Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE

• Jul 2017. godine •

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU
("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015 i 99/2016)

Obaveza

Rok

Lokalni organ uprave nadležan za poslove finansija grada sastavlja konsolidovani izveštaj grada i podnosi Upravi za trezor

1. jul 2017.

Ministar nadležan za finansije dostavlja uputstvo za pripremu nacrta budžeta Republike Srbije.

5. jul 2017.

Ministar nadležan za finansije dostavlja uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalnoj vlasti, kao i Fiskalnu strategiju organizacijama za obavezno socijalno osiguranje.

5. jul 2017.

Vlada dostavlja Narodnoj skupštini predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije i odluke o završnim računima organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

15. jul 2017.

 

ZAKON O KULTURI
("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 13/2016 i 30/2016 - ispr.)

Obaveza

Rok

Ustanove čiji su osnivači Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave podnose osnivaču predlog godišnjeg programa rada za narednu godinu

20. jul 2017.

 

ZAKON O SPORTU
("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)

Obaveza

Rok

Ministar nadležan za sport obrazuje stručnu komisiju za izbor programa i projekata koja analizira i ocenjuje podnete predloge godišnjih programa

1. jul 2017.

Ministarstvo nadležno za sport donosi preliminarnu odluku, na predlog stručne komisije o dodeli sredstava za narednu budžetsku godinu za realizaciju godišnjih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta

15. jul 2017.

 

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI
("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010 i 38/2015)

Obaveza

Rok

Vlada, na predlog Ministarstva, utvrđuje Nacionalni akcioni plan zapošljavanja, usaglašen sa Nacionalnom strategijom zapošljavanja.

Akcioni plan se usvaja na godišnjem nivou, najkasnije do 31. jula tekuće godine za narednu godinu.

31. jul 2017.

 

ZAKON O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU
("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 108/2016)

Obaveza

Rok

Do 1. jula 2017. godine doneće se, u skladu sa odredbama ovog zakona, zakon kojim se uređuju plate i druga primanja zaposlenih u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i drugim organima i organizacijama koje je osnovala autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave a na koje se primenjuju propisi o radnim odnosima u autonomnim pokrajinama ili jedinicama lokalne samouprave.

1. jul 2017.

 

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA
("Sl. glasnik RS", br. 123/2014 i 106/2015)

Obaveza

Rok

Zavodi, odnosno instituti za javno zdravlje objedinjene individualne izveštaje o zdravstvenim radnicima, zdravstvenim saradnicima i ostalim zaposlenima dužni su da dostavljaju u elektronskom obliku, zavodu za javno zdravlje osnovanom za teritoriju Republike Srbije, sa stanjem na dan 30. juna do 15. jula tekuće godine.

15. jul 2017.

Zavodi, odnosno instituti za javno zdravlje podatke iz registara lica obolelih od bolesti od većeg javno-zdravstvenog značaja dužni su da dostavljaju u elektronskom obliku, zavodu za javno zdravlje osnovanom za teritoriju Republike Srbije, do 30. u mesecu za prethodni mesec.

30. jul 2017.

 

ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
("Sl. glasnik RS", br. 116/2014)

Obaveza

Rok

Nadležni organ lokalne vlasti je dužan da jednom mesečno, a najkasnije do 10. u mesecu za prethodni mesec dostavi ministarstvima nadležnim za način i kontrolu obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima izveštaj o izvršenoj uplati razlike između ukupnog iznosa plata obračunatih primenom osnovice koja nije umanjena i ukupnog iznosa plata obračunatih primenom umanjene osnovice, odnosno uplaćene razlike između ukupnog iznosa drugog stalnog primanja koji nije umanjen i ukupnog iznosa drugog stalnog primanja koji je obračunat sa umanjenjem u smislu ovog zakona.

10. jul 2017. godine

 

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Obaveza

Rok

Naručioci dostavljaju Upravi za javne nabavke, u elektronskoj formi, tromesečni izveštaj o javnim nabavkama za period april-jun 2017. godine.

10. jul 2017. godine

 

UREDBA O BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU
("Sl. glasnik RS", br. 125/2003 i 12/2006)

Obaveza

Rok

Indirektni korisnici budžetskih sredstava i to kako republičkog, tako i lokalnog nivoa vlasti, korisnici sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje sastavljaju i dostavljaju periodične izveštaje o izvršenju budžeta, odnosno finansijskih planova za period januar-jun 2017. godine.

10. jul 2017. godine

Direktni korisnici budžetskih sredstava budžeta Republike Srbije koji imaju indirektne korisnike konsoliduju podatke iz dobijenih izveštaja indirektnih korisnika i sastavljaju Konsolidovani izveštaj o izvršenju budžeta, koji predaju Upravi za trezor.

20. jul 2017. godine

Direktni korisnici budžetskih sredstava budžeta Republike Srbije koji nemaju indirektne korisnike sastavljaju Izveštaj o izvršenju budžeta i podnose ga Upravi za trezor.

20. jul 2017. godine

Direktni korisnici budžetskih sredstava budžeta lokalne vlasti koji imaju indirektne korisnike konsoliduju podatke iz dobijenih izveštaja indirektnih korisnika i sastavljaju Konsolidovani izveštaj o izvršenju budžeta, koji predaju organu nadležnom za poslove finansija i ekonomije.

20. jul 2017. godine

Direktni korisnici budžetskih sredstava budžeta lokalne vlasti koji nemaju indirektne korisnike sastavljaju Izveštaj o izvršenju budžeta i podnose ga organu nadležnom za poslove finansija i ekonomije.

20. jul 2017. godine

Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja sastavljaju Izveštaj o izvršenju finansijskog plana i podnose Upravi za trezor.

20. jul 2017. godine

Republički fond za zdravstveno osiguranje sastavlja Konsolidovani izveštaj o izvršenju finansijskog plana iz izveštaja dobijenih od korisnika sredstava RFZO i podnosi ga Upravi za trezor.

20. jul 2017. godine

 

UREDBA O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
("Sl. glasnik RS", br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014 i 22/2015)

Obaveza

Rok

Molba za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje kod korisnika javnih sredstava - svi slučajevi utvrđeni Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, podnosi se najkasnije do 5. u mesecu za odlučivanje na sednici Komisije u tom mesecu - obrazac PRM.

5. jul 2017. godine

 

PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA, ODNOSNO DRUGIH RAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA REPUBLIKE I O NAČINU IZVEŠTAVANJA O INVESTIRANJU SREDSTAVA KORISNIKA BUDŽETA I ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA
("Sl. glasnik RS", br. 3/2004, 140/2004, 1/2006 i 111/2009)

Obaveza

Rok

Lokalni organ uprave nadležan za finansije podnosi izveštaj Upravi za trezor o investiranju novčanih sredstava sa konsolidovanog računa trezora lokalne vlasti na domaćem finansijskom tržištu novca na propisanim obrascima:

Obrazac IKRTLV - Izveštaj o investiranju novčanih sredstava na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti za mesec ______ 20_. godine,

Obrazac IBSKLV - Izveštaj o investiranju sredstava sa podračuna za redovno poslovanje direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava lokalne vlasti za mesec ________ 20_. godine.

5. jul 2017. godine

 

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I OSTVARENIM PRIHODIMA I PRIMANJIMA I PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA I IZDACIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
("Sl. glasnik RS", br. 79/2011)

Obaveza

Rok

Dostavljanje podataka o planiranim prihodima i primanjima (Obrazac 1), planiranim rashodima i izdacima (Obrazac 2 i Obrazac 2a), koji u sebi sadrže promene nastale po osnovu izmena i dopuna budžeta u toku budžetske godine (rebalans), po osnovu promene aproprijacija i po osnovu korišćenja tekuće budžetske rezerve.

15. jul 2017. godine

Dostavljanje podataka o ostvarenim prihodima i primanjima, odnosno izvršenim rashodima i izdacima.

15. jul 2017. godine

Kvartalno dostavljanje podataka o ostvarenim prihodima i primanjima i izvršenim rashodima i izdacima za sve izvore prihoda, kao i podataka o neizmirenim dospelim obavezama.

20. jul 2017. godine

 

PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA LOKALNE VLASTI U 2017. GODINI
("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)

Obaveza

Rok

Jedinice lokalne vlasti podnose Ministarstvu finansija, u pisanoj formi i elektronskim putem na adresu jls@mfin.gov.rs, izveštaj o planiranim i izvršenim rashodima za plate za prethodni mesec na Obrascu PL-1 - Plate zaposlenih kod korisnika budžeta jedinice lokalne vlasti i Obrascu PL-2 - Broj zaposlenih kod korisnika budžeta jedinice lokalne vlasti.

Gradovi dostavljaju konsolidovane izveštaje na obrascima PL-1 i PL-2 za plate korisnika sredstava budžeta grada i budžeta gradskih opština.

15. jul 2017. godine

Napomena:
U skladu sa odredbama člana 80. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016) ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.