Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Javne nabavke • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila

  

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 17. APRIL 2014.

ONLINE kupovina dokumenata objavljenih 17. APRILA 2014.
 • VESTI
 • TUMAČENJA PROPISA
 • SUDSKA PRAKSA
 • SL. MIŠLJENJA
 • MODELI
 • SL. GLASILA
 • PROPISI I OBRASCI
 • LIKVIDACIJE I STEČAJEVI

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI DANAS U ELEKTRONSKIM ČASOPISIMA

Popust od 10% na dnevni paket
Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa elektronskog časopisa "Časopisi", ostvarujete popust od 10%. Paket čine sva ispod navedena dokumenta.


PRAVNI INSTRUKTOR


Stručni komentar - INTERNET PRODAJA LEKOVA I HRANE
Stručni komentar - PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA OD STRANE FIZIČKOG LICA
Pitanje i odgovor - BRISANJE ZALOŽNOG PRAVA REGISTROVANOG U KORIST BANKE KOJA JE PRESTALA DA POSTOJI U POSTUPKU STEČAJA
Pitanje i odgovor - UGOVORNA KLAUZULA KOJOM SE ZABRANJUJE PRODAVCU DA ORGANIZUJE PROMOTIVNE AKTIVNOSTI KOD DRUGIH TRGOVACA KAO RESTRIKTIVNI SPORAZUM
Pitanje i odgovor - UPIS ZALOŽNOG PRAVA NA AKCIJAMA AKCIONARSKOG

USTAVNO-SUDSKI INSTRUKTOR


Stručni komentar - USTAV REPUBLIKE SRBIJE JASNO PRECIZIRA DA SUDIJE USTAVNOG SUDA, SUDIJE, JAVNI TUŽIOCI, ZAŠTITNIK GRAĐANA, PRIPADNICI POLICIJE I VOJSKE NE MOGU BITI ČLANOVI POLITIČKIH STRANAKA

BUDŽETSKI INSTRUKTOR


Stručni komentar - DODATNO OBAVEŠTENJE PORESKE UPRAVE KORISNICIMA JAVNOG SEKTORA - POPUNJAVANJE PPP PD OBRASCA I PRIMENA ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU
Stručni komentar - OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE PROPISANI ČLANOM 75. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA: • Dokazivanje ispunjenosti uslova i posebni zahtevi u pogledu dokaza
Pitanje i odgovor - STATUS HRANITELJA POVODOM ČLANSTVA U SAVETU RODITELJA I ŠKOLSKOM ODBORU

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZIMA NA IMOVINU KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • April II 2014. godine •
Pitanje i odgovor - DOKUMENTA KOJIMA SE U POSTUPKU KANCELARIJSKE KONTROLE DOKAZUJE DA OBVEZNIK KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE NEPOKRETNOSTI ISKAZUJE PO METODU FER VREDNOSTI

CARINSKI INSTRUKTOR


Stručni komentar - NAJZNAČAJNIJE I NAJČEŠĆE KORIŠĆENE SWIFT PORUKE
Pitanje i odgovor - IZVEŠTAVANJE O POTRAŽIVANJU REZIDENTA, KOJE NIJE NAPLAĆENO U ROKU DUŽEM OD GODINU DANA OD DANA IZVRŠENOG IZVOZA, U SLUČAJU KADA JE USTUPLJENO OSIGURAVAČU

INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO-TRŽIŠTE


Pitanje i odgovor - IZMIRIVANJE OBAVEZA BEZ ISPLATE SA RAČUNA IZMEĐU PRAVNIH LICA KOJA U NIZU MEĐUSOBNO DUGUJU I POTRAŽUJU

INFORMACIJA O ŠTAMPANIM ČASOPISIMA OBJAVLJENIM U APRILU 2014.

ŠTAMPANI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR . . . poslednji broj

SUDSKA PRAKSA

Popust od 10% na dnevni paket - KUPI OVDE-
Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa "Sudska praksa", sa ispod navedene liste, ostvarujete popust od 10%


Ustavni sud: NEPOSTOJANJE ZAKONSKOG OVLAŠĆENJA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DA VLASNICIMA STANOVA I DRUGIH POSEBNIH DELOVA ZGRADE UVODI DODATNE OBAVEZE ODRŽAVANJA ZGRADE I DA PROPISUJE PREKRŠAJE ZA POVREDU TIH OBAVEZA - Odluka o uređenju Grada Novog Sada: član 88, član 116 stav 1 tačka 2) alineja 1 i član 124 stav 1 tačka 40) i st. 2 i 3
-> Online kupovina

Ustavni sud: ODBACIVANJE USTAVNE ŽALBE U IZVRŠNOM POSTUPKU U KOJEM NISU ISKORIŠĆENA DRUGA PRAVNA SREDSTVA - Zakon o Ustavnom sudu: član 36 stav 1 tačka 7
-> Online kupovina

Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA IMOVINU U UPRAVNOM POSTUPKU POKRENUTOM ZAHTEVOM ZA PRIZNAVANJE PREČEG PRAVA GRADNJE - Ustav Republike Srbije: član 58
-> Online kupovina

Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA OGRANIČENO TRAJANJE PRITVORA VIŠESTRUKIM UKIDANJEM PRVOSTEPENIH REŠENJA O PRODUŽENJU PRITVORA KADA SU ISPUNJENI USLOVI ZA PREINAČENJE ILI PONIŠTENJE TIH REŠENJA - Ustav Republike Srbije: član 31 st. 2 i 3
-> Online kupovina

Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA PRAVNO SREDSTVO U ŽALBENOM POSTUPKU VIŠESTRUKIM UKIDANJEM REŠENJA O PRODUŽENJU PRITVORA I VRAĆANJEM NA PONOVNO ODLUČIVANJE SUDU PRVOG STEPENA U SLUČAJU KAD SU BILI ISPUNJENI USLOVI ZA PONIŠTAJ REŠENJA - Ustav Republike Srbije: član 36 stav 2
-> Online kupovina

Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA PRAVNU SIGURNOST KAO ELEMENTA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
-> Online kupovina

Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U POSTUPKU POKRENUTOM PREDLOGOM ZA PONAVLJANJE PRAVOSNAŽNO OKONČANOG PARNIČNOG POSTUPKA - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
-> Online kupovina

Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U UPRAVNIM SPOROVIMA VOĐENIM RADI PONIŠTAJA DRUGOSTEPENIH REŠENJA KOJIMA JE U DVA NAVRATA PONIŠTAVANO PRVOSTEPENO REŠENJE - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
-> Online kupovina

Viši sud u Požarevcu: DOSUĐENJE TROŠKOVA POSTUPKA U SPORU ZA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE U ZAVISNOSTI OD USPEHA STRANAKA U PARNICI - Zakon o parničnom postupku: član 149 stav 2
-> Online kupovina

Viši sud u Požarevcu: GRANICE OVLAŠĆENJA VRŠIOCA KOMUNALNE DELATNOSTI I NEMOGUĆNOST DVOSTRUKE NAPLATE NAKNADE ZA PRUŽENU USLUGU PO ISTOM OSNOVU - Zakon o komunalnim delatnostima: čl. 13 i 18
-> Online kupovina

Viši sud u Požarevcu: NEPOSTOJANJE PRAVA NA NAKNADU MATERIJALNE ŠTETE ZA ODUZETU ROBU KOJA JE PREDMET CARINSKOG PREKRŠAJA - Carinski zakon: član 385
-> Online kupovina

Viši sud u Požarevcu: OPRAVDANI IZOSTANAK TUŽIOCA SA ROČIŠTA KAO RAZLOG ZA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE - Zakon o parničnom postupku: član 109
-> Online kupovina

Viši sud u Požarevcu: PRAVNA PRIRODA UGOVORA O KAPARI ZAKLJUČENOG UZ GLAVNI UGOVOR O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI - Zakon o obligacionim odnosima: član 79
-> Online kupovina

Vrhovni kasacioni sud: PRAVO STRANKE NA TROŠKOVE PARNIČNOG POSTUPKA KADA JE NA ROČIŠTIMA UMESTO PUNOMOĆNIKA - ADVOKATA BIO PRISUTAN ADVOKATSKI PRIPRAVNIK - Zakon o parničnom postupku: član 150 stav 2
-> Online kupovina

Informacije o presudama Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Srbiju . . . dalje

SVE Besplatne propise i besplatne obrasce možete naći na dva načina:

 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - besplatan pristup SVIM propisima i SVIM obrascima koji se nalaze u okviru baze,
 • ILI

 • Preko stranice “Besplatni propisi” sadrži spisak preko 500 najčešće korišćenih propisa.
 • Preko stranice “Besplatni elektronski popunjivi obrasci”, sadrži najčešće korišćene obrasce


 • PROPISI I OBRASCI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX NA DAN 17. APRIL 2014.

  Propisima i obrascima objavljenim danas u pravnoj bazi Paragraf Lex možete pristupiti preko DEMO verzije tab POSLEDNJE DODATI DOKUMENTI.  OBRASCI


 • Obrasci RS Obrazac 1 - ZAHTEV ZA AKREDITACIJU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE
 • Obrasci RS Obrazac DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE AERODROMA
 • Obrasci RS Obrazac ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA GORIVO


 • PROPISI


 • PRAVILNIK O DISCIPLINSKOM POSTUPKU I DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI ČLANOVA BERZE I OVLAŠĆENIH BROKERA
 • ODLUKA O FINANSIRANJU PROGRAMA, PROJEKATA I AKTIVNOSTI KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA GRADA BEOGRADA U 2014, 2015. I 2016. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 72/2013, 19/2014 i 24/2014)
 • ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU GRADA BEOGRADA ZA PERIOD JANUAR-JUN 2014. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 24/2014)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 23/2011 - prečišćen tekst, 10/2013 i 4/2014)
 • PRAVILNIK O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI ZA NOVOROĐENU DECU U 2014. GODINI ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 6/2014)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLATA IZABRANIH, POSTAVLJENIH I IMENOVANIH LICA U ORGANIMA GRADA VRANJA I GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 6/2011 - prečišćen tekst, 5/2012, 26/2012 i 4/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA KOJE KORISTI GRAD VRANJE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 32/2012 i 5/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA OSTVARIVANJE I PRIZNAVANJE PRAVA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE GRAĐANA KOJA SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 2/2013 i 5/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PROCENU ŠTETE NA POLJOPRIVREDNIM USEVIMA, ZASADIMA, POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU I ŠUMAMA U PRIVATNOJ SVOJINI NASTALE KAO POSLEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE I POŽARA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 3/2012, 23/2012 i 5/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA OBNOVU ZGRADE JAVNE USTANOVE POZORIŠTE "BORA STANKOVIĆ" U VRANJU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 22/2012 i 5/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA UTVRĐIVANJE REALNOG STANJA RADIJACIJE NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 2/2013 i 5/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 7/2013 i 5/2014)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA PANČEVA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 5/2014)
 • ODLUKA O AUTOBUSKIM I TAKSI STAJALIŠTIMA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 5/2014)
 • ODLUKA O EKONOMSKI NAJNIŽOJ CENI PO KOJOJ SE AUTO-TAKSI PREVOZ PUTNIKA MORA OBAVLJATI NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 5/2014)
 • ODLUKA O JAVNOM GRADSKOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 5/2014)
 • ODLUKA O ULICAMA, OPŠTINSKIM I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA ("Sl. list grada Pančeva", br. 5/2014)
 • ODLUKA O UREĐENJU SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 5/2014)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "GRADSKA STAMBENA AGENCIJA" PANČEVO ("Sl. list grada Pančeva", br. 2/2013 i 5/2014)
 • ODLUKA O VANLINIJSKOM I AUTO-TAKSI PREVOZU PUTNIKA ("Sl. list grada Pančeva", br. 5/2014)
 • ODLUKA O ZADUŽIVANJU GRADA PANČEVA ZA FINANSIRANJE KAPITALNOG INVESTICIONOG RASHODA ("Sl. list grada Pančeva", br. 5/2014)
 • ODLUKA O DELATNOSTI ZOOHIGIJENE ("Sl. list grada Subotice", br. 56/2012 i 7/2014)
 • ODLUKA O KOMUNALNOM REDU ("Sl. list grada Subotice", br. 55/2011, 15/2013 i 7/2014)
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE ("Sl. list grada Subotice", br. 56/2012, 2/2013, 7/2013 - ispr. i 12/2014)
 • ODLUKA O POKRETANJU PREISPITIVANJA NAČINA OBRAČUNA CENE TOPLOTNE ENERGIJE U GRADU SUBOTICI ("Sl. list grada Subotice", br. 39/2013 i 12/2014)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA URBANIZAM GRADA SUBOTICE" ("Sl. list grada Subotice", br. 9/2013 i 12/2014)
 • MODELI

  Popust od 10% na dnevni paket - KUPI OVDE-
  Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa "Modeli", sa ispod navedene liste, ostvarujete popust od 10%


  ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
  -> Online kupovina

  Najnovija službena glasila objavljena u bazi Paragraf Lex na dan 17.4.2014. godine:

  • "Sl. glasnik RS", br. 41 (16.4.2014)
  • "Sl. glasnik Grada Vranja", br. 4 (10.2.2014), br. 5 (26.2.2014), br. 6 (17.3.2014)
  • "Sl. list grada Pančeva", br. 5 (14.2.2014)
  • "Sl. list grada Subotice", br. 12 (21.3.2014)
  • "Sl. list opština Srema", br. 9 (2.4.2014)

  SVA SLUŽBENA GLASILA NA DAN 17. APRIL 2014.


 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - dobićete besplatan pristup SVIM službenim glasilima, RS, APV, Gradova i opština
 • ILI

 • Preko stranice “Registar službenih glasila” koja sadrži spisak najnovijih službenih glasila Republike Srbije.

 • SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 41 OD 16.4.2014/ODABRANI DOKUMENTI

  (Potpunim tekstovima propisa možete pristupiti Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex )  POTVRĐENI MEĐUNARODNI UGOVORI I DRUGI MEĐUNARODNI SPORAZUMI:


  • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "BOSS PETROL" D.O.O. KRUŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PREDLAGANJE MERA U VEZI SA UKLANJANJEM SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • ODLUKA O IZMENAMA PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA, "CENTAR" D.O.O. KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • ODLUKA O IZMENAMA PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA, "ELEKTRODISTRIBUCIJA – BEOGRAD" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • ODLUKA O IZMENAMA PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA, "ELEKTROSRBIJA" D.O.O. KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • ODLUKA O IZMENAMA PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA, "JUGOISTOK" D.O.O. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU VELIKIH TEHNIČKIH SISTEMA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • ODLUKA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJA POSLOVNIH ZONA I UNAPREĐENJE DRUGIH INFRASTRUKTURNIH KAPACITETA U CILJU PRIVLAČENJA INVESTICIJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KRAVE DOJILJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "TITELSKI BREG" ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • PRAVILNIK O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA STAVLJANJE LEKA NA LISTU LEKOVA, IZMENE I DOPUNE LISTE LEKOVA, ODNOSNO ZA SKIDANJE LEKA SA LISTE LEKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • REŠENJE AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA", KNJAŽEVAC ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-2865/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-2870/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-2875/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-2876/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-2877/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2872/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU", ARILJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA STRUČNE SLUŽBE ZAŠTITNIKA GRAĐANA, BROJ 31-128/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA STRUČNE SLUŽBE ZAŠTITNIKA GRAĐANA, BROJ 31-129/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • REŠENJE ODBORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "IZGRADNJA SPOMEN-HRAMA SVETOG SAVE" ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2013. GODINI

  KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 32/2013: • Eliminisano limitiranje prava na branioca, omogućeno da pripravnici za relativno lakša krivična dela zamene branioce u krivičnom postupku, proširena mogućnost da se posebne dokazne radnje sprovode za još neka krivična dela i ponovo uvedena odredba o određivanju pritvora nakon izricanja prvostepene presude •
  KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 45/2013: • Proširen krug lica koja ne mogu da budu osuđeni saradnici •
  NEDOZVOLJENI DOKAZI U KRIVIČNOM POSTUPKU: • Pojam nedozvoljenih dokaza, stavovi sudske prakse i rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •
  SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA, objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 42/2013

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2012. GODINI

  KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 101/2011
  KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 121/2012: • Odložena primena do 1. oktobra 2013. godine, a uskoro se očekuju i značajnije izmene ZKP - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 34/2012.
  OSNOVNI PRAVCI U RADNOJ VERZIJI ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU IZ 2012. GODINE: • Prikaz najvažnijih izmena i dopuna ZKP od strane predsednika Radne grupe, sa obrazloženjima • Ovaj stručni tekst je objavljen i u štampanom broju časopisa Pravni instruktor, br. 34/2012  
  POSTUPAK ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 i 101/2011
  POSTUPCI ZA IZRICANJE KRIVIČNIH SANKCIJA BEZ GLAVNOG PRETRESA: • Sa posebnim osvrtom na rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2011. GODINI

  KOMENTAR NOVOG ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - kojim su na sveobuhvatan način predstavljene novine u krivičnom postupku, objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 6/2011.
  POLOŽAJ ODBRANE U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 7/2011.
  ULOGA SUDA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 9/2011.

  Savetovanje

  Poštovani pretplatnici,

  Paketom 3194 od 10.2.2014. preuzeli ste NOVU VERZIJU PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX – 16.0

  Kao rezultat konstantnog nastojanja našeg stručnog tima da, imajući u vidu potrebe i zahteve savremenog poslovanja, stalno unapređuje pravnu bazu i time doprinosi da Vaše svakodnevne aktivnosti, uz korišćenje pravne baze, budu zakonite i uspešnije, a pri tome komfornije i lakše, predstavljamo Vam novu, napredniju, razvijeniju i programski bolje osmišljenu verziju pravne baze Paragraf Lex.

  Novine u verziji 16.0 možete pročitati ovde: >>> Redakcijska strana

  PriruČnici, KOMENTARI, ZAKONI


  Prijatelji sajta

  Civis Udruženje izvoznika Srbije Unija poslodavaca Stalna konferencija gradova i opština Angloland Transparentnost Srbija Anti trafficking action Gradjanske inicijative Besplatna pravna pomoc U pravu si Licenciranje stecajnih upravnika Pumed trans Civis
  Zahvalnost Microsoft partner 2006-2007 Microsoft partner Microsoft partner 2008-2009 Nagrade Microsoft Diskobols Paragraf 2003 Privrednik beo*star Paragraf Decije srce Zahvalnica Diploma Novosadski sajam Diploma Novosadski sajam1 Diploma Novosadski sajam2 Zlatna medalja Zahvalnica

  Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

  Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

  Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

  Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

  Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

  Arhiva kalendara poreskih obaveza:

  Poštovani posetioci,

  od 31.12.2013. godine kompanija Paragraf je, u skladu sa zakonodavnom regulativom Evropske Unije i korak ispred svih, omogućila svim posetiocima našeg sajta besplatan pristup Demo verziji pravne baze Paragraf Lex.

  DEMO VERZIJA OMOGUĆAVA besplatan pristup za sve posetioce sajta, BEZ POTREBE LOGOVANJA:

  • ORIGINALNIM I REDAKCIJSKI PREČIŠĆENIM TEKSTOVIMA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA, SVIH NIVOA (Republika Srbija, AP Vojvodina, gradski i opštinski)
  • PRAVNIM I EKONOMSKIM VESTIMA
  • OBRASCIMA

  Aktuelan broj 65 / APRIL 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 88 / APRIL 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 90 / APRIL 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 65 / APRIL 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Vanredno izdanje u vezi sa fiskalnom reformom 2012. godine

  Vanredni broj / DECEMBAR 2012

  Časopis PRAVNI INSTRUKTOR - časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

  Aktuelan broj 65 / APRIL >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.  Aktuelan broj 90 / APRIL >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR je namenjen svima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
  Aktuelan broj 88 / APRIL >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis CARINSKI INSTRUKTOR - časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

  Aktuelan broj 65 / APRIL >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>