Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicuKALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA

• Februar / Mart 2018. godine •

 

Zakon o porezu na dodatu vrednost
("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. Izn., i 113/2017)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Poresku prijavu PDV dužni su da podnesu i poreski dužnici koji nisu obveznici PDV u roku od deset dana po isteku poreskog perioda u kojem je nastala poreska obaveza.

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

10.2.2018.
10.3.2018.

 

Podnošenje i plaćanje PDV za poreskog dužnika koji nije obveznik PDV

Poreski period za koji se obračunava PDV, predaje poreska prijava i plaća PDV je kalendarski mesec za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 50.000.000 dinara kao i za obveznika iz člana 36a Zakona

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

15.2.2018.
15.3.2018.

20% opšta
10% posebna

Promet dobara i usluga u kalendarskom mesecu

 

Zakon o porezu na dobit pravnih lica
("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015 i 113/2017)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Mesečna akontacija poreza na dobit pravnih lica

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

15.2.2018.
15.3.2018.

15%

Na osnovu poreske prijave za prethodnu godinu, odnosno prethodni poreski period ili na osnovu mesečne akontacije iz poslednjeg meseca prethodnog poreskog perioda

 

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016 i 108/2016)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Poreski obveznik, odnosno poreski platac podnosi u elektronskom obliku Poreskoj upravi pojedinačnu poresku prijavu za poreze po odbitku pre svake isplate prihoda na koje se obračunava i plaća porez po odbitku, kao i pre svakog plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje kada se ti doprinosi plaćaju bez isplate zarade

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

Pre svake isplate
prihoda tokom meseca

 

Pojedinačna poreska prijava za porez po odbitku

 

Zakon o fiskalnim kasama
("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 93/2012)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obaveza proizvođača fiskalnih kasa da deponuje sredstva na rok od dve godine u visini od 5% od maloprodajne cene svake fiskalizovane fiskalne kase

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

15.2.2018.
15.3.2018.

Sredstva obezbeđenja za proizvođače fiskalnih kasa

Obaveza proizvođača fiskalnih kasa da Poreskoj upravi - Centrala dostavi kumulativne podatke o broju fiskalizovanih fiskalnih kasa po tipu i modelu, njihovim maloprodajnim cenama i iznosu deponovanih sredstava

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

18.2.2018.
18.3.2018.

Sredstva obezbeđenja za proizvođače fiskalnih kasa

 

Zakon o akcizama
("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016 i 7/2017 - usklađeni din. izn.)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Proizvođači niskoalkoholnih pića koji na dan 31. decembra 2015. godine ima proizvedena niskoalkoholna pića, koja sadrže više od 1,2% vol alkohola, a najviše do 5% vol alkohola dužni su da nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave dostavljaju podatak o stanju zaliha niskoalkoholnih pića popisanih, na poslednji dan u mesecu, do utroška tih zaliha

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

10.2.2018.
10.3.2018.

Podatak o zalihama određenih niskoalkoholnih pića, na poslednji dan u mesecu

Lice koje se na dan 31. decembra 2017. godine bavi preradom, prženjem, pakovanjem, kao i drugim sa njima povezanim radnjama koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe dužno je da nadležnoj organizacionoj jedinici poreske uprave dostavlja podatak o stanju zaliha kafe na poslednji dan u mesecu, i to za svaki mesec, do utroška popisanih zaliha

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

10.2.2018.
10.3.2018.

 

Obveznik akcize dužan je da poresku prijavu za obračun akcize podnese u roku od 15 dana po isteku meseca za taj mesec

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

15.2.2018.
15.3.2018.

 

Akciza

16.1.-31.1.2018.
1.2.-15.2.2018.
16.2.-28.2.2018.
1.3.-15.3.2018.

15.2.2018.
28.2.2018.
15.3.2018.
30.3.2018.

Stavljanje
u promet
ili uvoz

 

Zakon o porezu na dohodak građana
("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn. i 113/2017)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa - OBRAZAC OZU

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

5.2.2018.
5.3.2018.

 

Zaključeni ugovori
- estrada

Porez na paušalni prihod od samostalne delatnosti, kao i porez na prihod od samostalne delatnosti preduzetnika koji vodi poslovne knjige

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

15.2.2018.
15.3.2018.

10%

Na osnovu rešenja Poreske uprave, odnosno na osnovu poreske prijave za mesečnu akontaciju poreza

Preduzetnik i obveznik poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva koji vode poslovne knjige podnose poresku prijavu i poreski bilans za prethodnu godinu, nadležnom poreskom organu

2017. godina

15.3.2018.

 

Prijava za porez na prihode od samostalne delatnosti i poreski bilans

Plaćanje razlike poreza na prihod od samostalne delatnosti utvrđene po konačnom obračunu za 2017. godinu

2017. godina

15.3.2018.

 

Ako je obveznik iz stava 1. ovog člana akontativno platio manje poreza od konačno obračunatog poreza, dužan je da razliku uplati najkasnije do podnošenja poreske prijave

 

Zakon o porezima na imovinu
("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Godišnji porez na imovinu po rešenju organa jedinice lokalne samouprave

Januar - Mart 2018.

14.2.2018.

Na poresku osnovicu do 2%

Pravo svojine, odnosno na pravo svojine na zemljištu površine preko 10 ari; pravo zakupa stana ili stambene zgrade konstituisano u korist fizičkih lica, za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme; pravo korišćenja građevinskog zemljišta površine preko 10 ari; pravo korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini od strane imaoca prava korišćenja; korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini od strane korisnika nepokretnosti; državinu nepokretnosti na kojoj imalac prava svojine nije poznat ili nije određen; državinu nepokretnosti u javnoj svojini, bez pravnog osnova; državinu i korišćenje nepokretnosti po osnovu ugovora o finansijskom lizingu.

Poreski obveznik koji vodi poslovne knjige i koji je podneo poresku prijavu za imovinu koju stekne, započne ili prestane da koristi u toku godine, dužan je da do 31. marta svake poreske godine podnese poresku prijavu sa utvrđenim porezom za tu godinu

2017. godina

31.3.2018.

 

Porez na imovinu poreskog obveznika koji vodi poslovne knjige

 

Zakon o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Pravna lica i preduzetnici dostavljaju podatke za statističke i druge potrebe, Agenciji za privredne registre, u propisanom obimu: bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj.

2017. godina

28.2.2018.

 

 

Zakon o igrama na sreću
("Sl. glasnik RS", br. 88/2011 i 93/2012 - dr. zakon)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Obaveza Državne lutrije Srbije da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje klasičnih igara na sreću

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

5.2.2018.
5.3.2018.

60% na osnovicu koja čini razliku između ukupne vrednosti primljenih uplata i ukupnog iznosa fonda dobitaka

Priređivanje klasičnih igara na sreću

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje svake posebne igre na sreću u igračnicama

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

5.2.2018.
5.3.2018.

3% na vrednost primljenih uplata - kod igara koje učesnici igraju jedni protiv drugih (poker), odnosno 25% na razliku između vrednosti primljenih uplata i isplaćenih dobitaka kod ostalih igara

Priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama

Obaveza priređivača da Poreskoj upravi i Upravi za igre na sreću dostavi mesečni obračun naknade za priređivanje za svaku vrstu igara, odnosno stola za igre na sreću posebno, zajedno sa dokazom o uplati naknade za priređivanje

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

5.2.2018.
5.3.2018.

 

Priređivač je dužan da vodi evidenciju o osnovicama na osnovu kojih obračunava i plaća naknade za priređivanje posebnih igara na sreću

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

5.2.2018.
5.3.2018.

25 evra u dinarskoj protivvrednosti po automatu

Priređivanje igara na sreću na automatima, naknada za dobijeno odobrenje

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

5.2.2018.
5.3.2018.

5% (ne manje od 35 evra) na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata

Priređivanje igara na sreću na automatima, naknada za privređivanje posebnih igara na sreću

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

5.2.2018.
5.3.2018.

100 evra u dinarskoj protivvrednosti - po kladionici

Priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje igara na sreću - klađenje

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

5.2.2018.
5.3.2018.

15% (ne manje od 500 evra) na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata - po kladionici

Priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje svih vrsta igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

5.2.2018.
5.3.2018.

2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti

Priređivanje svih vrsta igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje svih vrsta igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

5.2.2018.
5.3.2018.

15% (ne manje od 7.500 evra) na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata kod klađenja, odnosno 5% (ne manje od 7.500 evra) na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata kod ostalih igara

Priređivanje svih vrsta igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

 

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., i 113/2017)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Utvrđivanje obaveze doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere vrši Poreska uprava rešenjem, na osnovu podataka o osiguranicima po tom osnovu koje joj dostavlja nadležna organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

15.2.2018.
15.3.2018.

Uplata obaveze doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere

Krajnji rok za isplatu zarada za prethodni mesec, odnosno obračun i uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu osnovicu ako poslodavac nema sredstva za isplatu zarada

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

28.2.2018.
31.3.2018.

Isplaćena zarada ili obračunati doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

Samostalni umetnici podnose nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prijavu sa podacima i dokazima o ostvarenim oporezivim prihodima na koje se plaća porez na dohodak građana i iskazuju osnovicu za akontaciju doprinosa za koju se opredeljuju za tekuću godinu.

2017. godina

15.02.2018.

 

 

Zakon o šumama
("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012 i 89/2015)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Korisnik, odnosno sopstvenik šuma plaća naknadu za korišćenje šuma i šumskog zemljišta - privremeni obračun i uplata naknade

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

15.2.2018.
15.3.2018.

Na poresku osnovicu primenjuje se stopa od 3% odnosno 5%

Privremeni obračun i utvrđivanje visine naknade vrši korisnik šuma u skladu sa planom poslovanja za tekuću godinu.

 

Zakon o tržištu kapitala
("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 112/15)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obaveza brokersko-dilerskog društva da Komisiji za hartije od vrednosti dostavi izveštaj o svome poslovanju

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

15.2.2018.
15.3.2018.

Poslovanje brokersko-dilerskog društva

 

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 32/2013)

Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršenja te obaveze
("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obaveza poslodavca da Poreskoj upravi dostavi izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa zakonom - Obrazac IOSI, elektronskim putem preko portala Poreske uprave ili popunjavanjem obrasca u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

5.2.2018.
5.3.2018.

Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom

 

Zakon o porezu na premije neživotnih osiguranja
("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 68/2014 - dr. zakon)

Pravilnik o načinu obračunavanja, sadržini, i načinu vođenja evidencije, obliku i sadržini poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja
("Sl. glasnik RS", broj 14/2016)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Društvo za osiguranje je poreski obveznik poreza na premije neživotnog osiguranja - Podnosi se obrazac PP-PPNO, bez obzira da li postoji obaveza plaćanja za taj mesec

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

10.2.2018.
10.3.2018.

5%
Od ukupne premije osiguranja utvrđene ugovorom

Zaključeni ugovori o neživotnom osiguranju

 

Zakon o turizmu
("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012 i 84/2015)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Boravišna taksa

16.1.-31.1.2018.
1.2.-15.2.2018.
16.2.-28.2.2018.
1.3.-15.3.2018.

5.2.2018.
20.2.2018.
5.3.2018.
20.3.2018.

Boravišna taksa za svaki dan boravka u ugostiteljskom objektu

 

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obveznici plaćanja naknade za ambalažu dostavljaju Agenciji za zaštitu životne sredine godišnji izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

2017. godina

31.3.2018.

Godišnji izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

 

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV
("Sl. glasnik RS", br. 107/2004, 65/2005, 63/2007, 107/2012, 120/2012, 74/2013 i 66/2014)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Zahtev za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe može podneti roditelj, odnosno staratelj bebe ukoliko je ukupan neto prihod roditelja, odnosno staratelja bebe u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev manji od 1.028.970,29 dinara i da je ukupna imovina roditelja, odnosno staratelja bebe na koju se plaća porez na imovinu manja od 25.081.150,62 dinara.

 

15.2.2018.

Iznos za refundaciju - za dobra nabavljena do navršene prve godine starosti bebe do 42.873,76 dinara, a za dobra nabavljena od navršene prve do navršene druge godine starosti bebe do 32.155,32 dinara.

Hranom i opremom za bebe smatraju se:
mleko za odojčad -10%
kašice - 20%
krevetac - 20%
kolica - 20%
stolica za hranjenje - 20%
stolica za kola - 20%
pelene - 20%

Podnošenje zahteva za refakciju poreza na dodatu vrednost od strane tradicionalnih crkava i verskih zajednica

Oktobar - Decembar 2017.

1.3.2018.

 

Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade
("Sl. glasnik RS", br. 54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013 - dr. pravilnik, 3/2014, 81/2014 - dr. pravilnik, 31/2015 - dr. pravilnik, 44/2016 - dr. pravilnik, 43/2017 - dr. pravilnik)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obveznik plaćanja naknada po Uredbi o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada dužan da plati za navedeno tromesečje

Oktobar - Decembar 2017.

15.2.2018.

Stavljanje u promet proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada

Obveznici plaćanja naknade dostavljaju Agenciji za zaštitu životne sredine godišnji izveštaj o stavljanju proizvoda po vrstama na tržište Republike Srbije

2017. godina

31.3.2018.

Godišnji izveštaj o stavljanu proizvoda po vrstama na tržište Republike Srbije

 

Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju
("Sl. glasnik RS", br. 76/2015, 101/2016 i 87/2017)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obveznik akcize obavezan je da utvrđenu obavezu po osnovu akcize na električnu energiju iskaže u poreskoj prijavi koju podnosi Poreskoj upravi po isteku kalendarskog meseca u kojem se vrši očitavanje, na propisanom obrascu PP OAEL

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

15.2.2018.
15.3.2018.

 

 

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje
("Sl. glasnik RS", br. 112/2012, 38/2013, 93/2013 i 111/2015)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Privredni subjekt koji zagreva poslovni prostor, odnosno fizičko lice koje zagreva stambeni prostor podnosi zahtev Poreskoj upravi za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora
Obrazac REF-G

1.1.-31.1.2018.

1.2.-28.2.2018.

Najranije 20.2.2018.
Najranije 20.3.2018.

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora

 

Pravilnik o periodičnom deklarisanju robe
("Sl. glasnik RS", br. 111/2004)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Periodična deklaracija za dopremljenu ili otpremljenu robu preko granice

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

5.2.2018.
5.3.2018.

Otpremljena ili dopremljena roba u prethodnom mesecu

 

Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu po automatu
("Sl. glasnik RS", br. 129/2004 i 16/2011)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obaveza priređivača da dostavi evidencije o zbiru dnevnog prometa po automatima - OBRAZAC ZDP

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

5.2.2018.
5.3.2018.

Ostvareni promet u prethodnom mesecu

Priređivač igara na sreću je dužan da Upravi dostavlja evidenciju o stanju mehaničkih i elektronskih brojčanika automata, na kraju poslednjeg dana u mesecu - OBRAZAC SB

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

5.2.2018.
5.3.2018.

Stanje brojčanika

 

Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu u kladionicama
("Sl. glasnik RS", br. 129/2004)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Mesečni obračun ostvarenog prometa za svako uplatno-isplatno mesto kladionice - OBRAZAC MOP

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

5.2.2018.
5.3.2018.

Ostvareni promet za svako uplatno-isplatno mesto

 

Pravilnik o sadržini evidencija o osnovicama za obračunavanje i plaćanje naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i napojnicama i o sadržini mesečnog obračuna naknade za priređivanje tih igara
("Sl. glasnik RS", br. 35/2006)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Zbirni mesečni obračun naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama - OBRAZAC ZMON - Priređivači igara na sreću u igračnicama (dostavlja se Poreskoj upravi i Upravi za igre na sreću)

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

5.2.2018.
5.3.2018.

Ukupna naknada za priređivanje igara na sreću

 

Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost
("Sl. glasnik RS", br. 77/2011)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

**Obaveštavanje Poreske uprave o pravnim i fizičkim licima koja obavljaju delatnost o svim isplatama gotovog novca u skladu sa članom 35. stav 1. Zakona o platnom prometu i članom 48. stav 1. tačka 8) Zakona o bankama

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

Svakodnevno

Sve gotovinske isplate

**Prema članu 8. Zakona o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015) akt iz člana 3. stav 4. ovog zakona ministar nadležan za poslove finansija doneće u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Do dana početka primene akta iz stava 1. ovog člana primenjivaće se Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost ("Sl. glasnik RS", br. 77/2011), ukoliko nije u suprotnosti sa ovim zakonom.

Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima
("Sl. glasnik RS", br. 15/2009, 76/2009, 41/2011, 44/2012, 94/2013 i 5/2015)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Mesečni izveštaj o poslovanju otvorenog odnosno zatvorenog investicionog fonda, za prethodni mesec
i
Mesečni izveštaj o poslovanju društva za upravljanje za prethodni mesec, na propisanom obrascu

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

10.2.2018.
10.3.2018.

Izveštaj o poslovanju investicionih fondova

 

Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
("Sl. glasnik RS", br. 7/2010 i 41/2011)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obveznik izvršavanja poslova radi sprečavanja pranja novca je dužan da sačini godišnji izveštaj o izvršenoj unutrašnjoj kontroli i preduzetim merama nakon te kontrole. Obveznik je dužan da izveštaj dostavi Upravi i organima koji vrše nadzor nad primenom Zakona, na njihov zahtev u roku od tri dana od dana podnošenja tog zahteva.

2017. godina

15.3.2018.

Usluge koje obveznik pruža u okviru svoje delatnosti ili transakciju a koje spadaju u nisko rizičnu grupu za pranje novca ili finansiranje terorizma

 

Tarifa za upotrebu interpretacija iz repertoara pi snimljenih na komercijalne nosače zvuka (fonograme), odnosno zvuka i slike (videograme)
("Sl. glasnik RS", br. 6/2008, 119/2008 i 98/2011 - dr. tarifa)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Radiodifuzna organizacija dostavlja PI podatke o prihodima odnosno troškovima, sa razdvojenim osnovama sticanja, kao i popis emitovanih interpretacija iz repertoara PI

1.1.-31.1.2018.
1.2.-28.2.2018.

15.2.2018.
15.3.2018.

Emitovane interpretacije iz repertoara PI

Napomena:
1. Rokovi se u slučaju da padaju u nedelju ili u dane državnih praznika, kao i u druge dane kada organ pred kojim treba preduzeti radnje ne radi, pomeraju na prvi naredni radni dan, u skladu sa odredbama člana 80. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016).