Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Stručni komentar

ISPRAVKA PORESKE PRIJAVE ZA MARTOVSKE ZARADE - PODNOŠENJE IZMENJENE PORESKE PRIJAVE ILI PODNOŠENJE OBRASCA ZIG UZ NOVU PORESKU PRIJAVU


U tekstu koji smo objavili pod naslovom "(Ne)mogućnost podnošenja izmenjene poreske prijave (obrasca PPP-PD) u slučaju kada je privredni subjekt poresku prijavu za martovske zarade podneo pre stupanja na snagu uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima", objasnili smo u kojim slučajevima obveznici, koji su podneli Obrazac PPP PD za obračun martovskih zarada pre stupanja Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020 - dalje: Uredba) na snagu, mogu ispraviti tu poresku prijavu i, s tim u vezi, od martovske zarade koristiti pravo na odlaganje dospelosti poreza i doprinosa.

Suština je da oni obveznici koji su podneli Obrazac PPP PD za martovske zarade pre stupanja na snagu Uredbe i koji su pre tog datuma isplatili zarade za mart, ne mogu više ispraviti tu poresku prijavu, ali mogu odlaganje dospelosti poreza i doprinosa koristiti za aprilske, majske, i junske zarade (čime se dovode u suštinski isti položaj sa subjektima koji odlaganje dospelosti poreza i doprinosa koriste od marta).

Međutim, predmetni obveznici koji do datuma stupanja na snagu Uredbe nisu isplatili zarade za mart, mogu, ukoliko to žele, ispraviti poresku prijavu za mart i koristiti odlaganje dospelosti poreza i doprinosa od marta meseca. Na primer, obveznik koji je podneo Obrazac PPP PD za martovske zarade 5.4.2020. godine, u kojem je kao datum plaćanja naveo 30.4.2020. godine i nije isplatio zarade do stupanja Uredbe na snagu, tu poresku prijavu može da ispravi, tj. da u izmenjenoj poreskoj prijavi navede kao datum plaćanja 4.1.2021. godine.

Dakle, smatramo da bi postupak ispravke, koji bi bio u potpunosti u skladu sa propisima, trebalo da se vrši podnošenjem izmenjene poreske prijave (prema našim saznanjima, nema nikakvih tehničkih prepreka da se podnese izmenjena poreska prijava po ovom osnovu, te da po podnošenju izmenjene poreske prijave sistem javlja da je prijava podneta i proknjižena).

Međutim, prema internom uputstvu Poreske uprave (dakle, uputstvu koje nije javno dostupno, već se odnosi na interne procedure u Poreskoj upravi), u ovom slučaju se ispravka poreske prijave tehnički vrši tako što se podnese Obrazac ZIG (zahtev za ispravku greške) kojim se zahteva storniranje prvobitno podnete prijave i podnošenje nove poreske prijave u kojoj bi se kao datum plaćanja naveo 4.1.2021. godine. Podsećamo da se Obrazac ZIG podnosi u slučajevima kada zbog postupanja poreskog obveznika dođe do greške u evidentiranju poreske obaveze (na primer, dva puta se evidentira obaveza po istom osnovu, ili se poreska obaveza jednog poreskog obveznika evidentira kao poreska obaveza drugog poreskog obveznika itd.). S tim u vezi, nije do kraja jasno zašto Poreska uprava nalaže ovakav postupak ispravke, budući da u konkretnom slučaju očigledno ne postoji osnov za storniranje prijave podnošenjem Obrasca ZIG.

Prema tome, iako nije sporno da se predmetna poreska prijava može ispraviti, Poreska uprava preporučuje ovakav postupak, umesto podnošenja izmenjene Poreske prijave. Još jednom ističemo da bi jedini postupak ispravke poreske prijave, koji bi bio u skladu sa važećim propisima, bio podnošenje izmenjene Poreske prijave. Međutim, Poreska uprava preporučuje navedeni postupak (koji nema uporište u propisima) najverovatnije iz čisto tehničkog razloga, tj. zbog toga što postoji mogućnost da sistem neće da prepozna izmenjenu poresku prijavu.

Naglašavamo još jednom da je reč o internom uputstvu Poreske uprave. S tim u vezi, ukoliko je zvaničan stav tog organa da se ispravka poreske prijave za mart vrši na navedeni način (podnošenjem Obrasca ZIG i nove poreske prijave), o tome bi Poreska uprava trebalo da obavesti javnost, tj. da sačini obaveštenje koje će svima biti dostupno, a ne da internim aktima uvodi procedure koje nemaju zakonsko uporište.

Aleksandar Milanović