Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

OBJAVLJENO U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 27. NOVEMBAR 2015.

ONLINE kupovina dokumenata objavljenih 27. NOVEMBAR 2015.
 • VESTI
 • TUMAČENJA PROPISA
 • SUDSKA PRAKSA
 • SL. MIŠLJENJA
 • MODELI
 • SL. GLASILA
 • PROPISI I OBRASCI
 • LIKVIDACIJE I STEČAJEVI

AKTUELNE VESTI - 27. NOVEMBAR 2015.

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O TROŠKOVIMA UPISA U IMENIK ADVOKATA: Visina troškova upisa u Imenik advokata Advokatske komore Beograda iznosi 4.000 eura

Upravni Odbor Advokatske komore Beograda na osnovu odredbe člana 65. Zakona o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US), u skladu sa Odlukom Advokatske komore Srbije o troškovima upisa...

UDRUŽENJE SINDIKATA PENZIONISANIH VOJNIH LICA SRBIJE TRAŽIĆE OCENU USTAVNOSTI ZAKLJUČKA VLADE RS O VANREDNOM USKLAĐIVANJU VOJNIH PENZIJA

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije saopštilo je da će tražiti ocenu ustavnosti zaključka Vlade Republike Srbije kojim su oštećeni za 42,1 odsto sume koju im duguje penzijski fond.


NARODNA SKUPŠTINA RS: 27. novembra 2015. godine sednice Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Odbora za evropske integracije - Razmatranje Predloga zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima

36. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova biće održana u petak 27. novembra 2015. godine, sa početkom u 11,00 časova...


U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I O JAVNOM ZDRAVLJU: Izmenama će biti omogućeno nesmetano funkcionisanje elektronskih zdravstvenih knjižica i elektronskih zdravstvenih kartona

Ugovor o isporuci Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema Republike Srbije zaključen je krajem prošle nedelje, a rok isporuke, odnosno početak...


PREDNACRT GRAĐANSKOG ZAKONIKA: Predviđena je mogućnost sklapanja braka u crkvenoj formi kao punovažnoj, bez potrebe sklapanja građanskog braka, što podrazumeva izmenu Ustava RS...

Jedan od alterantivnih članova Prednacrta Građanskog zakonika, koji je na javnoj raspravi, predviđa i mogućnost sklapanja braka u crkvenoj formi kao punovažnoj, bez potreba sklapanja građanskog braka...


ZAKON O GENETIČKI MODIFIKOVANIM ORGANIZMIMA: Potrebno je usvojiti novi propis koji će biti usklađen sa evropskim standardima

Šef sektora za evropske integracije Delegacije EU u Srbiji, Frejk Janmat, rekao je da Srbija treba da uskladi svoju zakonsku regulativu sa evropskom kada su u pitanju Zakon o genetički...


NACRT ZAKONA O POLICIJI: Predviđeno je da će Sektor unutrašnje kontrole kontrolisati sve u MUP, a ne samo policijske službenike. Uvode se nove antikorupcijske mere, kao što su provera imovine i preventivni nadzor

Istraživači Beogradskog centra za bezbednosnu politiku ocenili su da je dobro što je Ministarstvo unutrašnjih poslova prepoznalo probleme i slabosti koje ima u radu kao...


JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA 27. NOVEMBRA 2015. GODINE

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Regionalnom privrednom komorom...


PREDLOG ODLUKE O DOZVOLJENOJ SPRATNOSTI PO ZONAMA ZA OBJEKTE KOJI SE NALAZE U POSTUPKU OZAKONJENJA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA: Prema Predlogu ove odluke Grad će biti podeljen na pet zona

Grad Beograd će efikasno sprovesti novi Zakon o ozakonjenju objekata (dalje: Zakon), kako bi jednom i zauvek bio uveden red u ovu oblast, izjavio je gradski menadžer Goran Vesić...


JAVNA RASPRAVA O NACRTU UPUTSTVA O NAČINU PRIMENE ODREDABA PRAVILNIKA O ZAŠTITI PRAVA MALOLETNIKA U OBLASTI PRUŽANJA MEDIJSKIH USLUGA: Rasprava će trajati od 2. do 16. decembra 2015. godine

Javna rasprava o Nacrtu uputstva o načinu primene odredaba Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga...

Nacrt Građanskog zakonika možete pogledati ovde
ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA možete pogledati ovde


REDAKCIJSKI PREČIŠĆENI TEKSTOVI ZAKONA - ANALITIČKI PRIKAZ PROMENA

ZAKON O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - usklađeni din. izn., 125/2014 - usklađeni din. izn. i 95/2015 - usklađeni din. izn.) . . . dalje
ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 142/2014 i 94/2015) . . . dalje
ZAKON O BEZBEDNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013, 66/2015 - dr. zakon i 92/2015) . . . dalje
ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005 i 91/2015) . . . dalje
ZAKON O ŽELEZNICI ("Sl. glasnik RS", br. 45/2013 i 91/2015) . . . dalje
ZAKON O ŠUMAMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012 i 89/2015) . . . dalje
ZAKON O TURIZMU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012 i 84/2015) . . . dalje
ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn. i 83/2015) . . . dalje
ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn. i 83/2015) . . . dalje
ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012 i 68/2015) . . . dalje
ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) . . . dalje
ZAKON O OBLIGACIONIM I OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2011 i 66/2015) . . . dalje
ZAKON O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn. i 55/2015) . . . dalje
ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010 i 38/2015) . . . dalje
ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014 i 6/2015) . . . dalje
ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 93/2014, 121/2014 i 6/2015) . . . dalje
ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US i 132/2014) . . . dalje
ZAKON O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) . . . dalje
ZAKON O STEČAJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US i 83/2014) . . . dalje
Arhiva dnevnih vestiTUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI DANAS U E-ČASOPISIMA

Popust od 20% na dnevni paket
Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa elektronskih časopisa, ostvarujete popust od 20%. Paket čine sva ispod navedena dokumenta.


e-PRAVNI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Pitanje i odgovor - Pravni instruktor: PORESKE OBAVEZE STRANIH DRŽAVLJANA U REPUBLICI SRBIJI KAO UPUĆENIH LICA

>e-USTAVNO-SUDSKI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - Ustavno-sudski instruktor: NACRT ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O USTAVNOM SUDU: • Odluka o zahtevu za naknadu materijalne ili nematerijalne štete direktno zavisi od odluke Ustavnog suda o samoj ustavnoj žalbi i unosi se u tu odluku. Zahtev za naknadu materijalne i nematerijalne štete je sekundaran i supsidijeran, a u postupku o ustavnoj žalbi je on akcesorne (zavisne), odnosno parnične prirode •

>e-BUDŽETSKI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Decembar 2015. godine •
Pitanje i odgovor - Budžetski instruktor: POSEBAN ROK ZA OSPORAVANJE RADNJI NARUČIOCA PREDUZETIH PO ISTEKU OPŠTEG ROKA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA
Pitanje i odgovor - Budžetski instruktor: POSEBAN SLUČAJ NEPLAĆENOG ODUSTVA ZA ZAPOSLENE U ORGANU POKRAJINSKE AUTONOMIJE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

>e-PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE DRŽAVNIH DAVANJA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2015. GODINU: • Prva primena Odeljka 24 MSFI za MSP i Pravilnika za mikro i druga pravna lica •
Pitanje i odgovor - Poresko-računovodstveni instruktor: DAN NASTANKA PORESKE OBAVEZE KOJA SE UTVRĐUJE PO OSNOVU DNEVNICA ZA SLUŽBENI PUT U INOSTRANSTVO
Pitanje i odgovor - Poresko-računovodstveni instruktor: PORESKI DUŽNIK ZA PROMET DOBARA I USLUGA KOJI OBVEZNIK PDV VRŠI U OKVIRU IZVOĐENJA RADOVA NA ZAMENI KROVA NA OBJEKTU PREDŠKOLSKE USTANOVE
Pitanje i odgovor - Poresko-računovodstveni instruktor: PRIMENA POSEBNE STOPE PDV NA USLUGE PREVOZA KOJE OBVEZNIK PDV - UGOSTITELJ PRUŽA GOSTIMA HOTELA

>e-CARINSKI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Pitanje i odgovor - Carinski instruktor: IZMENA PODATAKA O VREDNOSTI U CARINSKOJ DEKLARACIJI
Pitanje i odgovor - Instruktor za finansijsko tržište: CENA PO KOJOJ AKCIONARSKO DRUŠTVO MOŽE OTUĐITI SOPSTVENE AKCIJE STEČENE PO OSNOVU ODLUKE SUDA

>e-INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE - 10% popusta na dnevni paket


Pitanje i odgovor - Instruktor za finansijsko tržište: CENA PO KOJOJ AKCIONARSKO DRUŠTVO MOŽE OTUĐITI SOPSTVENE AKCIJE STEČENE PO OSNOVU ODLUKE SUDA

INFORMACIJA O ŠTAMPANIM ČASOPISIMA OBJAVLJENIM U NOVEMBRU 2015.

ŠTAMPANI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR . . . poslednji broj

Besplatne propise i besplatne obrasce možete naći na dva načina:

 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - besplatan pristup SVIM propisima i SVIM obrascima koji se nalaze u okviru baze,
 • ILI

 • Preko stranice “Besplatni propisi” sadrži spisak preko 500 najčešće korišćenih propisa.
 • Preko stranice “Besplatni elektronski popunjivi obrasci”, sadrži najčešće korišćene obrasce • PROPISI I OBRASCI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX NA DAN 01. NOVEMBAR 2015.

  Propisima i obrascima objavljenim danas u pravnoj bazi Paragraf Lex možete BESPLATNO pristupiti preko DEMO verzije tab POSLEDNJE DODATI DOKUMENTI.  OBRASCI


 • OBRAZAC PO 4.7 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE I UPRAVLJANJE DISTRIBUTIVNIM SISTEMOM - DUŽINA ELEKTROENERGETSKIH VODOVA
 • OBRAZAC PO 5.1 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE I UPRAVLJANJE ZATVORENIM DISTRIBUTIVNIM SISTEMOM - OPŠTI PODACI


 • PROPISI


 • NAREDBA O SPROVOĐENJU AKTIVNOSTI OPŠTINSKIH ŠTABOVA ZA VANREDNE SITUACIJE U ZIMSKIM USLOVIMA U SEZONI 2015/16 ("Sl. list grada Beograda", br. 67/2015)
 • PRAVILNIK O UPRAVI U GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 67/2015)
 • ODLUKA O AKUSTIČKOM ZONIRANJU I MERAMA ZA ZAŠTITU OD BUKE NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 18/2015 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O DODELJIVANJU ISKLJUČIVOG PRAVA JAVNOM PREDUZEĆU "NOVI DOM" U VRANJU ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PRUŽANJA USLUGA KOJE SU PREDMET JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 20/2015)
 • ODLUKA O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 18/2015 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O KANALIZACIJI ZA PODRUČJE GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 18/2015 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O KOMUNALNOJ INSPEKCIJI ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 18/2015 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O KOMUNALNOM UREĐENJU GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 18/2015 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O REALIZACIJI PROGRAMA STRUČNE PRAKSE ZA 2015/2016. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 20/2015)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA VRANJA (REPUBLIKA SRBIJA) I GRADA BARIJA (REPUBLIKA ITALIJA) ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 18/2015)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA VRANJA (REPUBLIKA SRBIJA) I GRADSKE OPŠTINE VELENJE (REPUBLIKA SLOVENIJA) ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 18/2015)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA VRANJA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA KRFA, REPUBLIKA GRČKA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 18/2015)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA VRANJA, REPUBLIKA SRBIJA I STANICE BRJUHOVETSKAJE-BRJUHOVETSKOG REONA KRASNODARSKOG KRAJA, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 18/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 7/2013, 5/2014 i 20/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 38/2015)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE" ("Sl. list grada Subotice", br. 15/2013, 31/2014 i 38/2015)
 • ODLUKA O TAKSI PREVOZU ("Sl. list grada Subotice", br. 38/2015)
 • LIKVIDACIJE I STEČAJEVI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 24.11.2015.

  LIKVIDACIJE - 24.11.2015. . . . dalje

  STEČAJEVI - 24.11.2015. . . . dalje

  MODELI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 27.11.2015.

  Popust od 20% na dnevni paket
  Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa "Službena mišljenja", sa ispod navedene liste, ostvarujete popust od 20%

  ODLUKA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE
  -> Online kupovina

  ODLUKA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE O UTVRĐIVANJU PROSEČNE CENE KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI
  -> Online kupovina

  ODLUKA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE O VISINI STOPE AMORTIZACIJE
  -> Online kupovina


  ARHIVA MODELA OBJAVLJENIH U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX, KOJE MOŽETE KUPITI PUTEM ONLINE KORPE


  POSREDNIČKI UGOVOR O PUTOVANJU
  -> Online kupovina

  ODLUKA O VRAĆANJU DODATNE UPLATE ČLANA DRUŠTVA KOJA NE POVEĆAVA OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O ORGANIZOVANJU PUTOVANJA
  -> Online kupovina

  ODLUKA O ZADUŽENJU LICA ZA KONTROLU ZABRANE PUŠENJA - U TAKSI VOZILU
  -> Online kupovina

  ODLUKA O ZADUŽENJU LICA ZA KONTROLU ZABRANE PUŠENJA - U VOZILU JAVNOG PREVOZA
  -> Online kupovina

  ODLUKA O ZADUŽENJU LICA ZA KONTROLU ZABRANE PUŠENJA - U ZATVORENOM PROSTORU U KOME SE RAD OBAVLJA U JEDNOJ SMENI
  -> Online kupovina

  ODLUKA O ZADUŽENJU LICA ZA KONTROLU ZABRANE PUŠENJA - U ZATVORENOM PROSTORU U KOME SE RAD OBAVLJA U VIŠE SMENA
  -> Online kupovina

  MODEL INTERNOG PLANA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE U JAVNIM NABAVKAMA
  -> Online kupovina

  MODEL PRAVILNIKA O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE UNUTAR NARUČIOCA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O ORGANIZOVANJU EKSKURZIJE
  -> Online kupovina

  UGOVOR O TIME SHARING-u
  -> Online kupovina

  UGOVOR O NADHIPOTECI
  -> Online kupovina

  UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA OBEZBEĐENOG HIPOTEKOM
  -> Online kupovina

  UGOVOR O HIPOTECI NA STANU U IZGRADNJI
  -> Online kupovina

  REŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA NA OSNOVU ZAKLJUČENOG SPORAZUMA
  -> Online kupovina

  SPORAZUM O PRESTANKU RADNOG ODNOSA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O POVERAVANJU POSLOVA PRUŽANJA PLATNIH USLUGA PLATNE INSTITUCIJE ZASTUPNIKU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O POVERAVANJU PREVOZA ROBE DRUGOM PREVOZNIKU
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O VASPITNO-DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O VASPITNO-DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI UČENIKA SREDNJE ŠKOLE
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA KONVERZIJU KATASTARSKE PARCELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U OKVIRU KOMPLEKSA UZ NAKNADU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA KONVERZIJU KATASTARSKE PARCELE IZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA UZ NAKNADU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA PRETVARANJE PRAVA KORIŠĆENJA NA NEIZGRAĐENOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U PRAVO SVOJINE (KONVERZIJU) UZ NAKNADU
  -> Online kupovina

  NAKNADNI UGOVOR O PRESTANKU HIPOTEKE
  -> Online kupovina

  UGOVOR O HIPOTECI
  -> Online kupovina

  UGOVOR O POVERAVANJU OPERATIVNIH POSLOVA PLATNE INSTITUCIJE DRUGOM LICU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA KOJIM SE OSPORAVAJU RADNJE NARUČIOCA POSLE DONOŠENJA ODLUKE KOJOM SE OKONČAVA POSTUPAK JAVNE NABAVKE
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA KOJIM SE OSPORAVAJU RADNJE NARUČIOCA PRE ISTEKA ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
  -> Online kupovina

  ODLUKA O OBUSTAVI OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE
  -> Online kupovina

  ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
  -> Online kupovina

  ODLUKA O OBUSTAVI PREGOVARAČKOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA
  -> Online kupovina

  STATUT UNIVERZITETA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O ISPLATI ZARADA ZAPOSLENIH PREKO TEKUĆIH RAČUNA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O OSNIVANJU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI RASKIDA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU KOJI JE PRODUŽEN POSLE SMRTI DAVAOCA IZDRŽAVANJA
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI UTVRĐENJA RASKIDA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU USLED SMRTI DAVAOCA IZDRŽAVANJA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O USTUPANJU POTRAŽIVANJA OBEZBEĐENOG HIPOTEKOM
  -> Online kupovina

  UGOVOR O IZDAVANJU BANKARSKE GARANCIJE - primer 2
  -> Online kupovina

  UGOVOR O PRISTUPANJU DUGU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O IZDAVANJU BANKARSKE GARANCIJE - primer 1
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O POSTUPKU JAVNE NABAVKE UNUTAR NARUČIOCA
  -> Online kupovina

  ODLUKA O IZDAVANJU AKCIJA TREĆE EMISIJE RADI SPAJANJA I ZAMENE POSTOJEĆIH AKCIJA PRVE EMISIJE I PODELE I ZAMENE AKCIJA DRUGE EMISIJE U CILJU IZJEDNAČAVANJA NJIHOVE NOMINALNE VREDNOSTI - HOMOGENIZACIJA AKCIJA
  -> Online kupovina

  ODLUKA O IZDAVANJU OBIČNIH AKCIJA BEZ JAVNE PONUDE RADI POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA AKCIONARSKOG DRUŠTVA
  -> Online kupovina

  PONUDA ZA OTKUP UDELA ČLANA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - PRAVO PREČE KUPOVINE
  -> Online kupovina

  ODLUKA O PONIŠTAVANJU STEČENIH SOPSTVENIH AKCIJA RADI SMANJENJA OSNOVNOG KAPITALA
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI UTVRĐENJA DELIMIČNE NIŠTAVOSTI UGOVORA O STAMBENOM KREDITU I STICANJA BEZ OSNOVA
  -> Online kupovina

  ODLUKA O PROMENI PRAVNE FORME DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U AKCIONARSKO DRUŠTVO
  -> Online kupovina

  ODLUKA O SMANJENJU VREDNOSTI OSNOVNOG KAPITALA RADI POKRIĆA GUBITAKA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA UPIS PRAVA SVOJINE NA KATASTARSKOJ PARCELI NA KOJOJ JE OBJEKAT IZGRAĐEN NA OSNOVU ČLANA 105. ST. 1. I 2. ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI
  -> Online kupovina

  UGOVOR O KOMPENZACIJI
  -> Online kupovina

  UGOVOR O CESIJI
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI PRENOSA .RS I(ILI) .СРБ NAZIVA DOMENA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O ASIGNACIJI - KADA SU SVA TRI LICA PRIVREDNI SUBJEKTI
  -> Online kupovina

  UGOVOR O ASIGNACIJI - KADA ASIGNATAR NIJE PRIVREDNI SUBJEKT
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA IZDAVANJE PODATAKA ZA IZRADU PROJEKTA PARCELACIJE ILI PREPARCELACIJE
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA OTUĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI NEPOSREDNOM POGODBOM RADI FORMIRANJA GRAĐEVINSKE PARCELE U SKLADU SA ČLANOM 102. ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA OTUĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI NEPOSREDNOM POGODBOM RADI SPORAZUMNOG DAVANJA ZEMLJIŠTA RANIJEM VLASNIKU NEPOKRETNOSTI KOJA JE BILA PREDMET EKSPROPRIJACIJE
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA POTVRĐIVANJE PROJEKTA PARCELACIJE ILI PREPARCELACIJE
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA IZDAVANJE USLOVA ZA IZRADU GEODETSKOG ELABORATA ISPRAVKE GRANICA SUSEDNIH PARCELA - SPAJANJA SUSEDNIH PARCELA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA POTVRĐIVANJE URBANISTIČKOG PROJEKTA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA DONOŠENJE REŠENJA O UTVRĐIVANJU ZEMLJIŠTA ZA REDOVNU UPOTREBU OBJEKTA I FORMIRANJU GRAĐEVINSKE PARCELE NA OSNOVU ČLANA 70. STAV 3. TAČKA 3) ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA IZDAVANJE INFORMACIJE O LOKACIJI
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA DONOŠENJE REŠENJA O UTVRĐIVANJU ZEMLJIŠTA ZA REDOVNU UPOTREBU OBJEKTA I FORMIRANJU GRAĐEVINSKE PARCELE NA OSNOVU ČLANA 70. STAV 3. TAČKA 3) ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA DONOŠENJE REŠENJA O UTVRĐIVANJU ZEMLJIŠTA ZA REDOVNU UPOTREBU OBJEKTA I FORMIRANJU GRAĐEVINSKE PARCELE NA OSNOVU ČLANA 70. STAV 3. TAČKA 2) ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE
  -> Online kupovina

  REŠENJE O IZDAVANJU GRAĐEVINSKE DOZVOLE
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE
  -> Online kupovina

  REŠENJE O IZDAVANJU GRAĐEVINSKE DOZVOLE
  -> Online kupovina

  REŠENJE O UPOTREBNOJ DOZVOLI
  -> Online kupovina

  PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA OBJEKTA (IZVOĐENJA RADOVA)
  -> Online kupovina

  REŠENJE O IZDAVANJU GRAĐEVINSKE DOZVOLE
  -> Online kupovina

  UGOVOR O ZAKUPU DELA STANA RADI OBAVLJANJA PRIVREDNE DELATNOSTI
  -> Online kupovina

  UGOVOR O ZALAGANJU POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  KNJIŽNO ODOBRENJE
  -> Online kupovina

  ODLUKA O PROMENI PRAVNE FORME PRIVREDNOG DRUŠTVA ČIJI JE KONTROLNI AKCIONAR REPUBLIKA SRBIJA
  -> Online kupovina

  ANEKS UGOVORA O RADU - PROMENA DUŽINE TRAJANJA NEDELJNOG RADNOG VREMENA
  -> Online kupovina

  ODLUKA O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA PRETVARANJEM DUGA U UDEO
  -> Online kupovina

  ANEKS UGOVORA O RADU - PRESTANAK ISPLATE MINIMALNE ZARADE
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O RADU - PRESTANAK ISPLATE MINIMALNE ZARADE
  -> Online kupovina

  ODLUKA O ISPLATI MEĐUDOBITI
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA DELIMIČNO LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA RODITELJA KOJI NESAVESNO VRŠI PRAVA ILI DUŽNOSTI IZ SADRŽINE RODITELJSKOG PRAVA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O ORGANIZOVANJU EKSKURZIJE
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA DELIMIČNO LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA U POGLEDU ODLUČIVANJA O PUTOVANJU DETETA U INOSTRANSTVO
  -> Online kupovina

  UGOVOR O OSNIVANJU DRUŠTVA ZA UZAJAMNO OSIGURANJE
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA DELIMIČNO LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA U POGLEDU ODRŽAVANJA LIČNIH ODNOSA SA DETETOM
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA DELIMIČNO LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA U POGLEDU ODRŽAVANJA LIČNIH ODNOSA SA DETETOM
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA PONIŠTAJ UGOVORA O PRODAJI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZBOG POVREDE PRAVA PREČE KUPOVINE
  -> Online kupovina

  UGOVOR O PRODAJI NA DALJINU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O USTANOVLJAVANJU PRAVA SLUŽBENOSTI PROLAZA RADI PRISTUPA ELEKTROENERGETSKOM OBJEKTU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O USTUPANJU UGOVORA O FINANSIJSKOM LIZINGU
  -> Online kupovina

  REŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA DRŽAVNOM SLUŽBENIKU KOJI JE NERASPOREĐEN A NIJE PREMEŠTEN NA DRUGO RADNO MESTO U ROKU OD DVA MESECA OD DANA KADA JE POSTAO NERASPOREĐEN
  -> Online kupovina

  UGOVOR O USTANOVLJAVANJU PRAVA SLUŽBENOSTI NA ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA UKIDANJE PRAVA STVARNE SLUŽBENOSTI
  -> Online kupovina

  UGOVOR O USTANOVLJAVANJU PRAVA SLUŽBENOSTI ZA IZGRADNJU LINIJSKOG INFRASTRUKTURNOG OBJEKTA
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU MATERIJALNE ŠTETE ZBOG POTPUNE NESPOSOBNOSTI ZA RAD - primer 1
  -> Online kupovina

  UGOVOR O PRODAJI ROBE SA KLAUZULOM O RABATU
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA PREDAJU NEPOKRETNOSTI NAKON ISTEKA ZAKUPA
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG POVREDE UČENIKA NA ČASU FIZIČKOG VASPITANJA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O DUGOROČNOM ZAKUPU TURISTIČKOG OBJEKTA
  -> Online kupovina

  MODEL ZAPISNIKA O KONTROLNOM INSPEKCIJSKOM NADZORU KOJIM SE UTVRĐUJE DA JE NEREGISTROVANI SUBJEKAT ODUSTAO OD DALJEG OBAVLJANJA DELATNOSTI
  -> Online kupovina

  UGOVOR O KUPOPRODAJI STANA U DRŽAVNOJ SVOJINI DATOG U ZAKUP
  -> Online kupovina

  BELEŠKA O NEMOGUĆNOSTI DOSTAVLJANJA AKTA O OTKAZU UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O POSLEDICAMA ZA ZAPOSLENOG U SLUČAJU SPORAZUMOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA
  -> Online kupovina

  REŠENJE DONETO U INSPEKCIJSKOM NADZORU NAD NEREGISTROVANIM SUBJEKTOM
  -> Online kupovina

  REŠENJE O ODREĐIVANJU ZAPOSLENIH KOJI SU DUŽNI DA RADE ZA VREME ŠTRAJKA RADI OBEZBEĐIVANJA MINIMUMA PROCESA RADA
  -> Online kupovina

  SLUŽBENA BELEŠKA INSPEKTORA O ZATEČENOM STANJU I UČINJENIM OBAVEŠTENJIMA U POSTUPANJU U POGLEDU DELATNOSTI ILI AKTIVNOSTI NEREGISTROVANOG SUBJEKTA KOJA JE U DELOKRUGU DRUGE INSPEKCIJE
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA IZDAVANJE NAREDBE O VRŠENJU UVIĐAJA U STAMBENOM PROSTORU
  -> Online kupovina

  REŠENJE O PREMEŠTAJU DRŽAVNOG SLUŽBENIKA NA DRUGO ODGOVARAJUĆE RADNO MESTO ZBOG UKIDANJA NJEGOVOG RADNOG MESTA
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU MATERIJALNE ŠTETE ZBOG POTPUNE NESPOSOBNOSTI ZA RAD - primer 2
  -> Online kupovina

  IZJAVA STRANE DA ODUSTAJE OD DALJEG SPROVOĐENJA POSTUPKA POSREDOVANJA
  -> Online kupovina

  ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA POSREDOVANJA
  -> Online kupovina

  PLAN REAGOVANJA U SLUČAJU POŽARA
  -> Online kupovina

  IZJAVA O NAČINU OBEZBEĐIVANJA MINIMUMA PROCESA RADA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O RADU - VIŠAK ZAPOSLENIH
  -> Online kupovina

  PREDLOG NEPOSREDNOG RUKOVODIOCA ZA UVOĐENJE PREKOVREMENOG RADA
  -> Online kupovina

  ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVA ZAPOSLENIH NA JUBILARNU NAGRADU
  -> Online kupovina

  UPOZORENJE ZAPOSLENOM NA NEPOŠTOVANJE RADNE DISCIPLINE
  -> Online kupovina

  ODLUKA O RASPOREDU KORIŠĆENJA ODMORA U TOKU DNEVNOG RADA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O ISPLATI OTPREMNINE ZBOG ODLASKA U PENZIJU U KALENDARSKOJ GODINI U KOJOJ JE OTVOREN STEČAJNI POSTUPAK
  -> Online kupovina

  REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZAPOSLENOG ZA NEPLAĆENO ODSUSTVO
  -> Online kupovina

  UPOZORENJE ZAPOSLENOM NA POVREDU RADNE OBAVEZE
  -> Online kupovina

  REŠENJE O ISPLATI OTPREMNINE PRI ODLASKU ZAPOSLENOG U PENZIJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE O ISPLATI UVEĆANE ZARADE ZA PREKOVREMENI RAD
  -> Online kupovina

  IZJAVA PREDUZETNIKA DA JE POLOŽIO STRUČNI ISPIT ZA POSREDNIKE U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI I DA OBAVLJA POSLOVE POSREDOVANJA
  -> Online kupovina

  IZJAVA PREDUZETNIKA ZA ZAPOSLENE I ANGAŽOVANA LICA SA UVERENJEM O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA POSREDNIKE U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI
  -> Online kupovina

  IZJAVA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA OSNIVAČA ILI ČLANA DA IMA POLOŽEN STRUČNI ISPIT ZA POSREDNIKE U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI I OBAVLJA POSLOVE POSREDOVANJA
  -> Online kupovina

  IZJAVA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA ZAPOSLENE SA UVERENJEM O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA POSREDNIKE U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI
  -> Online kupovina

  IZRIČITA SAGLASNOST ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA POSREDOVANJA
  -> Online kupovina

  OVERENA IZJAVA LICA KOJA SU ZAPOSLENA ILI ANGAŽOVANA KOD PREDUZETNIKA SA UVERENJEM O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA POSREDNIKE U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI
  -> Online kupovina

  OVERENA IZJAVA LICA KOJA SU ZAPOSLENA ILI ANGAŽOVANA U PRIVREDNOM DRUŠTVU SA UVERENJEM O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA POSREDNIKE U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA I RADNIH ZADATAKA U SREDNJOJ ŠKOLI
  -> Online kupovina

  IZJAŠNJENJE O PREDLOGU ZA POKRETANJE POSTUPKA POSREDOVANJA U REŠAVANJU SPORA
  -> Online kupovina

  SPORAZUM O PRISTUPANJU POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPORA
  -> Online kupovina

  SPORAZUM O REŠAVANJU SPORA PUTEM POSREDOVANJA KAO IZVRŠNA ISPRAVA
  -> Online kupovina

  SPORAZUM O REŠAVANJU SPORA PUTEM POSREDOVANJA
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA POKRETANJE POSTUPKA POSREDOVANJA U REŠAVANJU SPOROVA - FIZIČKO LICE
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA POKRETANJE POSTUPKA POSREDOVANJA U REŠAVANJU SPOROVA - PRAVNO LICE
  -> Online kupovina

  REŠENJE KOJIM SE UTVRĐUJE DA JE DRŽAVNI SLUŽBENIK POSTAO NERASPOREĐEN
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA I RADNIH ZADATAKA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O RADU PREDŠKOLSKE USTANOVE
  -> Online kupovina

  UGOVOR O FINANSIRANJU IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZBOG SMETANJA DRŽAVINE PRAVA SLUŽBENOSTI OZBILJNOM PRETNJOM SA PREDLOGOM ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA ZAŠTITU PRAVA SVOJINE U SLUČAJU UZNEMIRAVANJA
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU NUKLEARNE ŠTETE
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA UTVRĐENJE PRAVA SVOJINE PO OSNOVU GRAĐENJA NA TUĐEM ZEMLJIŠTU
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI VRŠENJA SUSEDSKOG PRAVA
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI ZAŠTITE OD IMISIJA
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI UTVRĐENJA NEPOSTOJANJA PRAVA SLUŽBENOSTI PUTA SA EVENTUALNIM TUŽBENIM ZAHTEVOM ZA UKIDANJE PRAVA SLUŽBENOSTI
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI UTVRĐENJA POSTOJANJA PRAVA STALNE SLUŽBENOSTI PUTA PO OSNOVU ODRŽAJA SA EVENTUALNIM TUŽBENIM ZAHTEVOM ZA KONSTITUISANJE
  -> Online kupovina

  ODLUKA O ODREĐIVANJU MERA RADI OTKLANJANJA NEPRAVILNOSTI I POSLEDICA ŠTETNE RADNJE NASTALIH U VEZI SA POSTUPKOM UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA
  -> Online kupovina

  PREDLOG MERA RADI OTKLANJANJA NEPRAVILNOSTI I POSLEDICA ŠTETNE RADNJE NASTALIH U VEZI SA UNUTRAŠNJIM UZBUNJIVANJEM
  -> Online kupovina

  ZAPISNIK O IZJAVAMA UZETIM U CILJU PROVERE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA
  -> Online kupovina

  IZVEŠTAJ O PREDUZETIM RADNJAMA U POSTUPKU O INFORMACIJI U VEZI SA UNUTRAŠNJIM UZBUNJIVANJEM
  -> Online kupovina

  ZAPISNIK O USMENO DOSTAVLJENOJ INFORMACIJI U VEZI SA UNUTRAŠNJIM UZBUNJIVANJEM
  -> Online kupovina


  PROTIVTUŽBA ZA IZMENU UGOVORA O KUPOPRODAJI ZBOG PROMENJENIH OKOLNOSTI
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG POVREDE POSLOVNOG UGLEDA
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI UTVRĐENJA DA JE PRAVO SLUŽBENOSTI PUTA PRESTALO USLED NEVRŠENJA
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE PRE POKRETANJA SUDSKOG POSTUPKA RADI ZAŠTITE U VEZI SA UZBUNJIVANJEM
  -> Online kupovina

  ODLUKA O ODREĐIVANJU LICA OVLAŠĆENOG ZA PRIJEM INFORMACIJE I VOĐENJE POSTUPKA U VEZI SA UZBUNJIVANJEM
  -> Online kupovina

  POTVRDA O PRIJEMU INFORMACIJE U VEZI SA UNUTRAŠNJIM UZBUNJIVANJEM
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA ZAŠTITU U VEZI SA UNUTRAŠNJIM UZBUNJIVANJEM
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA UPIS NEPOKRETNOSTI (FIZIČKO LICE)
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA UPIS NEPOKRETNOSTI (PRAVNO LICE)
  -> Online kupovina

  UGOVOR O SARADNJI SPORTSKIH UDRUŽENJA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O GRAĐENJU PO SISTEMU "INŽENJERING"
  -> Online kupovina

  UGOVOR O IZVOĐENJU ZAVRŠNIH I MONTAŽNIH RADOVA
  -> Online kupovina

  PLAN EVAKUACIJE U SLUČAJU POŽARA
  -> Online kupovina

  PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA
  -> Online kupovina

  SPORAZUM O PRIZNANJU PREKRŠAJA
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI RASPOLAGANJA ZAJEDNIČKOM IMOVINOM SUPRUŽNIKA
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI ISPLATE NOVČANE PROTIVVREDNOSTI UDELA U ZAJEDNIČKOJ IMOVINI SUPRUŽNIKA ZBOG NEOVLAŠĆENOG RASPOLAGANJA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O NAKNADI ŠTETE ZAPOSLENOM ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR U CELINI U SLUČAJU PRESTANKA RADNOG ODNOSA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O NAKNADI ŠTETE ZAPOSLENOM ZA DELIMIČNO NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR U SLUČAJU PRESTANKA RADNOG ODNOSA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA (PODIZVOĐAČKI UGOVOR)
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O RADU OSNOVNE (SREDNJE) ŠKOLE
  -> Online kupovina

  ODLUKA O ODREĐIVANJU LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU - KADA POSLOVE BEZBEDNOSTI OBAVLJA LICE SA LICENCOM
  -> Online kupovina

  ODLUKA O ODREĐIVANJU LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU - KADA POSLOVE BEZBEDNOSTI OBAVLJA ZAPOSLENI SA POLOŽENIM STRUČNIM ISPITOM
  -> Online kupovina

  ODLUKA O ODREĐIVANJU LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU - KADA POSLOVE BEZBEDNOSTI OBAVLJA POSLODAVAC
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI SMANJENJA ZAVEŠTANJA ZBOG POVREDE NUŽNOG DELA KAO STVARNOG PRAVA
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA I RADNIH ZADATAKA U OSNOVNOJ ŠKOLI
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA PRODUŽENJE RODITELJSKOG PRAVA
  -> Online kupovina

  SPORAZUM O RAZVODU BRAKA
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA
  -> Online kupovina

  PUNOMOĆJE OD DAVAOCA IZDRŽAVANJA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU
  -> Online kupovina

  PUNOMOĆJE OD PRIMAOCA IZDRŽAVANJA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU
  -> Online kupovina

  OBRAZAC ZT - OBAVEŠTENJE
  -> Online kupovina

  UGOVOR O VISINI NAGRADE ZA RAD ADVOKATA U SRAZMERI (PROCENTU) SA USPEHOM U POSTUPKU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O VISINI NAGRADE ZA RAD ADVOKATA U MANJEM ILI VEĆEM IZNOSU OD IZNOSA PROPISANOG ADVOKATSKOM TARIFOM
  -> Online kupovina

  NAREDBA O ISTICANJU PISMENA NA OGLASNOJ TABLI SUDA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O DOSTAVLJANJU PISMENA ODSUTNOM LICU
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE POZNATIM POVERIOCIMA ZA PRIJAVU POTRAŽIVANJA U POSTUPKU LIKVIDACIJE PRIVREDNOG DRUŠTVA
  -> Online kupovina

  ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA LIKVIDACIJE
  -> Online kupovina

  OGLAS O POKRETANJU POSTUPKA LIKVIDACIJE SA POZIVOM SVIM POVERIOCIMA ZA PRIJAVU POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  POSREDNIČKI UGOVOR O PUTOVANJU - primer 2
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE OKRIVLJENOG O IZOSTANKU SA SASLUŠANJA PO UREDNO URUČENOM POZIVU SUDA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV LICA KOME JE NEOPRAVDANO IZREČENA NOVČANA KAZNA ZA VRAĆANJE NOVČANIH IZNOSA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV OKRIVLJENOG ZA IZUZEĆE SUDIJE
  -> Online kupovina

  ZAHTEV OŠTEĆENOG ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG POVREDE RADNE OBAVEZE KRIVICOM ZAPOSLENOG
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG UČINJENOG KRIVIČNOG DELA NA RADU ILI U VEZI SA RADOM
  -> Online kupovina

  UGOVOR O ANGAŽOVANJU IZVOĐAČA
  -> Online kupovina

  ANEKS UGOVORA O RADU - PREMEŠTAJ ZAPOSLENOG U DRUGO MESTO RADA KOD ISTOG POSLODAVCA
  -> Online kupovina

  MOLBA ZA PLAĆANJE NOVČANE KAZNE U RATAMA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O RADU - PREMEŠTAJ ZAPOSLENOG U DRUGO MESTO RADA KOD ISTOG POSLODAVCA
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA ZAKLJUČENJE SPORAZUMA O PRIZNANJU PREKRŠAJA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU ZA OBAVLJANJE POSLOVA VAN PROSTORIJA POSLODAVCA - RAD OD KUĆE
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA - CARINSKI PREKRŠAJI
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA - PORESKI PREKRŠAJI
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA - SAOBRAĆAJNI PREKRŠAJI
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O PROMENI IZVRŠNOG DUŽNIKA U POSTUPKU IZVRŠENJA ZBOG SMRTI IZVRŠNOG DUŽNIKA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O GRAĐENJU PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE"
  -> Online kupovina

  TUŽBA JEMCA PROTIV GLAVNOG DUŽNIKA RADI REGRESA
  -> Online kupovina

  POTVRDA O PREDAJI RADNE KNJIŽICE PRI ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O GUBITKU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ISPRAVCI GREŠKE U REŠENJU U UPRAVNOM POSTUPKU
  -> Online kupovina

  ZAPISNIK O UTVRĐIVANJU ŠTETE PROUZROKOVANE POSLODAVCU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O DOPUNSKOM RADU - primer 2
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA PRIPRAVNIKOM
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA U PROSTORIJAMA U KOJIMA OKRIVLJENI STANUJE SA ILI BEZ ELEKTRONSKOG NADZORA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O POSREDOVANJU PO NALOGU STRANOG PRAVNOG LICA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O VRŠENJU USLUGA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA NA OSNOVU JAVNE NABAVKE USLUGA REVIZIJE
  -> Online kupovina

  UGOVOR O ZAKONSKOJ REVIZIJI REDOVNIH GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
  -> Online kupovina

  UGOVOR IZMEĐU RODITELJA I DECE O POKLONU ZAJEDNIČKE IMOVINE STEČENE U BRAKU
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OSLOBAĐANJU ZAPOSLENOG OD OBAVEZE NAKNADE ŠTETE POSLODAVCU
  -> Online kupovina

  SPORAZUM O NAKNADI ŠTETE ZAPOSLENOM
  -> Online kupovina

  UGOVOR O POKLONU NEPOKRETNOSTI
  -> Online kupovina

  REŠENJE O NAKNADI ZARADE ZA VREME PLAĆENOG ODSUSTVA U SLUČAJEVIMA IZ ČLANA 117. ZAKONA O RADU
  -> Online kupovina

  REŠENJE O PREKOVREMENOM RADU
  -> Online kupovina

  REŠENJE O SKRAĆENOM RADNOM VREMENU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O USTUPANJU I RASPODELI IMOVINE ZA ŽIVOTA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O MIROVANJU RADNOG ODNOSA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O MIROVANJU RADNOG ODNOSA ZBOG PRIVREMENOG UPUĆIVANJA NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA U SMISLU ČLANA 174. ZAKONA O RADU
  -> Online kupovina

  REŠENJE O PRESTANKU MIROVANJA RADNOG ODNOSA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU - primer 2
  -> Online kupovina

  IZJAVA O OPROŠTAJU NEDOSTOJNOSTI ZA NASLEĐIVANJE U FORMI PISMENOG ZAVEŠTANJA PRED SVEDOCIMA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU - primer 1
  -> Online kupovina

  BRAČNI UGOVOR BUDUĆIH SUPRUŽNIKA
  -> Online kupovina

  BRAČNI UGOVOR SUPRUŽNIKA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBAVEZAMA DRUŠTVA I DIREKTORA KOJI NIJE ZASNOVAO RADNI ODNOS
  -> Online kupovina

  UGOVOR O USTUPANJU NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI BEZ OBAVEZE PLAĆANJA NAKNADE
  -> Online kupovina

  UGOVOR O USTUPANJU NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U PRIVATNOJ SVOJINI BEZ OBAVEZE PLAĆANJA NAKNADE
  -> Online kupovina

  POSEBNO (SPECIJALNO) PUNOMOĆJE ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA
  -> Online kupovina

  POSEBNO (SPECIJALNO) PUNOMOĆJE ZA PODNOŠENJE TUŽBE ZA RAZVOD BRAKA
  -> Online kupovina

  TUŽBA NASLEDNIKA POKLONODAVCA RADI OPOZIVA POKLONA ZBOG GRUBE NEBLAGODARNOSTI
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI KONVALIDACIJE UGOVORA O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI ZAKLJUČENOG U PISANOM OBLIKU U VREME VAŽENJA PRETHODNOG ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI KONVALIDACIJE UGOVORA O POKLONU NEPOKRETNOSTI ZAKLJUČENOG U PISANOM OBLIKU U VREME VAŽENJA PRETHODNOG ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI OPOZIVA POKLONA SADRŽANOG U NASLEDNIČKOJ IZJAVI ZBOG GRUBE NEBLAGODARNOSTI
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI OPOZIVA POKLONA SADRŽANOG U NASLEDNIČKOJ IZJAVI ZBOG OSIROMAŠENJA POKLONODAVCA
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA POTPUNO LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA
  -> Online kupovina

  ODLUKA O RASPODELI DOBITI - UDRUŽENJE
  -> Online kupovina

  ODLUKA O USVAJANJU REDOVNIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA - UDRUŽENJE
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI IZDRŽAVANJA RODITELJA
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI IZDRŽAVANJA DETETA
  -> Online kupovina

  ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA - SPORTSKO UDRUŽENJE
  -> Online kupovina

  TUŽBA PUNOLETNOG DETETA RADI UTVRĐIVANJA OČINSTVA
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI IZMENE ODLUKE O VISINI IZDRŽAVANJA MALOLETNOG DETETA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O KORIŠĆENJU GODIŠNJEG ODMORA U VIŠE DELOVA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O KORIŠĆENJU SRAZMERNOG DELA GODIŠNJEG ODMORA (KOD PRESTANKA RADNOG ODNOSA)
  -> Online kupovina

  REŠENJE O KORIŠĆENJU SRAZMERNOG DELA GODIŠNJEG ODMORA (RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME)
  -> Online kupovina

  REŠENJE O NAKNADI ŠTETE ZAPOSLENOM
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG NEVRAĆANJA NA RAD U ROKU UTVRĐENOM ZAKONOM
  -> Online kupovina

  IZJAVA ZAKONSKOG ZASTUPNIKA DA PRIVREDNO DRUŠTVO NIJE DONELO ODLUKU O RASPODELI DOBITI ILI POKRIĆU GUBITAKA
  -> Online kupovina

  IZJAVA ZAKONSKOG ZASTUPNIKA DA PRIVREDNO DRUŠTVO NIJE DONELO ODLUKU O USVAJANJU REDOVNIH (KONSOLIDOVANIH) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
  -> Online kupovina

  ODLUKA O POKRIĆU GUBITAKA - AKCIONARSKO DRUŠTVO
  -> Online kupovina

  ODLUKA O POKRIĆU GUBITAKA - DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
  -> Online kupovina

  ODLUKA O POKRIĆU GUBITAKA - KOMANDITNO DRUŠTVO
  -> Online kupovina

  ODLUKA O POKRIĆU GUBITAKA - ORTAČKO DRUŠTVO
  -> Online kupovina

  ODLUKA O RASPODELI DOBITI - AKCIONARSKO DRUŠTVO
  -> Online kupovina

  ODLUKA O RASPODELI DOBITI - DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
  -> Online kupovina

  ODLUKA O RASPODELI DOBITI - KOMANDITNO DRUŠTVO
  -> Online kupovina

  ODLUKA O RASPODELI DOBITI - ORTAČKO DRUŠTVO
  -> Online kupovina

  ODLUKA O USVAJANJU REDOVNIH (KONSOLIDOVANIH) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA - AKCINARSKO DRUŠTVO
  -> Online kupovina

  ODLUKA O USVAJANJU REDOVNIH (KONSOLIDOVANIH) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA - DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
  -> Online kupovina

  ODLUKA O USVAJANJU REDOVNIH (KONSOLIDOVANIH) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA - KOMANDITNO DRUŠTVO
  -> Online kupovina

  ODLUKA O USVAJANJU REDOVNIH (KONSOLIDOVANIH) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA - ORTAČKO DRUŠTVO
  -> Online kupovina

  PRIZNANICA O OTKUPU POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH PROIZVODA, ODNOSNO POLJOPRIVREDNIH USLUGA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA POKRETANJE PORESKOG POSTUPKA RADI UTVRĐIVANJA I NAPLATE DOPRINOSA IZ OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA
  -> Online kupovina

  ODLUKA O OBRAZOVANJU PREDSTAVNIŠTVA STRANOG PRAVNOG LICA (PRIVREDNOG DRUŠTVA)
  -> Online kupovina

  REŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA ZBOG OTKAZA UGOVORA O RADU OD STRANE ZAPOSLENOG
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA SVOJINE PO OSNOVU STICANJA U VANBRAČNOJ ZAJEDNICI
  -> Online kupovina

  Uprava carina: SPROVOĐENJE TRANZITNOG POSTUPKA U SISTEMU NCTS NAKON IZVOZNOG POSTUPKA - Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom: čl. 380 i 415
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI ISPLATE UGOVORNE KAZNE ZBOG ZADOCNJENJA U ISPUNJENJU UGOVORNE OBAVEZE
  -> Online kupovina

  ODLUKA O IMENOVANJU LICA ODGOVORNOG ZA NADZOR NAD SPROVOĐENJEM MERA ZA SPREČAVANJE DOPINGA
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O DISCIPLINSKIM MERAMA I POSTUPKU NJIHOVOG IZRICANJA U SLUČAJEVIMA UTVRĐENE POVREDE ANTIDOPING PRAVILA
  -> Online kupovina

  PROGRAM ANTIDOPING DELOVANJA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG PRESTANKA POTREBE ZA OBAVLJANJEM ODREĐENOG POSLA USLED TEHNOLOŠKIH, EKONOMSKIH ILI ORGANIZACIONIH PROMENA
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU SUDSKE ODLUKE RADI VRAĆANJA ZAPOSLENOG NA RAD
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA PROTIV INVESTITORA ZBOG IZVOĐENJA RADOVA BEZ REŠENJA O ODOBRENJU IZVOĐENJA RADOVA
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA PROGLAŠENJE BANKROTSTVA IZ ČLANA 131. STAV 1. TAČ. 1), 3) i 4) ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O ODBACIVANJJU PREDLOGA ZALOŽNOG POVERIOCA ZA POVOLJNIJI NAČIN UNOVČAVANJA IMOVINE
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZALOŽNOG POVERIOCA ZA POVOLJNIJI NAČIN UNOVČAVANJA IMOVINE
  -> Online kupovina

  MODEL NAPOMENA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDOM FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA ZA MALA I SREDNJA PRAVNA LICA (MSFI ZA MSP)
  -> Online kupovina

  REŠENJE GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA O ZABRANI KORIŠĆENJA OBJEKTA ZBOG NEPRIBAVLJANJA UPOTREBNE DOZVOLE
  -> Online kupovina

  REŠENJE GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA O ZATVARANJU GRADILIŠTA ZBOG GRAĐENJA OBJEKTA BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE
  -> Online kupovina

  MODEL NAPOMENA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA PRIVREDNA DRUŠTVA KOJA PRIMENJUJU MRS/MSFI
  -> Online kupovina

  PRIJAVA ZA PRIVREDNI PRESTUP PROTIV IZVOĐAČA RADOVA ZBOG IZVOĐENJA RADOVA SUPROTNO TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI
  -> Online kupovina

  REŠENJE GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA O OBUSTAVI RADOVA I UKLANJANJU OBJEKTA AKO SE OBJEKAT GRADI ILI JE NJEGOVO GRAĐENJE ZAVRŠENO BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE
  -> Online kupovina

  KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV INVESTITORA ZBOG OSNOVANE SUMNJE DA JE IZVRŠIO KRIVIČNO DELO GRAĐENJA BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE
  -> Online kupovina

  REŠENJE GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA O OBUSTAVI GRAĐEVINSKIH RADOVA SA NALOGOM ZA SPROVOĐENJE MERA ZA OTKLANJANJE UOČENIH NEDOSTATAKA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O KEŠ PULING ARANŽMANU
  -> Online kupovina

  REŠENJE O IZRICANJU DISCIPLINSKE MERE ZBOG IZVRŠENOG ZLOSTAVLJANJA NA RADU ILI ZBOG ZLOUPOTREBE PRAVA NA ZAŠTITU OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU
  -> Online kupovina

  REŠENJE O PREMEŠTAJU ZAPOSLENOG U DRUGU RADNU OKOLINU ILI O UDALJENJU ZAPOSLENOG SA RADA UZ NAKNADU ZARADE DO OKONČANJA POSTUPKA ZA ZAŠTITU OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU
  -> Online kupovina

  IZJAVA O PREBIJANJU POTRAŽIVANJA (JEDNOSTRANA KOMPENZACIJA)
  -> Online kupovina

  REŠENJE O IZRICANJU DISCIPLINSKE MERE ZBOG POVREDE RADNE OBAVEZE ILI NEPOŠTOVANJA RADNE DISCIPLINE
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O PROCENI VISINE POTRAŽIVANJA U SVRHU GLASANJA NA OSNOVU ČLANA 165. STAV 1. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE POVODOM IZJAVE O ODRICANJU OD STATUSA RAZLUČNOG POVERIOCA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOJI JE BUDŽETSKI KORISNIK I KOD KOGA JE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR ILI JE DONET PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV RAZLUČNOG POVERIOCA ZA PROCENU VISINE POTRAŽIVANJA ZA POTREBE GLASANJA
  -> Online kupovina

  NALOG STEČAJNOG SUDIJE PRIVREMENOM STEČAJNOM UPRAVNIKU ZA ANGAŽOVANJE PROCENITELJA NA OSNOVU ČLANA 165. ST. 4. I 5. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  OGLAS O ZAKAZIVANJU SKUPŠTINE POVERILACA OD STRANE POVERILACA ČIJA SU UKUPNA POTRAŽIVANJA VEĆA OD 20% OD UKUPNOG IZNOSA POTRAŽIVANJA SVIH STEČAJNIH POVERILACA
  -> Online kupovina

  PREDLOG RAZLUČNOG ILI STEČAJNOG POVERIOCA ZA DONOŠENJE REŠENJA O BANKROTSTVU IZ ČLANA 131. STAV 1. TAČ. 1), 3) i 4) ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O PROGLAŠENJU BANKROTSTVA IZ ČLANA 131. STAV 1. TAČ. 1), 3) i 4) ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG PONOVLJENOG ZLOSTAVLJANJA NA RADU
  -> Online kupovina

  SPORAZUM STRANA O REŠAVANJU SPORNOG PITANJA U POSTUPKU ZA ZAŠTITU ZAPOSLENOG OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA POKRETANJE POSTUPKA POSREDOVANJA U CILJU
  -> Online kupovina

  MODEL INTERNOG PLANA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE U JAVNIM NABAVKAMA OBJAVLJEN NA VEBSAJTU UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O NASTAVKU ISPLATE MINIMALNE ZARADE
  -> Online kupovina

  ODLUKA O ISPLATI MINIMALNE ZARADE
  -> Online kupovina

  SAGLASNOST ZAPOSLENE TRUDNICE, RODITELJA, USVOJIOCA, HRANITELJA ILI STARATELJA O PRERASPODELI RADNOG VREMENA
  -> Online kupovina

  SAGLASNOST ZAPOSLENOG RODITELJA, SAMOHRANOG RODITELJA, USVOJIOCA, HRANITELJA ILI STARATELJA O OBAVLJANJU PREKOVREMENOG ILI NOĆNOG RADA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME
  -> Online kupovina

  REŠENJE O RADU SA POLOVINOM RADNOG VREMENA RADI POSEBNE NEGE DETETA
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI IZMENE ODLUKE O POVERAVANJU MALOLETNOG DETETA
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZBOG SMETANJA DRŽAVINE SA PREDLOGOM ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE
  -> Online kupovina

  IZJAVA RAZLUČNOG POVERIOCA O ODRICANJU OD STATUSA RAZLUČNOG POVERIOCA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV POVERIOCA ZA ISPRAVKU ZAKLJUČKA O OSPORENIM I UTVRĐENIM POTRAŽIVANJIMA
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O USVAJANJU ZAHTEVA RAZLUČNOG POVERIOCA ZA UKIDANJE MERE OBEZBEĐENJA (ILI USLOVLJAVANJE) IZ ČLANA 62. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE ZA DOSTAVLJANJE PISANOG IZVEŠTAJA O EKONOMSKO FINANSIJSKOM STANJU STEČAJNOG DUŽNIKA I OSTALE DOKUMENTACIJE NA OSNOVU ČLANA 61. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV RAZLUČNOG POVERIOCA ZA UKIDANJE MERE OBEZBEĐENJA (ILI USLOVLJANJE) IZ ČLANA 62. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  PREDLOG STEČAJNOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA KAD JE DUŽNIK POTPUNO OBUSTAVIO PLAĆANJA U PERIODU OD 30 DANA
  -> Online kupovina

  REŠENJE KOJIM SE NALAŽE PREDLAGAČU DA UPLATI PREDUJAM TROŠKOVA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZA MIKRO PRAVNO LICE
  -> Online kupovina

  REŠENJE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA KADA SU IZREČENE MERE OBEZBEĐENJA
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA POKRETANJE STEČAJA U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE KAD SU IZREČENE MERE OBEZBEĐENJA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O ZAJMU IZMEĐU REZIDENTA I NEREZIDENTA PO OSNOVU KUPOPRODAJE ROBE
  -> Online kupovina

  ZAHTEV IZLUČNOG POVERIOCA ZA PROTIVČINIDBU IZ STEČAJNE MASE U VIDU PRENOSA SREDSTAVA DOBIJENIH ZA PRODATU STVAR
  -> Online kupovina

  ODLUKA O ZAKAZIVANJU SKUPŠTINE POVERILACA OD STRANE POVERILACA ČIJA SU UKUPNA POTRAŽIVANJA VEĆA OD 20% OD UKUPNOG IZNOSA POTRAŽIVANJA SVIH STEČAJNIH POVERILACA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV IZLUČNOG POVERIOCA STEČAJNOM UPRAVNIKU ZA IZLUČENJE IZ STEČAJNE MASE
  -> Online kupovina

  ANEKS UGOVORA O RADU RADI PREMEŠTAJA ZAPOSLENOG NA DRUGI ODGOVARAJUĆI POSAO
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČENJE ANEKSA UGOVORA O RADU RADI PREMEŠTAJA NA DRUGI ODGOVARAJUĆI POSAO
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA ZAKAZIVANJE SKUPŠTINE POVERILACA OD STRANE POVERILACA ČIJA SU UKUPNA POTRAŽIVANJA VEĆA OD 20% OD UKUPNOG IZNOSA POTRAŽIVANJA SVIH STEČAJNIH POVERILACA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV IZLUČNOG POVERIOCA STEČAJNOM UPRAVNIKU ZA PRENOS PRAVA NA PROTIVČINIDBU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV IZLUČNOG POVERIOCA ZA NAKNADU TRŽIŠNE VREDNOSTI PRODATE STVARI I PRETRPLJENU ŠTETU KAO OBAVEZA STEČAJNE MASE
  -> Online kupovina

  MODEL OBRASCA ZA PRIPREMU PROGRAMSKOG BUDŽETA - IZRADA PROGRAMA
  -> Online kupovina

  MODEL OBRASCA ZA PRIPREMU PROGRAMSKOG BUDŽETA - IZRADA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI
  -> Online kupovina

  MODEL OBRASCA ZA PRIPREMU PROGRAMSKOG BUDŽETA - IZRADA PROJEKTA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE ČLANA ODBORA POVERILACA O ANGAŽOVANJU STRUČNOG LICA ZA ANALIZU POSLOVANJA STEČAJNOG DUŽNIKA
  -> Online kupovina

  POZIV NA SEDNICU ODBORA POVERILACA NA OSNOVU ČLANA 39. STAV 3. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA ZAKAZIVANJE SEDNICE ODBORA POVERILACA OD STRANE VEĆINE ČLANOVA ODBORA POVERILACA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE POVERIOCA JEMCU O PODNETOJ PRIJAVI POTRAŽIVANJA U ODNOSU NA GLAVNOG DUŽNIKA
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZBOG PREZADUŽENOSTI
  -> Online kupovina

  REŠENJE O POKRETANJU PRETHODNOG STEČAJNOG POSTUPKA I ODREĐIVANJU MERA OBEZBEĐENJA
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA POKRETANJE STEČAJA U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA, POTVRĐIVANJU USVAJANJA UNAPRED PRIPREMLJENOG PLANA I OBUSTAVI POSTUPKA STEČAJA
  -> Online kupovina

  OGLAS O POKRETANJU PRETHODNOG POSTUPKA ZA ISPITIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OTVARANJE POSTUPKA STEČAJA U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SPROVOĐENJU POPISA IMOVINE I OBAVEZA I USKLAĐIVANJU KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA REORGANIZACIJOM U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  PREDLOG LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O POKRETANJU PRETHODNOG POSTUPKA ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OTVARANJE POSTUPKA STEČAJA U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  ODLUKA STEČAJNOG SUDIJE O ODBIJANJU PRIMEDBE POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  ODLUKA STEČAJNOG SUDIJE PO PODNETOJ PRIMEDBI POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA KAD JE U NEMOGUĆNOSTI DA ODGOVORI OBAVEZAMA U ROKU OD 45 DANA OD DOSPELOSTI OBAVEZE
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZBOG NEMOGUĆNOSTI POSTUPANJA PO USVOJENOM PLANU REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZBOG POSTUPANJA SUPROTNO USVOJENOM PLANU REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  ODLUKA STEČAJNOG SUDIJE O ODBIJANJU PRIMEDBE POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  ODLUKA STEČAJNOG SUDIJE O USVAJANJU PRIMEDBE POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA POTROŠAČA
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZBOG PRETEĆE NESPOSOBNOSTI PLAĆANJA
  -> Online kupovina

  PRIJAVA POTRAŽIVANJA O KOJIMA SE VODI PARNICA
  -> Online kupovina

  PRIJAVA POTRAŽIVANJA POVERIOCA
  -> Online kupovina

  PRIMEDBA POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA OD STRANE STEČAJNOG UPRAVNIKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE KOJIM SE NALAŽE PREDLAGAČU DA UPLATI PREDUJAM TROŠKOVA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OBUSTAVI POSTUPKA U SLUČAJU KADA JE PREDLOG POVUČEN DO ISTICANJA OGLASA O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA NA OGLASNOJ TABLI SUDA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OBUSTAVI STEČAJNOG POSTUPKA NA OSNOVU ČLANA 13. STAV 1. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O ZAKLJUČENJU STEČAJNOG POSTUPKA NA OSNOVU ČLANA 13. STAV 2. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV POVERIOCA STEČAJNOM UPRAVNIKU ZA PONOVNI PREGLED OSPORENE PRIJAVE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O IZDAVANJU I KORIŠĆENJU BIZNIS (POSLOVNE) PLATNE KARTICE
  -> Online kupovina

  ODGOVOR NARUČIOCA NA ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
  -> Online kupovina

  REŠENJE O USVAJANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O OBUSTAVI POSTUPKA ZAŠTITE PRAVA ZBOG POVLAČENJA ZAHTEVA
  -> Online kupovina

  PRIJAVA INSPEKCIJI ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
  -> Online kupovina

  REŠENJE KADA NA PRVOM POVERILAČKOM ROČIŠTU POVERIOCI SA VIŠE OD 70% UKUPNIH POTRAŽIVANJA NE IZGLASAJU DA SE STEČAJNI POSTUPAK OKONČA BANKROTSTVOM
  -> Online kupovina

  REŠENJE KADA NA PRVOM POVERILAČKOM ROČIŠTU POVERIOCI SA VIŠE OD 70% UKUPNIH POTRAŽIVANJA ODLUČE DA SE STEČAJNI POSTUPAK OKONČA BANKROTSTVOM
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA PO PREDLOGU KOJI JE PODNEO DUŽNIK
  -> Online kupovina

  PRIJAVA POTRAŽIVANJA POVERIOCA KADA POSTOJI JEMSTVO ZA OBAVEZU STEČAJNOG DUŽNIKA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE POVERIOCA O NAPLATI POTRAŽIVANJA OD JEMCA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE POVERIOCU O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O POSTOJANJU ZALOŽNOG PRAVA NA STVARIMA ILI PRAVIMA STEČAJNOG DUŽNIKA O KOJIMA SE VODE JAVNE KNJIGE I REGISTRI (POKRETNE STVARI)
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O POSTOJANJU ZALOŽNOG PRAVA NA STVARIMA ILI PRAVIMA STEČAJNOG DUŽNIKA O KOJIMA SE VODE JAVNE KNJIGE I REGISTRI (NEPOKRETNOSTI)
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ZBOG NEDOSTATKA AKTIVNE LEGITIMACIJE
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O POSTOJANJU ZALOŽNOG PRAVA NA POTRAŽIVANJIMA
  -> Online kupovina

  IZJAVA ZALOŽNOG POVERIOCA O IZNOSU NOVČANOG POTRAŽIVANJA PREMA TREĆIM LICIMA
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU NEPOTPUNOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - primer 1
  -> Online kupovina

  TUŽBA DETETA RADI PONIŠTENJA IZJAVE O SAGLASNOSTI SA PRIZNANJEM OČINSTVA
  -> Online kupovina

  TUŽBA MAJKE RADI PONIŠTENJA IZJAVE O SAGLASNOSTI SA PRIZNANJEM OČINSTVA
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU NEBLAGOVREMENOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - primer 1
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU NEBLAGOVREMENOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - primer 2
  -> Online kupovina

  TUŽBA POSLOVNO NESPOSOBNOG LICA RADI UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI PRIZNANJA OČINSTVA
  TUŽBA RADI PONIŠTENJA PRIZNANJA OČINSTVA ZBOG PRINUDE
  TUŽBA RADI PONIŠTENJA PRIZNANJA OČINSTVA ZBOG ZABLUDE
  TUŽBA JAVNOG TUŽIOCA RADI UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI PRIZNANJA OČINSTVA
  TUŽBA ZAINTERESOVANOG LICA RADI UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI PRIZNANJA OČINSTVA
  ZAHTEV ZA PROMENU IZNOSA APROPRIJACIJA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOD KOGA NIJE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR, NITI DONET PRAVILNIK O RADU
  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE PREČIŠĆENOG TEKSTA UGOVORA O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  PREDLOG INSPEKTORA RADA DA POSLODAVAC OTKLONI NEPRAVILNOST UTVRĐENU U POSTUPKU INSPEKCIJSKOG NADZORA
  UGOVOR O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O RADU - USKLAĐIVANJE SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  -> Online kupovina

  ANEKS UGOVORA O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  -> Online kupovina

  ZAPISNIK O IZVRŠENOM POTPUNOM INSPEKCIJSKOM NADZORU NAD PRIMENOM PROPISA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU NA DALJINU
  -> Online kupovina

  ODLUKA O IZBORU DIREKTORA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA - primer 2
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOD KOGA NIJE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR, NITI DONET PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  ANEKS UGOVORA O RADU - UPUĆIVANJE ZAPOSLENOG NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA NA PERIOD DO GODINU DANA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA (RADNIH MESTA) KOD POSLODAVCA
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI UTVRĐIVANJA NIŠTAVOSTI REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  TUŽBA PROTIV POSLODAVCA RADI ZAŠTITE OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU UČINJENOG OD STRANE ODGOVORNOG LICA
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE PRIČINJENE OD STRANE ZAPOSLENOG
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG POVREDE NA RADU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA NASTAVNIKOM VERSKE NASTAVE U ŠKOLI
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOD KOGA JE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR ILI JE DONET PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA PRE POKRETANJA PARNICE
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA U TOKU PARNICE
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA SA PREDLOGOM ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV INSPEKTORA RADA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA PROTIV POSLODAVCA, ODNOSNO DIREKTORA ILI PREDUZETNIKA
  -> Online kupovina

  Najnovija službena glasila objavljena u pravnoj bazi Paragraf Lex:

  SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 96 OD 26.11.2015.

  Službeni glasnik RS broj 96, 26.11.2015.

  • - ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
  • - ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
  • - ZAKON O PRIJAVLJIVANJU I EVIDENTIRANJU ZAKUPACA NA NEODREĐENO VREME U STANOVIMA U SVOJINI GRAĐANA, ZADUŽBINA I FONDACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
  • - ZAKON O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
  • - ZAKON O TRGOVAČKOM BRODARSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
  • - ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
  • - JAVNI POZIV ZA UPIS BESPLATNIH UDELA JAVNOG PREDUZEĆA "INFORMATIVNI CENTAR KIKINDA" IZ KIKINDE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
  • - ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-7936/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
  • - PRAVILNIK O PRUŽANJU USLUGA TRAGANJA ZA VAZDUHOPLOVOM I SPASAVANJA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
  • - PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USLOVA ZA USAGLAŠENU DODELU I UPOTREBU MODE S UPITNIH KODOVA ZA JEDINSTVENO EVROPSKO NEBO ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
  • - REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" U LOZNICI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
  • - REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12433/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
  • - REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12529/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
  • - REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12530/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
  • - REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12531/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
  • - SUDSKI POSLOVNIK O IZMENAMA SUDSKOG POSLOVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
  • - UREDBA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU U MINISTARSTVU ODBRANE I VOJSCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)

  SLUŽBENI GLASNIK RS, PROSVETNI GLASNIK, BROJ 20 OD 04.11.2015.

  Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik broj 20, 04.11.2015.

  • • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR MEHATRONIKE
  • • PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR MEHATRONIKE
  • • PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OBRAZOVNI PROFIL ZLATAR
  • • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA U STRUČNOJ ŠKOLI ZA STICANJE SPECIJALISTIČKOG OBRAZOVANJA U JEDNOGODIŠNJEM TRAJANJU U PODRUČJU RADA SAOBRAĆAJ

  SLUŽBENI GLASNIK RS - MEĐUNARODNI UGOVORI BROJ 20 OD 09.11.2015.

  Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori broj 20, 09.11.2015.

  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE ČEŠKE REPUBLIKE O RAZVOJNOJ SARADNJI
  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O MEĐUNARODNOM KOMBINOVANOM TRANSPORTU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE
  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O DRUMSKOM PREVOZU PUTNIKA I STVARI
  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TUNISA O DRUMSKOM PREVOZU PUTNIKA I STVARI
  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O NADLEŽNOSTI, MERODAVNOM PRAVU, PRIZNANJU I IZVRŠENJU ODLUKA I SARADNJI U MATERIJI RODITELJSKE ODGOVORNOSTI I MERA ZA ZAŠTITU DECE
  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O UPRAVLJANJU NANOSOM UZ OKVIRNI SPORAZUM O SLIVU REKE SAVE
  • • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE U OBLASTI EKONOMSKE SARADNJE, PRIVLAČENJA INVESTICIJA I REALIZACIJE ZAJEDNIČKIH PROJEKATA
  • • PROTOKOL IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I PORTUGALSKE REPUBLIKE O SPROVOĐENJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE ZAJEDNICE O READMISIJI LICA KOJA NEZAKONITO BORAVE, POTPISAN U BRISELU 18. SEPTEMBRA 2007. GODINE
  • • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU UGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE PROGRAMU EVROPSKE UNIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST (EASI)
  • • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU O INSTITUCIONALNOM OKVIRU INICIJATIVE ZA PREVENCIJU I SPREMNOST U SLUČAJU KATASTROFA ZA REGION JUGOISTOČNE EVROPE (2013)
  • • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU PROTOKOLA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I PORTUGALSKE REPUBLIKE O SPROVOĐENJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE ZAJEDNICE O READMISIJI LICA KOJA NEZAKONITO BORAVE, POTPISAN U BRISELU 18. SEPTEMBRA 2007. GODINE
  • • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O EKONOMSKOJ SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE
  • • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU VOZAČKIH DOZVOLA
  • • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE MAĐARSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O PRAVOVREMENOJ RAZMENI INFORMACIJA U SLUČAJU RADIOLOŠKE OPASNOSTI

  BESPLATAN PRISTUP SVIM SL. GLASILIMA OBJAVLJENIM U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - dobićete besplatan pristup SVIM izvornim i prečišćenim tekstovima propisa koji su objavljeni u službenim glasilima RS, APV, Gradova i opština
 • ILI

 • Preko stranice “Registar službenih glasila” dobićete spisak najnovijih službenih glasila Republike Srbije.

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2013. GODINI

  KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 32/2013: • Eliminisano limitiranje prava na branioca, omogućeno da pripravnici za relativno lakša krivična dela zamene branioce u krivičnom postupku, proširena mogućnost da se posebne dokazne radnje sprovode za još neka krivična dela i ponovo uvedena odredba o određivanju pritvora nakon izricanja prvostepene presude •
  KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 45/2013: • Proširen krug lica koja ne mogu da budu osuđeni saradnici •
  NEDOZVOLJENI DOKAZI U KRIVIČNOM POSTUPKU: • Pojam nedozvoljenih dokaza, stavovi sudske prakse i rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •
  SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA, objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 42/2013

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2012. GODINI

  KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 101/2011
  KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 121/2012: • Odložena primena do 1. oktobra 2013. godine, a uskoro se očekuju i značajnije izmene ZKP - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 34/2012.
  OSNOVNI PRAVCI U RADNOJ VERZIJI ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU IZ 2012. GODINE: • Prikaz najvažnijih izmena i dopuna ZKP od strane predsednika Radne grupe, sa obrazloženjima • Ovaj stručni tekst je objavljen i u štampanom broju časopisa Pravni instruktor, br. 34/2012  
  POSTUPAK ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 i 101/2011
  POSTUPCI ZA IZRICANJE KRIVIČNIH SANKCIJA BEZ GLAVNOG PRETRESA: • Sa posebnim osvrtom na rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2011. GODINI

  KOMENTAR NOVOG ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - kojim su na sveobuhvatan način predstavljene novine u krivičnom postupku, objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 6/2011.
  POLOŽAJ ODBRANE U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 7/2011.
  ULOGA SUDA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 9/2011.

  Poštovani pretplatnici,

  Paketom 3194 od 10.2.2014. preuzeli ste NOVU VERZIJU PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX – 16.0

  Kao rezultat konstantnog nastojanja našeg stručnog tima da, imajući u vidu potrebe i zahteve savremenog poslovanja, stalno unapređuje pravnu bazu i time doprinosi da Vaše svakodnevne aktivnosti, uz korišćenje pravne baze, budu zakonite i uspešnije, a pri tome komfornije i lakše, predstavljamo Vam novu, napredniju, razvijeniju i programski bolje osmišljenu verziju pravne baze Paragraf Lex.

  Novine u verziji 16.0 možete pročitati ovde: >>> Redakcijska strana

  PriruČnici, KOMENTARI, ZAKONI


  Prijatelji sajta

  Civis Udruženje izvoznika Srbije Unija poslodavaca Stalna konferencija gradova i opština Angloland Transparentnost Srbija Anti trafficking action Gradjanske inicijative Besplatna pravna pomoc U pravu si Licenciranje stecajnih upravnika Pumed trans Civis

  Poštovani posetioci,

  od 31.12.2013. godine kompanija Paragraf je, u skladu sa zakonodavnom regulativom Evropske Unije i korak ispred svih, omogućila svim posetiocima našeg sajta besplatan pristup Demo verziji pravne baze Paragraf Lex.

  DEMO VERZIJA OMOGUĆAVA besplatan pristup za sve posetioce sajta, BEZ POTREBE LOGOVANJA:

  • ORIGINALNIM I REDAKCIJSKI PREČIŠĆENIM TEKSTOVIMA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA, SVIH NIVOA (Republika Srbija, AP Vojvodina, gradski i opštinski)
  • PRAVNIM I EKONOMSKIM VESTIMA
  • OBRASCIMA

  Poslednji objavljeni brojevi štampanih časopisa!

  Detaljnije o časopisu
  Aktuelni broj 103/1-15. novembar 2015.
  Pogledajte arhivu
  Detaljnije o časopisu
  Aktuelni broj 127/16-30. novembar 2015.
  Pogledajte arhivu
  Detaljnije o časopisu
  Aktuelni broj 129/16-30. novembar 2015.
  Pogledajte arhivu
  Detaljnije o časopisu
  Aktuelni broj 103-104/1-30. novembar 2015.
  Pogledajte arhivu

  Časopis PRAVNI INSTRUKTOR - časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

  Aktuelan broj 103 / NOVEMBAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.  Aktuelan broj 129 / NOVEMBAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR je namenjen svima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
  Aktuelan broj 126 / NOVEMBAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis CARINSKI INSTRUKTOR - časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

  Aktuelan broj 101-102 / OKTOBAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>