Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Stručni komentar

KOMENTAR IZMENE I DOPUNE UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI I OBRTNA SREDSTVA U OTEŽANIM EKONOMSKIM USLOVIMA USLED PANDEMIJE COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 - "Sl. glasnik RS", br. 57/2020

• Osnovni uslov za realizaciju kredita je da privredni subjekt u periodu od 15.3.2020. godine pa do isteka tri meseca nakon puštanja sredstava u korišćenje ne smanjuje broj zaposlenih više od 10% kao i da ne može isplaćivati dividende do kraja 2020. godine •


Uredbom o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020 - dalje: Uredba) definišu se uslovi Programa koji se odnosi na dodelu kreditnih sredstava privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva, a detaljni uslovi propisani su Uslovima za korišćenje sredstava Fonda za razvoj (dalje: Fond).

Dodatni uslovi propisani Uredbom o izmeni i dopuni Uredbe o utvrđivanju programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 57/2020, stupila na snagu 17.4.2020. godine) kao i Uslovima za korišćenje sredstava koje je propisao Fond odnose se na uslov nesmanjivanja broja radnika i isplatu dividendi.

DOZVOLJENE DELATNOSTI: Pravo na korišćenje sredstava imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koja obavlјaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i polјoprivrednu delatnost. Sredstva po ovom programu ne mogu se koristiti za organizovanje igara na sreću, lutrije i sl. delatnosti, promet nafte i naftnih derivata i proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

KORISNICI SREDSTAVA: Pravo da podnesu zahtev za kredit po ovom programu, imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti koji dostave zvanične redovne finansijske izveštaje za prethodne dve godine. Uslov koji se odnosi na finansijske izveštaje ne primenjuje se na preduzetnike koji nemaju obavezu podnošenja finansijskih izveštaja. Kredit se može odobriti i ako je u zvaničnim finansijskim izveštajima privrednog subjekta za jednu od poslednje dve godine, iskazan neto gubitak ali je ostvaren poslovni dobitak.

Izmena i dopuna Uredbe

• Osnovni uslov za realizaciju ovih kredita je da privredni subjekt u periodu od 15.3.2020. godine pa do isteka tri meseca nakon puštanja sredstava u korišćenje ne smanjuje broj zaposlenih više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15.3.2020. godine za period koji se završava u navedenom vremenskom okviru.

• Privredni subjekti koji se opredele za korišćenje Programa, ne mogu isplaćivati dividende do kraja 2020. godine (moguća je isplata u akcijama).

Uslov koji moraju da ispune podnosioci zahteva je da nisu u teškoćama, da nad njima nije pokrenut stečajni postupak, da se nad njima ne sprovodi postupak za unapred pripremlјeni plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz unapred pripremlјenog plana reorganizacije (UPPR), da se nad njime ne sprovodi plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz plana reorganizacije, finansijsko restrukturiranje ili postupak likvidacije.

DODATNI USLOVI PROPISANI USLOVIMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA FONDA ZA RAZVOJ:

Krediti se mogu koristiti za održavanje tekuće likvidnosti i nabavku obrtnih sredstava:

1. za izmirivanje obaveza prema dobavlјačima za nabavlјeni materijal, gorivo, sirovine,

2. za dopunu zaliha,

3. za sezonske potrebe,

4. za izmirenje obaveza prema državi,

5. za zarade kao i sva druga plaćanja kojima se omogućava održavanje tekuće likvidnosti, osim za refinansiranje kredita kod poslovnih banaka, Fonda i drugih finansijskih organizacija.

USLOVI KREDITA:

• rok otplate do 36 meseci koji uklјučuje grejs period do dvanaest meseci, ukupno trajanje kredita je do 12 meseci grejsa i do 24 meseca otplate;

• kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou;

• minimalni iznos kredita za privredna društva je 1.000.000 dinara a za preduzetnike, zadruge i privredne subjekte registrovane u relevantnom registru 200.000,00 dinara;

• maksimalan iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima može biti:

- za preduzetnike i mikro pravna lica do 10.000.000 dinara,

- za mala pravna lica do 40.000.000 RSD i

- za srednja pravna lica do 120.000.000 RSD;

Krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima, otplata kredita vršiće se u mesečnim anuitetima, a u grejs periodu kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu.

INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA UREDNOG VRAĆANJA KREDITA SU:

U zavisnosti od iznosa kredita, korisnici kredita dostavlјaju sledeća sredstva obezbeđenja:

- do 1.000.000 dinara: menice korisnika kredita i lične menice osnivača,

- do 2.000.000 dinara: menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo fizičkog lica koje je zaposleno na neodređeno vreme,

- do 10.000.000 dinara: menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo povezanog pravnog lica,

- do 25.000.000 dinara: menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koji nije povezano pravno lice sa korisnikom kredita,

- preko 25.000.000 dinara: menice korisnika kredita, zaloga na opremi u vlasništvu korisnika kredita ili zalogodavca (1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita) i/ili hipoteka prvog reda na nepokretnostima čija je tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita.

DODATNI USLOVI ZA OBEZBEĐENJE KREDITA PROPISANI USLOVIMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA FONDA ZA RAZVOJ:

1. Nepokretnosti i oprema koje služe kao obezbeđenje po kreditima u skladu sa ovim programom ne moraju biti osigurane i polisa ne mora biti vinkulirana u korist;

2. Ukoliko su osnivači lica koja su strani državlјani ili privredna društva registrovana u inostranstvu u tom slučaju se ne dostavlјaju lične menice osnivača;

3. Jemac i povezano pravno lice su prihvatlјiv instrument obezbeđenja ukoliko nisu u teškoćama odnosno da nad njima nije pokrenut stečajni postupak, da se nad njima ne sprovodi postupak za unapred pripremlјeni plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz unapred pripremlјenog plana reorganizacije (UPPR), da se nad njime ne sprovodi plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz plana reorganizacije, finansijsko restrukturiranje ili postupak likvidacije; nemaju blokadu dužu od 30 dana u kontinuitetu u prethodnih godinu dana, odnosno ukupno 90 dana sa prekidima u poslednjih godinu dana; ostvaruju poslovne prihode najmanje u visini traženog iznosa kredita za koji jemče po poslednje predatom finansijskom izveštaju; jemac koji se paušalno oporezuje treba da ima promet preko banaka u 2019. godini najmanje u visini traženog iznosa kredita za koji jemči;

3. založni dužnik je prihvatlјiv ukoliko nije u teškoćama odnosno da nad njim nije pokrenut stečajni postupak, da se nad njim ne sprovodi postupak za unapred pripremlјeni plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz unapred pripremlјenog plana reorganizacije (UPPR), da se nad njime ne sprovodi plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz plana reorganizacije, finansijsko restrukturiranje ili postupak likvidacije i da nema blokadu računa u momentu podnošenja zahteva za kredit;

4. povezani privredni subjekti mogu koristiti samo jedan kredit koji je obezbeđen jemstvom povezanog lica dok ostali krediti moraju biti obezbeđeni drugim instrumentima obezbeđenja;

5. jemac - fizičko lice ne može biti zaposleno u privrednom subjektu koji je podnosilac zahteva kao ni u njegovim povezanim licima.

DODATNI KRITERIJUMI ZA ODOBRENJE KREDITA PROPISANI USLOVIMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA FONDA ZA RAZVOJ:

1. za privredne subjekte najviši iznos odobrenog kredita može biti do 50% ostvarenih poslovnih prihoda po poslednje predatom finansijskom izveštaju,

2. za preduzetnike koji se paušalno oporezuju najviši iznos odobrenog kredita može biti do 50% ostvarenog prometa kod poslovnih banaka u 2019. godini,

3. podnosilac zahteva za kredit nema blokadu računa dužu od 30 dana u kontinuitetu u prethodnih godinu dana, odnosno ukupno 90 dana sa prekidima u poslednjih godinu dana,

4. minimalna pojedinačna vrednost opreme koja se zalaže kod Fonda je 50.000 dinara,

5. visina odobrenog kredita treba da bude u korelaciji sa brojem radnika, na način da maksimalni iznos kredita (uz ispunjenje ostalih kriterijuma) može biti do 4.000.000 dinara ukoliko privredni subjekt ima zaposlenog jednog radnika (uklјučujući i osnivača).

SADRŽAJ POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA ODOBRENJE KREDITA ZA PRAVNA LICA:

1. zahtev za odobrenje kredita (sa sajta Fonda),

2. saglasnost korisnika za pribavlјanje izveštaja od Kreditnog biroa, na priloženom obrascu (sa sajta Fonda),

3. dokaz o uplati naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa u iznosu od 1.440 dinara,

4. potvrde banaka o ostvarenom prometu na tekućem računu (dinarski i devizni) za prethodnu i tekuću godinu, posebno po godinama,

5. kartice kupaca i dobavlјača sa obuhvaćenim prometom za 2019. godinu kao i kartice kupaca i dobavlјača za period od 01.01.2020. godine do dana podnošenja zahteva,

6. izjava o povezanim licima,

7. izjava o državnoj pomoći,

8. izjava o posedovanju imovine za osnivača/osnivače pravnog lica (ukoliko osnivači nisu strani državlјani),

9. izjava da se dividenda neće isplaćivati do kraja 2020. godine.

Za privredne subjekte registrovane u APR-u dostavlјanje statusne dokumentacije nije potrebno, kao ni finansijskih izveštaja za 2018. i 2019. godinu, ukoliko su objavljeni na APR-u. Za privredne subjekte koji nisu registrovani u APR-u potrebno je dostaviti izvod ili rešenje o upisu privrednog subjekta u nadležni Registar privrednih subjekata i akt o osnivanju i/ili statut. Ukoliko nisu još objavlјeni finansijski izveštaji za 2019. godinu na sajtu APR-a (a jesu objavlјeni za 2017. i 2018. godinu) treba dostaviti bilans stanja i bilans uspeha i izveštaj o tokovima gotovine za 2019. godinu kao i statistički izveštaj.

SADRŽAJ POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA ODOBRENJE KREDITA ZA PREDUZETNIKE:

1. zahtev za odobrenje kredita (sa sajta Fonda),

2. saglasnost korisnika za pribavlјanje izveštaja od Kreditnog biroa, na priloženom obrascu (sa sajta Fonda),

3. dokaz o uplati naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa u iznosu od 600 dinara,

4. potvrde banaka o ostvarenom prometu na tekućem računu (dinarski i devizni) za prethodnu i tekuću godinu, posebno po godinama,

5. kartice kupaca i dobavlјača sa obuhvaćenim prometom za 2019. godinu,

6. izjava o povezanim licima,

7. izjava o državnoj pomoći,

8. izjava o posedovanju imovine za preduzetnika,

9. očitana/ fotokopija lične karte osnivača.

Za preduzetnike registrovane u APR-u dostavlјanje statusne dokumentacije nije potrebno, kao ni finansijskih izveštaja za 2018. i 2019. godinu, ukoliko su objavljeni na APR-u. Za preduzetnike koji se paušalno oporezuju i ne vode poslovne knjige dostaviti rešenja o paušalnom oporezivanju (za prethodne dve godine).

SADRŽAJ POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA OBEZBEĐENJE KREDITA:

Ukoliko je instrument obezbeđenja jemstvo privrednog subjekta pristupanje dugu potrebno je dostaviti:

1. dokaz o uplati naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa u iznosu od 1.440 dinara (ukoliko je jemac pravno lice) sa saglasnošću (na sajtu Fonda),

2. dokaz o uplati naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa u iznosu od 600 dinara (ukoliko je jemac preduzetnik) sa saglasnošću (na sajtu Fonda),

3. potvrde o ostvarenom prometu na tekućem računu kod svih banaka (dinarski i devizni) za prethodnu i tekuću godinu, posebno po godinama (potvrde banaka).

Ukoliko je jemac preduzetnik i nisu objavlјeni finansijski izveštaji za 2017, 2018. i 2019. godinu na sajtu APR-a potrebno je dostaviti bilans stanja i bilans uspeha/ili samo bilans uspeha i poresku prijavu.

Ukoliko je instrument obezbeđenja jemstvo fizičkog lica potrebno je dostaviti:

1. potvrda o zaposlenju na neodređeno vreme sa potvrdom o prosečnim mesečnim primanjima za prethodna tri meseca,

2. izveštaj o tekućem računu za prethodna tri meseca iz banke u kojoj se uplaćuje zarada,

3, dokaz o uplati naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa u iznosu od 246 dinara.

Ukoliko je instrument obezbeđenja hipoteka potrebno je dostaviti:

1. prepis lista nepokretnosti iz katastra,

2. procena tržišne vrednosti nepokretnosti urađena od strane ovlašćenog sudskog veštaka sa sajta www.mfin.gov.rs/usluge/imenici/, fotografije ponuđenih nepokretnosti overene od strane sudskog veštaka, a sve u skladu sa sadržajem procene vrednosti nepokretnosti koja je objavlјena na sajtu Fonda (procena ne može biti starija od šest meseci),

3. fotokopija poslednjeg rešenja o porezu na imovinu za objekte koji su predmet hipoteke,

4. fotokopije ličnih karti svih vlasnika nepokretnosti,

5. za nepokretnosti u vlasništvu pravnog lica, Odluku organa upravlјanja o stavlјanju hipoteke na nepokretnostima, a za nepokretnost u vlasništvu fizičkog lica, saglasnost fizičkog lica za uspostavlјanje hipoteke,

6. rešenje o registraciji privrednog subjekta iz Registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, statut odnosno akt o osnivanju i OP obrazac ukoliko je zalogodavac drugo pravno lice.

Ukoliko je instrument obezbeđenja zaloga na opremi:

1. specifikacija proizvodne opreme, koje se predlažu za zalogu (vrsta, inventarski broj, količina, godina proizvodnje, mesto i adresa gde je oprema locirana);

2. dokazi o osnovu sticanja prava vlasništva na opremi (ugovori o kupovini, fakture, sa carinskom dokumentacijom ukoliko se radi o uvozu, sa dokazima o isplati cene, itd);

3. kopiju knjigovodstvene kartice osnovnih sredstava, koja se vodi za predmetnu opremu, odnosno popisne liste overene od ovlašćenog lica pravnog lica (samo ako je pravno lice vlasnik pokretnih stvari koje se daju u zalogu);

4. odluku nadležnog organa privrednog subjekta kojom se dozvolјava zasnivanje ručne zaloge na predmetnoj opremi;

5. procenu vrednosti stvari koje se predlažu za zalogu, izrađenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka ili ovlašćene agencije, odgovarajuće struke, sa spiska sudskih veštaka koji je prihvaćen od strane Fonda https://fondzarazvoj.gov.rs/download/spisak-sudskih-vestaka-masinske-struke.pdf, fotografije ponuđene opreme overene od strane veštaka, a sve u skladu sa sadržajem procene vrednosti nepokretnosti/pokretnih stvari koja je objavlјena na sajtu Fonda (procena ne može biti starija od šest meseci).

PRIJEM ZAHTEVA: Prijem zahteva se vrši dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 10. decembra 2020. godine. Rok za realizaciju svake pojedinačne odluke (puštanje kredita u tečaj) je 90 dana od datuma donošenja odluke Upravnog odbora Fonda.

Upravni odbor Fonda donosiće odluke po primlјenim zahtevima najkasnije do 31.12.2020. godine, i to do visine trenutno raspoloživih sredstava za realizaciju ovog programa. Krajnji rok za realizaciju odobrenih sredstava je 31.3.2021. godine. Zahtevi i celokupna skenirana dokumentacija se dostavlja elektronskim putem na e-mail: prijemzahteva_covid19@fondzarazvoj.rs, a originali dokumenata se dostavljaju prilikom potpisivanja ugovora o kreditu.

mr Dijana Montiljo Mihajlović