Paragraf Facebook Paragraf Tweeter Paragraf Linked in Paragraf You Tube Dodajte Paragraf u favorites
Paragraf besplatno • Aktuelne vesti • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora

Aktuelan seminar / savetovanje

Email Print


NOVO:
ZAVRŠNI RAČUN ZA PRIVATNI SEKTOR I NAJNOVIJE IZMENE I
DOPUNE PORESKIH PROPISA
Užice - 11-12. februar


SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PORESKOG BILANSA ZA 2015. GODINU I NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PORESKIH PROPISA

POSEBNO IZDVAJAMO:

ROK za dostavljanje finansijskih izveštaja za statističke i druge potrebe - do 29. februara 2016. godine

Program i satnica savetovanja - Užice
PRIJAVA

DVODNEVNO SAVETOVANJE JE BESPLATNO ZA
PRETPLATNIKE NA IZDANJA KOMPANIJE PARAGRAF


TEME DVODNEVNOG SAVETOVANJA:


PRIMENA KONTNOG OKVIRA I OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I NAČIN NJIHOVOG DOSTAVLJANJAObavezno dostavljanje finansijskih izveštaja elektronskim putem i za MIKRO i za MALA pravna lica, kao i za preduzetnike.

VREDNOVANJE POZICIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA U SKLADU SA:

 • MRS/MSFI,
 • MSFI za MSP i
 • Pravilnikom za mikro i druga pravna lica

OBIM I SASTAVLJANJE OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015.GODINU

NAČIN I ROKOVI DOSTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU APR-U

ODGOVORI NA PITANJA


SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

 • Usklađivanje rashoda u poreskom bilansu
 • Korekcija rashoda i prihoda po osnovu kamate van dohvata ruke
 • Transferne cene
 • Usklađivanje i korekcija prihoda u poreskom bilansu
 • Kapitalni dobici i gubici
 • Korišćenje poreskih podsticaja
 • Utvrđivanje poreske obaveze i akontacija

NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PORESKIH PROPISA

 • Zakon o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o porezu na dohodak građana
 • Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

ODGOVORI NA PITANJA

>>> SAVETOVANJE JE NAMENJENO:

Računovođama, finansijskim direktorima, menadžerima, poreskim savetnicima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim licima

>>> PREDAVAČI:

Eminentni stručnjaci, saradnici kompanije Paragraf i urednici stručnog časopisa „ Poresko-računovodstveni instruktor“

>>> KOTIZACIJA ZA UČESTVOVANJE NA SAVETOVANJU

KOTIZACIJA ZA UČESTVOVANJE NA SAVETOVANJU

PRETPLATNICI
- GRATIS -

NEPRETPLATNICI
8.900 rsd*

* Na navedenu cenu se obračunava PDV u iznosu od 20 %


Program i satnica savetovanja - Užice
PRIJAVA

ORGANIZATOR SAVETOVANJA - Kompanija Paragraf
Tel: 011/3292-067; 2750-024; 2750-035
Email: savetovanja@paragraf.rs

NOVO:
ZAVRŠNI RAČUN ZA JAVNI SEKTOR SA NAJNOVIJIM IZMENAMA I
DOPUNAMA PORESKIH ZAKONA
Užice - 12. februar


SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA UKLJUČENIH U SISTEM KRT ZA 2015. GODINU I AKTUELNOSTI U POSLOVANJU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA SA NAJNOVIJIM IZMENAMA I DOPUNAMA PORESKIH PROPISA

Rokovi: Do 28. februara 2016. godine - indirektni korisnici budžetskih sredstava, pravosudni organi i korisnici sredstava RFZO pripremaju godišnji finanansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i dostavljaju ga nadležnim organima.

POSEBNO IZDVAJAMO:

Program i satnica savetovanja
PRIJAVA

SAVETOVANJE JE BESPLATNO ZA PRETPLATNIKE NA IZDANJA KOMPANIJE PARAGRAF


TEME

AKTUELNI PROPISI OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

 • Najnovije izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu i poreskih zakona od značaja za poslovanje korisika budžetskih sredstava u 2016. godini
 • Izvršenje budžeta Republike Srbije za 2016. godinu
 • Racionalizacija broja zaposlenih u javnom sektoru u 2016. godini

PRIPREMA, IZRADA I DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

 • Pripremne radnje koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja
 • Utvrđivanje rezultata poslovanja
 • Popunjavanje i dostavljanje obrazaca
 • Otvaranje poslovnih knjiga za 2016. godinu
 • Obračun poreza na dobit kod budžetskih korisnika

>>> PREDAVAČI:

Eminentni stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti primene računovodstvenih propisa za budžetske korisnike i urednici stručnog časopisa "Budžetski instruktor".

>>> SAVETOVANJE JE NAMENJENO:

Indirektnim korisnicima budžetskih sredstava, korisnicima sredstava RFZO, direkcijama i javnim preduzećima uključenim u sistem trezora.

>>> KOTIZACIJA ZA UČESTVOVANJE NA SAVETOVANJU

KOTIZACIJA ZA UČESTVOVANJE NA SAVETOVANJU

PRETPLATNICI
- GRATIS -

NEPRETPLATNICI
8.900 rsd*

* Na navedenu cenu se obračunava PDV u iznosu od 20 %


Program i satnica savetovanja
PRIJAVA

ORGANIZATOR SAVETOVANJA - Kompanija Paragraf
Tel: 011/3292-067; 2750-024; 2750-035
Email: savetovanja@paragraf.rs

NOVO:
OBUKA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE
Beograd - 22. i 23. februar 2016.

Zbog velikog interesovanja korisnika za pripremnu obuku za polaganje ispita za službenika za javne nabavke, i činjenice da Uprava za javne nabavke ispit za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke organizuje i realizuje prema odredbama izmenjenog Zakona o javnim nabavkama,

KOMPANIJA PARAGRAF ORGANIZUJE NOVU:


OBUKU ZA POLAGANJE ISPITA
ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

- prema Progamu stručnog osposobljavanja za službenika za javne nabavke, a u SKLADU SA ODREDBAMA IZMENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA iz avgusta 2015. godine i NOVIH PODZAKONSKIH AKATA.
- sa praktičnim PRIMERIMA računanja rokova i REŠENJIMA najčešćih pitanja iz prakse
- u MANJIM GRUPAMA polaznika koje omogućavaju efikasniji rad, praktičan pristup i interakciju predavača sa svim polaznicima obuke.
- u saradnji sa predavačima - licenciranim službenicima za javne nabavke koji imaju višegodišnje iskustvo u sprovođenju obuka

Program i satnica obuke - biće naknadno objavljena
PRIJAVA

>>> CILJNA GRUPA

Imajući u vidu da ispit za službenika za javne nabavke može POLAGATI SVAKO ZAINTERESOVANO LICE, A NE SAMO PREDSTAVNICI NARUČILACA, kako je ranije bilo propisano, za obuku se može prijaviti svako lice koje ima potrebu da se obuči za uspešno sprovođenje postupaka javnih nabavki i za polaganje ispita pred Upravom za javne nabavke.

>>> TRAJANJE I NAČIN OBUKE

Obuka TRAJE DVA DANA, organizovana je tako da se prati program USAGLAŠEN SA VAŽEĆIM PROPISIMA, odnosno da se polaznicima predstave i pojasne pitanja po delovima i oblastima iz relevantnih zakona i podzakonskih akata, nakon čega polaznici DOBIJAJU SERTIFIKAT O POHAĐANJU OBUKE.

>>> ROK ZA PRIJAVLJIVANJE

Rok za prijavuna obuku za polaganje ispita za službenika za javne nabavke je najkasnije do srede, 17. februara 2016. godine.

Uslov za realizaciju obuke je da se za obuku prijavi najmanje 25 učesnika, najkasnije do 17. februara 2016. godine.

>>> MESTO I DATUM ODRŽAVANJA OBUKE

Beograd 22.(ponedeljak) i 23. (utorak) februar 2016. godine, Hotel Prag, Kraljice Natalije 27.

Predavači su eminentni stručnjaci, licencirani službenici za javne nabavke sa višegodišnjim iskustvom.

>>> IZNOS KOTIZACIJE ZA POHAĐANJE OBUKE

• za pretplatnike - 10.900,00
• za nepretplatnike - 13.900,00

- Cene su izražene u dinarima
- Na cene se zaračunava PDV po stopi od 20%

>>> KOTIZACIJA OBUHVATA:

Program i satnica obuke - biće blagovremeno objavljena
PRIJAVA

ORGANIZATOR OBUKE - Kompanija Paragraf
Tel: 011/3292-067; 2750-024; 2750-035
Email: savetovanja@paragraf.rs

MAILING LISTA

Prijavite se na našu mailing listu kako bismo Vas na vreme obaveštavali i pozvali na buduće savetovanje/seminare kompanije Paragraf

Ime i prezime / Pravno lice:

Telefon:

Email:


Poslednje objavljeni brojevi štampanih časopisa!

Detaljnije o časopisu
Aktuelni broj 107-108/1-31. januar 2016.
Pogledajte arhivu
Detaljnije o časopisu
Aktuelni broj 132/1-15. februar 2016.
Pogledajte arhivu
Detaljnije o časopisu
Aktuelan broj 134/1-15. februar 2016.
Pogledajte arhivu
Detaljnije o časopisu
Aktuelni broj 13/1-15. februar 2016.
Pogledajte arhivu

MAILING LISTA

Ukoliko želite da Vas obaveštavamo o aktivnostima i novostima kompanije Paragraf prijavite se na našu mailing listu.

Vaš e-mail neće biti upotrebljen u druge svrhe osim u svrhu obaveštavanja o aktivnostima kompanije Paragraf.


Email: