Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Javne nabavke • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila

Vodič za primenu Zakona o radu

OBJAVLJENO U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 02. SEPTEMBAR 2014.

ONLINE kupovina dokumenata objavljenih 02. SEPTEMBRA 2014.
 • VESTI
 • TUMAČENJA PROPISA
 • SUDSKA PRAKSA
 • SL. MIŠLJENJA
 • MODELI
 • SL. GLASILA
 • PROPISI I OBRASCI
 • LIKVIDACIJE I STEČAJEVI

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI DANAS U E-ČASOPISIMA

Popust od 20% na dnevni paket
Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa elektronskih časopisa, ostvarujete popust od 20%. Paket čine sva ispod navedena dokumenta.


e-PRAVNI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - RAD NA DALJINU: • Pozitivni i negativni aspekti rada na daljinu •
Pitanje i odgovor - OSTVARIVANJE PRIHODA OD PRODAJE PREDMETA DOMAĆE RADINOSTI I ZASTUPANJE UDRUŽENJA
Pitanje i odgovor - PRAVO NA NAKNADU ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI SRAZMERNI DEO GODIŠNJEG ODMORA

e-BUDŽETSKI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.9.2014. GODINE: • Prema Rešenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 338-00-00007/2014-09 od 26.8.2014. godine •
Pitanje i odgovor - USLOVI ZA PROMENU STATUSA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE KOJI JE BIO UPUĆEN NA POLAGANJE POPRAVNOG ISPITA

e-PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE PRETHODNOG POREZA NA DODATU VREDNOST: • Primena računa grupe 27 •
Pitanje i odgovor - NEIZMIRENE PORESKE OBAVEZE PREDUZETNIČKE RADNJE KOJA JE BRISANA IZ REGISTRA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE
Pitanje i odgovor - UTVRĐIVANJE OSNOVICE POREZA NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE

e-CARINSKI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - Carinski instruktor: OSNOVNI PODACI PRIVREDNE STATISTIKE: • Kursna lista za obračun carinskih dažbina za period od 1.9. do 7.9.2014. godine •
Stručni komentar - ZNAČAJ I ULOGA UGOVORA U OBAVLJANJU PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM
Pitanje i odgovor - PRENOS POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KREDITNOG POSLA IZVOZA USLUGE NA DRUGOG NEREZIDENTA PREMA KOME POSTOJI OBAVEZA PO OSNOVU POZAJMICE

INFORMACIJA O ŠTAMPANIM ČASOPISIMA OBJAVLJENIM U JUNU 2014.

ŠTAMPANI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR . . . poslednji broj

Besplatne propise i besplatne obrasce možete naći na dva načina:

 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - besplatan pristupSVIMpropisima i SVIM obrascima koji se nalaze u okviru baze,
 • ILI

 • Preko stranice “Besplatni propisi” sadrži spisak preko 500 najčešće korišćenih propisa.
 • Preko stranice “Besplatni elektronski popunjivi obrasci”, sadrži najčešće korišćene obrasce

 • PROPISI I OBRASCI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX NA DAN 02. SEPTEMBAR 2014.

  Propisima i obrascima objavljenim danas u pravnoj bazi Paragraf Lex možete BESPLATNO pristupiti preko DEMO verzije tab POSLEDNJE DODATI DOKUMENTI.  OBRASCI


 • Obrazac Prilog 4 - IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU - za Narodnu banku Srbije
 • Obrazac Prilog 5 - IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - za Narodnu banku Srbije


 • PROPISI


 • ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon i 93/2014 - dr. zakon)
 • ZAKON O OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2014)
 • ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 93/2014)
 • ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001 - dr. zakon, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - dr. zakon, 31/2009, 101/2011, 93/2012 i 93/2014)
 • ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon i 93/2014)
 • JAVNOBELEŽNIČKA TARIFA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 1. SEPTEMBRA 2014. GODINE - "Imperial Tobacco SCG" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 91/2014)
 • ODLUKA O OBRASCIMA ZA PODNOŠENJE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2014)
 • ODLUKA O OBRASCIMA ZA SPROVOĐENJE IZBORNIH RADNJI U POSTUPKU NEPOSREDNIH IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2014)
 • ODLUKA O OTVARANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA LEČENJE OBOLJENJA, STANJA ILI POVREDA KOJE SE NE MOGU USPEŠNO LEČITI U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 92/2014)
 • ODLUKA O UKIDANJU OSNOVNE ŠKOLE "21. OKTOBAR" SA SEDIŠTEM U SOMBORU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2014)
 • PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2014 i 12/2014)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU ZAVRŠNOG ISPITA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2011, 1/2012, 1/2014 i 12/2014)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA VANREDNI PREVOZ ("Sl. glasnik RS", br. 91/2014)
 • UREDBA O SPROVOĐENJU MOBILIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU POSEBNIH IZNOSA KOJI SE PLAĆAJU ZA VREME TRAJANJA "DEČJE NEDELJE" U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 92/2014)
 • PROGRAM RASPODELE SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2014, 4/2014, 25/2014 i 28/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE I PROCENU ŠTETA NASTALIH OD POSLEDICA POPLAVE NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ZA VREME PROGLAŠENE VANREDNE SITUACIJE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 17/2014, 19/2014 i 28/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA RAZVOJ SOCIJALNE POLITIKE GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 25/2012, 31/2012, 44/2012, 8/2013 i 28/2014)
 • LIKVIDACIJE I STEČAJEVI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 02.09.2014.

  LIKVIDACIJE - 27.08.2014. . . . dalje

  STEČAJEVI - 02.09.2014. . . . dalje

  MODELI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 02.09.2014.

  Popust od 20% na dnevni paket
  Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa "Modeli", sa ispod navedene liste, ostvarujete popust od 20%


  ODLUKA O IZBORU DIREKTORA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA - primer 2
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOD KOGA NIJE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR, NITI DONET PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  ANEKS UGOVORA O RADU - UPUĆIVANJE ZAPOSLENOG NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA NA PERIOD DO GODINU DANA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA (RADNIH MESTA) KOD POSLODAVCA
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI UTVRĐIVANJA NIŠTAVOSTI REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  TUŽBA PROTIV POSLODAVCA RADI ZAŠTITE OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU UČINJENOG OD STRANE ODGOVORNOG LICA
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE PRIČINJENE OD STRANE ZAPOSLENOG
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG POVREDE NA RADU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA NASTAVNIKOM VERSKE NASTAVE U ŠKOLI
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOD KOGA JE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR ILI JE DONET PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA PRE POKRETANJA PARNICE
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA U TOKU PARNICE
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA SA PREDLOGOM ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA
  -> Online kupovina

  Najnovija službena glasila objavljena u pravnoj bazi Paragraf Lex:

  SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 93 OD 01.09.2014/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS broj 93, 01.09.2014.

   • ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2014)
   • ZAKON O IZMENI ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 93/2014)
   • ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 93/2014)
   • ZAKON O OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2014)

  SLUŽBENI GLASNIK RS, PROSVETNI GLASNIK, BROJ 11 OD 20.8. 2014/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik broj 11, 20.08.2014.

   • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA PRVI I DRUGI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA
   • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU ZA PRVI, DRUGI, TREĆI I ČETVRTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I NASTAVNOM PROGRAMU ZA TREĆI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA
   • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PROGRAMU ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA
   • PRAVILNIK O PROGRAMU OGLEDA ZA PRIMENU PRISTUPA NASTAVI USMERENOJ NA UČENJE I RAZVOJ KOMPETENCIJA UČENIKA U OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU I RAZVIJANJE ŠKOLA VEŽBAONICA
   • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA OBDARENE UČENIKE U RAČUNARSKOJ GIMNAZIJI U BEOGRADU
   • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO
   • ISPRAVKA PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA
   • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

  SLUŽBENI GLASNIK RS - MEĐUNARODNI UGOVORI BROJ 8 OD 21.08.2014/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori broj 8, 21.08.2014.

  • • Sporazum između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u Programu „Erazmus+”: programu Evropske unije za obrazovanje, obuku, omladinu i sport
  • • Sporazum između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u „Kreativnoj Evropi”: program Unije za kulturni i kreativni sektor
  • • Sporazum između Vlade Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške koji se odnosi na Bilateralni program
  • • Okvirni sporazum između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije o regionalnom programu stambenog zbrinjavanja
  • • Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u „Kreativnoj Evropi”, programu Unije za kulturni i kreativni sektor
  • • Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o saradnji u oblasti odbrane
  • • Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola o privilegijama i imunitetima Centra za sprovođenje zakona u Jugoistočnoj Evropi (SELEC)
  • • Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Demokratske Republike Laos
  • • Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja
  • • Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Kraljevine Belgije i Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Moldavije, Crne Gore, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu u ime Kosova u skladu sa rezolucijom Saveta Bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 o privilegijama i imunitetima Sekretarijata Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi
  • • Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u oblasti odbrane
  • • Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti odbrane i statusu njihovih snaga

  BESPLATAN PRISTUP SVIM SL. GLASILIMA OBJAVLJENIM U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - dobićete besplatan pristup SVIM izvornim i prečišćenim tekstovima propisa koji su objavljeni u službenim glasilima RS, APV, Gradova i opština
 • ILI

 • Preko stranice “Registar službenih glasila” dobićete spisak najnovijih službenih glasila Republike Srbije.

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2013. GODINI

  KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 32/2013: • Eliminisano limitiranje prava na branioca, omogućeno da pripravnici za relativno lakša krivična dela zamene branioce u krivičnom postupku, proširena mogućnost da se posebne dokazne radnje sprovode za još neka krivična dela i ponovo uvedena odredba o određivanju pritvora nakon izricanja prvostepene presude •
  KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 45/2013: • Proširen krug lica koja ne mogu da budu osuđeni saradnici •
  NEDOZVOLJENI DOKAZI U KRIVIČNOM POSTUPKU: • Pojam nedozvoljenih dokaza, stavovi sudske prakse i rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •
  SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA, objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 42/2013

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2012. GODINI

  KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 101/2011
  KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 121/2012: • Odložena primena do 1. oktobra 2013. godine, a uskoro se očekuju i značajnije izmene ZKP - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 34/2012.
  OSNOVNI PRAVCI U RADNOJ VERZIJI ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU IZ 2012. GODINE: • Prikaz najvažnijih izmena i dopuna ZKP od strane predsednika Radne grupe, sa obrazloženjima • Ovaj stručni tekst je objavljen i u štampanom broju časopisa Pravni instruktor, br. 34/2012  
  POSTUPAK ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 i 101/2011
  POSTUPCI ZA IZRICANJE KRIVIČNIH SANKCIJA BEZ GLAVNOG PRETRESA: • Sa posebnim osvrtom na rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2011. GODINI

  KOMENTAR NOVOG ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - kojim su na sveobuhvatan način predstavljene novine u krivičnom postupku, objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 6/2011.
  POLOŽAJ ODBRANE U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 7/2011.
  ULOGA SUDA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 9/2011.

  Sniženje priručnika

  Poštovani pretplatnici,

  Paketom 3194 od 10.2.2014. preuzeli ste NOVU VERZIJU PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX – 16.0

  Kao rezultat konstantnog nastojanja našeg stručnog tima da, imajući u vidu potrebe i zahteve savremenog poslovanja, stalno unapređuje pravnu bazu i time doprinosi da Vaše svakodnevne aktivnosti, uz korišćenje pravne baze, budu zakonite i uspešnije, a pri tome komfornije i lakše, predstavljamo Vam novu, napredniju, razvijeniju i programski bolje osmišljenu verziju pravne baze Paragraf Lex.

  Novine u verziji 16.0 možete pročitati ovde: >>> Redakcijska strana

  PriruČnici, KOMENTARI, ZAKONI


  Prijatelji sajta

  Civis Udruženje izvoznika Srbije Unija poslodavaca Stalna konferencija gradova i opština Angloland Transparentnost Srbija Anti trafficking action Gradjanske inicijative Besplatna pravna pomoc U pravu si Licenciranje stecajnih upravnika Pumed trans Civis

  Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

  Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

  Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

  Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

  Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

  Poštovani posetioci,

  od 31.12.2013. godine kompanija Paragraf je, u skladu sa zakonodavnom regulativom Evropske Unije i korak ispred svih, omogućila svim posetiocima našeg sajta besplatan pristup Demo verziji pravne baze Paragraf Lex.

  DEMO VERZIJA OMOGUĆAVA besplatan pristup za sve posetioce sajta, BEZ POTREBE LOGOVANJA:

  • ORIGINALNIM I REDAKCIJSKI PREČIŠĆENIM TEKSTOVIMA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA, SVIH NIVOA (Republika Srbija, AP Vojvodina, gradski i opštinski)
  • PRAVNIM I EKONOMSKIM VESTIMA
  • OBRASCIMA

  Aktuelan broj 73-74 / AVGUST 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 94-95 / JUL 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 98-99 / AVGUST 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 71-72 / JUL 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis PRAVNI INSTRUKTOR - časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

  Aktuelan broj 73-74 / AVGUST >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.  Aktuelan broj 98-99 / AVGUST >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR je namenjen svima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
  Aktuelan broj 96-97 / AVGUST >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis CARINSKI INSTRUKTOR - časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

  Aktuelan broj 73-74 / JUL >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>