Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Javne nabavke • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila


Vodič za primenu Zakona o radu

OBJAVLJENO U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 24. OKTOBAR 2014.

ONLINE kupovina dokumenata objavljenih 24. OKTOBRA 2014.
 • VESTI
 • TUMAČENJA PROPISA
 • SUDSKA PRAKSA
 • SL. MIŠLJENJA
 • MODELI
 • SL. GLASILA
 • PROPISI I OBRASCI
 • LIKVIDACIJE I STEČAJEVI

AKTUELNE VESTI - 24. OKTOBAR 2014.

ZAKON O RADU – REDAKCIJSKI PREČIŠĆEN TEKST – ANALITIČKI PRIKAZ PROMENA . . . dalje
ZAKON O STEČAJU – REDAKCIJSKI PREČIŠĆEN TEKST – ANALITIČKI PRIKAZ PROMENA . . . dalje
ZAKLJUČENA ČETVRTA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE RS U 2014. GODINI: Usvojene izmene i dopune Zakona o Agenciji za privatizaciju, Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, Zakona o investicionim fondovima... . . . dalje
SAOPŠTENJE SA 29. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 23. OKTOBRA 2014. GODINE . . . dalje
SAOPŠTENJE SA 32. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 23. OKTOBRA 2014. GODINE . . . dalje
SAOPŠTENJE SA 32. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 23. OKTOBRA 2014. GODINE . . . dalje
PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU . . . dalje
PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA: Predlog zakona uređuje da Centralni registar vodi jedinstvenu bazu podataka osiguranika, osiguranih lica i evidenciju obveznika doprinosa . . . dalje
JAVNA RASPRAVA O RADNOJ VERZIJI ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA: 29. oktobar 2014. godine . . . dalje
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU EVIDENTIRANJA PROMETA IZDAVANJEM FISKALNOG RAČUNA, NAČINU OTKLANJANJA GREŠKE U EVIDENTIRANJU PROMETA PREKO FISKALNE KASE I O SADRŽINI I VOĐENJU KNJIGE DNEVNIH IZVEŠTAJA: Nedozvoljena obrada podataka o ličnosti potrošača bez osnova u zakonu . . . dalje


LISTAJUĆI DNEVNE NOVINE

VLADA RS ĆE UTVRDITI PREDLOGE IZMENA ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU I ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI . . . dalje
Arhiva dnevnih vesti

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI DANAS U E-ČASOPISIMA

Popust od 20% na dnevni paket
Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa elektronskih časopisa, ostvarujete popust od 20%. Paket čine sva ispod navedena dokumenta.


e-PRAVNI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - NAPREDAK SRBIJE U PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA - IZVEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE ZA 2014. GODINU • Potrebno nastaviti pravcem reformi koje su započete i sa usklađivanjem i sprovođenjem zakonodavstva koje prenosi pravne tekovine Evropske unije •
Pitanje i odgovor - NEODAZIVANJE SINDIKATA NA POZIV POSLODAVCA DA DOSTAVI PRISTUPNICE I DRUGE DOKAZE O REPREZENTATIVNOSTI
Pitanje i odgovor - RADNI ODNOS PROKURISTE I MOGUĆNOST OBAVLJANJA FUNKCIJE ZAMENIKA DIREKTORA U DRUŠTVU

e-BUDŽETSKI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - PRIMENA PROGRAMSKOG MODELA BUDŽETIRANJA U POSTUPKU PLANIRANJA I IZRADE BUDŽETA
Pitanje i odgovor - AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA POKRETANJE UPRAVNOG SPORA PROTIV REŠENJA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

e-PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - DRŽAVNI PRAZNIK DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU - 11. NOVEMBAR 2014. GODINE NERADNI DAN
Stručni komentar - OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA NA ZARADE I DRUGA LIČNA PRIMANJA STRANIH DRŽAVLJANA
Stručni komentar - ODGOVORNOST NASLEDNIKA ZA ISPUNJENJE PORESKIH OBAVEZA PREMINULOG FIZIČKOG LICA
Stručni komentar - PRIMANJA ZAPOSLENIH PO OSNOVU ČINJENJA I PRUŽANJA POGODNOSTI
Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Oktobar II 2014. godine •

e-CARINSKI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - PRODOR KINESKE VALUTE RMB U EVROPU: • S obzirom na to da domaće banke uglavnom drže račune kod korespondentskih banaka u Nemačkoj Kliring banka za RMB u Frankfurtu će predstavljati mogućnost za izvršenje naloga za plaćanje koji glase na RMB, a po zahtevu pravnih i fizičkih lica - rezidenata RS •
Pitanje i odgovor - VERODOSTOJNA DOKUMENTACIJA ZA PRAVDANJE OTPISA RAZLIKE NA FAKTURISANU VREDNOST ROBE

e-INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE - 10% popusta na dnevni paket


Pitanje i odgovor - ZABRANA DUŽNIKU U BLOKADI DA REALIZUJE CESIJU NEZAVISNO OD TOGA ŠTO JE UGOVOR ZAKLJUČEN PRE BLOKADE

e-INSPEKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - IZVOD IZ UREDBE O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI SA NAZIVIMA, ŠIFRAMA I OPISIMA DELATNOSTI: • SEKTOR C - Prerađivačka industrija/ Proizvodnja prehrambenih proizvoda •
Pitanje i odgovor - PREUZIMANJE OD STRANE PRIVREDNOG DRUŠTVA ROBE I DOBARA KOJE JE PREDUZETNIK KORISTIO RADI OBAVLJANJA DELATNOSTI I PRIJEM UPLATA NAKON GAŠENJA PREDUZETNIKOVIH TEKUĆIH RAČUNA

INFORMACIJA O ŠTAMPANIM ČASOPISIMA OBJAVLJENIM U OKTOBRU 2014.

ŠTAMPANI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR . . . poslednji broj

Besplatne propise i besplatne obrasce možete naći na dva načina:

 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - besplatan pristupSVIMpropisima i SVIM obrascima koji se nalaze u okviru baze,
 • ILI

 • Preko stranice “Besplatni propisi” sadrži spisak preko 500 najčešće korišćenih propisa.
 • Preko stranice “Besplatni elektronski popunjivi obrasci”, sadrži najčešće korišćene obrasce

 • PROPISI I OBRASCI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX NA DAN 24. OKTOBAR 2014.

  Propisima i obrascima objavljenim danas u pravnoj bazi Paragraf Lex možete BESPLATNO pristupiti preko DEMO verzije tab POSLEDNJE DODATI DOKUMENTI.  OBRASCI


 • Obrazac Prilog 2. - UVERENJE O OBUČENOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA REDARA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA
 • Obrazac - PROGRAM MERA PRILAGOĐAVANJA RADA POSTOJEĆEG POSTROJENJA ILI AKTIVNOSTI PROPISANIM USLOVIMA
 • Obrazac 1 - EVIDENCIONI KARTON O IZDRŽAVANOM LICU


 • PROPISI


 • NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE JAVNOG AVIO-PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "SOMBOR-GAS" D.O.O. SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE INGAS J.P. INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČOKA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "GRADITELJ" SRBOBRAN ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "SUBOTICAGAS" SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "7. OKTOBAR" NOVI KNEŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP "GAS-RUMA" ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA "SREM-GAS" SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE TRANSNACIONALNOG GASOVODA "JUŽNI TOK" NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2006, 62/2007, 86/2008, 70/2010, 23/2011, 100/2012 i 113/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU STAROG GVOZDENOG MOSTA NA RECI GRADAC U VALJEVU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE GIMNAZIJE "VUK KARADŽIĆ" U LOZNICI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE HOTELA "GRAND" U VALJEVU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE STARE BOLNICE U LOZNICI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE UPRAVE JAVNIH PRIHODA U LOZNICI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA STANDARDE, SRODNE DOKUMENTE I DRUGE PUBLIKACIJE, KAO I O VISINI NAKNADA ZA USLUGE KOJE VRŠI INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE U OBAVLJANJU POSLOVA U OBLASTI STANDARDIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2011, 91/2012 i 113/2014)
 • PRAVILNIK O PROCENI VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU UPUĆIVANJA OSIGURANIH LICA NA LEČENJE U INOSTRANSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 44/2007, 65/2008, 36/2009, 32/2010, 50/2010, 75/2013, 110/2013 i 113/2014)
 • REŠENJE O NOMINALNIM IZNOSIMA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ELEKTORSKE SKUPŠTINE ZA IZBOR ČLANOVA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • SUDSKA PRAKSA

  Popust od 20% na dnevni paket
  Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa "Sudska praksa", sa ispod navedene liste, ostvarujete popust od 20%


  Vrhovni kasacioni sud: PRIMENA PRAVILA O USLOVNOM OTPUSTU U ODNOSU NA KAZNU KOJA JE UMANJENA NA OSNOVU INSTITUTA AMNESTIJE - Krivični zakonik: član 107 stav 2
  -> Online kupovina

  Vrhovni kasacioni sud: PONAVLJANJE POSTUPKA ZA ODUZIMANJE IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA OKONČANOG PRAVNOSNAŽNIM REŠENJEM O TRAJNOM ODUZIMANJU IMOVINE - Zakonik o krivičnom postupku: čl. 470 i 537
  -> Online kupovina

  Vrhovni kasacioni sud: PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA OKONČANOG PRAVNOSNAŽNIM MERITORNIM REŠENJEM KOJE ZAMENJUJE PRESUDU - Zakonik o krivičnom postupku: član 470
  -> Online kupovina

  Vrhovni kasacioni sud: NADLEŽNOST ZA SPOROVE O INTELEKTUALNIM PRAVIMA PO TUŽBAMA PODNETIM PRIVREDNIM SUDOVIMA PRE 1. JANUARA 2014. GODINE - Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava: član 5 stav 2 i član 13 stav 2
  -> Online kupovina

  Ustavni sud: NEZAKONITOST OPŠTIH AKATA OPŠTINE KOJIMA JE UREĐENO IZJAŠNJAVANJE GRAĐANA O UVOĐENJU SAMODOPRINOSA NA DRUGAČIJI NAČIN OD ZAKONOM PROPISANOG - Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi: član 7 stav 1
  -> Online kupovina

  Ustavni sud: NEZAKONITOST ODREDBE KOLEKTIVNOG UGOVORA KOJA PREDVIĐA PRIVILEGOVAN POLOŽAJ JEDNE KATEGORIJE ZAPOSLENIH U POGLEDU OTKAZA UGOVORA O RADU U SLUČAJU TEHNOLOŠKOG VIŠKA - Zakon o radu: čl. 18 i 19 i član 20 stav 1 tačka 5)
  -> Online kupovina

  Upravni sud: VOĐENJE UPRAVNOG SPORA ZA OCENU ZAKONITOSTI REŠENJA DONETOG U DISCIPLINSKOM POSTUPKU - Zakon o državnim službenicima: član 118
  -> Online kupovina

  Upravni sud: UKIDANJE REŠENJA PO OSNOVU SLUŽBENOG NADZORA KADA JE ONO ZASNOVANO NA POGREŠNOJ PRIMENI MATERIJALNOG PRAVA - Zakon o opštem upravnom postupku: član 253 stav 2
  -> Online kupovina

  Upravni sud: PROPISANI USLOVI ZA RASPOREĐIVANJE DRŽAVNOG SLUŽBENIKA NA ODGOVARAJUĆE RADNO MESTO - Zakon o državnim službenicima: član 134 stav 1
  -> Online kupovina

  Upravni sud: OSTVARIVANJE PRAVA NA STAROSNU PENZIJU NAKON PRIMENJENOG SNIŽENJA STAROSNE GRANICE KADA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM - Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju: član 19 tačka 1) i član 20 stav 1
  -> Online kupovina

  Upravni sud: OSPORAVANJE PRAVNOSNAŽNOG REŠENJA DONETOG U POSTUPKU KOJI JE POKRENUT PO ZAHTEVU STRANKE - Zakon o opštem upravnom postupku: član 257 tačka 4)
  -> Online kupovina

  Apelacioni sud u Beogradu: ZAKONITOST PRESUDE ZASNOVANE NA PRAVILNO I POTPUNO UTVRĐENOM ČINJENIČNOM STANJU - Zakon o parničnom postupku: član 373
  -> Online kupovina

  Apelacioni sud u Beogradu: UMIŠLJAJ UČINIOCA KAO BITAN ELEMENT RADNJE IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA FALSIFIKOVANJE ISPRAVE - Krivični zakonik: čl. 355 i 356
  -> Online kupovina

  Apelacioni sud u Beogradu: NEISPUNJENOST USLOVA ZA IZRICANJE MERE UPUĆIVANJE MALOLETNIKA U VASPITNO-POPRAVNI DOM - Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica: čl. 16 i 21
  -> Online kupovina

  Informacije o presudama Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Srbiju . . . dalje

  LIKVIDACIJE I STEČAJEVI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 21.10.2014.

  LIKVIDACIJE - 21.10.2014. . . . dalje

  STEČAJEVI - 15.10.2014. . . . dalje

  STEČAJEVI - 16.10.2014. . . . dalje

  MODELI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 24.10.2014.

  Popust od 20% na dnevni paket
  Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa "Modeli", sa ispod navedene liste, ostvarujete popust od 20%


  PRIJAVA POTRAŽIVANJA POVERIOCA KADA POSTOJI JEMSTVO ZA OBAVEZU STEČAJNOG DUŽNIKA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE POVERIOCA O NAPLATI POTRAŽIVANJA OD JEMCA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE POVERIOCU O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O POSTOJANJU ZALOŽNOG PRAVA NA STVARIMA ILI PRAVIMA STEČAJNOG DUŽNIKA O KOJIMA SE VODE JAVNE KNJIGE I REGISTRI (POKRETNE STVARI)
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O POSTOJANJU ZALOŽNOG PRAVA NA STVARIMA ILI PRAVIMA STEČAJNOG DUŽNIKA O KOJIMA SE VODE JAVNE KNJIGE I REGISTRI (NEPOKRETNOSTI)
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ZBOG NEDOSTATKA AKTIVNE LEGITIMACIJE
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O POSTOJANJU ZALOŽNOG PRAVA NA POTRAŽIVANJIMA
  -> Online kupovina

  IZJAVA ZALOŽNOG POVERIOCA O IZNOSU NOVČANOG POTRAŽIVANJA PREMA TREĆIM LICIMA
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU NEPOTPUNOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - primer 1
  -> Online kupovina

  TUŽBA DETETA RADI PONIŠTENJA IZJAVE O SAGLASNOSTI SA PRIZNANJEM OČINSTVA
  -> Online kupovina

  TUŽBA MAJKE RADI PONIŠTENJA IZJAVE O SAGLASNOSTI SA PRIZNANJEM OČINSTVA
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU NEBLAGOVREMENOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - primer 1
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU NEBLAGOVREMENOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - primer 2
  -> Online kupovina

  TUŽBA POSLOVNO NESPOSOBNOG LICA RADI UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI PRIZNANJA OČINSTVA
  TUŽBA RADI PONIŠTENJA PRIZNANJA OČINSTVA ZBOG PRINUDE
  TUŽBA RADI PONIŠTENJA PRIZNANJA OČINSTVA ZBOG ZABLUDE
  TUŽBA JAVNOG TUŽIOCA RADI UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI PRIZNANJA OČINSTVA
  TUŽBA ZAINTERESOVANOG LICA RADI UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI PRIZNANJA OČINSTVA
  ZAHTEV ZA PROMENU IZNOSA APROPRIJACIJA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOD KOGA NIJE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR, NITI DONET PRAVILNIK O RADU
  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE PREČIŠĆENOG TEKSTA UGOVORA O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  PREDLOG INSPEKTORA RADA DA POSLODAVAC OTKLONI NEPRAVILNOST UTVRĐENU U POSTUPKU INSPEKCIJSKOG NADZORA
  UGOVOR O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O RADU - USKLAĐIVANJE SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  -> Online kupovina

  ANEKS UGOVORA O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  -> Online kupovina

  ZAPISNIK O IZVRŠENOM POTPUNOM INSPEKCIJSKOM NADZORU NAD PRIMENOM PROPISA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU NA DALJINU
  -> Online kupovina

  ODLUKA O IZBORU DIREKTORA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA - primer 2
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOD KOGA NIJE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR, NITI DONET PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  ANEKS UGOVORA O RADU - UPUĆIVANJE ZAPOSLENOG NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA NA PERIOD DO GODINU DANA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA (RADNIH MESTA) KOD POSLODAVCA
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI UTVRĐIVANJA NIŠTAVOSTI REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  TUŽBA PROTIV POSLODAVCA RADI ZAŠTITE OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU UČINJENOG OD STRANE ODGOVORNOG LICA
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE PRIČINJENE OD STRANE ZAPOSLENOG
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG POVREDE NA RADU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA NASTAVNIKOM VERSKE NASTAVE U ŠKOLI
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOD KOGA JE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR ILI JE DONET PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA PRE POKRETANJA PARNICE
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA U TOKU PARNICE
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA SA PREDLOGOM ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV INSPEKTORA RADA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA PROTIV POSLODAVCA, ODNOSNO DIREKTORA ILI PREDUZETNIKA
  -> Online kupovina

  Najnovija službena glasila objavljena u pravnoj bazi Paragraf Lex:

  SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 114 OD 23.10.2014/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS broj 114, 23.10.2014.

  • • ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2014)
  • • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 114/2014)
  • • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG POSLANIČKOG MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 114/2014)
  • • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU FONDA ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2014)
  • • ODLUKA O OBRAZOVANJU MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ANEKSA A SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2014)
  • • ODLUKA O OBRAZOVANJU MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ANEKSA C SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2014)
  • • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU TUŽIOCA ZA RATNE ZLOČINE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2014)
  • • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1338/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2014)
  • • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU PREGLEDA I ISPITIVANJA OPREME ZA RAD I ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2014)
  • • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UVOZU I IZVOZU ODREĐENIH OPASNIH HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2014)
  • • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2014)
  • • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT ZAVODA ZA VREDNOVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2014)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKA ČISTOĆA" NOVI PAZAR ("Sl. glasnik RS", br. 114/2014)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA INFORMATIVNI PRES CENTAR OPŠTINE VLADIČIN HAN ("Sl. glasnik RS", br. 114/2014)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA AERODROMSKE USLUGE "AERODROM NIŠ", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 114/2014)
  • • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA GLASANJE NA NEPOSREDNIM IZBORIMA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA, RASPISANIM ZA 26. OKTOBAR 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2014)
  • • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA INFORMATIVNI PRES CENTAR OPŠTINE VLADIČIN HAN ("Sl. glasnik RS", br. 114/2014)
  • • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE GLASANJA NA NEPOSREDNIM IZBORIMA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA, RASPISANIM ZA 26. OKTOBAR 2014. GODINE, NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2014)
  • • UREDBA O DOPUNI UREDBE O PLATAMA LICA KOJA OBAVLJAJU POSLOVE U POSEBNIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA DRŽAVNIH ORGANA NADLEŽNIH ZA SUZBIJANJE ORGANIZOVANOG KRIMINALA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2014)
  • • UREDBA O DOPUNI UREDBE O PLATAMA LICA KOJA VRŠE FUNKCIJU, ODNOSNO OBAVLJAJU POSLOVE U VEZI SA IZVRŠAVANJEM KAZNE ZATVORA ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2014)
  • • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA IZVEŠTAJA O RADU NACIONALNOG MEHANIZMA ZA PREVENCIJU TORTURE ZA 2013. GODINU, RS BROJ 72 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2014)
  • • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA IZVEŠTAJA O RADU NACIONALNOG MEHANIZMA ZA PREVENCIJU TORTURE ZA 2013. GODINU, RS BROJ 73 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2014)
  • • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA IZVEŠTAJA O RADU NACIONALNOG MEHANIZMA ZA PREVENCIJU TORTURE ZA 2013. GODINU, RS BROJ 74 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2014)
  • • ODLUKA O IMENOVANJU ZAMENIKA GENERALNOG SEKRETARA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2014)

  SLUŽBENI GLASNIK RS, PROSVETNI GLASNIK, BROJ 12 OD 28.8. 2014/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik broj 12, 28.08.2014.

   PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PROGRAMU ZAVRŠNOG ISPITA U OSNOVNOM OBRAZOVANjU I VASPITANJU
   PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNjIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU

  SLUŽBENI GLASNIK RS - MEĐUNARODNI UGOVORI BROJ 13 OD 15.10.2014/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori broj 13, 15.10.2014.

  • • ZAKON O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O SARADNjI U ZAŠTITI OD PRIRODNIH I DRUGIH KATASTROFA
  • • ZAKON O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O UZAJAMNOM PRIZNAVANjU VOZAČKIH DOZVOLA
  • • ZAKON O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O OTVARANjU MEĐUNARODNOG GRANIČNOG PRELAZA VRAČEV GAJ (REPUBLIKA SRBIJA) I SOKOL (RUMUNIJA) NA SRPSKO-RUMUNSKOJ DRŽAVNOJ GRANICI
  • • ZAKON O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O OTVARANjU MEĐUNARODNOG GRANIČNOG PRELAZA GOLUBAC (REPUBLIKA SRBIJA) I NOVA MOLDOVA (RUMUNIJA) NA SRPSKO-RUMUNSKOJ DRŽAVNOJ GRANICI
  • • SPORAZUM O NAUČNOJ I TEHNOLOŠKOJ SARADNjI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE

  BESPLATAN PRISTUP SVIM SL. GLASILIMA OBJAVLJENIM U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - dobićete besplatan pristup SVIM izvornim i prečišćenim tekstovima propisa koji su objavljeni u službenim glasilima RS, APV, Gradova i opština
 • ILI

 • Preko stranice “Registar službenih glasila” dobićete spisak najnovijih službenih glasila Republike Srbije.

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2013. GODINI

  KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 32/2013: • Eliminisano limitiranje prava na branioca, omogućeno da pripravnici za relativno lakša krivična dela zamene branioce u krivičnom postupku, proširena mogućnost da se posebne dokazne radnje sprovode za još neka krivična dela i ponovo uvedena odredba o određivanju pritvora nakon izricanja prvostepene presude •
  KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 45/2013: • Proširen krug lica koja ne mogu da budu osuđeni saradnici •
  NEDOZVOLJENI DOKAZI U KRIVIČNOM POSTUPKU: • Pojam nedozvoljenih dokaza, stavovi sudske prakse i rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •
  SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA, objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 42/2013

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2012. GODINI

  KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 101/2011
  KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 121/2012: • Odložena primena do 1. oktobra 2013. godine, a uskoro se očekuju i značajnije izmene ZKP - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 34/2012.
  OSNOVNI PRAVCI U RADNOJ VERZIJI ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU IZ 2012. GODINE: • Prikaz najvažnijih izmena i dopuna ZKP od strane predsednika Radne grupe, sa obrazloženjima • Ovaj stručni tekst je objavljen i u štampanom broju časopisa Pravni instruktor, br. 34/2012  
  POSTUPAK ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 i 101/2011
  POSTUPCI ZA IZRICANJE KRIVIČNIH SANKCIJA BEZ GLAVNOG PRETRESA: • Sa posebnim osvrtom na rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2011. GODINI

  KOMENTAR NOVOG ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - kojim su na sveobuhvatan način predstavljene novine u krivičnom postupku, objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 6/2011.
  POLOŽAJ ODBRANE U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 7/2011.
  ULOGA SUDA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 9/2011.

  Sniženje priručnika

  Poštovani pretplatnici,

  Paketom 3194 od 10.2.2014. preuzeli ste NOVU VERZIJU PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX – 16.0

  Kao rezultat konstantnog nastojanja našeg stručnog tima da, imajući u vidu potrebe i zahteve savremenog poslovanja, stalno unapređuje pravnu bazu i time doprinosi da Vaše svakodnevne aktivnosti, uz korišćenje pravne baze, budu zakonite i uspešnije, a pri tome komfornije i lakše, predstavljamo Vam novu, napredniju, razvijeniju i programski bolje osmišljenu verziju pravne baze Paragraf Lex.

  Novine u verziji 16.0 možete pročitati ovde: >>> Redakcijska strana

  PriruČnici, KOMENTARI, ZAKONI


  Prijatelji sajta

  Civis Udruženje izvoznika Srbije Unija poslodavaca Stalna konferencija gradova i opština Angloland Transparentnost Srbija Anti trafficking action Gradjanske inicijative Besplatna pravna pomoc U pravu si Licenciranje stecajnih upravnika Pumed trans Civis

  Poštovani posetioci,

  od 31.12.2013. godine kompanija Paragraf je, u skladu sa zakonodavnom regulativom Evropske Unije i korak ispred svih, omogućila svim posetiocima našeg sajta besplatan pristup Demo verziji pravne baze Paragraf Lex.

  DEMO VERZIJA OMOGUĆAVA besplatan pristup za sve posetioce sajta, BEZ POTREBE LOGOVANJA:

  • ORIGINALNIM I REDAKCIJSKI PREČIŠĆENIM TEKSTOVIMA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA, SVIH NIVOA (Republika Srbija, AP Vojvodina, gradski i opštinski)
  • PRAVNIM I EKONOMSKIM VESTIMA
  • OBRASCIMA

  Aktuelan broj 78 / OKTOBAR 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 100 / OKTOBAR 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 103 / OKTOBAR 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 78 / OKTOBAR 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis PRAVNI INSTRUKTOR - časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

  Aktuelan broj 78 / OKTOBAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.  Aktuelan broj 103 / OKTOBAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR je namenjen svima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
  Aktuelan broj 100 / OKTOBAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis CARINSKI INSTRUKTOR - časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

  Aktuelan broj 78 / OKTOBAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>