Zastava Bosne i Hercegovine

Stručni komentar

(NE)MOGUĆNOST PODNOŠENJA IZMENJENE PORESKE PRIJAVE (OBRASCA PPP-PD) U SLUČAJU KADA JE PRIVREDNI SUBJEKT PORESKU PRIJAVU ZA MARTOVSKE ZARADE PODNEO PRE STUPANJA NA SNAGU UREDBE O FISKALNIM POGODNOSTIMA I DIREKTNIM DAVANJIMA


Po usvajanju Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020 - dalje: Uredba), jedno od najčešćih pitanja jeste da li privredni subjekti koji su pre stupanja na snagu Uredbe (dakle, pre 10. aprila 2020. godine) već podneli poresku prijavu za obračun zarade za mart mesec mogu da podnesu izmenjenu poresku prijavu na kojoj bi kao datum plaćanja (polje 1.4 PPP-PD) označili 1.4.2021. godine, i time već od marta ostvarili pravo na odlaganje dospelosti poreza i doprinosa.

S tim u vezi, podsećamo da je mogućnost podnošenja izmenjene poreske prijave propisana u članu 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 i 86/2019). U skladu sa tim, izmenjena poreska prijava može da se podnese samo ako prvobitno podneta prijava sadrži grešku ili propust.

Takođe, bitno je istaći da u skladu sa članom 2. tačka 2) alineja 1. Uredbe, fiskalne pogodnosti znače, pored ostalog, i odlaganje dospelosti i odlaganje plaćanja, i to poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada, kao i poreza i doprinosa na ličnu zaradu preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika, za mesec mart, april i maj 2020. godine, odnosno po izboru poreskog obveznika za mesec april, maj i jun 2020. godine za one poreske obveznike koji su isplate zarada i naknada zarade, kao i lične zarade preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika za mesec mart 2020. godine delimično ili u celosti izvršili do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dakle, oni subjekti koji su podneli poresku prijavu za martovske zarade pre stupanja na snagu Uredbe, i po tom osnovu platili porez i doprinose, kao i neto iznos zarade (u celosti ili delimično), pravo na odlaganje dospelosti poreza i doprinosa mogu da ostvare prilikom podnošenja Obrasca PPP- PD za aprilsku, majsku i junsku zaradu. Na ovaj način se predmetni subjekti, praktično dovode u isti položaj sa onim obveznicima koji su poresku prijavu za martovske zarade podneli nakon stupanja na snagu Uredbe, i koji odlaganje poreza i doprinosa na zarade koriste za martovsku, aprilsku i majsku zaradu. Naime, obe kategorije subjekata ostvaruju pravo na odlaganje dospelosti poreza i doprinosa, samo za delimično različite obračunske periode.

Međutim, u praksi je veliki broj obveznika podneo poresku prijavu za martovske zarade pre stupanja na snagu Uredbe, i po tom osnovu isplatio neto zarade zaposlenima, ali nije platio porez i doprinose računajući da će po donošenju Uredbe dospelost ovih obaveza biti odložena.

Kao što se vidi iz Uredbe, ovi obveznici ne mogu koristiti pravo na odlaganje dospelosti poreza i doprinosa za martovsku zaradu, već to pravo mogu da ostvare počev od isplate zarade za april mesec.

Međutim, postavlja se pitanje, da li ovi obveznici mogu podneti izmenjenu poresku prijavu za mart, u kojoj bi kao datum naveli datum plaćanja 4.1.2021. godine, i na taj način odložili dospelost poreza i doprinosa.

Prema našem mišljenju, odgovor na ovo pitanje zavisi od okolnosti da li je obveznik već isplatio neto zarade (u celosti ili delimično) do stupanja na snagu Uredbe ili je samo podneo poresku prijavu, ali nije isplatio neto zarade do stupanja na snagu Uredbe.

Naime, ukoliko je obveznik podneo Obrazac PPP PD za martovske zarade pre stupanja na snagu Uredbe, ali do dana stupanja na snagu Uredbe nije isplatio zarade, smatramo da obveznik ima pravo da podnese izmenjenu poresku prijavu, u kojoj bi izmenio datum plaćanja, tj. u kojoj bi kao datum plaćanja naveo 4.1.2021. godine i time ostvario pravo na odlaganje dospelosti poreza i doprinosa za martovske zarade.

Primer 1:

Obveznik je podneo Obrazac PPP PD (u kojem je obračunao porez i doprinose za martovske zarade) dana 5.4.2020. godine. U polje 1.4. Obrasca PPP PD, kao datum plaćanja, naveo je 30.4.2020. godine. Budući da obveznik nije isplatio zaradu do dana stupanja na snagu Uredbe, smatramo da ovaj obveznik može da podnese izmenjenu poresku prijavu. U izmenjenom Obrascu PPP PD, obveznik može da kao datum plaćanja navede 4.1.2020. godine, te da na taj način odloži dospelost poreza i doprinosa za martovske zarade.

Sa druge strane, ukoliko je obveznik podneo Obrazac PPP PD i isplatio neto zarade za mart zaposlenima pre stupanja na snagu Uredbe, smatramo da u tom slučaju ne postoji osnov za podnošenje izmenjene poreske prijave, u smislu da se u polje 1.4 PPP PD navede datum 4.1.2021. godine. Naime, u ovom slučaju se ne može smatrati da prvobitno podneta prijava sadrži grešku ili propust (što je osnovni uslov za podnošenje izmenjene poreske prijave). Takođe, iz navedene odredbe člana 2. tačka 2) Uredbe nedvosmileno proizlazi da privredni subjekt koji je pre stupanja na snagu Uredbe isplatio zarade za mart (u celini ili delimično) pravo na odlaganje dospelosti poreza i doprinosa ostvaruje za zarade koje isplaćuje za april, maj i jun mesec.

Primer 2:

Obveznik je podneo Obrazac PPP PD, u kojem je obračunao porez i doprinose na martovske zarade. Predmetnu prijavu je podneo 3.4.2020. godine, a kao datum plaćanja naveo je 4.4.2020. godine. Obveznik je isplatio neto zarade zaposlenima 4.4.2020. godine, ali nije platio porez i doprinose.

Smatramo da u ovom slučaju nema osnova da obveznik podnese izmenjenu poresku prijavu (u kojoj bi kao datum plaćanja naveo 4.1.2021. godine i na taj način odložio dospelost poreza i doprinosa), budući da prvobitno podneta prijava ne sadrži grešku ili propust.

Takođe, ukoliko je obveznik kao datum plaćanja na polju 1.4 Obrasca PPP PD, naveo datum nakon stupanja na snagu Uredbe, ali je isplatio neto zaradu pre tog datuma, bez plaćanja poreza i doprinosa, u tom slučaju obveznik treba da podnese izmenjenu poresku prijavu, kako bi u polju 1.3. Obrasca PPP PD naveo datum nastanka poreske obaveze (datum isplate neto zarade), radi obračuna kamate zbog neblagovremeno plaćenih poreza i doprinosa. Međutim, smatramo da i u ovom slučaju ne postoji osnov da se u izmenjenoj poreskoj prijavi navede 4.1.2021. godine, tj. da se odloži dospelost poreza i doprinosa.

Primer 3:

Obveznik je podneo Obrazac PPP PD, u kojem je obračunao porez i doprinose na martovske zarade. Predmetnu prijavu je podneo 3.4.2020. godine, a kao datum plaćanja naveo je 30.4.2020. godine. Obveznik je isplatio neto zarade zaposlenima 4.4.2020. godine, ali nije platio porez i doprinose. Nakon stupanja na snagu Uredbe, obveznik bi hteo da podnese izmenjenu poresku prijavu, u kojoj bi kao datum plaćanja naveo 4.1.2021. godine, i na taj način odložio dospelost poreza i doprinosa.

Kao što smo naveli, u ovom slučaju obveznik treba da podnese izmenjenu poresku prijavu, u kojoj bi kao datum nastanka poreske obaveze (polje 1.3) naveo 4.4.2020. godine (datum kada je isplaćena neto zarada), dok bi u polju 1.4. naveo datum podnošenja izmenjene poreske prijave.

S druge strane, smatramo da obveznik nema osnova da podnese izmenjenu poresku prijavu kako bi u polju 1.4 naveo datum plaćanja 4.1.2021. godine, tj. kako bi ostvario pravo na odlaganje dospelosti poreza i doprinosa za martovske zarade.

Međutim, prema našim saznanjima, tehnički je moguće i u ovim slučajevima podnositi izmenjenu poresku prijavu. Dakle, izmenjena poreska prijava koja je podneta u ovim slučajevima, proknjižena je u Poreskoj upravi.

Ipak, iako ova izmenjena poreska prijava može tehnički da se podnese, postoji izvestan stepen rizika od eventualnih nesporazuma sa poreskim organima, u slučaju poreske kontrole.

Onim obveznicima koji su neto zarade za mart isplatili pre stupanja Uredbe na snagu, a koji ne žele da podnošenjem izmenjene poreske prijave imaju potencijalne nesporazume s poreskim organima, savetujemo da, ukoliko su u finansijskoj mogućnosti, plate porez i doprinose na te zarade, a pravo na odlaganje dospelosti poreza i doprinosa koriste počev od zarade za april mesec.

Posebno napominjemo da privredni subjekti koji odlaganje dospelosti poreza i doprinosa koriste počev od zarade za april mesec, imaju potpuno ista prava kao i subjekti koji ovu pogodnost koriste od martovske zarade.

Naime, i privredni subjekti koji su martovske zarade isplatili pre dana kada je Uredba stupila na snagu, odlaganje dospelosti poreza i doprinosa mogu da koriste po osnovu aprilske, majske i junske zarade. Takođe, ovi privredni subjekti imaju pravo na direktna davanja u visini tri mesečne minimalne zarade koju država isplaćuje iz budžeta, u skladu sa članom 9. Uredbe.

Bitno je samo da predmetni privredni subjekti Obrazac PPP PD koji podnose za aprilsku zaradu, podnesu do kraja aprila, kako bi ostvarivali pravo na odlaganje dospelosti poreza i doprinosa i na direktna davanja za sva tri meseca.

Takođe, napominjemo da direktna davanja iz budžeta nisu vezana za konkretne obračunske periode za koje se isplaćuje zarada. Drugim rečima, privredni subjekti iznose minimalnih zarada koji budu isplaćeni na njihove namenske račune u maju mesecu, ne moraju da vezuju za martovske zarade, već mogu i za aprilske zarade.

Aleksandar Milanović