Zastava Bosne i Hercegovine
OBUKA | Besplatno za pretplatnike

Obuka za sticanje zvanja potrebnog za ispunjenje uslova iz člana 18. ZOR kao zakonski osnov za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga

Sve računovođe i ostala lica, koja nemaju ranije stečen i priznat sertifikat ili licencu, a žele da i dalje pružaju računovodstvene usluge, mogu polagati ispit za sticanje zvanja Revizor i tako ispuniti zakonom propisane uslove i upisati se u Registar pružalaca računovodstvenih uslugaIspit se sastoji iz pet predmeta:

 1. Teorija i principi računovodstva;
 2. Teorija revizije;
 3. Poslovni informacioni sistemi;
 1. 4. Finansijska analiza;
 2. 5. Mikroekonomija, opšta i finansijska ekonomija.

Obuku organizuje Kompanija Paragraf putem vebinara /online/ i besplatna je za pretplatnike.

Komora revizora organizuje ispite 2021. i 2022. godine u maju i novembru mesecu.

DATUMI POLAGANJA ISPITA ZA STICANJE ZVANJA "REVIZOR" U MAJSKOM ROKU:

31.05. Teorija i principi računovodstva
01.06. Finansijska analiza
02.06. Poslovni informacioni sistemi
03.06. Teorija revizije
04.06. Mikroekonomija, opšta i finansijska ekonomija

O terminima polaganja ispita, kao i mestu održavanja ispita informišite se na ovom LINKU.

Sva obaveštenja: https://www.kor.rs/

Upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga kod APR obavlja se najkasnije do 1. januara 2023. godine. Pomoć oko upisa od strane Kompanije Paragraf besplatna je i za pretplatnike i za nepretplatnike.


Planirani termini obuke:

MAJ/2021

10, 12, 14, 15. i 17.05

Teorija i principi računovodstva

Zainteresovani ste?

Prijavite se

Opis:

Na ispitu se polaže 5 predmeta. Zvanje revizor zadovoljava uslove potrebne za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, za računovođe, ovlašćene računovođe i druge pružaoce računovodstvenih usluga u skladu sa članom 18. ZOR.

Svih pet ispita možete podeliti po rokovima, niste obavezni odmah da ih polažete u prvom ispitnom roku.

Online Obuka je koncipirana tako da se svaki predmet obrađuje kroz 20 školskih časova podeljenih u pet dana po četiri časa i obavlja se online ponedeljkom, sredom, petkom od 17h do 21 h, a subotom u prepodnevnim satima.

Literatura, kao i PPT prezentacije predavača za polaganje ispita moći će da se preuzmu sa linka kroz online Paragrafovu obuku, ili na sajtu Komore – www.kor.rs

Svaki predmet će biti obrađen kroz prezentaciju i usmeno predavanje u skladu sa predviđenim Programom Komore ovlašćenih revizora uz korišćenje odgovarajuće literature. Nakon svake pređene oblasti predviđeni su kratki on line testovi radi provere usvojenog znanja, kao i odgovori na pitanja polaznika.

Predmeti:

 • Sadržina i ciljevi finansijskog izveštavanja, koju čine
  • Normativna osnova vođenja knjiga;
  • Računovodstveni principi;
  • Ekonomski događaji i njihova podela prema uticaju na celinu bilansa;
 • Globalna procedura u sistemu dvojnog knjigovodstva, koju čine:
  • Inventar imovine;
  • Dnevnik i glavna knjiga;
  • Knjigovodstvena dokumentacija;
  • Pomoćne knjige;
  • Probni list;
  • Predzaključna knjiženja;
  • Zaključni list;
  • Formalan zaključak knjiga;
  • Godišnji obračun;
 • Principi urednog knjigovodstva;
 • Knjigovodstveno obuhvatanje ekonomskih događaja, koju čine:
  • Knjigovodstveno obuhvatanje pribavljanja finansijskih sredstava iz sopstvenih i pozajmljenih izvora;
  • Knjigovodstveno obuhvatanje nabavke stalne imovine;
  • Knjigovodstveno obuhvatanje nabavke zaliha;
  • Knjigovodstveno obuhvatanje izmirenja obaveza prema dobavljačima;
  • Knjigovodstveno obuhvatanje troškova i njihovo vremensko razgraničenje;
  • Knjigovodstveno obuhvatanje prihoda i rashoda;
  • Vremensko razgraničavanje prihoda i rashoda, rashodovanje osnovnih sredstava, knjigovodstveno obuhvatanje viškova i manjkova, knjiženje obezvređenja imovine, rezervisanja;
 • Obračun periodičnog rezultata metodom ukupnih troškova;
 • Izrada Zaključnog lista i sastavljanje osnovnih finansijskih izveštaja.
 • Uvod u proces revizije, koju čine:
  • Cilj revizije;
  • Rizik i materijalnost (značajnost) u postupku revizije;
  • Standardni model procesa revizije;
 • Prihvatanje klijenta, koju čine:
  • Prikupljanje informacija o poslovanju klijenta;
  • Uslovi angažovanja revizora;
  • Korišćenje drugih profesionalaca u reviziji;
 • Planiranje revizije, koju čine:
  • Sticanje saznanja o privrednom društvu i privrednoj grani;
  • Preliminarni analitički postupci;
  • Sticanje saznanja o računovodstvenom sistemu i sistemu interne kontrole;
  • Procena materijalnosti;
  • Procena rizika revizije;
  • Analiza rizika (inherentni, kontrolni, rizik detekcije);
  • Priprema programa revizije;
 • Interna kontrola i njene komponente, koju čine:
  • Definicija, značaj i vrste interne kontrole;
  • Komponente interne kontrole;
  • Kontrolno okruženje;
  • Procena kontrolnog rizika;
  • Postupci interne kontrole;
  • Testiranje interne kontrole;
 • Revizorski dokazi, koju čine:
  • Tehnike prikupljanja dokaza;
  • Formiranje uzorka;
  • Analitički postupci;
  • Pouzdanost pojedinih tehnika za prikupljanje dokaza;
 • Revizorski izveštaj, koju čine:
  • Analiza naknadnih događaja;
  • Osnovni elementi revizorskog izveštaja;
  • Mišljenje revizora (pozitivno, negativno, sa rezervom, uzdržavanje od mišljenja);
 • Međunarodni standardi revizije (MSR), koju čine:
  • MSR 100-199 Uvodna pitanja;
  • MSR 200-299 Odgovornosti;
  • MSR 300-399 Planiranje;
  • MSR 400-499 Interna kontrola;
  • MSR 500-599 Dokumentacija i dokazi revizora;
  • MSR 600-699 Korišćenje rezultata rada drugih;
  • MSR 700-799 Zaključci revizora i izveštavanje;
  • MSR 800-899 Specijalne oblasti;
  • MSR 900-999 Usluge srodne reviziji;
 • Profesionalna etika, koju čine:
  • Etičke dileme i principi;
  • Potreba za profesionalnom etikom;
  • Etički kodeks;
  • Nezavisnost;
  • Integritet i objektivnost;
  • Odgovornost;
  • Poverljivost;
  • Reklamiranje;
  • Utvrđivanje naknade.
 • Kreiranje informacionih sistema, koju čine:
  • Uloga informacionog sistema u preduzeću;
  • Metodologije razvoja informacionih sistema;
  • Strukturna sistemska analiza;
  • Modelovanje podataka;
  • Arhitektura informacionog sistema;
 • Upravljanje poslovnim informacionim sistemima, koju čine:
  • Upravljanje informacionim sistemima;
  • Specifični poslovni informacioni sistemi;
 • Procenjivanje informacionih sistema, koju čine:
  • Uspešnost informacione tehnologije u privrednim društvima;
  • Kvalitet i standardi u informacionim tehnologijama;
  • Sigurnost i zaštita informacionih sistema;
  • Etička pitanja u razvoju i upotrebi informacionih sistema;
 • Finansijski izveštaji, koju čine:
  • Bilans stanja;
  • Bilans uspeha;
  • Izveštaj o novčanim tokovima;
 • Ciljevi finansijske analize koju čine:
  • Ciljevi finansijske analize za različite korisnike (investitore, kreditore i dr.);
 • Metode finansijske analize, koju čine:
  • Analiza finansijskih pokazatelja;
  • Vertikalna i horizontalna analiza;
  • Analiza promena iz godine u godinu;
  • Analiza varijacija prema tipu industrije;
  • Poređenja;
  • Analiza nefinansijskih informacija (relevantnih za finansijsku analizu);
 • Analiza likvidnosti, koju čine:
  • Kratkoročna likvidnost (pokazatelji);
  • Dugoročna likvidnost (solventnost) i pokazatelji;
 • Analiza profitabilnosti, koju čine:
  • Profitabilnost i merenje profitabilnosti;
  • Pokazatelji profitabilnosti;
  • "Du Pont" prinos na sredstva;
 • Analiza investiranja, koju čine:
  • Analiza ;
  • Pokazatelji koje koriste investitori;
 • Analiza novčanih tokova, koju čini:
  • Pokazatelji novčanih tokova;
 • Specifična upotreba finansijskih pokazatelja, koju čini:
  • Predviđanje bankrota preduzeća pomoću Z pokazatelja;
 • Finansijska analiza za potrebe vrednovanja preduzeća, koju čini:
  • Upotreba finansijskih pokazatelja kao multiplikatora u postupku procene;
 • Sistem dvojnog knjigovodstva, koju čini:
  • Knjiženje poslovnih primena po sistemu dvojnog knjigovodstva;
  • Knjiženje poslovnih promena preko glavne knjige, dnevnika, analitičkih i sintetičkih kartica;
 • Knjiženje poslovnih promena i događaja, koju čini:
  • Prodaja i nabavka zaliha, robe i gotovih proizvoda;
  • Gotovina;
  • Sitan inventar;
  • Stalna imovina;
  • Nematerijalna imovina i amortizacija;
  • Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja;
  • Potraživanja i obaveze;
  • Dugoročna rezervisanja i obaveze;
  • Finansijski troškovi;
 • Priprema probnog bilansa, koju čini:
  • Probni bilans;
  • Korekcija grešaka;
  • Kontrola i usaglašavanje računa;
  • Usklađivanje sa bankom;
  • Sporna konta;
 • Priprema osnovnih finansijskih izveštaja, koju čini:
  • Bilans stanja;
  • Bilans uspeha;
  • Napomene uz finansijske izveštaja;
  • Poslovne promene nastale nakon perioda izveštavanja;
  • Izveštaj o novčanim tokovima;
  • Nepotpune transakcije;
 • Priprema konsolidovanih finansijskih izveštaja, koju čini:
  • Zavisna preduzeća;
  • Povezana preduzeća;
 • Ekonomski principi i način ekonomskog rezonovanja;
 • Trgovina, razmena;
 • Ponuda i tražnja - način funkcionisanja tržišta, elastičnost ponude i tražnje i njena primena;
 • Ponuda i tražnja i ekonomska politika države (kontrola cena i porezi);
 • Potrošači, proizvođači i efikasnost tržišta; oporezivanja i carina;
 • Ekonomika javnog sektora: eksternalije, javna dobra i zajednički resursi;
 • Privredno društvo: troškovi proizvodnje;
 • Savršena konkurencija: tržišna ravnoteža, uspostavljanje ravnoteže na kratak i dugi rok, preduzeće na konkurentskom tržištu;
 • Nesavršena konkurencija: monopol, oligopol, monopolistička konkurencija, proizvodna i tržišna struktura razvijene tržišne privrede;
 • Tržište faktora: rad i kapital;
 • Teorija izbora;
 • Finansije - osnovni instrumenti (vremenska vrednost novca, novac i cene na dugi rok, inflacija);

Predavači:

Dr Kosana Vićentijević
Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, odsek Valjevo

Mr Milica Bjelić
ovlašćeni revizor i interni revizor

Miodrag Ranisavljević
konsultant za poslovni softver i direktor Datalab-a

prof.dr Igor Pejović


Zašto da pratite Paragrafovu obuku?

Nakon završene obuke, polaznici će na brži i lakši način moći da usvoje gradivo predviđeno Programom Komore ovlašćenih revizora za sticanje zvanja revizor, kao i da unaprede i prošire dosadašnje znanje iz oblasti, računovodstva i revizije, kao i finansija i ekonomije kao nauke. Stečeno znanje će osim za potrebe polaganja ispita moći da primene u praksi kroz pružanje računovodstvednih i drugih konsultantskih usluga iz ekonomsko-finansijske oblasti

Kome je obuka namenjena?

Obuka je namenjena preduzetnicim i pravnim licima koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga, njihovim osnivačima i zaposlenima.

Obveznici sticanja zvanja iz člana 18. Zakona o računovodstvu: Jedan od zaposlenih sa punim radnim vremenom u pravnom licu ili preduzetniku ili sam preduzetnik koji ima pretežnu delatnost za obavljanje knjgovodstvenih poslova – šifra delatnosti 6920 - Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje.


Kotizacija obuhvata:

 • Praćenje predavanja obuke
 • Power point prezentacije predavača

Pogodnost za nove pretplatnike:

 • Ukoliko se pretplatite na jedno ili više izdanja kompanije Paragraf Lex stičete pravo da besplatno pratite Obuku
 • Za više informacija o pretplati, pozovite na brojeve telefona:
 • Beograd
  063/379-761
  Novi Sad
  063/379-961
PRETPLATNIK


BESPLATNO
 


NEPRETPLATNIK


6.800 RSD
(po predmetu)


Na cene kotizacija se zaračunava PDV po stopi od 20%


Prijava za OBUKU

Podaci o učesniku
 • Prijave su zatvorene, za više informacija pozovite 062/800-7438, 063/379-985 ili 063/379-165
 • Prijave su zatvorene, za više informacija pozovite 062/800-7438, 063/379-985 ili 063/379-165
 • Prijave su zatvorene, za više informacija pozovite 062/800-7438, 063/379-985 ili 063/379-165
 • Prijave su zatvorene, za više informacija pozovite 062/800-7438, 063/379-985 ili 063/379-165
 • Prijave su zatvorene, za više informacija pozovite 062/800-7438, 063/379-985 ili 063/379-165

Pošaljite nam Vaše sugestije
Pogledajte ostala aktuelna Paragraf SAVETOVANJA i SEMINARE