Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Javne nabavke • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila


Vodič za primenu Zakona o radu

OBJAVLJENO U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 20. OKTOBAR 2014.

ONLINE kupovina dokumenata objavljenih 20. OKTOBRA 2014.
 • VESTI
 • TUMAČENJA PROPISA
 • SUDSKA PRAKSA
 • SL. MIŠLJENJA
 • MODELI
 • SL. GLASILA
 • PROPISI I OBRASCI
 • LIKVIDACIJE I STEČAJEVI

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI DANAS U E-ČASOPISIMA

Popust od 20% na dnevni paket
Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa elektronskih časopisa, ostvarujete popust od 20%. Paket čine sva ispod navedena dokumenta.


e-PRAVNI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - KOLEKTIVNO PREGOVARANJE I KOLEKTIVNI UGOVORI • Sa osvrtom na aktuelno stanje nakon izmena Zakona o radu •
Pitanje i odgovor - NASTAVAK NAMIRENJA ZALOŽNOG POTRAŽIVANJA U STEČAJNOM POSTUPKU U SITUACIJI KADA JE REALIZACIJA ZALOGE U TOKU
Pitanje i odgovor - POSTUPAK IZVRŠENJA NA OSNOVU STRANE VERODOSTOJNE ISPRAVE

e-BUDŽETSKI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - USKLAĐENI NOMINALNI IZNOSI NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI: • Od 1. oktobra 2014. godine •
Pitanje i odgovor - UTVRĐIVANJE NAKNADE TROŠKOVA ISHRANE POLICIJSKOG SLUŽBENIKA KOJI JE FAKTIČKI UPUĆEN NA RAD U DRUGU ORGANIZACIONU JEDINICU
Pitanje i odgovor - Budžetski instruktor: UTVRĐIVANJE VISINE I ISPLATA JUBILARNE NAGRADE ZAPOSLENOM U ŠKOLI POSLE 19.9.2014. GODINE

e-PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - INVALIDI II I III KATEGORIJE
Stručni komentar - POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE I PRESTANAK OBAVEZE PLAĆANJA DOPRINOSA PO OSNOVU UGOVORENE NAKNADE U TEKUĆOJ GODINI

e-CARINSKI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE I PRESTANAK OBAVEZE PLAĆANJA DOPRINOSA PO OSNOVU UGOVORENE NAKNADE U TEKUĆOJ GODINI
Pitanje i odgovor - Carinski instruktor: UVOZ PIVA I VISKIJA ZA POTREBE PRIVREDNOG DRUŠTVA

e-INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - MIŠLJENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U VEZI PRIMENE ČLANA 10. STAV 1. PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA
Stručni komentar - MIŠLJENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U VEZI PRIMENE PROPISA IZ OBLASTI REVIZIJE JAVNIH DRUŠTAVA

e-INSPEKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - OBEZBEĐIVANJE LIČNE HIGIJENE ZAPOSLENIH OD STRANE SUBJEKATA U POSLOVANJU HRANOM: • Uputstvo za primenu, samokontrolu i kontrolu sistema dobre proizvođačke prakse (DPP), dobre higijenske prakse (DHP) i HACCP kao pomoć za razumevanje načina na koji inspektor pristupa proveri uspostavljenom sistemu bezbednosti hrane •
Pitanje i odgovor - ANGAŽOVANJE PRAVNOG LICA ILI PREDUZETNIKA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU KOD POSLODAVCA

INFORMACIJA O ŠTAMPANIM ČASOPISIMA OBJAVLJENIM U OKTOBRU 2014.

ŠTAMPANI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR . . . poslednji broj

Besplatne propise i besplatne obrasce možete naći na dva načina:

 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - besplatan pristupSVIMpropisima i SVIM obrascima koji se nalaze u okviru baze,
 • ILI

 • Preko stranice “Besplatni propisi” sadrži spisak preko 500 najčešće korišćenih propisa.
 • Preko stranice “Besplatni elektronski popunjivi obrasci”, sadrži najčešće korišćene obrasce

 • PROPISI I OBRASCI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX NA DAN 20. OKTOBAR 2014.

  Propisima i obrascima objavljenim danas u pravnoj bazi Paragraf Lex možete BESPLATNO pristupiti preko DEMO verzije tab POSLEDNJE DODATI DOKUMENTI.  OBRASCI


 • Obrazac 1 - ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE PROIZVOĐAČA VINA ODNOSNO RAKIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA VINA ODNOSNO RAKIJE
 • Obrazac 2 - ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE UDRUŽENJU PROIZVOĐAČA VINA ZA UNAPREĐENJE KVALITETA VINA
 • Obrazac 3 - ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE UDRUŽENJU PROIZVOĐAČA RAKIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RAKIJE


 • PROPISI


 • PRAVILNIK O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2012, 62/2012 - ispr., 73/2012 - ispr., 1/2013, 7/2013 - ispr. i 112/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU UPISA MEDICINSKOG SREDSTVA U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA I SADRŽAJU ZAHTEVA ZA UPIS MEDICINSKOG SREDSTVA U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2010, 101/2014 i 112/2014)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2010, 1/2011, 25/2011, 66/2011, 94/2011, 54/2012, 12/2013, 18/2013, 56/2013, 76/2013, 104/2013, 24/2014, 55/2014, 64/2014 i 112/2014)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA RASPODELE RADIO-FREKVENCIJA ZA RAD U RADIO-FREKVENCIJSKIM OPSEZIMA 1710-1785/1805-1880 MHZ ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
 • UREDBA O MERAMA SOCIJALNE UKLJUČENOSTI KORISNIKA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OŠTEĆENIH ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE I NABAVKE UGLJA ZA POTREBE TERMOELEKTRANA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OŠTEĆENIH OBJEKATA RUDNE PROIZVODNJE I SNABDEVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA FINANSIRANJE AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA I RAZVOJA OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE AD ZIP "SLOGA" KANJIŽA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE DRUŠTVO BEOGAS D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE INTERKLIMA D.O.O. VRNJAČKA BANJA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "GRADSKA TOPLANA" ZRENJANIN ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP "VRBAS-GAS" VRBAS ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP ELGAS SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-12585/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-12586/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
 • ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA IZMEĐU NARODNE BANKE SRBIJE I UPRAVE ZA TREZOR PREKO SISTEMA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ZA DEVIZNA SREDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JUGOROSGAZ AD BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA "JUGOROSGAZ" A.D. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
 • PLAN RASPODELE FREKVENCIJA ZA GSM/DCS 1800 RADIO SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 17/2008 i 112/2014 - dr. pravilnik)
 • SUDSKA PRAKSA

  Popust od 20% na dnevni paket
  Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa "Sudska praksa", sa ispod navedene liste, ostvarujete popust od 20%


  Evropski sud za ljudska prava: ОDLUKA ЕVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU D. MILOŠEVIĆ I 11 DRUGIH PROTIV SRBIJE (predstavka br. 8615/10) - ROK OD ŠEST MESECI - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35 stav 1
  -> Online kupovina

  Evropski sud za ljudska prava: ОDLUKA ЕVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU D. MARINKOVIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 57771/10) - ZLOUPOTREBA PRAVA NA PREDSTAVKU - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: čl. 34 i 35 st. 3 i 4
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: OBAVEZA NAKNADE TROŠKOVA STRANI KOJA JE USPELA U SPORU - Zakon o parničnom postupku: čl. 151 i 153 i član 168 st. 1 i 2
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: PASIVNA LEGITIMACIJA U POSTUPKU NAPLATE PUTARINE - Pravilnik o plaćanju posebne naknade (putarine) za upotrebu magistralnih puteva (autoputeva i poluautoputeva) u Republici Srbiji: član 1
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: PLAĆANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE U SLUČAJU PROMENE PRAVA KORIŠĆENJA NA OBJEKTU KOJI JE VEĆ PRIKLJUČEN NA ELEKTROENERGETSKI SISTEM - Uredba o uslovima isporuke električne energije: član 26 stav 3
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: PRISTANAK TUŽENOG NA PREINAČENJE TUŽBE - Zakon o parničnom postupku: član 159
  -> Online kupovina

  Viši trgovinski sud: FINANSIJSKO TRŽIŠTE I FINANSIJSKI DERIVATI - Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata: član 24
  -> Online kupovina

  Viši trgovinski sud: KAMATA NA NEISKORIŠĆENE POREZE I DOPRINOSE NA ZARADE - Zakon o kontroli, utvrđivanju i naplati javnih prihoda: član 52b
  -> Online kupovina

  Viši trgovinski sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 1 - Zakon o visini stope zatezne kamate: čl. 1 do 3
  -> Online kupovina

  Viši trgovinski sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 10 - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 771 i 1065
  -> Online kupovina

  Viši trgovinski sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 5 - Zakon o menici: član 1
  -> Online kupovina

  Viši trgovinski sud: NESAVESNO POSTUPANJE IMAOCA I ZLOUPOTREBA MENICE - Zakon o menici: član 16
  -> Online kupovina

  Viši trgovinski sud: OSTVARIVANJE POTRAŽIVANJA SUDSKIM PUTEM RADI ČIJEG OBEZBEĐENJA JE TUŽIOCU KAO POVERIOCU DATA MENICA - Zakon o menici: član 85
  -> Online kupovina

  Viši trgovinski sud: PASIVNA LEGITIMACIJA NARODNE BANKE ZA NAKNADU ŠTETE - Zakon o Narodnoj banci Srbije: član 5
  -> Online kupovina

  Viši trgovinski sud: ROK ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA AVALISTE PREMA GLAVNOM MENIČNOM DUŽNIKU - Zakon o menici: član 78
  -> Online kupovina

  Viši trgovinski sud: TERMINSKA KUPOPRODAJA DEVIZA - Zakon o deviznom poslovanju: čl. 2 i
  -> Online kupovina

  Informacije o presudama Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Srbiju . . . dalje

  LIKVIDACIJE I STEČAJEVI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 20.10.2014.

  LIKVIDACIJE - 07.10.2014. . . . dalje

  STEČAJEVI - 15.10.2014. . . . dalje

  STEČAJEVI - 16.10.2014. . . . dalje

  MODELI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 17.10.2014.

  Popust od 20% na dnevni paket
  Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa "Modeli", sa ispod navedene liste, ostvarujete popust od 20%


  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU NEPOTPUNOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - primer 1
  -> Online kupovina

  TUŽBA DETETA RADI PONIŠTENJA IZJAVE O SAGLASNOSTI SA PRIZNANJEM OČINSTVA
  -> Online kupovina

  TUŽBA MAJKE RADI PONIŠTENJA IZJAVE O SAGLASNOSTI SA PRIZNANJEM OČINSTVA
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU NEBLAGOVREMENOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - primer 1
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU NEBLAGOVREMENOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - primer 2
  -> Online kupovina

  TUŽBA POSLOVNO NESPOSOBNOG LICA RADI UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI PRIZNANJA OČINSTVA
  TUŽBA RADI PONIŠTENJA PRIZNANJA OČINSTVA ZBOG PRINUDE
  TUŽBA RADI PONIŠTENJA PRIZNANJA OČINSTVA ZBOG ZABLUDE
  TUŽBA JAVNOG TUŽIOCA RADI UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI PRIZNANJA OČINSTVA
  TUŽBA ZAINTERESOVANOG LICA RADI UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI PRIZNANJA OČINSTVA
  ZAHTEV ZA PROMENU IZNOSA APROPRIJACIJA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOD KOGA NIJE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR, NITI DONET PRAVILNIK O RADU
  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE PREČIŠĆENOG TEKSTA UGOVORA O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  PREDLOG INSPEKTORA RADA DA POSLODAVAC OTKLONI NEPRAVILNOST UTVRĐENU U POSTUPKU INSPEKCIJSKOG NADZORA
  UGOVOR O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O RADU - USKLAĐIVANJE SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  -> Online kupovina

  ANEKS UGOVORA O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  -> Online kupovina

  ZAPISNIK O IZVRŠENOM POTPUNOM INSPEKCIJSKOM NADZORU NAD PRIMENOM PROPISA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU NA DALJINU
  -> Online kupovina

  ODLUKA O IZBORU DIREKTORA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA - primer 2
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOD KOGA NIJE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR, NITI DONET PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  ANEKS UGOVORA O RADU - UPUĆIVANJE ZAPOSLENOG NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA NA PERIOD DO GODINU DANA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA (RADNIH MESTA) KOD POSLODAVCA
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI UTVRĐIVANJA NIŠTAVOSTI REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  TUŽBA PROTIV POSLODAVCA RADI ZAŠTITE OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU UČINJENOG OD STRANE ODGOVORNOG LICA
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE PRIČINJENE OD STRANE ZAPOSLENOG
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG POVREDE NA RADU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA NASTAVNIKOM VERSKE NASTAVE U ŠKOLI
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOD KOGA JE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR ILI JE DONET PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA PRE POKRETANJA PARNICE
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA U TOKU PARNICE
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA SA PREDLOGOM ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV INSPEKTORA RADA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA PROTIV POSLODAVCA, ODNOSNO DIREKTORA ILI PREDUZETNIKA
  -> Online kupovina

  Najnovija službena glasila objavljena u pravnoj bazi Paragraf Lex:

  SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 113 OD 17.10.2014/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS broj 113, 17.10.2014.

  • • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPISA MEDICINSKOG SREDSTVA U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA I SADRŽAJU ZAHTEVA ZA UPIS MEDICINSKOG SREDSTVA U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • UREDBA O MERAMA SOCIJALNE UKLJUČENOSTI KORISNIKA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OŠTEĆENIH OBJEKATA RUDNE PROIZVODNJE I SNABDEVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA FINANSIRANJE AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA I RAZVOJA OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OŠTEĆENIH ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE I NABAVKE UGLJA ZA POTREBE TERMOELEKTRANA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "GRADSKA TOPLANA", ZRENJANIN ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "VRBAS-GAS", VRBAS ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP ELGAS SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-12585/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-12586/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA IZMEĐU NARODNE BANKE SRBIJE I UPRAVE ZA TREZOR PREKO SISTEMA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ZA DEVIZNA SREDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-211/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-255/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-196/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-239/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JUGOROSGAZ AD BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, JUGOROSGAZ AD, BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU UPUĆIVANJA OSIGURANIH LICA NA LEČENJE U INOSTRANSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA ZA OVERAVANJE MERILA KOJE SPROVODI OVLAŠĆENO TELO ENERGOBULL D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PROŠIRENJE PODRUČJA SLOBODNE ZONE "PIROT" U PIROTU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA CRNOM GOROM ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE SRPSKO-CRNOGORSKO-ALBANSKE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA I SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA I ZAŠTITU ZDRAVLJA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKE KLINIKE "NARODNI FRONT" ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE, 24 BROJ 119-11856/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE, 24 BROJ 119-11862/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA CRNOM GOROM ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE SRPSKO-CRNOGORSKO-ALBANSKE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU NACIONALNE STRATEGIJE ZA MLADE ZA PERIOD OD 2015. DO 2025. GODINE I AKCIONOG PLANA ZA NJENO SPROVOĐENJE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA MINISTARSTVA PRIRODNIH RESURSA, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA I SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA I ZAŠTITU ZDRAVLJA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA STALNE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
  • • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)

  SLUŽBENI GLASNIK RS, PROSVETNI GLASNIK, BROJ 12 OD 28.8. 2014/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik broj 12, 28.08.2014.

   PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PROGRAMU ZAVRŠNOG ISPITA U OSNOVNOM OBRAZOVANjU I VASPITANJU
   PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNjIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU

  SLUŽBENI GLASNIK RS - MEĐUNARODNI UGOVORI BROJ 13 OD 15.10.2014/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori broj 13, 15.10.2014.

  • • ZAKON O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O SARADNjI U ZAŠTITI OD PRIRODNIH I DRUGIH KATASTROFA
  • • ZAKON O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O UZAJAMNOM PRIZNAVANjU VOZAČKIH DOZVOLA
  • • ZAKON O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O OTVARANjU MEĐUNARODNOG GRANIČNOG PRELAZA VRAČEV GAJ (REPUBLIKA SRBIJA) I SOKOL (RUMUNIJA) NA SRPSKO-RUMUNSKOJ DRŽAVNOJ GRANICI
  • • ZAKON O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O OTVARANjU MEĐUNARODNOG GRANIČNOG PRELAZA GOLUBAC (REPUBLIKA SRBIJA) I NOVA MOLDOVA (RUMUNIJA) NA SRPSKO-RUMUNSKOJ DRŽAVNOJ GRANICI
  • • SPORAZUM O NAUČNOJ I TEHNOLOŠKOJ SARADNjI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE

  BESPLATAN PRISTUP SVIM SL. GLASILIMA OBJAVLJENIM U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - dobićete besplatan pristup SVIM izvornim i prečišćenim tekstovima propisa koji su objavljeni u službenim glasilima RS, APV, Gradova i opština
 • ILI

 • Preko stranice “Registar službenih glasila” dobićete spisak najnovijih službenih glasila Republike Srbije.

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2013. GODINI

  KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 32/2013: • Eliminisano limitiranje prava na branioca, omogućeno da pripravnici za relativno lakša krivična dela zamene branioce u krivičnom postupku, proširena mogućnost da se posebne dokazne radnje sprovode za još neka krivična dela i ponovo uvedena odredba o određivanju pritvora nakon izricanja prvostepene presude •
  KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 45/2013: • Proširen krug lica koja ne mogu da budu osuđeni saradnici •
  NEDOZVOLJENI DOKAZI U KRIVIČNOM POSTUPKU: • Pojam nedozvoljenih dokaza, stavovi sudske prakse i rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •
  SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA, objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 42/2013

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2012. GODINI

  KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 101/2011
  KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 121/2012: • Odložena primena do 1. oktobra 2013. godine, a uskoro se očekuju i značajnije izmene ZKP - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 34/2012.
  OSNOVNI PRAVCI U RADNOJ VERZIJI ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU IZ 2012. GODINE: • Prikaz najvažnijih izmena i dopuna ZKP od strane predsednika Radne grupe, sa obrazloženjima • Ovaj stručni tekst je objavljen i u štampanom broju časopisa Pravni instruktor, br. 34/2012  
  POSTUPAK ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 i 101/2011
  POSTUPCI ZA IZRICANJE KRIVIČNIH SANKCIJA BEZ GLAVNOG PRETRESA: • Sa posebnim osvrtom na rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2011. GODINI

  KOMENTAR NOVOG ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - kojim su na sveobuhvatan način predstavljene novine u krivičnom postupku, objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 6/2011.
  POLOŽAJ ODBRANE U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 7/2011.
  ULOGA SUDA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 9/2011.

  Sniženje priručnika

  Poštovani pretplatnici,

  Paketom 3194 od 10.2.2014. preuzeli ste NOVU VERZIJU PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX – 16.0

  Kao rezultat konstantnog nastojanja našeg stručnog tima da, imajući u vidu potrebe i zahteve savremenog poslovanja, stalno unapređuje pravnu bazu i time doprinosi da Vaše svakodnevne aktivnosti, uz korišćenje pravne baze, budu zakonite i uspešnije, a pri tome komfornije i lakše, predstavljamo Vam novu, napredniju, razvijeniju i programski bolje osmišljenu verziju pravne baze Paragraf Lex.

  Novine u verziji 16.0 možete pročitati ovde: >>> Redakcijska strana

  PriruČnici, KOMENTARI, ZAKONI


  Prijatelji sajta

  Civis Udruženje izvoznika Srbije Unija poslodavaca Stalna konferencija gradova i opština Angloland Transparentnost Srbija Anti trafficking action Gradjanske inicijative Besplatna pravna pomoc U pravu si Licenciranje stecajnih upravnika Pumed trans Civis

  Poštovani posetioci,

  od 31.12.2013. godine kompanija Paragraf je, u skladu sa zakonodavnom regulativom Evropske Unije i korak ispred svih, omogućila svim posetiocima našeg sajta besplatan pristup Demo verziji pravne baze Paragraf Lex.

  DEMO VERZIJA OMOGUĆAVA besplatan pristup za sve posetioce sajta, BEZ POTREBE LOGOVANJA:

  • ORIGINALNIM I REDAKCIJSKI PREČIŠĆENIM TEKSTOVIMA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA, SVIH NIVOA (Republika Srbija, AP Vojvodina, gradski i opštinski)
  • PRAVNIM I EKONOMSKIM VESTIMA
  • OBRASCIMA

  Aktuelan broj 73-74 / AVGUST 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 94-95 / JUL 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 98-99 / AVGUST 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 71-72 / JUL 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis PRAVNI INSTRUKTOR - časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

  Aktuelan broj 77 / OKTOBAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.  Aktuelan broj 102 / OKTOBAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR je namenjen svima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
  Aktuelan broj 100 / OKTOBAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis CARINSKI INSTRUKTOR - časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

  Aktuelan broj 77 / OKTOBAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>