Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Pitanja i odgovori

UVOZ ZAŠTITNIH MASKI, KOJE SE DOBIJAJU KAO DONACIJA, ZA SOPSTVENE POTREBE


Pitanje:

• Da li kompanija koja se bavi proizvodnjom može da izvrši uvoz zaštitnih maski za sopstvene potrebe, koje se dobijaju od matične kompanije kao donacija, uz oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina?

Odgovor:

Zakonom o donacijama i humanitarnoj pomoći ("Sl. list SRJ", br. 53/2001, 61/2001 - ispr. i 36/2002 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon) propisano je da primaoci donacije mogu biti: državni organi, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove, druge organizacije i zajednice koje ne ostvaruju dobit, kao i domaće i strane humanitarne organizacije.

Donacije i humanitarna pomoć, u smislu ovog zakona, mogu biti u robi osim duvana i duvanskih prerađevina, alkoholnih pića i putničkih automobila, uslugama, novcu, hartijama od vrednosti, imovinskim i drugim pravima.

Primalac donacije i humanitarne pomoći je oslobođen od plaćanja carine, drugih uvoznih dažbina i taksi, koje se plaćaju prilikom uvoza robe koja je predmet donacije i humanitarne pomoći, pod uslovom da podnese sledeće dokaze:

- izjavu donatora, odnosno davaoca humanitarne pomoći iz koje se vidi da se roba šalje besplatno, odnosno drugi dokaz da se roba plaća iz sredstava prikupljenih po osnovu donacije i pomoći ili iz sredstava ostvarenih realizacijom hartija od vrednosti i po osnovu korišćenja ustupljenih prava,

- izjavu da će roba biti upotrebljena u humanitarne, naučne, prosvetne, kulturne, sportske, verske i umetničke svrhe, unapređenje uslova života stanovništva i zdravstvene zaštite, zaštitu životne sredine i sl.,

- izvod iz registra, ili drugi dokaz da se bavi jednom od navedenih delatnosti.

Imajući u vidu navedene odredbe, a pre svega činjenicu ko može biti primalac donacije, smatramo da, u konkretnom slučaju, pravno lice koje se bavi proizvodnjom i ostvaruje dobit, ne može da izvrši uvoz zaštitnih maski uz oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina.

Napominjemo da pravno lice koje se bavi proizvodnjom ima pravo da, za sopstvene potrebe, izvrši uvoz zaštitnih maski, koje ne predstavljaju medicinsko sredstvo, odnosno kao zaštitno sredstvo za svoje radnike, bez Dozvole za promet na veliko medicinskih sredstava. Da bi mogao da se sprovede odgovarajući carinski postupak, pravno lice treba da se obrati Agenciji za lekove i medicinska sredstva za dobijanje mišljenja o statusu proizvoda, pri čemu je potrebno da u svom zahtevu obrazloži za koju namenu uvozi iste, kao i da navede da će iste koristiti isključivo za higijensku zaštitu zaposlenih.

Ukoliko predmetne maske ne predstavljaju medicinsko sredstvo iste predstavljaju predmet opšte upotrebe, a samim tim su i predmet kontrole zdravstveno-sanitarne inspekcije, odnosno potrebno je da uvoznik priloži

Rešenje o ispunjenju propisanih uslova u pogledu zdravstvene ispravnosti, odnosno bezbednosti predmeta opšte upotrebe koji se uvoze ili Potvrdu graničnog sanitarnog inspektora kojim se odobrava uvoz.

Dragan Simić