Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Javne nabavke • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila

Vodič za primenu Zakona o radu

OBJAVLJENO U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 19. SEPTEMBAR 2014.

ONLINE kupovina dokumenata objavljenih 19. SEPTEMBRA 2014.
 • VESTI
 • TUMAČENJA PROPISA
 • SUDSKA PRAKSA
 • SL. MIŠLJENJA
 • MODELI
 • SL. GLASILA
 • PROPISI I OBRASCI
 • LIKVIDACIJE I STEČAJEVI

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI DANAS U E-ČASOPISIMA

Popust od 20% na dnevni paket
Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa elektronskih časopisa, ostvarujete popust od 20%. Paket čine sva ispod navedena dokumenta.


e-PRAVNI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - INFORMACIONO DRUŠTVO I MEDIJI NAKON SKRININGA • Prikaz trenutnog stanja nakon održanih sastanaka eksplanatornog i bilateralnog skrininga za Pregovaračku grupu 10 •
Pitanje i odgovor - POSTUPAK EKSPROPRIJACIJE PREMA NEPOKRETNOSTI LICA KOJE JE PREMINULO PRE POKRETANJA POSTUPKA

e-BUDŽETSKI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD JUL - SEPTEMBAR 2014. GODINE: • Izveštaj u elektronskoj formi treba dostaviti Upravi za javne nabavke do 10. oktobra 2014. godine •
Stručni komentar - TROMESEČNO PERIODIČNO IZVEŠTAVANJE O IZVRŠENJU BUDŽETA I FINANSIJSKIH PLANOVA ZA PERIOD JANUAR - SEPTEMBAR 2014. GODINE: • Obaveza za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO - do 10. oktobra, a za direktne korisnike i RFZO - do 20. oktobra 2014. godine •
Pitanje i odgovor - IZRIČITA PRIMENA POSEBNIH ZAKONA U JAVNOM SEKTORU KOJIMA JE OBRAČUN MINULOG RADA UTVRĐEN NA DRUKČIJI NAČIN U ODNOSU NA ZAKON O RADU

e-PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - KOMENTAR NOVE ODLUKE O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA DAVAOCE FINANSIJSKOG LIZINGA - "Sl. glasnik RS", br. 87/2014: • Stupa na snagu 31. decembra 2014. godine •
Stručni komentar - • Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusi za ostvarivanje prava na dečiji dodatak prema Rešenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 12.9.2014. godine •
Stručni komentar - PRIHODI OD AUTORSKIH PRAVA I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE SA OBRAČUNOM PO NOVIM STOPAMA DOPRINOSA OD 1.8.2014. GODINE
Stručni komentar - ZARADE ZAPOSLENIH: U skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o porezu na dohodak građana i kao osnovica za obračun doprinosa sa primerima obračuna
Stručni komentar - ŽALBA NA REŠENJE U PORESKOM POSTUPKU, POSTUPANJE PORESKE UPRAVE PO ŽALBI I POKRETANJE UPRAVNOG SPORA

e-CARINSKI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Oktobar 2014. godine •
Stručni komentar - OBAVEZA IZVEŠTAVANJA PO OSNOVU DOPUNSKE UPLATE STRANOG OSNIVAČA

e-INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - MIŠLJENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI O NIZU PITANJA U VEZI SA INDIREKTNIM STICANJEM AKCIJA SA PRAVOM GLASA

e-INSPEKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA KAO OBLIK PRIVATNE PRAKSE: • Uslovi za osnivanje •
Pitanje i odgovor - USLUGE MASAŽE KAO USLUGE ODRŽAVANJA HIGIJENE, NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA

INFORMACIJA O ŠTAMPANIM ČASOPISIMA OBJAVLJENIM U JUNU 2014.

ŠTAMPANI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR . . . poslednji broj

Besplatne propise i besplatne obrasce možete naći na dva načina:

 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - besplatan pristupSVIMpropisima i SVIM obrascima koji se nalaze u okviru baze,
 • ILI

 • Preko stranice “Besplatni propisi” sadrži spisak preko 500 najčešće korišćenih propisa.
 • Preko stranice “Besplatni elektronski popunjivi obrasci”, sadrži najčešće korišćene obrasce

 • PROPISI I OBRASCI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX NA DAN 19. SEPTEMBAR 2014.

  Propisima i obrascima objavljenim danas u pravnoj bazi Paragraf Lex možete BESPLATNO pristupiti preko DEMO verzije tab POSLEDNJE DODATI DOKUMENTI.  OBRASCI


 • Obrazac br. 4 - DOZVOLA ZA KRETANJE I BORAVAK VAN MESTA GRANIČNOG PRELAZA
 • Obrazac br. 5 - STALNA DOZVOLA ZA KRETANJE I BORAVAK U GRANIČNOM POJASU
 • Obrazac br. 6 - PRIVREMENA DOZVOLA ZA KRETANJE I BORAVAK U GRANIČNOM POJASU
 • Obrazac br. 7 - PRIVREMENA DOZVOLA (KOLEKTIVNA) ZA KRETANJE I BORAVAK U GRANIČNOM POJASU


 • PROPISI


 • • ODLUKA O DONOŠENJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA POBOLJŠANJE POLOŽAJA ROMA U SMEDEREVU 2014-2017 ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2014)
 • • ODLUKA O KATEGORIZACIJI OPŠTINSKIH PUTEVA I ULICA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2014)
 • • ODLUKA O KRITERIJUMIMA ZA KATEGORIZACIJU OPŠTINSKIH PUTEVA I ULICA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2014)
 • • ODLUKA O NAČINU I KRITERIJUMIMA ZA OSTVARIVANJE FINANSIJSKE POMOĆI PENZIONERIMA GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 12/2012)
 • • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA GRADSKA STAMBENA AGENCIJA SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/2013, 6/2013 i 4/2014)
 • • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE I TOPLIFIKACIJU SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/2013 i 4/2014)
 • • ODLUKA O OSTVARIVANJU FINANSIJSKE POMOĆI TRUDNICAMA I PORODILJAMA GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2014)
 • • ODLUKA O PRIBAVLJANJU I RASPOLAGANJU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 11/2013 i 4/2014)
 • • ODLUKA O UTVRĐIVANJU GRADA SMEDEREVA ZA KORISNIKA SLOBODNE ZONE SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2014)
 • • ODLUKA O UVOĐENJU SAMODOPRINOSA ZA PODRUČJE MESNE ZAJEDNICE LUGAVČINA ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2014)
 • • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD U NADZORNIM ODBORIMA JAVNIH I JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2014)
 • • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA SMEDEREVA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2014)
 • • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2013 - prečišćen tekst i 4/2014)
 • • PRAVILNIK FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2014)
 • • REŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA NADOKNADU TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2014)
 • • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNIH I JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2014)
 • • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ("Sl. list grada Smedereva", br. 15/2012 i 4/2014)
 • • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE GRADA SMEDEREVA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2014)
 • • REŠENJE O OBRAZOVANJU STRUČNOG TIMA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA POVERAVANJA OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI GRADSKOG I PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2014)
 • SUDSKA PRAKSA

  Popust od 20% na dnevni paket
  Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa "Sudska praksa", sa ispod navedene liste, ostvarujete popust od 20%


  Privredni apelacioni sud: DEJSTVO REŠENJA PORESKE UPRAVE KOJE PREDSTAVLJA NALOG NADLEŽNOM ORGANU DA IZVRŠI UPIS ZALOŽNOG PRAVA - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 87
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: IZVOĐENJE DOKAZA VEŠTAČENJEM RADI UTVRĐIVANJA NAČINA RASPOLAGANJA IMOVINOM PRIVREDNOG DRUŠTVA - Zakon o privrednim društvima: član 15
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: NEDOSTAVLJANJE DOKAZA SUDU O IZVRŠENOM PLAĆANJU SUDSKE TAKSE - Zakon o sudskim taksama: čl. 40 i 41
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: OBAVEZA POSLENIKA DA LIČNO OBAVI POSAO PREDVIĐEN UGOVOROM O DELU - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 600 i 610
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: OGRANIČENJA U POGLEDU STICANJA I PRENOSA PRAVA SVOJINE KOJA SE ODNOSE NA PRAVNOG SLEDBENIKA - Zakon o obligacionim odnosima: član 103
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: OSPORAVANJE OBIMA OVLAŠĆENJA ZAPOSLENOG LICA KOJE JE POTPISALO I OVERILO IZVOD IZ OTVORENIH STAVKI - Zakon o parničnom postupku: član 220 i član 223 stav 2
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: PRAVNA PRIRODA UGOVORA O NAČINU IZMIRENJA OBAVEZA IZ ODREĐENOG PRAVNOG POSLA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 10, 1089 i 1093
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: URAČUNAVANJE ISPUNJENJA JEDNORODNIH OBAVEZA PO REDU KOJI ODREDI DUŽNIK - Zakon o obligacionim odnosima: član 312
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: USLOV ZA DONOŠENJE ODLUKE O ZAHTEVU ZA NAKNADU ŠTETE PROISTEKLE IZ SAOBRAĆAJNE NEZGODE - Zakon o obligacionim odnosima: član 178
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: ZASTARELOST POTRAŽIVANJA ČIJA JE DOSPELOST USLOVLJENA ISPUNJENJEM ZAKONSKE OBAVEZE - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 300 i 361
  -> Online kupovina

  Informacije o presudama Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Srbiju . . . dalje

  LIKVIDACIJE I STEČAJEVI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 17.09.2014.

  LIKVIDACIJE - 16.09.2014. . . . dalje

  STEČAJEVI - 17.09.2014. . . . dalje

  MODELI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 18.09.2014.

  Popust od 20% na dnevni paket
  Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa "Modeli", sa ispod navedene liste, ostvarujete popust od 20%


  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE PREČIŠĆENOG TEKSTA UGOVORA O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  PREDLOG INSPEKTORA RADA DA POSLODAVAC OTKLONI NEPRAVILNOST UTVRĐENU U POSTUPKU INSPEKCIJSKOG NADZORA
  UGOVOR O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O RADU - USKLAĐIVANJE SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  -> Online kupovina

  ANEKS UGOVORA O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  -> Online kupovina

  ZAPISNIK O IZVRŠENOM POTPUNOM INSPEKCIJSKOM NADZORU NAD PRIMENOM PROPISA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA
  -> Online kupovina

  ODLUKA O UGOVOR O RADU NA DALJINU
  -> Online kupovina

  ODLUKA O IZBORU DIREKTORA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA - primer 2
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOD KOGA NIJE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR, NITI DONET PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  ANEKS UGOVORA O RADU - UPUĆIVANJE ZAPOSLENOG NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA NA PERIOD DO GODINU DANA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA (RADNIH MESTA) KOD POSLODAVCA
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI UTVRĐIVANJA NIŠTAVOSTI REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  TUŽBA PROTIV POSLODAVCA RADI ZAŠTITE OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU UČINJENOG OD STRANE ODGOVORNOG LICA
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE PRIČINJENE OD STRANE ZAPOSLENOG
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG POVREDE NA RADU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA NASTAVNIKOM VERSKE NASTAVE U ŠKOLI
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOD KOGA JE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR ILI JE DONET PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA PRE POKRETANJA PARNICE
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA U TOKU PARNICE
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA SA PREDLOGOM ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV INSPEKTORA RADA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA PROTIV POSLODAVCA, ODNOSNO DIREKTORA ILI PREDUZETNIKA
  -> Online kupovina

  Najnovija službena glasila objavljena u pravnoj bazi Paragraf Lex:

  SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 100 OD 15.09.2014/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS broj 100, 15.09.2014.

  • • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE JAVNIH OBJEKATA U SEKTORU OBRAZOVANJA
  • • UREDBA O OPŠTIM USLOVIMA ZA EMISIJU I PRODAJU DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA PRIMARNOM TRŽIŠTU
  • • UREDBA O IZMENI UREDBE O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE
  • • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PREDLOGA POLAZNIH OSNOVA ZA KONSOLIDACIJU POSLOVANJA U JAVNIM PREDUZEĆIMA I DRUGIM PREDUZEĆIMA KOJA SU OD STRATEŠKOG ZNAČAJA
  • • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KOMPLEKSA POLJOPRIVREDNE ŠKOLE „DR ĐORĐE RADIĆ” U KRALJEVU ZA PROSTORNO KULTURNO-ISTORIJSKU CELINU
  • • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU ODBORA ZA UPRAVLJANJE APEKS ZAJMOM ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZEĆA SREDNJE TRŽIŠNE KAPITALIZACIJE
  • • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA
  • • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU KIK BOKS SAVEZA SRBIJE ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG SENIORSKOG PRVENSTVA U KIK BOKSU 2015. GODINE U BEOGRADU
  • • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10489/2014
  • • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10491/2014
  • • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10493/2014
  • • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA
  • • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
  • • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA – GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
  • • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
  • • REŠENJE O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE, 24 BROJ 119-10005/2014
  • • REŠENJE O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE, 24 BROJ 119-9858/2014
  • • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE, 24 BROJ 119-10002/2014
  • • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE, 24 BROJ 119-10003/2014
  • • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE
  • • REŠENJE O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE
  • • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA MINISTARSTVA PRIVREDE
  • • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA MINISTARSTVA PRIVREDE
  • • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINOG JUGOSLOVENSKO-RUSKOG KOMITETA ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNJU
  • • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINOG JUGOSLOVENSKO-RUSKOG KOMITETA ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNJU
  • • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD
  • • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE „DR VUKAN ČUPIĆ”
  • • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE „DR VUKAN ČUPIĆ”
  • • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I METALURGIJU U BEOGRADU
  • • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PROCESA TRAJNE INTEGRACIJE IZBEGLICA
  • • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PROCESA TRAJNE INTEGRACIJE IZBEGLICA
  • • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI
  • • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI
  • • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA PREGOVARAČKE GRUPE ZA SOCIJALNU POLITIKU I ZAPOŠLJAVANJE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI
  • • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA PREGOVARAČKE GRUPE ZA SOCIJALNU POLITIKU I ZAPOŠLJAVANJE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI
  • • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA – PREDSTAVNIKA VLADE I NJIHOVOG ZAMENIKA U SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU REPUBLIKE SRBIJE
  • • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ČLANOVA SAVETA ZA PRAVA DETETA
  • • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU SA NARODNOM REPUBLIKOM KINOM
  • • ZAKLJUČAK O IMENOVANJU DR DUŠANA VUJOVIĆA ZA GUVERNERA I ŽELJKA SERTIĆA ZA ZAMENIKA GUVERNERA REPUBLIKE SRBIJE U EVROPSKOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVOJ
  • • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-01704/2014-22
  • • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-01730/2014-22
  • • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-01719/2014-22
  • • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-01754/2014-22
  • • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-01796/2014-22
  • • PRAVILNIK O KONAČNOM USKLAĐIVANJU MESEČNOG NOVČANOG PRIMANJA, DODATKA ZA NEGU I NOVČANE NAKNADE ZA VREME PROFESIONALNE REHABILITACIJE ZA 2013. GODINU
  • • PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTI STOČNOG GRAŠKA (PISUM SATIVUM L.) I GRAHORICE (VICIA SP. L.) RADI PRIZNAVANJA SORTE
  • • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA AVGUST 2014. GODINE
  • • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2014. GODINU
  • • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA
  • • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JUGOROSGAZ AD BEOGRAD
  • • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP „STANDARD”, ADA
  • • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, JKP „STANDARD”, ADA
  • • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP „BEOGRADSKE ELEKTRANE“, BEOGRAD
  • • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, JKP „BEOGRADSKE ELEKTRANE“, BEOGRAD
  • • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, „GAS – FEROMONT” AD, STARA PAZOVA
  • • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, „GAS – FEROMONT” AD, STARA PAZOVA
  • • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP „TOPLANA – ŠABAC”, ŠABAC
  • • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, JKP „TOPLANA – ŠABAC”, ŠABAC

  SLUŽBENI GLASNIK RS, PROSVETNI GLASNIK, BROJ 12 OD 28.8. 2014/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik broj 12, 28.08.2014.

   PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PROGRAMU ZAVRŠNOG ISPITA U OSNOVNOM OBRAZOVANjU I VASPITANJU
   PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNjIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU

  SLUŽBENI GLASNIK RS - MEĐUNARODNI UGOVORI BROJ 10 OD 09.09.2014/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori broj 10, 09.09.2014.

  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O RAZMENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA
  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU BEZBEDNOSNOG SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O RAZMENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA
  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I ČEŠKE REPUBLIKE O RAZMENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA
  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA U VEZI SA BEZBEDNOSNIM MERAMA ZA ZAŠTITU TAJNIH VOJNIH PODATAKA
  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MAĐARSKE O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI
  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O TRGOVINI I EKONOMSKOJ SARADNJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TUNIS
  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU AKATA SVETSKOG POŠTANSKOG SAVEZA
  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE ITALIJE O UZAJAMNOM REGULISANJU MEĐUNARODNOG DRUMSKOG PREVOZA PUTNIKA I STVARI
  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O PREVOZU PUTNIKA I STVARI U MEĐUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE U KONTEKSTU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI
  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I ORGANIZACIJE ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I KULTURU UJEDINJENIH NACIJA (UNESKO) U VEZI SA OSNIVANJEM CENTRA ZA VODE ZA ODRŽIVI RAZVOJ I PRILAGOĐAVANJE KLIMATSKIM PROMENAMA KAO CENTRA KATEGORIJE 2 POD POKROVITELJSTVOM UNESKA
  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I ŠVAJCARSKOG FEDERALNOG SAVETA O BAVLJENJU PLAĆENIM POSLOM ČLANOVA PORODICE ČLANOVA DIPLOMATSKIH MISIJA, KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA I STALNIH MISIJA PRI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA
  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU ORIGINALNE KONVENCIJE (1975) O OSNIVANJU EVROPSKOG CENTRA ZA SREDNJOROČNE PROGNOZE VREMENA, ORIGINALNOG PROTOKOLA O PRIVILEGIJAMA I IMUNITETIMA EVROPSKOG CENTRA ZA SREDNJOROČNE PROGNOZE VREMENA, PROTOKOLA O IZMENAMA KONVENCIJE O OSNIVANJU EVROPSKOG CENTRA ZA SREDNJOROČNE PROGNOZE VREMENA I PROTOKOLA O PRIVILEGIJAMA I IMUNITETIMA EVROPSKOG CENTRA ZA SREDNJOROČNE PROGNOZE VREMENA I KONVENCIJE O OSNIVANJU EVROPSKOG CENTRA ZA SREDNJOROČNE PROGNOZE VREMENA I PROTOKOLA O PRIVILEGIJAMA I IMUNITETIMA EVROPSKOG CENTRA ZA SREDNJOROČNE PROGNOZE VREMENA
  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDŽAN O SARADNJI U OBLASTI VETERINARSTVA
  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT PODRŠKE AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
  • • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O VOJNOJ SARADNJI

  BESPLATAN PRISTUP SVIM SL. GLASILIMA OBJAVLJENIM U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - dobićete besplatan pristup SVIM izvornim i prečišćenim tekstovima propisa koji su objavljeni u službenim glasilima RS, APV, Gradova i opština
 • ILI

 • Preko stranice “Registar službenih glasila” dobićete spisak najnovijih službenih glasila Republike Srbije.

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2013. GODINI

  KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 32/2013: • Eliminisano limitiranje prava na branioca, omogućeno da pripravnici za relativno lakša krivična dela zamene branioce u krivičnom postupku, proširena mogućnost da se posebne dokazne radnje sprovode za još neka krivična dela i ponovo uvedena odredba o određivanju pritvora nakon izricanja prvostepene presude •
  KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 45/2013: • Proširen krug lica koja ne mogu da budu osuđeni saradnici •
  NEDOZVOLJENI DOKAZI U KRIVIČNOM POSTUPKU: • Pojam nedozvoljenih dokaza, stavovi sudske prakse i rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •
  SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA, objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 42/2013

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2012. GODINI

  KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 101/2011
  KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 121/2012: • Odložena primena do 1. oktobra 2013. godine, a uskoro se očekuju i značajnije izmene ZKP - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 34/2012.
  OSNOVNI PRAVCI U RADNOJ VERZIJI ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU IZ 2012. GODINE: • Prikaz najvažnijih izmena i dopuna ZKP od strane predsednika Radne grupe, sa obrazloženjima • Ovaj stručni tekst je objavljen i u štampanom broju časopisa Pravni instruktor, br. 34/2012  
  POSTUPAK ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 i 101/2011
  POSTUPCI ZA IZRICANJE KRIVIČNIH SANKCIJA BEZ GLAVNOG PRETRESA: • Sa posebnim osvrtom na rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2011. GODINI

  KOMENTAR NOVOG ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - kojim su na sveobuhvatan način predstavljene novine u krivičnom postupku, objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 6/2011.
  POLOŽAJ ODBRANE U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 7/2011.
  ULOGA SUDA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 9/2011.

  Sniženje priručnika

  Poštovani pretplatnici,

  Paketom 3194 od 10.2.2014. preuzeli ste NOVU VERZIJU PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX – 16.0

  Kao rezultat konstantnog nastojanja našeg stručnog tima da, imajući u vidu potrebe i zahteve savremenog poslovanja, stalno unapređuje pravnu bazu i time doprinosi da Vaše svakodnevne aktivnosti, uz korišćenje pravne baze, budu zakonite i uspešnije, a pri tome komfornije i lakše, predstavljamo Vam novu, napredniju, razvijeniju i programski bolje osmišljenu verziju pravne baze Paragraf Lex.

  Novine u verziji 16.0 možete pročitati ovde: >>> Redakcijska strana

  PriruČnici, KOMENTARI, ZAKONI


  Prijatelji sajta

  Civis Udruženje izvoznika Srbije Unija poslodavaca Stalna konferencija gradova i opština Angloland Transparentnost Srbija Anti trafficking action Gradjanske inicijative Besplatna pravna pomoc U pravu si Licenciranje stecajnih upravnika Pumed trans Civis

  Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

  Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

  Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

  Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

  Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

  Poštovani posetioci,

  od 31.12.2013. godine kompanija Paragraf je, u skladu sa zakonodavnom regulativom Evropske Unije i korak ispred svih, omogućila svim posetiocima našeg sajta besplatan pristup Demo verziji pravne baze Paragraf Lex.

  DEMO VERZIJA OMOGUĆAVA besplatan pristup za sve posetioce sajta, BEZ POTREBE LOGOVANJA:

  • ORIGINALNIM I REDAKCIJSKI PREČIŠĆENIM TEKSTOVIMA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA, SVIH NIVOA (Republika Srbija, AP Vojvodina, gradski i opštinski)
  • PRAVNIM I EKONOMSKIM VESTIMA
  • OBRASCIMA

  Aktuelan broj 73-74 / AVGUST 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 94-95 / JUL 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 98-99 / AVGUST 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 71-72 / JUL 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis PRAVNI INSTRUKTOR - časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

  Aktuelan broj 75 / SEPTEMBAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.  Aktuelan broj 100 / SEPTEMBAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR je namenjen svima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
  Aktuelan broj 98 / SEPTEMBAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis CARINSKI INSTRUKTOR - časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

  Aktuelan broj 75 / SEPTEMBAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>