Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Javne nabavke • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila

Vodič za primenu Zakona o radu

OBJAVLJENO U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 26. AVGUST 2014.

ONLINE kupovina dokumenata objavljenih 26. AVGUSTA 2014.
 • VESTI
 • TUMAČENJA PROPISA
 • SUDSKA PRAKSA
 • SL. MIŠLJENJA
 • MODELI
 • SL. GLASILA
 • PROPISI I OBRASCI
 • LIKVIDACIJE I STEČAJEVI

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI DANAS U E-ČASOPISIMA

Popust od 20% na dnevni paket
Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa elektronskih časopisa, ostvarujete popust od 20%. Paket čine sva ispod navedena dokumenta.


e-PRAVNI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - KOMENTAR IZVEŠTAJA O SKRININGU ZA POGLAVLJE 23: • Potpoglavlje Pravosuđe •
Stručni komentar - REVIDIRANA EVROPSKA SOCIJALNA POVELJA: • Prvi zaključci o primeni ovog dokumenta u Republici Srbiji •
Pitanje i odgovor - IZUZEĆE ILI ISKLJUČENJE VEŠTAKA KADA NE POSTOJI SPORAZUM STRANAKA O VEŠTAKU
Pitanje i odgovor - NAPLATA POTRAŽIVANJA NASTALA OBAVLJANJEM PRETHODNE DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA
Pitanje i odgovor - NEPLAĆENO ODSUSTVO ZAPOSLENOG ZA VREME TRAJANJA OTKAZNOG ROKA
Pitanje i odgovor - NEUNOVČENA IMOVINA STEČAJNOG DUŽNIKA NAKON NAMIRENJA SVIH POVERILACA
Pitanje i odgovor - ROK ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE NA REŠENJE KOJIM JE LICE LIŠENO POSLOVNE SPOSOBNOSTI

e-BUDŽETSKI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - NOVINE U NASTAVNIM PLANOVIMA I PROGRAMIMA I NORMATIVIMA ZA ODREĐENE PREDMETE SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA: • Primena novodonetih Pravilnika objavljenih u "Sl. glasniku RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2014, 6/2014, 7/2014, 8/2014, 9/2014, 10/2014, 11/2014 i 12/2014 •
Pitanje i odgovor - SPROVOĐENJE PONOVNOG DISCIPLINSKOG POSTUPKA PROTIV ZAPOSLENOG U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA

e-PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - Najviša mesečna osnovica za obračun doprinosa od 1. septembra 2014. godine
Pitanje i odgovor - (NE)MOGUĆNOST MIKRO PRAVNOG LICA DA NAKON ŠTO JE ODLUČILO DA PRIMENJUJE PRAVILNIK ZA MIKRO I DRUGA PRAVNA LICA PREĐE NA PRIMENU MSFI ZA MSP
Pitanje i odgovor - NEPOSTAJANJE OBAVEZE PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU NA NAKNADU KOJU DOMAĆE PRAVNO LICE ISPLAĆUJE STRANOM PRAVNOM LICU, PO OSNOVU ZAKUPA POKRETNIH STVARI KOJE SE SVE VREME TRAJANJA UGOVORA NALAZE U INOSTRANSTVU

e-CARINSKI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - IZVEŠTAVANJE O STRANIM DIREKTNIM INVESTICIJAMA: • Obrazac DI-1 se dostavlja deset dana po isteku izveštajnog perioda za sva četiri tromesečja, odnosno za treće tromesečje do 10. oktobra 2014. godine •
Pitanje i odgovor - SLUČAJEVI U KOJIMA REZIDENT MOŽE DRŽATI DEVIZE NA RAČUNU KOD BANKE U INOSTRANSTVU POD USLOVOM DA JE ZA TO PRETHODNO DOBIO ODOBRENJE NBS

e-INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - MIŠLJENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI O DOZVOLJENOSTI ISPLATE SRAZMERNOG DELA VREDNOSTI AKCIJE ZA DEO AKCIJE KOJI PRELAZI PUN BROJ U POSTUPKU STATUSNE PROMENE
Stručni komentar - ZAKON O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA: • Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti u vezi sa indirektnim sticanjem akcija sa pravom glasa •

INFORMACIJA O ŠTAMPANIM ČASOPISIMA OBJAVLJENIM U JUNU 2014.

ŠTAMPANI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR . . . poslednji broj

Besplatne propise i besplatne obrasce možete naći na dva načina:

 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - besplatan pristupSVIMpropisima i SVIM obrascima koji se nalaze u okviru baze,
 • ILI

 • Preko stranice “Besplatni propisi” sadrži spisak preko 500 najčešće korišćenih propisa.
 • Preko stranice “Besplatni elektronski popunjivi obrasci”, sadrži najčešće korišćene obrasce

 • PROPISI I OBRASCI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX NA DAN 01. AVGUST 2014.

  Propisima i obrascima objavljenim danas u pravnoj bazi Paragraf Lex možete BESPLATNO pristupiti preko DEMO verzije tab POSLEDNJE DODATI DOKUMENTI.  OBRASCI


 • Obrazac LICENCE - stručnih radnika u socijalnoj zaštiti
 • Obrazac PRIJAVE - za licenciranje stručnih radnika u socijalnoj zaštiti


 • PROPISI


 • JAVNOBELEŽNIČKI POSLOVNIK ("Sl. glasnik RS", br. 88/2014)
 • ODLUKA O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA DAVAOCE FINANSIJSKOG LIZINGA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2014)
 • ODLUKA O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DAVAOCE FINANSIJSKOG LIZINGA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2014)
 • ODLUKA O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2014)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U JULU 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2014)
 • SPISAK DOBARA KOJA SE PREMA ČLANU 23. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST OPOREZUJU POSEBNOM PORESKOM STOPOM OD 10% RAZVRSTANIH PO NOMENKLATURI CARINSKE TARIFE (Ažurirano 15.8.2014. godine)
 • ODLUKA O NAČINU I POSTUPKU USTANOVLJAVANJA PRAVA SLUŽBENOSTI POSTAVLJANJA NADZEMNIH I PODZEMNIH INSTALACIJA NA ZEMLJIŠTU U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 4/2013 i 6/2014)
 • ODLUKA O POSTUPKU I NAČINU POSTAVLJANJA I UKLANJANJA MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE NA TERITORIJI GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 2/2012, 2/2013, 4/2013, 4/2014 i 6/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU EKONOMSKI NAJNIŽE CENE AUTO-TAKSI PREVOZA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 6/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU EROZIVNIH PODRUČJA I PROTIVEROZIVNIH MERA NA TERITORIJI GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 6/2014)
 • POSLOVNIK GRADSKOG VEĆA GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2014 - prečišćen tekst, 5/2014 i 6/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG PAZARA ZA PROGRAME I PROJEKTE UDRUŽENJA GRAĐANA ODNOSNO NEVLADINIH ORGANIZACIJA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 6/2014)
 • SUDSKA PRAKSA

  Popust od 20% na dnevni paket
  Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa "Sudska praksa", sa ispod navedene liste, ostvarujete popust od 20%


  Upravni sud: VISINA NAKNADE ZARADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA - Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom: član 10 stav 1 tačka 1) i čl. 11 i 12
  -> Online kupovina

  Upravni sud: USLOV ZA NASTAVAK POSTUPKA NAKNADNE KONTROLE NAPLATE CARINSKIH I DRUGIH UVOZNIH DAŽBINA KOJI JE PREKINUT RADI REŠAVANJA PRETHODNOG PITANJA - Zakon o opštem upravnom postupku: član 138
  -> Online kupovina

  Upravni sud: TOK POSTUPKA ZA VRAĆANJE ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJE, UPIS PRAVA SVOJINE I PRETHODNO PITANJE - Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju: član 45
  -> Online kupovina

  Upravni sud: OBAVEZA NENADLEŽNOG ORGANA UPRAVE DA PODNESAK DOSTAVI NADLEŽNOM ORGANU - Zakon o opštem upravnom postupku: član 56 stav 3
  -> Online kupovina

  Upravni sud: NEPRIZNAVANJE ZASTARELE OBAVEZE DAVANJEM INFORMACIJA U PISANOJ FORMI INSPEKTORU PORESKE UPRAVE - Zakon o obligacionim odnosima: član 366
  -> Online kupovina

  Apelacioni sud u Kragujevcu: PROCESNI POLOŽAJ PRIVATNOG TUŽIOCA KOJI TREBA DA BUDE ISPITAN KAO SVEDOK - Zakonik o krivičnom postupku: član 390 stav 3
  -> Online kupovina

  Apelacioni sud u Kragujevcu: PRAVNA KVALIFIKACIJA RADNJI OKRIVLJENOG ZA KRIVIČNO DELO NASILJE U PORODICI NAKON PRESTANKA VANBRAČNE ZAJEDNICE - Krivični zakonik: čl. 138 i 194
  -> Online kupovina

  Apelacioni sud u Kragujevcu: POVREDA KRIVIČNOG ZAKONA U KORIST OKRIVLJENOG KOME JE IZREČENA USLOVNA OSUDA ZA KRIVIČNO DELO FALSIFIKOVANJE NOVCA - Krivični zakonik: čl. 66 i 223
  -> Online kupovina

  Informacije o presudama Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Srbiju . . . dalje

  LIKVIDACIJE I STEČAJEVI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 26.08.2014.

  LIKVIDACIJE - 27.08.2014. . . . dalje

  STEČAJEVI - 26.08.2014. . . . dalje

  Najnovija službena glasila objavljena u pravnoj bazi Paragraf Lex:

  SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 89 OD 26.8.2014/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS broj 89, 26.08.2014.

  • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENjE NEPOSREDNIH IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANjINA
  • ROKOVNIK ZA VRŠENjE IZBORNIH RADNjI U POSTUPKU SPROVOĐENjA NEPOSREDNIH IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANjINA, RASPISANIH ZA 26. OKTOBAR 2014. GODINE
  • ODLUKA O RASPISIVANjU IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANjINA
  • REŠENjE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA
  • PRAVILNIK O NAČINU NEPOSREDNOG REGULISANjA SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U ZONI ŠKOLE
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI DEKLARACIJE I UPUTSTVA ZA PRIMENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA, KAO I SPECIFIČNIM ZAHTEVIMA I OZNAKAMA RIZIKA I UPOZORENjA ZA ČOVEKA I ŽIVOTNU SREDINU I NAČINU RUKOVANjA ISPRAŽNjENOM AMBALAŽOM OD SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA
  • SPISAK SRPSKIH STANDARADA IZ OBLASTI SERIJSKI PROIZVEDENIH JEDNOSTAVNIH POSUDA POD PRITISKOM
  • SPISAK SRPSKIH STANDARADA IZ OBLASTI OPREME POD PRITISKOM I SKLOPOVA KOD KOJIH JE NAJVEĆI DOZVOLjENI PRITISAK PS VEĆI OD 0,5 BAR
  • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA

  SLUŽBENI GLASNIK RS, PROSVETNI GLASNIK, BROJ 11 OD 20.8. 2014/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik broj 11, 20.08.2014.

   • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA PRVI I DRUGI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA
   • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU ZA PRVI, DRUGI, TREĆI I ČETVRTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I NASTAVNOM PROGRAMU ZA TREĆI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA
   • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PROGRAMU ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA
   • PRAVILNIK O PROGRAMU OGLEDA ZA PRIMENU PRISTUPA NASTAVI USMERENOJ NA UČENJE I RAZVOJ KOMPETENCIJA UČENIKA U OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU I RAZVIJANJE ŠKOLA VEŽBAONICA
   • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA OBDARENE UČENIKE U RAČUNARSKOJ GIMNAZIJI U BEOGRADU
   • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO
   • ISPRAVKA PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA
   • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

  SLUŽBENI GLASNIK RS - MEĐUNARODNI UGOVORI BROJ 8 OD 21.08.2014/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori broj 8, 21.08.2014.

  • • Sporazum između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u Programu „Erazmus+”: programu Evropske unije za obrazovanje, obuku, omladinu i sport
  • • Sporazum između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u „Kreativnoj Evropi”: program Unije za kulturni i kreativni sektor
  • • Sporazum između Vlade Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške koji se odnosi na Bilateralni program
  • • Okvirni sporazum između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije o regionalnom programu stambenog zbrinjavanja
  • • Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u „Kreativnoj Evropi”, programu Unije za kulturni i kreativni sektor
  • • Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o saradnji u oblasti odbrane
  • • Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola o privilegijama i imunitetima Centra za sprovođenje zakona u Jugoistočnoj Evropi (SELEC)
  • • Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Demokratske Republike Laos
  • • Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja
  • • Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Kraljevine Belgije i Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Moldavije, Crne Gore, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu u ime Kosova u skladu sa rezolucijom Saveta Bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 o privilegijama i imunitetima Sekretarijata Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi
  • • Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u oblasti odbrane
  • • Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti odbrane i statusu njihovih snaga

  BESPLATAN PRISTUP SVIM SL. GLASILIMA OBJAVLJENIM U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - dobićete besplatan pristup SVIM izvornim i prečišćenim tekstovima propisa koji su objavljeni u službenim glasilima RS, APV, Gradova i opština
 • ILI

 • Preko stranice “Registar službenih glasila” dobićete spisak najnovijih službenih glasila Republike Srbije.

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2013. GODINI

  KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 32/2013: • Eliminisano limitiranje prava na branioca, omogućeno da pripravnici za relativno lakša krivična dela zamene branioce u krivičnom postupku, proširena mogućnost da se posebne dokazne radnje sprovode za još neka krivična dela i ponovo uvedena odredba o određivanju pritvora nakon izricanja prvostepene presude •
  KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 45/2013: • Proširen krug lica koja ne mogu da budu osuđeni saradnici •
  NEDOZVOLJENI DOKAZI U KRIVIČNOM POSTUPKU: • Pojam nedozvoljenih dokaza, stavovi sudske prakse i rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •
  SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA, objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 42/2013

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2012. GODINI

  KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 101/2011
  KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 121/2012: • Odložena primena do 1. oktobra 2013. godine, a uskoro se očekuju i značajnije izmene ZKP - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 34/2012.
  OSNOVNI PRAVCI U RADNOJ VERZIJI ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU IZ 2012. GODINE: • Prikaz najvažnijih izmena i dopuna ZKP od strane predsednika Radne grupe, sa obrazloženjima • Ovaj stručni tekst je objavljen i u štampanom broju časopisa Pravni instruktor, br. 34/2012  
  POSTUPAK ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 i 101/2011
  POSTUPCI ZA IZRICANJE KRIVIČNIH SANKCIJA BEZ GLAVNOG PRETRESA: • Sa posebnim osvrtom na rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2011. GODINI

  KOMENTAR NOVOG ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - kojim su na sveobuhvatan način predstavljene novine u krivičnom postupku, objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 6/2011.
  POLOŽAJ ODBRANE U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 7/2011.
  ULOGA SUDA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 9/2011.

  Sniženje priručnika

  Poštovani pretplatnici,

  Paketom 3194 od 10.2.2014. preuzeli ste NOVU VERZIJU PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX – 16.0

  Kao rezultat konstantnog nastojanja našeg stručnog tima da, imajući u vidu potrebe i zahteve savremenog poslovanja, stalno unapređuje pravnu bazu i time doprinosi da Vaše svakodnevne aktivnosti, uz korišćenje pravne baze, budu zakonite i uspešnije, a pri tome komfornije i lakše, predstavljamo Vam novu, napredniju, razvijeniju i programski bolje osmišljenu verziju pravne baze Paragraf Lex.

  Novine u verziji 16.0 možete pročitati ovde: >>> Redakcijska strana

  PriruČnici, KOMENTARI, ZAKONI


  Prijatelji sajta

  Civis Udruženje izvoznika Srbije Unija poslodavaca Stalna konferencija gradova i opština Angloland Transparentnost Srbija Anti trafficking action Gradjanske inicijative Besplatna pravna pomoc U pravu si Licenciranje stecajnih upravnika Pumed trans Civis

  Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

  Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

  Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

  Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

  Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

  Poštovani posetioci,

  od 31.12.2013. godine kompanija Paragraf je, u skladu sa zakonodavnom regulativom Evropske Unije i korak ispred svih, omogućila svim posetiocima našeg sajta besplatan pristup Demo verziji pravne baze Paragraf Lex.

  DEMO VERZIJA OMOGUĆAVA besplatan pristup za sve posetioce sajta, BEZ POTREBE LOGOVANJA:

  • ORIGINALNIM I REDAKCIJSKI PREČIŠĆENIM TEKSTOVIMA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA, SVIH NIVOA (Republika Srbija, AP Vojvodina, gradski i opštinski)
  • PRAVNIM I EKONOMSKIM VESTIMA
  • OBRASCIMA

  Aktuelan broj 73-74 / AVGUST 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 94-95 / JUL 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 98-99 / AVGUST 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 71-72 / JUL 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis PRAVNI INSTRUKTOR - časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

  Aktuelan broj 73-74 / AVGUST >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.  Aktuelan broj 98-99 / AVGUST >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR je namenjen svima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
  Aktuelan broj 96-97 / AVGUST >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis CARINSKI INSTRUKTOR - časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

  Aktuelan broj 73-74 / JUL >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>