Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Stručni komentar

UMANJENI IZNOS SREDSTAVA ZA BUDŽETSKI FOND ZA NACIONALNE MANJINE U 2020. GODINI USLED BOLESTI COVID-19

• Obaveštenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave •


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (dalje: Ministarstvo) je objavilo 29. aprila 2020. godine na svom sajtu, u skladu sa merama Vlade za vreme trajanja vanrednog stanja, Obaveštenje za korisnike sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2020. godini (dalje: Obaveštenje).

Na veb sajtu Ministarstva 18. februara 2020. godine objavljen je Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2020. godini (dalje: Konkurs) za realizaciju programa i projekata iz oblasti obrazovanja, a pravo učešća imale su: ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva i druge organizacije čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina, u skladu sa Uredbom o postupku raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016). Specifičan cilj Konkursa je unapređenje obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srbiji.

Ukupna sredstva dodeljena po Konkursu iznose 30.000.000 dinara i obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)u okviru Razdela 20 - Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, i to:

- Glava 20.1 - Budžetski fond za nacionalne manjine,

- Program 1001 - Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda,

- Programska aktivnost 0002 - Prava nacionalnih manjina na samoupravu,

- Funkcija 160 - Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu, i to na ekonomskoj klasifikaciji:

- 424 - specijalizovane usluge u iznosu od 6.000.000 dinara i

- 481 - dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 24.000.000 dinara.

Obaveštenjem je navedeno da su, u skladu sa Uredbom o izmeni opštih prihoda i primanja, rashoda i izdataka budžeta Republike Srbije za 2020. godinu radi otklanjanja štetnih posledica usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2020)umanjena sredstva za Budžetski fond za nacionalne manjine u iznosu od 6.000.000 dinara i ukupna namenjena sredstva iznose 24.000.000 dinara.

Aleksandra Vićovac