Paragraf Facebook Paragraf Tweeter Paragraf Linked in Paragraf You Tube Dodajte Paragraf u favorites
Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Propisi Crne Gore • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora

Priručnik za javne nabavke

OBJAVLJENO U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 05. MART 2015.

ONLINE kupovina dokumenata objavljenih 05. MART 2015.
 • VESTI
 • TUMAČENJA PROPISA
 • SUDSKA PRAKSA
 • SL. MIŠLJENJA
 • MODELI
 • SL. GLASILA
 • PROPISI I OBRASCI
 • LIKVIDACIJE I STEČAJEVI

AKTUELNE VESTI - 05. MART 2015.

ZAKONOM O REVIZIJI I ZAKONOM O RAČUNOVODSTVU NISU DATA OVLAŠĆENJA BILO KOJOJ ORGANIZACIJI DA IZDAJE SERTIFIKATE I LICENCE NA OSNOVU STEČENIH "BODOVA" ZA OBAVLJANJE POSLOVA VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA I SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA: Novim zakonom, takođe, nije propisano zvanje "ovlašćeni računovođa" . . . dalje
NOVI RAČUN ZA UPLATU TAKSE ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI . . . dalje
NACIONALNA STRATEGIJA ZA MLADE ZA PERIOD OD 2015. DO 2025. GODINE: Građanske inicijative: Strategija je nedovoljno transparentno doneta, uvesti monitoring programa koje finansira resorno ministarstvo i godišnju procenu efekata . . . dalje
ODRŽANA OBUKA U OBLASTI ODNOSA SA JAVNOŠĆU ZA SUDIJE PREKRŠAJNIH SUDOVA . . . dalje
AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA U AP VOJVODINI U 2015. GODINI: Objavljeni oglasi za dodelu subvencija za projekte koji će obezbediti radno angažovanje nezaposlenih . . . dalje
ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI: MUP SPROVODI LEGALIZACIJU ORUŽJA U NAREDNA TRI MESECA . . . dalje
IZMENE ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU: Trećim licima izdavaće se list nepokretnosti u kome će biti izostavljeni jedinstveni matični broj građana, prebivalište i adresa . . . dalje
ZAKON O VANREDNIM SITUACIJAMA : PKS organizovala obuku "Procena ugroženosti i izrada planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama" . . . dalje
NOVI ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Transparentnost Srbija: Zaštititi uzbunjivače do njegovog donošenja . . . dalje
PREDLOG ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU . . . dalje
NACRT ZAKONA O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU I TAHOGRAFIMA: Radno vreme posade u drumskim vozilima može da traje najduže 60 sati nedeljno - mehanički tahografi 1311 moraće da se zamene analoginim ili digitalnim u roku od godinu dana, a digitalni starije generacije 1314 elektronskim novije generacije u roku od tri godine . . . dalje
POČINJE SA RADOM NACIONALNA REFERENTNA LABORATORIJA . . . dalje
ADVOKATSKI ISPIT U MARTOVSKOM ISPITNOM ROKU U BEOGRADU . . . dalje

LISTAJUĆI DNEVNE NOVINE

IZMENAMA ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU MOŽE SE PROPISATI NOVA KATEGORIJA ADVOKATA-BELEŽNIKA . . . dalje
PROGRAM EVROPSKE UNIJE ZA RURALNI RAZVOJ SRBIJE: 175 miliona evra do 2020. godine za podršku poljoprivredi - sredstva bi poljoprivrednicima mogla biti na raspolaganju već početkom naredne godine . . . dalje

REDAKCIJSKI PREČIŠĆENI TEKSTOVI ZAKONA - ANALITIČKI PRIKAZ PROMENA

ZAKON O OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2014 i 22/2015) . . . dalje
ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015) . . . dalje
ZAKON O PLOVIDBI I LUKAMA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA("Sl. glasnik RS" br. 73/2010, 121/2012 i 18/2015) . . . dalje
ZAKON O POMORSKOJ PLOVIDBI ("Sl. glasnik RS" br. 87/2011, 104/2013 i 18/2015) . . . dalje
ZAKON O DRŽAVNOJ PRIPADNOSTI I UPISU PLOVILA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2013 i 18/2015) . . . dalje
ZAKON O BANKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) . . . dalje
ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015) . . . dalje
ZAKON O MINISTARSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2014 i 14/2015) . . . dalje
ZAKON O NARODNOJ BANCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - dr. zakon, 44/2010, 76/2012, 106/2012 i 14/2015) . . . dalje
ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014 i 6/2015) . . . dalje
ZAKON O NASLEĐIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015) . . . dalje
ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 93/2014, 121/2014 i 6/2015) . . . dalje
ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 85/2012, 45/2013 - dr. zakon, 55/2014 i 6/2015) . . . dalje
PORODIČNI ZAKON ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015) . . . dalje
ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU ZA RATNE ZLOČINE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2003, 135/2004, 61/2005, 101/2007, 104/2009, 101/2011 - dr. zakon i 6/2015) . . . dalje
ZAKON O POSEBNIM USLOVIMA ZA UPIS PRAVA SVOJINE NA OBJEKTIMA IZGRAĐENIM BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013 i 145/2014) . . . dalje
ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US i 132/2014) . . . dalje
ZAKON O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) . . . dalje
ZAKON O STEČAJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US i 83/2014) . . . dalje
Arhiva dnevnih vesti

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI DANAS U E-ČASOPISIMA

Popust od 20% na dnevni paket
Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa elektronskih časopisa, ostvarujete popust od 20%. Paket čine sva ispod navedena dokumenta.


e-PRAVNI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O POSTUPKU SPROVOĐENJA OBJEDINJENE PROCEDURE - "Sl. glasnik RS", br. 22/2015: • 1.3.2015. godine počela primena ovog pravilnika, osim odredaba koje se odnose na Centralni registar i elektronsko izdavanje građevinskih dozvola koje se primenjuju od 1.1.2016. godine •
Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA STRUČNOG NADZORA - "Sl. glasnik RS", br. 22/2015: • Nadzor se sprovodi za sve vrste radova koji se vrše prilikom izgradnje objekta
Stručni komentar - PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČIN VRŠENJA KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA KLASI I NAMENI OBJEKATA
Pitanje i odgovor - USLOVI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI IZVOĐENJA RADOVA I ISPORUKE ELEKTRO OPREME I TELEKOMUNIKACIONE OPREME

e-BUDŽETSKI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - USLOVI I NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE LICITACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI
Stručni komentar - CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.3.2015. GODINE: • Prema Rešenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 338-00-00003/2015-09 od 27.2.2015. godine •
Pitanje i odgovor - OBAVEZNOST SPROVOĐENJA JAVNE NABAVKE ZA USLUGE ISTRAŽIVANJA

e-PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE OSTALIH DUGOROČNIH PLASMANA U SKLADU SA MSFI ZA MSP: • Upotreba računa 048 •
Pitanje i odgovor - PRIZNAVANJE UTVRĐENOG MANJKA DOBARA NA TERET RASHODA U PORESKOM BILANSU OBVEZNIKA
Pitanje i odgovor - RASHODOVANJE, OBEZVREĐENJE I OTPIS OSNOVNIH SREDSTAVA I DRUGIH DOBARA U SKLADU SA PROPISIMA O RAČUNOVODSTVU, NE SMATRAJU SE PREDMETOM OPOREZIVANJA PDV

e-CARINSKI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - UVOZ MAŠINE ZA MLEVENJE MESA: • Dokumenta i obrasci potrebni za uvoz •
Pitanje i odgovor - OBAVEZA IZVEŠTAVANJA NBS PO OSNOVU UNAPRED NAPLAĆENE ROBE KOJA NIJE IZVEZENA U ROKU DUŽEM OD GODINU DANA OD DANA PRIMLJENE NAPLATE I ZASTARELOST U SLUČAJU PREKRŠAJA
Pitanje i odgovor - POSTUPAK PONOVNOG IZVOZA ROBE NAKON SKLADIŠTENJA, PRI ČEMU SE U POSTUPKU SKLADIŠTENJA ROBA UVEZENA U RASUTOM STANJU PAKUJE U ODGOVARAJUĆU AMBALAŽU

e-INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE - 10% popusta na dnevni paket


Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST DA OSNIVAČ IZMIRI OBAVEZU ZAVISNOG DRUŠTVA ČIJI JE RAČUN BLOKIRAN I NEDOZVOLJENOST KOMPENZACIJE OVE UPLATE SA OBAVEZOM UNOSA ULOGA U DRUŠTVO

e-INSPEKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - PRUŽANJE USLUGA PRIVREMENOG SMEŠTAJA ILI SMEŠTAJA NA DUŽI ROK ĐACIMA I STUDENTIMA: • Šifra delatnosti, uslovi za osnivanje, evidencije i isprave i inspekcijski nadzor •
Pitanje i odgovor - KALKULACIJA CENA NA OSNOVU PROPISANIH ISPRAVA O NABAVCI ROBE

INFORMACIJA O ŠTAMPANIM ČASOPISIMA OBJAVLJENIM U MARTU 2015.

ŠTAMPANI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR . . . poslednji broj

Besplatne propise i besplatne obrasce možete naći na dva načina:

 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - besplatan pristupSVIMpropisima i SVIM obrascima koji se nalaze u okviru baze,
 • ILI

 • Preko stranice “Besplatni propisi” sadrži spisak preko 500 najčešće korišćenih propisa.
 • Preko stranice “Besplatni elektronski popunjivi obrasci”, sadrži najčešće korišćene obrasce

 • PROPISI I OBRASCI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX NA DAN 05. MART 2015.

  Propisima i obrascima objavljenim danas u pravnoj bazi Paragraf Lex možete BESPLATNO pristupiti preko DEMO verzije tab POSLEDNJE DODATI DOKUMENTI.  OBRASCI


 • Obrazac O-7 - Zahtev za izdavanje - produženje roka važenja energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za skladištenje prirodnog gasa
 • Obrazac O-8 - Zahtev za izdavanje - produženje roka važenja energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju toplotne energije snage 1 MW i više
 • Obrazac O-9 - Zahtev za izdavanje - produženje roka važenja energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju biogoriva kapaciteta preko 10 t godišnje


 • PROPISI


 • PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČIN VRŠENJA KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA KLASI I NAMENI OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2015)
 • ODLUKA O BRATIMLJENJU I SARADNJI GRADA VRANJA SA GRADOM NOVI PAZAR ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 2/2015)
 • ODLUKA O REALIZACIJI PROGRAMA STRUČNE PRAKSE ZA 2015/2016. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 1/2015)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNJU U 2015. GODINI ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 1/2015)
 • PRAVILNIK O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI ZA NOVOROĐENU DECU U 2015. GODINI ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 1/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLATA IZABRANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA GRADA VRANJA I GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA I POSEBNIM DRŽAVNIM ORGANIMA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 1/2015)
 • PROGRAM FINANSIRANJA POTREBA U OBLASTI SPORTA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 31/2014)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA KRALJEVA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 32/2014)
 • ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI ("Sl. list grada Kraljeva", br. 24/2009 i 32/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KRALJEVA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 32/2014)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI ("Sl. list grada Kraljeva", br. 20/2011 i 32/2014)
 • ODLUKA O NAČINU I POSTUPKU KONSTITUISANJA SLUŽBENOSTI PROLAZA NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU KOJE JE JAVNA SVOJINA GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 32/2014)
 • ODLUKA O OBEZBEĐIVANJU SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE POTREBA I INTERESA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 32/2014)
 • ODLUKA O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA REŠAVANJE PITANJA VODOSNABDEVANJA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 32/2014)
 • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 32/2014)
 • ODLUKA O ČIŠĆENJU I UKLANJANJU SNEGA I LEDA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 39/2013 i 45/2014)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Subotice", br. 55/2012, 24/2014 i 45/2014)
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE ("Sl. list grada Subotice", br. 56/2012, 2/2013, 7/2013 - ispr., 12/2014 i 45/2014)
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA ("Sl. list grada Subotice", br. 45/2014)
 • ODLUKA O POSEBNOJ NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. list grada Subotice", br. 45/2014)
 • ODLUKA O UNIFORMI I OZNAKAMA KOMUNALNIH POLICAJACA I O BOJI I NAČINU OZNAČAVANJA VOZILA I OPREMI KOMUNALNE POLICIJE ("Sl. list grada Subotice", br. 43/2010, 38/2011, 52/2012 i 45/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KULTURNIH MANIFESTACIJA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA GRAD ("Sl. list grada Subotice", br. 45/2014)
 • PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ("Sl. list grada Subotice", br. 45/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OBEZBEĐENJE UČEŠĆA ZA BANKARSKI STAMBENI KREDIT ("Sl. list grada Subotice", br. 45/2014 - prečišćen tekst)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA RAZVOJA SPORTA GRADA SUBOTICE ZA PERIOD OD 2015. DO 2018. GODINE ("Sl. list grada Subotice", br. 45/2014)
 • LIKVIDACIJE I STEČAJEVI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 04.03.2015.

  LIKVIDACIJE - 04.03.2015. . . . dalje

  STEČAJEVI - 04.03.2015. . . . dalje

  MODELI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 02.03.2015.

  Popust od 20% na dnevni paket
  Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa "Modeli", sa ispod navedene liste, ostvarujete popust od 20%


  TUŽBA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA SVOJINE PO OSNOVU STICANJA U VANBRAČNOJ ZAJEDNICI
  -> Online kupovina


  ARHIVA MODELA OBJAVLJENIH U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX, KOJE MOŽETE KUPITI PUTEM ONLINE KORPE


  Uprava carina: SPROVOĐENJE TRANZITNOG POSTUPKA U SISTEMU NCTS NAKON IZVOZNOG POSTUPKA - Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom: čl. 380 i 415
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI ISPLATE UGOVORNE KAZNE ZBOG ZADOCNJENJA U ISPUNJENJU UGOVORNE OBAVEZE
  -> Online kupovina

  ODLUKA O IMENOVANJU LICA ODGOVORNOG ZA NADZOR NAD SPROVOĐENJEM MERA ZA SPREČAVANJE DOPINGA
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O DISCIPLINSKIM MERAMA I POSTUPKU NJIHOVOG IZRICANJA U SLUČAJEVIMA UTVRĐENE POVREDE ANTIDOPING PRAVILA
  -> Online kupovina

  PROGRAM ANTIDOPING DELOVANJA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG PRESTANKA POTREBE ZA OBAVLJANJEM ODREĐENOG POSLA USLED TEHNOLOŠKIH, EKONOMSKIH ILI ORGANIZACIONIH PROMENA
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU SUDSKE ODLUKE RADI VRAĆANJA ZAPOSLENOG NA RAD
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA PROTIV INVESTITORA ZBOG IZVOĐENJA RADOVA BEZ REŠENJA O ODOBRENJU IZVOĐENJA RADOVA
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA PROGLAŠENJE BANKROTSTVA IZ ČLANA 131. STAV 1. TAČ. 1), 3) i 4) ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O ODBACIVANJJU PREDLOGA ZALOŽNOG POVERIOCA ZA POVOLJNIJI NAČIN UNOVČAVANJA IMOVINE
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZALOŽNOG POVERIOCA ZA POVOLJNIJI NAČIN UNOVČAVANJA IMOVINE
  -> Online kupovina

  MODEL NAPOMENA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDOM FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA ZA MALA I SREDNJA PRAVNA LICA (MSFI ZA MSP)
  -> Online kupovina

  REŠENJE GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA O ZABRANI KORIŠĆENJA OBJEKTA ZBOG NEPRIBAVLJANJA UPOTREBNE DOZVOLE
  -> Online kupovina

  REŠENJE GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA O ZATVARANJU GRADILIŠTA ZBOG GRAĐENJA OBJEKTA BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE
  -> Online kupovina

  MODEL NAPOMENA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA PRIVREDNA DRUŠTVA KOJA PRIMENJUJU MRS/MSFI
  -> Online kupovina

  PRIJAVA ZA PRIVREDNI PRESTUP PROTIV IZVOĐAČA RADOVA ZBOG IZVOĐENJA RADOVA SUPROTNO TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI
  -> Online kupovina

  REŠENJE GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA O OBUSTAVI RADOVA I UKLANJANJU OBJEKTA AKO SE OBJEKAT GRADI ILI JE NJEGOVO GRAĐENJE ZAVRŠENO BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE
  -> Online kupovina

  KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV INVESTITORA ZBOG OSNOVANE SUMNJE DA JE IZVRŠIO KRIVIČNO DELO GRAĐENJA BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE
  -> Online kupovina

  REŠENJE GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA O OBUSTAVI GRAĐEVINSKIH RADOVA SA NALOGOM ZA SPROVOĐENJE MERA ZA OTKLANJANJE UOČENIH NEDOSTATAKA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O KEŠ PULING ARANŽMANU
  -> Online kupovina

  REŠENJE O IZRICANJU DISCIPLINSKE MERE ZBOG IZVRŠENOG ZLOSTAVLJANJA NA RADU ILI ZBOG ZLOUPOTREBE PRAVA NA ZAŠTITU OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU
  -> Online kupovina

  REŠENJE O PREMEŠTAJU ZAPOSLENOG U DRUGU RADNU OKOLINU ILI O UDALJENJU ZAPOSLENOG SA RADA UZ NAKNADU ZARADE DO OKONČANJA POSTUPKA ZA ZAŠTITU OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU
  -> Online kupovina

  IZJAVA O PREBIJANJU POTRAŽIVANJA (JEDNOSTRANA KOMPENZACIJA)
  -> Online kupovina

  REŠENJE O IZRICANJU DISCIPLINSKE MERE ZBOG POVREDE RADNE OBAVEZE ILI NEPOŠTOVANJA RADNE DISCIPLINE
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O PROCENI VISINE POTRAŽIVANJA U SVRHU GLASANJA NA OSNOVU ČLANA 165. STAV 1. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE POVODOM IZJAVE O ODRICANJU OD STATUSA RAZLUČNOG POVERIOCA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOJI JE BUDŽETSKI KORISNIK I KOD KOGA JE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR ILI JE DONET PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV RAZLUČNOG POVERIOCA ZA PROCENU VISINE POTRAŽIVANJA ZA POTREBE GLASANJA
  -> Online kupovina

  NALOG STEČAJNOG SUDIJE PRIVREMENOM STEČAJNOM UPRAVNIKU ZA ANGAŽOVANJE PROCENITELJA NA OSNOVU ČLANA 165. ST. 4. I 5. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  OGLAS O ZAKAZIVANJU SKUPŠTINE POVERILACA OD STRANE POVERILACA ČIJA SU UKUPNA POTRAŽIVANJA VEĆA OD 20% OD UKUPNOG IZNOSA POTRAŽIVANJA SVIH STEČAJNIH POVERILACA
  -> Online kupovina

  PREDLOG RAZLUČNOG ILI STEČAJNOG POVERIOCA ZA DONOŠENJE REŠENJA O BANKROTSTVU IZ ČLANA 131. STAV 1. TAČ. 1), 3) i 4) ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O PROGLAŠENJU BANKROTSTVA IZ ČLANA 131. STAV 1. TAČ. 1), 3) i 4) ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG PONOVLJENOG ZLOSTAVLJANJA NA RADU
  -> Online kupovina

  SPORAZUM STRANA O REŠAVANJU SPORNOG PITANJA U POSTUPKU ZA ZAŠTITU ZAPOSLENOG OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA POKRETANJE POSTUPKA POSREDOVANJA U CILJU
  -> Online kupovina

  MODEL INTERNOG PLANA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE U JAVNIM NABAVKAMA OBJAVLJEN NA VEBSAJTU UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O NASTAVKU ISPLATE MINIMALNE ZARADE
  -> Online kupovina

  ODLUKA O ISPLATI MINIMALNE ZARADE
  -> Online kupovina

  SAGLASNOST ZAPOSLENE TRUDNICE, RODITELJA, USVOJIOCA, HRANITELJA ILI STARATELJA O PRERASPODELI RADNOG VREMENA
  -> Online kupovina

  SAGLASNOST ZAPOSLENOG RODITELJA, SAMOHRANOG RODITELJA, USVOJIOCA, HRANITELJA ILI STARATELJA O OBAVLJANJU PREKOVREMENOG ILI NOĆNOG RADA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME
  -> Online kupovina

  REŠENJE O RADU SA POLOVINOM RADNOG VREMENA RADI POSEBNE NEGE DETETA
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI IZMENE ODLUKE O POVERAVANJU MALOLETNOG DETETA
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZBOG SMETANJA DRŽAVINE SA PREDLOGOM ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE
  -> Online kupovina

  IZJAVA RAZLUČNOG POVERIOCA O ODRICANJU OD STATUSA RAZLUČNOG POVERIOCA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV POVERIOCA ZA ISPRAVKU ZAKLJUČKA O OSPORENIM I UTVRĐENIM POTRAŽIVANJIMA
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O USVAJANJU ZAHTEVA RAZLUČNOG POVERIOCA ZA UKIDANJE MERE OBEZBEĐENJA (ILI USLOVLJAVANJE) IZ ČLANA 62. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE ZA DOSTAVLJANJE PISANOG IZVEŠTAJA O EKONOMSKO FINANSIJSKOM STANJU STEČAJNOG DUŽNIKA I OSTALE DOKUMENTACIJE NA OSNOVU ČLANA 61. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV RAZLUČNOG POVERIOCA ZA UKIDANJE MERE OBEZBEĐENJA (ILI USLOVLJANJE) IZ ČLANA 62. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  PREDLOG STEČAJNOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA KAD JE DUŽNIK POTPUNO OBUSTAVIO PLAĆANJA U PERIODU OD 30 DANA
  -> Online kupovina

  REŠENJE KOJIM SE NALAŽE PREDLAGAČU DA UPLATI PREDUJAM TROŠKOVA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZA MIKRO PRAVNO LICE
  -> Online kupovina

  REŠENJE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA KADA SU IZREČENE MERE OBEZBEĐENJA
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA POKRETANJE STEČAJA U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE KAD SU IZREČENE MERE OBEZBEĐENJA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O ZAJMU IZMEĐU REZIDENTA I NEREZIDENTA PO OSNOVU KUPOPRODAJE ROBE
  -> Online kupovina

  ZAHTEV IZLUČNOG POVERIOCA ZA PROTIVČINIDBU IZ STEČAJNE MASE U VIDU PRENOSA SREDSTAVA DOBIJENIH ZA PRODATU STVAR
  -> Online kupovina

  ODLUKA O ZAKAZIVANJU SKUPŠTINE POVERILACA OD STRANE POVERILACA ČIJA SU UKUPNA POTRAŽIVANJA VEĆA OD 20% OD UKUPNOG IZNOSA POTRAŽIVANJA SVIH STEČAJNIH POVERILACA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV IZLUČNOG POVERIOCA STEČAJNOM UPRAVNIKU ZA IZLUČENJE IZ STEČAJNE MASE
  -> Online kupovina

  ANEKS UGOVORA O RADU RADI PREMEŠTAJA ZAPOSLENOG NA DRUGI ODGOVARAJUĆI POSAO
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČENJE ANEKSA UGOVORA O RADU RADI PREMEŠTAJA NA DRUGI ODGOVARAJUĆI POSAO
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA ZAKAZIVANJE SKUPŠTINE POVERILACA OD STRANE POVERILACA ČIJA SU UKUPNA POTRAŽIVANJA VEĆA OD 20% OD UKUPNOG IZNOSA POTRAŽIVANJA SVIH STEČAJNIH POVERILACA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV IZLUČNOG POVERIOCA STEČAJNOM UPRAVNIKU ZA PRENOS PRAVA NA PROTIVČINIDBU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV IZLUČNOG POVERIOCA ZA NAKNADU TRŽIŠNE VREDNOSTI PRODATE STVARI I PRETRPLJENU ŠTETU KAO OBAVEZA STEČAJNE MASE
  -> Online kupovina

  MODEL OBRASCA ZA PRIPREMU PROGRAMSKOG BUDŽETA - IZRADA PROGRAMA
  -> Online kupovina

  MODEL OBRASCA ZA PRIPREMU PROGRAMSKOG BUDŽETA - IZRADA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI
  -> Online kupovina

  MODEL OBRASCA ZA PRIPREMU PROGRAMSKOG BUDŽETA - IZRADA PROJEKTA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE ČLANA ODBORA POVERILACA O ANGAŽOVANJU STRUČNOG LICA ZA ANALIZU POSLOVANJA STEČAJNOG DUŽNIKA
  -> Online kupovina

  POZIV NA SEDNICU ODBORA POVERILACA NA OSNOVU ČLANA 39. STAV 3. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA ZAKAZIVANJE SEDNICE ODBORA POVERILACA OD STRANE VEĆINE ČLANOVA ODBORA POVERILACA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE POVERIOCA JEMCU O PODNETOJ PRIJAVI POTRAŽIVANJA U ODNOSU NA GLAVNOG DUŽNIKA
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZBOG PREZADUŽENOSTI
  -> Online kupovina

  REŠENJE O POKRETANJU PRETHODNOG STEČAJNOG POSTUPKA I ODREĐIVANJU MERA OBEZBEĐENJA
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA POKRETANJE STEČAJA U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA, POTVRĐIVANJU USVAJANJA UNAPRED PRIPREMLJENOG PLANA I OBUSTAVI POSTUPKA STEČAJA
  -> Online kupovina

  OGLAS O POKRETANJU PRETHODNOG POSTUPKA ZA ISPITIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OTVARANJE POSTUPKA STEČAJA U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SPROVOĐENJU POPISA IMOVINE I OBAVEZA I USKLAĐIVANJU KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA REORGANIZACIJOM U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  PREDLOG LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O POKRETANJU PRETHODNOG POSTUPKA ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OTVARANJE POSTUPKA STEČAJA U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  ODLUKA STEČAJNOG SUDIJE O ODBIJANJU PRIMEDBE POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  ODLUKA STEČAJNOG SUDIJE PO PODNETOJ PRIMEDBI POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA KAD JE U NEMOGUĆNOSTI DA ODGOVORI OBAVEZAMA U ROKU OD 45 DANA OD DOSPELOSTI OBAVEZE
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZBOG NEMOGUĆNOSTI POSTUPANJA PO USVOJENOM PLANU REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZBOG POSTUPANJA SUPROTNO USVOJENOM PLANU REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  ODLUKA STEČAJNOG SUDIJE O ODBIJANJU PRIMEDBE POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  ODLUKA STEČAJNOG SUDIJE O USVAJANJU PRIMEDBE POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA POTROŠAČA
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZBOG PRETEĆE NESPOSOBNOSTI PLAĆANJA
  -> Online kupovina

  PRIJAVA POTRAŽIVANJA O KOJIMA SE VODI PARNICA
  -> Online kupovina

  PRIJAVA POTRAŽIVANJA POVERIOCA
  -> Online kupovina

  PRIMEDBA POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA OD STRANE STEČAJNOG UPRAVNIKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE KOJIM SE NALAŽE PREDLAGAČU DA UPLATI PREDUJAM TROŠKOVA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OBUSTAVI POSTUPKA U SLUČAJU KADA JE PREDLOG POVUČEN DO ISTICANJA OGLASA O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA NA OGLASNOJ TABLI SUDA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OBUSTAVI STEČAJNOG POSTUPKA NA OSNOVU ČLANA 13. STAV 1. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O ZAKLJUČENJU STEČAJNOG POSTUPKA NA OSNOVU ČLANA 13. STAV 2. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV POVERIOCA STEČAJNOM UPRAVNIKU ZA PONOVNI PREGLED OSPORENE PRIJAVE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O IZDAVANJU I KORIŠĆENJU BIZNIS (POSLOVNE) PLATNE KARTICE
  -> Online kupovina

  ODGOVOR NARUČIOCA NA ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
  -> Online kupovina

  REŠENJE O USVAJANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O OBUSTAVI POSTUPKA ZAŠTITE PRAVA ZBOG POVLAČENJA ZAHTEVA
  -> Online kupovina

  PRIJAVA INSPEKCIJI ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
  -> Online kupovina

  REŠENJE KADA NA PRVOM POVERILAČKOM ROČIŠTU POVERIOCI SA VIŠE OD 70% UKUPNIH POTRAŽIVANJA NE IZGLASAJU DA SE STEČAJNI POSTUPAK OKONČA BANKROTSTVOM
  -> Online kupovina

  REŠENJE KADA NA PRVOM POVERILAČKOM ROČIŠTU POVERIOCI SA VIŠE OD 70% UKUPNIH POTRAŽIVANJA ODLUČE DA SE STEČAJNI POSTUPAK OKONČA BANKROTSTVOM
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA PO PREDLOGU KOJI JE PODNEO DUŽNIK
  -> Online kupovina

  PRIJAVA POTRAŽIVANJA POVERIOCA KADA POSTOJI JEMSTVO ZA OBAVEZU STEČAJNOG DUŽNIKA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE POVERIOCA O NAPLATI POTRAŽIVANJA OD JEMCA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE POVERIOCU O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O POSTOJANJU ZALOŽNOG PRAVA NA STVARIMA ILI PRAVIMA STEČAJNOG DUŽNIKA O KOJIMA SE VODE JAVNE KNJIGE I REGISTRI (POKRETNE STVARI)
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O POSTOJANJU ZALOŽNOG PRAVA NA STVARIMA ILI PRAVIMA STEČAJNOG DUŽNIKA O KOJIMA SE VODE JAVNE KNJIGE I REGISTRI (NEPOKRETNOSTI)
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ZBOG NEDOSTATKA AKTIVNE LEGITIMACIJE
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O POSTOJANJU ZALOŽNOG PRAVA NA POTRAŽIVANJIMA
  -> Online kupovina

  IZJAVA ZALOŽNOG POVERIOCA O IZNOSU NOVČANOG POTRAŽIVANJA PREMA TREĆIM LICIMA
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU NEPOTPUNOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - primer 1
  -> Online kupovina

  TUŽBA DETETA RADI PONIŠTENJA IZJAVE O SAGLASNOSTI SA PRIZNANJEM OČINSTVA
  -> Online kupovina

  TUŽBA MAJKE RADI PONIŠTENJA IZJAVE O SAGLASNOSTI SA PRIZNANJEM OČINSTVA
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU NEBLAGOVREMENOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - primer 1
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU NEBLAGOVREMENOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - primer 2
  -> Online kupovina

  TUŽBA POSLOVNO NESPOSOBNOG LICA RADI UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI PRIZNANJA OČINSTVA
  TUŽBA RADI PONIŠTENJA PRIZNANJA OČINSTVA ZBOG PRINUDE
  TUŽBA RADI PONIŠTENJA PRIZNANJA OČINSTVA ZBOG ZABLUDE
  TUŽBA JAVNOG TUŽIOCA RADI UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI PRIZNANJA OČINSTVA
  TUŽBA ZAINTERESOVANOG LICA RADI UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI PRIZNANJA OČINSTVA
  ZAHTEV ZA PROMENU IZNOSA APROPRIJACIJA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOD KOGA NIJE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR, NITI DONET PRAVILNIK O RADU
  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE PREČIŠĆENOG TEKSTA UGOVORA O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  PREDLOG INSPEKTORA RADA DA POSLODAVAC OTKLONI NEPRAVILNOST UTVRĐENU U POSTUPKU INSPEKCIJSKOG NADZORA
  UGOVOR O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O RADU - USKLAĐIVANJE SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  -> Online kupovina

  ANEKS UGOVORA O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  -> Online kupovina

  ZAPISNIK O IZVRŠENOM POTPUNOM INSPEKCIJSKOM NADZORU NAD PRIMENOM PROPISA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU NA DALJINU
  -> Online kupovina

  ODLUKA O IZBORU DIREKTORA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA - primer 2
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOD KOGA NIJE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR, NITI DONET PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  ANEKS UGOVORA O RADU - UPUĆIVANJE ZAPOSLENOG NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA NA PERIOD DO GODINU DANA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA (RADNIH MESTA) KOD POSLODAVCA
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI UTVRĐIVANJA NIŠTAVOSTI REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  TUŽBA PROTIV POSLODAVCA RADI ZAŠTITE OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU UČINJENOG OD STRANE ODGOVORNOG LICA
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE PRIČINJENE OD STRANE ZAPOSLENOG
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG POVREDE NA RADU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA NASTAVNIKOM VERSKE NASTAVE U ŠKOLI
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOD KOGA JE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR ILI JE DONET PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA PRE POKRETANJA PARNICE
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA U TOKU PARNICE
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA SA PREDLOGOM ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV INSPEKTORA RADA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA PROTIV POSLODAVCA, ODNOSNO DIREKTORA ILI PREDUZETNIKA
  -> Online kupovina

  Najnovija službena glasila objavljena u pravnoj bazi Paragraf Lex:

  SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 23 OD 02.03.2015/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS broj 23, 02.03.2015.

  • • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICAJA ZA SPROVOĐENJE MERA I AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA DOSTIZANJE UTVRĐENIH CILJEVA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA MIGRACIJAMA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE, ZA 2015. GODINU

   POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA RADNO ANGAŽOVANJE ESTRADNO-MUZIČKIH UMETNIKA I IZVOĐAČA U UGOSTITELJSTVU

   TARIFA NAKNADA KOJE NAPLAĆUJE SOKOJ PO OSNOVU EMITOVANJA MUZIČKIH DELA NA RADIJSKIM I TELEVIZIJSKIM PROGRAMIMA RTS-A

  • • PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČIN VRŠENJA KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA KLASI I NAMENI OBJEKATA
  • • PRAVILNIK O KAMATNIM STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM „VAN DOHVATA RUKE” ZA 2014. GODINU
  • • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM POSTUPCIMA ZA FORMIRANJE KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG POTPISA I KRITERIJUMIMA KOJE TREBA DA ISPUNE SREDSTVA ZA FORMIRANJE KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG POTPISA
  • • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KVALITETU ZAČINA, EKSTRAKATA ZAČINA I MEŠAVINA ZAČINA
  • ODLUKA O IZMENAMA STATUTA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

  • • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA „SLUŽBENI GLASNIK” ZA 2015. GODINU
  • • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA „PUTEVI SRBIJE” ZA 2015. GODINU
  • • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ZA 2014. GODINU
  • • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA STATUTA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
  • • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROMREŽA SRBIJE”, BEOGRAD
  • • REŠENJE O PREUZIMANJU VLASNIČKIH PRAVA NA DRUŠTVENOM KAPITALU
  • • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE DELA SAOBRAĆAJNICE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA (KO NOVI BEOGRAD)
  • • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE JAVNIH GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA (KO OBRENOVAC)
  • • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE JAVNE SAOBRAĆAJNE POVRŠINE – RASKRSNICE ULICA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA (KO SAVSKI VENAC I KO VOŽDOVAC)
  • • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE JAVNE SAOBRAĆAJNICE, OBJEKATA SAOBRAĆAJNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KAO I PRATEĆE INFRASTRUKTURE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA (KO STARA RAKOVICA I KO SAVSKI VENAC)
  • • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICE U SREMSKOJ MITROVICI
  • • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU PROŠIRENJA ULICE U SUBOTICI
  • • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA

  SLUŽBENI GLASNIK RS, PROSVETNI GLASNIK, BROJ 14 OD 17.12.2014/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik broj 1, 02.03.2014.

  • • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

  SLUŽBENI GLASNIK RS - MEĐUNARODNI UGOVORI BROJ 3 OD 24.02.2015/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori broj 3, 24.02.2015.

  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O READMISIJI
  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BELORUSIJE O SARADNJI U BORBI PROTIV KRIMINALA
  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU O INSTITUCIONALNOM OKVIRU INICIJATIVE ZA PREVENCIJU I SPREMNOST U SLUČAJU KATASTROFA ZA REGION JUGOISTOČNE EVROPE (2013)
  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O SARADNJI I UZAJAMNOJ POMOĆI U SLUČAJU KATASTROFA
  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O OTVARANJU MEĐUNARODNOG GRANIČNOG PRELAZA JAŠA TOMIĆ (REPUBLIKA SRBIJA) – FENJ (RUMUNIJA) NA SRPSKO-RUMUNSKOJ DRŽAVNOJ GRANICI
  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O OTVARANJU MEĐUNARODNOG GRANIČNOG PRELAZA VRBICA (REPUBLIKA SRBIJA) – VALKANJ (RUMUNIJA) NA SRPSKO-RUMUNSKOJ DRŽAVNOJ GRANICI
  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O OTVARANJU MEĐUNARODNOG GRANIČNOG PRELAZA NAKOVO (REPUBLIKA SRBIJA) – LUNGA (RUMUNIJA) NA SRPSKO-RUMUNSKOJ DRŽAVNOJ GRANICI
  • • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU EVROPSKE KONVENCIJE O ZAŠTITI AUDIOVIZUELNOG NASLEĐA

  BESPLATAN PRISTUP SVIM SL. GLASILIMA OBJAVLJENIM U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - dobićete besplatan pristup SVIM izvornim i prečišćenim tekstovima propisa koji su objavljeni u službenim glasilima RS, APV, Gradova i opština
 • ILI

 • Preko stranice “Registar službenih glasila” dobićete spisak najnovijih službenih glasila Republike Srbije.

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2013. GODINI

  KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 32/2013: • Eliminisano limitiranje prava na branioca, omogućeno da pripravnici za relativno lakša krivična dela zamene branioce u krivičnom postupku, proširena mogućnost da se posebne dokazne radnje sprovode za još neka krivična dela i ponovo uvedena odredba o određivanju pritvora nakon izricanja prvostepene presude •
  KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 45/2013: • Proširen krug lica koja ne mogu da budu osuđeni saradnici •
  NEDOZVOLJENI DOKAZI U KRIVIČNOM POSTUPKU: • Pojam nedozvoljenih dokaza, stavovi sudske prakse i rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •
  SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA, objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 42/2013

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2012. GODINI

  KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 101/2011
  KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 121/2012: • Odložena primena do 1. oktobra 2013. godine, a uskoro se očekuju i značajnije izmene ZKP - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 34/2012.
  OSNOVNI PRAVCI U RADNOJ VERZIJI ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU IZ 2012. GODINE: • Prikaz najvažnijih izmena i dopuna ZKP od strane predsednika Radne grupe, sa obrazloženjima • Ovaj stručni tekst je objavljen i u štampanom broju časopisa Pravni instruktor, br. 34/2012  
  POSTUPAK ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 i 101/2011
  POSTUPCI ZA IZRICANJE KRIVIČNIH SANKCIJA BEZ GLAVNOG PRETRESA: • Sa posebnim osvrtom na rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2011. GODINI

  KOMENTAR NOVOG ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - kojim su na sveobuhvatan način predstavljene novine u krivičnom postupku, objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 6/2011.
  POLOŽAJ ODBRANE U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 7/2011.
  ULOGA SUDA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 9/2011.

  Poštovani pretplatnici,

  Paketom 3194 od 10.2.2014. preuzeli ste NOVU VERZIJU PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX – 16.0

  Kao rezultat konstantnog nastojanja našeg stručnog tima da, imajući u vidu potrebe i zahteve savremenog poslovanja, stalno unapređuje pravnu bazu i time doprinosi da Vaše svakodnevne aktivnosti, uz korišćenje pravne baze, budu zakonite i uspešnije, a pri tome komfornije i lakše, predstavljamo Vam novu, napredniju, razvijeniju i programski bolje osmišljenu verziju pravne baze Paragraf Lex.

  Novine u verziji 16.0 možete pročitati ovde: >>> Redakcijska strana

  PriruČnici, KOMENTARI, ZAKONI


  Prijatelji sajta

  Civis Udruženje izvoznika Srbije Unija poslodavaca Stalna konferencija gradova i opština Angloland Transparentnost Srbija Anti trafficking action Gradjanske inicijative Besplatna pravna pomoc U pravu si Licenciranje stecajnih upravnika Pumed trans Civis

  Poštovani posetioci,

  od 31.12.2013. godine kompanija Paragraf je, u skladu sa zakonodavnom regulativom Evropske Unije i korak ispred svih, omogućila svim posetiocima našeg sajta besplatan pristup Demo verziji pravne baze Paragraf Lex.

  DEMO VERZIJA OMOGUĆAVA besplatan pristup za sve posetioce sajta, BEZ POTREBE LOGOVANJA:

  • ORIGINALNIM I REDAKCIJSKI PREČIŠĆENIM TEKSTOVIMA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA, SVIH NIVOA (Republika Srbija, AP Vojvodina, gradski i opštinski)
  • PRAVNIM I EKONOMSKIM VESTIMA
  • OBRASCIMA

  Aktuelan broj 86 / FEBRUAR 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 109 / FEBRUAR 2015.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 111 / FEBRUAR 2015.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 85-86 / FEBRUAR 2015.
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis PRAVNI INSTRUKTOR - časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

  Aktuelan broj 86 / FEBRUAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.  Aktuelan broj 111 / FEBRUAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR je namenjen svima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
  Aktuelan broj 109 / FEBRUAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis CARINSKI INSTRUKTOR - časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

  Aktuelan broj 85-86 / FEBRUAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>