Paragraf Facebook Paragraf Tweeter Paragraf Linked in Paragraf You Tube Dodajte Paragraf u favorites
Paragraf besplatno • Aktuelne vesti • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora

Aktuelan seminar / savetovanje

Email Print

Budite u toku sa savetovanjima koja organizujemo:


Tema: “Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru”
Organizacija: Kompanija Paragraf
Mesto održavanja: Vrnjačka Banja
Trajanje: 24.05 - 27.05.2015.

SATNICA I PROGRAM SAVETOVANJA
PRIJAVE ZA SAVETOVANJE U VRNJAČKOJ BANJI SU ZATVORENE. ZA VIŠE INFORMACIJA, POZOVITE NAS NA: 011 2750 024, 3292 067, 063 379 165

VIŠEDNEVNO SAVETOVANJE / VRNJAČKA BANJA  24 - 27. MAJ 2015.
Teme koje će se obraditi na savetovanju za JAVNI sektor : Teme koje će se obraditi na savetovanju za PRIVATNI sektor :
Zajedničke teme za učesnike JAVNOG i PRIVATNOG sektora : NOVI ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU; PRIMENA ZAKONA O RADU;
PONEDELJAK 25. maj
PONEDELJAK 25. maj
REFORMA JAVNOG SEKTORA
AKTUELNOSTI U PRIMENI RAČUNOVODSTVENIH PROPISA
 • Ograničenje zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava - racionalizacija broja zaposlenih u 2015. godini
 • Novi zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Uvođenje novog sistema plata - platni razredi u javnom sektoru
 • Događaji nakon datuma bilansa stanja i ispravke grešaka u finansijskim izveštajima za 2014. godinu
 • Priznavanje i vrednovanje nekretnina, postrojenja i opreme u skladu sa MSFI za MSP/poređenje sa zahtevima punih MRS/MSFI
 • Procenjivanje i evidentiranje rezervisanja u skladu sa MRS 37 i MSFI za MSP
UTORAK 26. maj
BUDŽETSKI SISTEM, PLANIRANJE I TREZORSKO POSLOVANJE
AKTUELNOSTI U PRIMENI PORESKIH PROPISA
 • Pripreme za planiranje kod budžetskih korisnika prema parametrima iz Fiskalne strategije za 2016. godinu
 • Specifičnosti trezorskog poslovanja -platnog prometa sa posebnim osvrtom na Devizni KRT i mesto Zakona o platnim uslugama u poslovanju budžetskih korisnika
 • Utvrđivanje poreza na dobit, transferne cene i ostale poreske aktuelnosti sa odgovorima na pitanja
 • Aktuelna pitanja u vezi primene Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Aktuelna pitanja iz oblasti zarada, naknada zarada i drugih primanja Zarade osnivača, preduzetnika, direktora, naknada zarade po osnovu godišnjeg odmora, bolovanja
UTORAK 26. maj
SREDA 27. maj
RADNI ODNOSI I PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
DEVIZNO I CARINSKO POSLOVANJE,
PORESKO-PREKRŠAJNA ODGOVORNOST
 • Utvrđivanje prava na naknadu troškova zaposlenih u javnom sektoru prema opštim i posebnim propisima, kolektivnim ugovorima i drugim aktima poslodavca
 • Disciplinska odgovornost kod korisnika javnih sredstava sa specifičnostima za pojedine delatnosti
 • Aktuelnosti u regulativi deviznog poslovanja
 • Primena Zakona o platnim uslugama - podzakonska akta iz oblasti poslova platnog sistema
 • Novine u sprovođenju pojednostavljenih carinskih postupaka
 • Poresko prekršajna odgovornost
OBRAZOVANJE
 • Radno-pravni status zaposlenih u ustanovama obrazovanja u skladu sa važećom zakonskom regulativom
JAVNA PREDUZEĆA
 • Planirana reforma i druge aktuelnosti u poslovanju javnih preduzeća
SREDA 27. maj
JAVNE NABAVKE
 • Stručna ocena ponuda prema uslovima određenim u konkursnoj dokumentaciji (prihvatljivost ponude, računske greške, dodatna objašnjenja i dopuštene ispravke)
 • Okvirni sporazumi (uslovi i način dodele pojedinačnih ugovora)
 • Dozvoljenost i uslovi za izmenu Ugovora o javnoj nabavci
 • Zahtev za zaštitu prava (postupanje naručioca sa nepotpunim zahtevom, opravdanost zahteva i sastavljanje odgovora na zahtev)
Ostale teme iz prava i ekonomije koje do početka Savetovanja postanu aktuelne

Predavači su eminentni stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom:

 • Predstavnici Ministarstva finansija
 • Predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • Predstavnici drugih nadležnih ministarstava
 • Predstavnici Uprave za javne nabavke
 • Predstavnici Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 •  Profesori Univerziteta
 • Urednici stručnog časopisa “Budžetski instruktor”
 • Urednici stručnog časopisa “Poresko-računovodstveni instruktor”
 • Ostali kompetentni predavači, stručni saradnici i eminentni autori koji sarađuju sa kompanijom Paragraf

O detaljnoj listi predavača ćemo Vas blagovremeno obavestiti

Kotizacija:

ZA SMEŠTAJ PREKO AGENCIJE FALCON TOURS
PRETPLATNIK
NEPRETPLATNIK
za prvog i drugog učesnika po 5.900,00 din. za prvog i drugog učesnika po 9.900,00 din.
za trećeg učesnika - besplatno* za trećeg učesnika - besplatno*
ZA SOPSTVENI SMEŠTAJ
9.900,00 din
13.900,00 din

* Uslov za besplatno učešće za trećeg učesnika je prijava za smeštaj preko turističke agencije Falcon tours
- Na cene se zaračunava PDV po stopi 20%


Smeštaj:

Falcon Tours

IZVRŠNI ORGANIZATOR - Turistička agencija Falcon Tours
Telefoni: 011 2451 179, 2448 603
E-mail: falcontours1@gmail.com


HOTEL MERKUR
dvokrevetna soba 1/2
jednokrevetna soba 1/1
19.650,00 din
22.950,00 din

U HOTELU MERKUR je u cenu uključen i ulaz u Aqua centar „Waterfall“ – bazen sa termomineralnom vodom, temperature 27 stepeni celzijusa sa topovima za podvodnu masažu, virpul za 12 osoba, gejzir, badi-džet, sauna park i tepidarijumi. Takođe je uključen ulaz i u Fitness centar „Merkur-Gym“ koji podrazumeva fitnes salu, trake za trčanje, crosstrainere, bicikle, suva vesla, gladijator, kao i opremu za posebne programe.

Više o hotelu Merkur – OVDE

HOTEL ALEKSANDAR
dvokrevetna soba 1/2
jednokrevetna soba 1/1
22.450,00 din
26.350,00 din

U HOTELU ALEKSANDAR, gosti imaju 10% popusta na usluge iz SPA centra, koji obuhvata usluge raznih vrsta masaža, saune, Ruske banje, đakuzija, tepidarijuma, bazena, stolica za masažu i ostalo.

Više o hotelu Aleksandar – OVDE


- Sve cene su izražene u dinarima
- Cene smeštaja su po osobi sa obračunatim PDV-om

Celokupna ponuda obuhvata:

 • Materijal za savetovanje
 • Koktel dobrodošlice
 • 3 puna pansiona (doručak i večera su na bazi švedskog stola, ručak 3 jela po izboru)
 • Svečanu večeru uz muzički program i neograničeno piće
 • Vanpansionsku potrošnju u iznosu od 1.000,00 dinara u hotelu Merkur
 • Kafu i mineralnu vodu u pauzama Savetovanja
 • Obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti

Doplata za autobuski prevoz na relaciji:

 • Beograd - Vrnjačka Banja - Beograd iznosi 2.400,00 rsd
 • Novi Sad - Vrnjačka Banja - Novi Sad iznosi 3.150,00 rsd
 • prevoz se obavlja autobusima ili mini busevima turističke kategorije

Dodatne informacije u vezi sa smeštajem i prevozom na telefone: 011/2451- 179, 2448- 603,
Dodatne informacije u vezi sa stručnim delom savetovanja na telefone: 011/3292-067, 011/2750-024, 011/2750-035,
Kontakt osobe: Marija Šiljković, Jelena Rađenović.
E-mail: savetovanja@paragraf.rs


Zbog velikog interesovanja KOMPANIJA PARAGRAF ORGANIZUJE četvrtu po redu:


OBUKU ZA POLAGANJE ISPITA
ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

- u saradnji sa predavačima - predstavnicima nadležnih institucija koji imaju višegodišnje iskustvo u sprovođenju obuka
- prema Programu stručnog osposobljavanja za službenika za javne nabavke, propisanom novim Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke ("Sl. glasnik RS", br. 77/2014)

Program i satnica obuke
PRIJAVA

CILJNA GRUPA

Prema novom pravilniku, ispit za službenika za javne nabavke može POLAGATI SVAKO ZAINTERESOVANO LICE, A NE SAMO PREDSTAVNICI NARUČILACA, kako je ranije bilo propisano, stoga se za obuku  može prijaviti svako lice koje ima potrebu da se obuči za uspešno sprovođenje postupaka javnih nabavki i za polaganje ispita pred Upravom za javne nabavke.

TRAJANJE I NAČIN OBUKE

Obuka TRAJE DVA DANA, organizovana je tako da se prati propisani program, odnosno da se polaznicima predstave i pojasne pitanja po delovima i oblastima iz relevantnih zakona, nakon čega polaznici DOBIJAJU SERTIFIKAT O POHAĐANJU OBUKE.

MESTO I DATUM ODRŽAVANJA OBUKE

Beograd 7. (četvrtak) i 8. (petak) maj  2015. godine, Hotel Prag, ul Kraljice Natalije 27

PREDAVAČI

Predavači su eminentni stručnjacipredstavnici Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

IZNOS KOTIZACIJE ZA POHAĐANJE OBUKE

Za pretplatnike 10.900,00 Za nepretplatnike 13.900,00

- Cene su izražene u dinarima
- Na cene se zaračunava PDV po stopi od 20%

KOTIZACIJA OBUHVATA:

 • Dvodnevno pohađanje obuke
 • Kvalifikovani sertifikat o pohađanju obuke
 • Štampani stručni materijal - Priručnik za javne nabavke
 • CD sa modelima akata u postupku javne nabavke
 • Kafu i ketering u toku predavanja.
Program i satnica obuke
PRIJAVA

ORGANIZATOR OBUKE - Kompanija Paragraf
Tel: 011/3292-067; 2750-024; 2750-035
Email: savetovanja@paragraf.rs

OBUKA ZA PRIPREMU I SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU
Beograd, 5. jun 2015.

KOMPANIJA PARAGRAF, u saradnji sa licenciranim i ovlašćenim revizorima, ORGANIZUJE:


OBUKU ZA PRIPREMU I SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU

 • Uvod u konsolidovane finansijske izveštaje
 • Obveznici sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja
 • Zakonska i profesionalna regulativa u vezi sa konsolidovanim finansijskim izveštajima
 • Postupci konsolidovanja (sa primerima)
 • Dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre

Program i satnica obuke - biće naknadno objavljena
PRIJAVA

CILJNA GRUPA

Obuku za primenu i sastavljanje konsolidovanih finanasijskih izveštaja mogu da pohađaju svi koji su u obavezi da sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje.

TRAJANJE I NAČIN OBUKE

Obuka je koncipirana tako da traje 6 školskih časova, te će svaki polaznik nakon uspešno završene obuke biti osposobljen da:

 • Razume koncepte konsolidovanih finansijskih izveštaja
 • Prepozna da li ima obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja
 • Primeni metode i tehnike prilikom sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja

TEME KOJE ĆE SE OBRADITI NA OBUCI

 1. Uvod u konsolidovane finansijske izveštaje
 2. Obveznici sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja
 3. Zakonska i profesionalna regulativa u vezi sa konsolidovanim finansijskim izveštajima
  • Zakon o računovodstvu
  • MSFI 10 – Konsolidovani finansijski izveštaji
  • MSFI 11 – Zajednički aranžmani
  • MSFI 12 – Obelodanjivanje o učešćima u drugim entitetima
  • MRS 28 – Investicije u pridružene entitete
  • MSFI za MSP - Odeljak 9 – Konsolidovani i zasebni finansijski izveštaji
 4. Postupci konsolidovanja (sa primerima)
  • Preduslovi i pretpostavke za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja (jednoobrazne računovodstvene politike i datum izveštavanja)
  • Goodwill / konsolidovani prihod
  • Učešće bez prava kontrole (manjinski interes)
  • Uključivanje inostranog poslovanja (zavisnog društva) u konsolidovane finansijske izveštaje
  • Eliminacije unutar grupnih transakcija (NPO, Investicione nekretnine, zaliha, potraživanja, obaveza, prihoda i rashoda)
  • Primena metoda udela prilikom konsolidovanja pridruženih i zajedničkih društava
  • Dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre

MESTO I DATUM ODRŽAVANJA OBUKE

Beograd 5. jun (petak) 2015. godine, Hotel Prag, ul Kraljice Natalije 27.

Uslov za realizaciju obuke je da se za obuku prijavi najmanje 25 učesnika, najkasnije do 1. juna 2015. godine.

PREDAVAČI

Predavači su ovlašćeni revizori iz  Društva za reviziju, računovodstvo i poresko savetovanje „KLS Revizija“ doo Beograd:

 • DANA KRSMANOVIĆ, Diplomirani ekonomista; Licencirani ovlašćeni revizor, Partner u Društvu za reviziju, računovodstvo i poresko savetovanje „KLS REVIZIJA“ d.o.o. Beograd. Poseduje bogato višegodišnje iskustvo u reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja. Uglavnom se radilo o najsloženijim konsolidacijama matičnih i zavisnih društava, kako u zemlji tako i u inostranstvu.
 • IVAN STEVOVIĆ, Diplomirani ekonomista – master; Partner u Društvu za reviziju, računovodstvo i poresko savetovanje „KLS REVIZIJA“ d.o.o. Beograd. Poseduje višegodišnje iskustvo u pripremi i sastavljanju, kao i reviziji konsolidovanih finansijskih  izveštaja koja su uključivala primenu svih vrsta metoda i tehnika konsolidacije.

IZNOS KOTIZACIJE ZA POHAĐANJE OBUKE

Za pretplatnike 10.900,00 Za nepretplatnike 13.900,00

- Cene su izražene u dinarima
- Na cene se zaračunava PDV po stopi od 20%

KOTIZACIJA OBUHVATA:

 • Jednodnevno pohađanje obuke
 • Sertifikat o pohađanju obuke
 • Štampani materijal za pohađanje obuke
 • Štampano izdanje stručnog časopisa “Poresko-računovodstveni instruktor”
 • Ručak i kafu u pauzama predavanja
Program i satnica obuke - biće naknadno objavljena
PRIJAVA

ORGANIZATOR OBUKE - Kompanija Paragraf
Tel: 011/3292-067; 2750-024; 2750-035
Email: savetovanja@paragraf.rs

<

MAILING LISTA

Prijavite se na našu mailing listu kako bismo Vas na vreme obaveštavali i pozvali na buduće savetovanje/seminare kompanije Paragraf

Ime i prezime / Pravno lice:

Telefon:

Email:


Aktuelan broj 91 / MAJ 2014.
Pogledajte sve brojeve >>>
Aktuelan broj 115 / MAJ 2015.
Pogledajte sve brojeve >>>
Aktuelan broj 117 / MAJ 2015.
Pogledajte sve brojeve >>>
Aktuelan broj 91-92 / MAJ 2015.
Pogledajte sve brojeve >>>

MAILING LISTA

Ukoliko želite da Vas obaveštavamo o aktivnostima i novostima kompanije Paragraf prijavite se na našu mailing listu.

Vaš e-mail neće biti upotrebljen u druge svrhe osim u svrhu obaveštavanja o aktivnostima kompanije Paragraf.


Email: