/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA UŽICA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Užica", br. 24/2013 i 26/2014)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE NA DELU TERITORIJE GRADA UŽICA ("Sl. list grada Užica", br. 28/2014)
 • PRAVILNIK O UVOĐENJU PROCEDURE ZA PLAĆANJE RAČUNA U GRADSKOJ UPRAVI UŽICE ("Sl. list grada Užica", br. 15/2014 i 27/2014)
 • SUDSKA PRAKSA

  Popust od 20% na dnevni paket
  Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa "Sudska praksa", sa ispod navedene liste, ostvarujete popust od 20%


  Privredni apelacioni sud: OBAVEZA REZERVACIJE SREDSTAVA U REŠENJU O GLAVNOJ DEOBI - Zakon o stečaju: čl. 7 i 140
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: OBRAČUN KAMATE ZA KAŠNJENJE U PLAĆANJU NAKNADA KOJE PREDSTAVLJAJU JAVNE PRIHODE - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 75
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: OSLOBAĐANJE OD OBAVEZE PLAĆANJA RADIO-TELEVIZIJSKE PRETPLATE - Zakon o radiodifuziji: član 81
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: POSLEDICE RASPOLAGANJA SUPROTNOG OPŠTEM AKTU PRAVNOG LICA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 22 i 117
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: PRAVO NA NAKNADU KORISTI OD NEZAKONITOG I NESAVESNOG KORISNIKA TUĐE STVARI - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: čl. 38 i 39
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: PREKID ROKA ZASTARELOSTI PRIZNANJEM DUGA - Zakon o obligacionim odnosima: član 387
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: PRESTANAK PRAVA NARUČIOCA DA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEDOSTATKA RADOVA OD POSLENIKA ZAHTEVA SUDSKIM PUTEM - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 616 i 617
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: UTICAJ FAKTURE KAO JEDNOSTRANE ISPRAVE NA PUNOVAŽNOST PRAVNOG POSLA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 12, 13, 15 i 103
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: ZASTARELOST POTRAŽIVANJA TELEVIZIJSKE PRETPLATE - Zakon o obligacionim odnosima: član 378
  -> Online kupovina

  Informacije o presudama Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Srbiju . . . dalje

  LIKVIDACIJE I STEČAJEVI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 01.08.2014.

  LIKVIDACIJE - 29.07.2014. . . . dalje

  STEČAJEVI - 01.08.2014. . . . dalje

  MODELI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 31.07.2014.

  Popust od 20% na dnevni paket

  Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa "Modeli", sa ispod navedene liste, ostvarujete popust od 20%


  UGOVOR O PRODAJI KORIŠĆENOG MOTORNOG VOZILA IZMEĐU DVA PRAVNA LICA
  -> Online kupovina

  Najnovija službena glasila objavljena u pravnoj bazi Paragraf Lex:

  SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 80 OD 30.07.2014/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS broj 80, 30.07.2014.

  • • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ("Sl. glasnik RS", br. 80/2014)
  • • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI REPUBLIČKE AGENCIJE ZA POŠTANSKE USLUGE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 80/2014)
  • • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG PLANA O IZMENI PLANA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 80/2014)
  • • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 80/2014)
  • • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O DOPUNI PROGRAMA POSLOVANJA "ŽELEZNICE SRBIJE" A.D. ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 80/2014)
  • • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA "PROSVETNI PREGLED" D.O.O. BEOGRAD ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 80/2014)
  • • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 489-1/14 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2014)
  • • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 489-2/14 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2014)
  • • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br. 80/2014)
  • • UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500" ("Sl. glasnik RS", br. 80/2014)

  SLUŽBENI GLASNIK RS - PROSVETNI GLASNIK BROJ 5 OD 10.07.2014/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik broj 5, 10.07.2014.

  • • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA PRVI I DRUGI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA
  • • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PROGRAMU ZA ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA
  • • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA GIMNAZIJU
  • • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA ZAJEDNIČKE PREDMETE U STRUČNIM I UMETNIČKIM ŠKOLAMA
  • • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ODRASLIH ZA PRATIOCA U LOVU U PODRUČJU RADA ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA
  • • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
  • • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNE PROFILE TEHNIČAR ZA KOZMETIČKU TEHNOLOGIJU, TEHNIČAR ZA GRAFIČKU PRIPREMU I TEHNIČAR ZA OBLIKOVANJE GRAFIČKIH PROIZVODA
  • • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA PODRUČJE RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA               
  • • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PROGRAMU ZA ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA
  • • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PROGRAMU ZA OSMI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA
  • • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA ZAJEDNIČKE PREDMETA U STRUČNIM I UMETNIČKIM ŠKOLAMA
  • • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLANU UDŽBENIKA

  SLUŽBENI GLASNIK RS - MEĐUNARODNI UGOVORI BROJ 7 OD 03.07.2014/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori broj 7, 03.07.2014.

  • • Zakon o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama Finansijskog ugovora (Unapređenje objekata pravosudnih organa) između Republike Srbije i Evropske investicione banke
  • • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu
  • • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specijalnih pasoša
  • • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o saradnji u oblasti odbrane
  • • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u oblasti odbrane
  • • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o vojnoj saradnji
  • • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o saradnji u oblasti odbrane
  • • Zakono potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti odbrane
  • • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija koji obezbeđuje resurse prelaznim snagama Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL)
  • • Memorandum o razumevanju između Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije i Ministarstva prirodnih resursa i zaštite životne sredine Republike Belorusije o saradnji u oblasti geologije
  • • Sporazum o donaciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Japana u iznosu od 500 miliona jena za nabavku 300 hibridnih vozila
  • • Sporazumo saradnji između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore
  • • Sporazum između Republike Srbije i Crne Gore o recipročnom davanju u zakup nepokretnosti namenjenih smeštaju diplomatsko-konzularnih predstavništava
  • • Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o uzajamnom zastupanju u pružanju konzularne zaštite i usluga u trećim zemljama
  • • Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije

  BESPLATAN PRISTUP SVIM SL. GLASILIMA OBJAVLJENIM U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - dobićete besplatan pristup SVIM izvornim i prečišćenim tekstovima propisa koji su objavljeni u službenim glasilima RS, APV, Gradova i opština
 • ILI

 • Preko stranice “Registar službenih glasila” dobićete spisak najnovijih službenih glasila Republike Srbije.

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2013. GODINI

  KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 32/2013: • Eliminisano limitiranje prava na branioca, omogućeno da pripravnici za relativno lakša krivična dela zamene branioce u krivičnom postupku, proširena mogućnost da se posebne dokazne radnje sprovode za još neka krivična dela i ponovo uvedena odredba o određivanju pritvora nakon izricanja prvostepene presude •
  KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 45/2013: • Proširen krug lica koja ne mogu da budu osuđeni saradnici •
  NEDOZVOLJENI DOKAZI U KRIVIČNOM POSTUPKU: • Pojam nedozvoljenih dokaza, stavovi sudske prakse i rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •
  SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA, objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 42/2013

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2012. GODINI

  KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 101/2011
  KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 121/2012: • Odložena primena do 1. oktobra 2013. godine, a uskoro se očekuju i značajnije izmene ZKP - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 34/2012.
  OSNOVNI PRAVCI U RADNOJ VERZIJI ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU IZ 2012. GODINE: • Prikaz najvažnijih izmena i dopuna ZKP od strane predsednika Radne grupe, sa obrazloženjima • Ovaj stručni tekst je objavljen i u štampanom broju časopisa Pravni instruktor, br. 34/2012  
  POSTUPAK ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 i 101/2011
  POSTUPCI ZA IZRICANJE KRIVIČNIH SANKCIJA BEZ GLAVNOG PRETRESA: • Sa posebnim osvrtom na rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2011. GODINI

  KOMENTAR NOVOG ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - kojim su na sveobuhvatan način predstavljene novine u krivičnom postupku, objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 6/2011.
  POLOŽAJ ODBRANE U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 7/2011.
  ULOGA SUDA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 9/2011.

  Sniženje priručnika

  Poštovani pretplatnici,

  Paketom 3194 od 10.2.2014. preuzeli ste NOVU VERZIJU PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX – 16.0

  Kao rezultat konstantnog nastojanja našeg stručnog tima da, imajući u vidu potrebe i zahteve savremenog poslovanja, stalno unapređuje pravnu bazu i time doprinosi da Vaše svakodnevne aktivnosti, uz korišćenje pravne baze, budu zakonite i uspešnije, a pri tome komfornije i lakše, predstavljamo Vam novu, napredniju, razvijeniju i programski bolje osmišljenu verziju pravne baze Paragraf Lex.

  Novine u verziji 16.0 možete pročitati ovde: >>> Redakcijska strana

  PriruČnici, KOMENTARI, ZAKONI


  Prijatelji sajta

  Civis Udruženje izvoznika Srbije Unija poslodavaca Stalna konferencija gradova i opština Angloland Transparentnost Srbija Anti trafficking action Gradjanske inicijative Besplatna pravna pomoc U pravu si Licenciranje stecajnih upravnika Pumed trans Civis

  Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

  Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

  Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

  Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

  Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

  Poštovani posetioci,

  od 31.12.2013. godine kompanija Paragraf je, u skladu sa zakonodavnom regulativom Evropske Unije i korak ispred svih, omogućila svim posetiocima našeg sajta besplatan pristup Demo verziji pravne baze Paragraf Lex.

  DEMO VERZIJA OMOGUĆAVA besplatan pristup za sve posetioce sajta, BEZ POTREBE LOGOVANJA:

  • ORIGINALNIM I REDAKCIJSKI PREČIŠĆENIM TEKSTOVIMA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA, SVIH NIVOA (Republika Srbija, AP Vojvodina, gradski i opštinski)
  • PRAVNIM I EKONOMSKIM VESTIMA
  • OBRASCIMA

  Aktuelan broj 71-72 / JUL 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 94-95 / JUL 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 96-97 / JUL 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 71-72 / JUL 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis PRAVNI INSTRUKTOR - časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

  Aktuelan broj 71-72 / JUL >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.  Aktuelan broj 96-97 / JUL >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR je namenjen svima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
  Aktuelan broj 94-95 / JUL >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis CARINSKI INSTRUKTOR - časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

  Aktuelan broj 71-72 / JUL >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>