Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Stručni komentar

KOMENTAR UREDBE O IZMENI OPŠTIH PRIHODA I PRIMANJA, RASHODA I IZDATAKA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2020. GODINU RADI OTKLANJANJA ŠTETNIH POSLEDICA USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 - "Sl. glasnik RS", br. 60/2020

• Uredba je stupila na snagu 24. aprila 2020. godine •


Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), Vlada je, uz supotpis predsednika Republike, donela Uredbu o izmeni opštih prihoda i primanja, rashoda i izdataka budžeta Republike Srbije za 2020. godinu radi otklanjanja štetnih posledica usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS". br. 60/2020 - dalje: Uredba).

Uredba je stupila na snagu 24. aprila 2020. godine, a primenjivaće se dok se ne steknu uslovi da se navedena materija u potpunosti uredi zakonom o budžetu.

Struktura budžeta Republike Srbije

Uredbom su izmenjeni određeni parametri utvrđeni Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu ("Sl. glasnik RS". br. 84/2019 - dalje: Zakon), i to:

- opšti prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta,

- njihovo izvršavanje,

- obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava i

- pojedine norme u delu "Izvršavanje budžeta".

U narednoj tabeli prikazan je uporedni pregled strukture budžeta Republike Srbije, utvrđenih Zakonom i Uredbom:

Opis

Zakon

Uredba

Razlika

% (+,-)

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANJA, RASHODA I IZDATAKA

Ukupni prihodi i primanja ostvareni po osnovu prodaje nefinansijske imovine

1.314.521.031.000

1.244.821.031.000

-69.700.000.000

-5,30

Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine

1.318.418.831.000

1.593.388.480.000

274.969.649.000

20,86

Budžetski suficit/deficit

-3.897.800.000

-348.567.449.000

-344.669.649.000

8.842,67

Izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika)

6.700.000.000

8.800.000.000

2.100.000.000

31,34

Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika)

9.562.200.000

23.632.551.000

14.070.351.000

147,15

Ukupan fiskalni suficit/deficit

-20.160.000.000

-381.000.000.000

-360.840.000.000

1.789,88

B. RAČUN FINANSIRANJA

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine

605.000.000.000

886.800.000.000

281.800.000.000

46,58

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

584.340.485.000

505.270.207.000

-79.070.278.000

-13,53

Neto finansiranje

20.160.000.000

381.000.000.000

360.840.000.000

1.789,88

Promena stanja na računu (pozitivna - povećanje gotovinskih sredstava; negativna - smanjenje gotovinskih sredstava)

499.515.000

529.793.000

30.278.000

6,06

 

Prihodi i primanja

Ukupni prihodi i primanjasmanjeni su Uredbom za 69.700.000.000 dinara, odnosno sa 1.314.521.031.000 dinara na 1.244.821.031.000 dinara. Uporedni pregled prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine dat je u narednoj tabeli.

Opis

Ekon. klas.

Zakon

Uredba

Razlika

% (+,-)

1. Poreski prihodi

71

1.132.100.000.000

1.064.300.000.000

-67.800.000.000

-5,99

1.1. Porez na dohodak građana

7111

70.200.000.000

57.200.000.000

-1.900.000.000

-18,52

1.2. Porez na dobit pravnih lica

7112

104.000.000.000

89.300.000.000

-14.700.000.000

-14,13

1.3. Porez na dodatu vrednost

7141

582.000.000.000

565.800.000.000

-16.200.000.000

-2,78

- Porez na dodatu vrednost u zemlji

 

61.700.000.000

126.200.000.000

+64.500.000.000

104,54

- Porez na dodatu vrednost iz uvoza

 

520.300.000.000

439.600.000.000

-80.700.000.000

-15,51

1.4. Akcize

717

311.000.000.000

296.100.000.000

-14.900.000.000

-4,79

- Akcize na derivate nafte

 

168.500.000.000

157.600.0d00.000

-10.900.000.000

-

- Akcize na duvanske prerađevine

 

106.500.000.000

104.500.000.000

-2.000.000.000

-1,88

- Ostale akcize

 

36.000.000.000

34.000.000.000

-2.000.000.000

-5,56

1.5. Carine

715

52.200.000.000

44.400.000.000

-7.800.000.000

-14,94

1.6. Ostali poreski prihodi

7145

12.700.000.000

11.500.000.000

-1.200.000.000

-9,45

2. Neporeski prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine

 

167.417.253.000

165.517.253.000

-1.900.000.000

-1,13

2.1. Redovni neporeski prihodi

 

99.300.000.000

87.100.000.000

-12.200.000.000

-12,29

- Prihodi od imovine

741

15.800.000.000

13.200.000.000

-2.600.000.000

-16,46

- Takse

742

14.500.000.000

14.100.000.000

-400.000.000

-2,76

- Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

26.800.000.000

21.300.000.000

-5.500.000.000

-20,52

- Novčane kazne

743

8.700.000.000

6.000.000.000

-2.700.000.000

-31,03

- Ostali redovni neporeski prihodi

714, 745, 73

28.000.000.000

27.000.000.000

-1.000.000.000

-3,57

- Primanja od prodaje nefinansijske imovine

8

5.500.000.000

5.500.000.000

0

0,00

2.2. Vanredni neporeski prihodi

 

24.700.000.000

35.000.000.000

+10.300.000.000

41,70

- Dobit javnih agencija

741

1.600.000.000

1.600.000.000

0

0,00

- Deo dobiti javnih preduzeća i dividende budžeta

741, 745

11.500.000.000

20.300.000.000

+8.800.000.000

76,52

- Ostali vanredni prihodi

745

11.600.000.000

13.100.000.000

+1.500.000.000

12,93

2.3. Neporeski prihodi indirektnih korisnika

 

43.417.253.000

43.417.253.000

0

0,00

- Transferi između budžetskih korisnika na različitom nivou vlasti

733

21.900.960.000

21.900.960.000

0

0,00

- Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

21.516.293.000

21.516.293.000

0

0,00

3. Donacije

731, 732, 744

15.003.778.000

15.003.778.000

0

0,00

Iz priložene tabele se može zaključiti da se očekuje pad ukupnih prihoda i primanja za 5,60%. Posmatrajući u apsolutnim iznosima, ukupni prihodi se smanjuju za 69.700.000.000 dinara, od čega se najveći deo odnosi na poreske prihode, i to 67.800.000.000 dinara.

Posmatrajući kao razliku u realnom iznosu, od poreskih prihoda, čiji se pad u ukupnom iznosu očekuje u iznosu od 6,37%. Najveći procentualni deo smanjenja u odnosu na početne vrednosti odnosi se na prihode od poreza na dohodak i to 22,73%. Značajan deo odnosi se i na porez na dobit pravnih lica (16,46%) i carine (17,57%), dok se procentualno najmanji pad očekuje kod poreza na dodatu vrednost (2,86%) i akciza (5,03%). Međutim, posmatrajući u apsolutnim iznosima najveće smanjenje se očekuje kod poreza na dobit pravnih lica, odnosno 14.700.000.000 i porez na dodatu vrednost 16.200.000.000, s tim što je negativna razlika u iznosu poreza na dodatu vrednost u zemlji, a negativna u iznosu poreza na dodatu vrednost iz uvoza. Takođe, veliko smanjenje je i kod akciza i carina.

Kod neporeskih prihoda očekuje se pad u ukupnom iznosu od 1,15%. Najveće realno smanjenje očekuje se kod novčanih kazni (45%) i prihoda od prodaje dobara i usluga (25,82%) i prihoda od imovine (19,0%). Posmatrajući kao razliku u apsolutnom iznosu, negativna je kod redovnih neporeskih prihoda, a pozitivna kod vanrednih i u najvećem delu odnosi se na deo dobiti javnih preduzeća i dividende budžeta. Neporeski prihodi indirektnih korisnika (transferi između budžetskih korisnika na različitom nivou vlasti i prihodi od prodaje dobara i usluga) su u nepromenjenom iznosu.

Prihodi od donacija su takođe u nepromenjenom iznosu.

Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdacisa 1.334.681.031.000 dinara uvećavaju se na 1.625.821.031.000 dinara, što predstavlja uvećanje za 291.140.000.000 dinara, odnosno 21,81%. U narednoj tabeli prikazani su ukupni rashodi i izdaci, odnosno rashodi, izdaci za nabavku nefinansijske imovine, izdaci za otplatu glavnice u cilju sprovođenja javnih politika i izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika):

Opis

Ekon. klas.

Zakon

Uredba

Razlika

% (+,-)

1. TEKUĆI RASHODI

4

1.119.491.480.000

1.439.252.310.000

319.760.830.000

28,56

1.1. Rashodi za zaposlene

41

318.582.383.000

318.914.506.000

332.123.000

0,10

- Plate. dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

411

247.486.061.000

247.657.666.000

171.605.000

0,07

- Socijalni doprinosi na teret poslodavca

412

47.897.051.000

47.928.114.000

31.063.000

0,06

- Ostali rashodi za zaposlene

413 do 417

23.199.271.000

23.328.726.000

129.455.000

0,56

1.2. Korišćenje usluga i roba

42

138.134.422.000

128.616.126.000

-9.518.296.000

-6,89

1.3. Otplata kamata i prateći troškovi zaduženja

44

111.436.787.000

106.952.422.000

-4.484.365.000

-4,02

- Otplata domaćih kamata

441

54.056.720.000

53.818.287.000

-238.433.000

-0,44

- Otplata stranih kamata

442

43.696.229.000

41.500.000.000

-2.196.229.000

-5,03

- Otplata kamata po garancijama

443

2.556.836.000

2.600.000.000

43.164.000

1,69

- Prateći troškovi zaduživanja

444

11.127.002.000

9.034.135.000

-2.092.867.000

-18,81

1.4. Subvencije

45

95.831.212.000

202.981.314.000

107.150.102.000

111,81

- Subvencije u privredi

 

13.524.000.000

109.824.000.000

96.300.000.000

712,07

- Subvencije u poljoprivredi

 

41.008.753.000

41.165.130.000

156.377.000

0,38

- Subvencije za železnicu

 

14.000.000.000

14.000.000.000

0

0,00

- Subvencije za puteve

 

7.900.000.000

19.900.000.000

12.000.000.000

151,90

- Subvencije u oblasti turizma

 

1.225.000.000

3.027.500.000

1.802.500.000

147,14

- Subvencije za kulturu

 

2.150.000.000

1.679.625.000

-470.375.000

-21,88

- Ostale subvencije

 

16.023.459.000

13.385.059.000

-2.638.400.000

-16,47

1.5. Donacije stranim vladama

461

0

251.600.000

251.600.000

-

1.6. Dotacije međunarodnim organizacijama

462

5.421.469.000

5.084.466.000

-337.003.000

-6,22

1.7. Transferi ostalim nivoima vlasti

463

89.006.106.000

95.320.582.000

6.314.476.000

7,09

- Transferi opštinama i gradovima

 

33.307.366.000

33.832.366.000

525.000.000

1,58

- Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji APV

 

36.217.213.000

36.217.213.000

0

0,00

- Ostali transferi

 

19.481.527.000

25.271.003.000

5.789.476.000

29,72

1.8. Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

464

186.632.075.000

349.040.867.000

162.408.792.000

87,02

- Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

157.560.000.000

245.700.000.000

88.140.000.000

55,94

- Nacionalna služba za zapošljavanje

 

1.000.000.000

5.200.000.000

4.200.000.000

420,00

- Republički fond za zdravstveno osiguranje

 

22.900.001.000

93.100.000.000

70.199.999.000

306,55

- Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

 

440.000.000

440.000.000

0

0,00

- Ostali transferi

 

4.732.074.000

4.600.867.000

-131.207.000

-2,77

1.9. Ostale dotacije i transferi

465

15.851.089.000

6.744.455.000

-9.106.634.000

-57,45

1.10. Socijalno osiguranje i socijalna zaštita

47

124.945.787.000

123.714.810.000

-1.230.977.000

-0,99

- Dečja zaštita

 

64.880.847.000

64.880.847.000

0

0,00

- Boračko-invalidska zaštita

 

14.311.580.000

14.061.580.000

-250.000.000

-1,75

- Socijalna zaštita

 

33.195.525.000

32.786.803.000

-408.722.000

-1,23

- Tranzicioni fond

 

500.000.000

410.000.000

-90.000.000

-18,00

- Učenički standard

 

2.596.000.000

2.571.000.000

-25.000.000

-0,96

- Studentski standard

 

4.340.000.000

4.295.000.000

-45.000.000

-1,04

- Fond za mlade talente

 

863.399.000

683.399.000

-180.000.000

-20,85

- Sportske stipendije, nagrade i priznanja

 

1.225.000.000

1.145.000.000

-80.000.000

-6,53

- Izbegla i raseljena lica

 

819.177.000

834.266.000

15.089.000

1,84

- Ostala socijalna zaštita iz budžeta

 

2.214.259.000

2.046.915.000

-167.344.000

-7,56

1.11. Ostali tekući rashodi

43, 48 i 49

33.650.150.000

101.631.162.000

67.981.012.000

202,02

- Sredstva rezerve

499

3.002.000.000

2.548.303.000

-453.697.000

-15,11

- Ostali tekući rashodi

43 i 48

30.648.150.000

99.082.859.000

68.434.709.000

223,29

2. IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU

5

198.927.351.000

154.136.170.000

-44.791.181.000

-22,52

3. IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE (u cilju sprovođenja javnih politika)

61

6.700.000.000

8.800.000.000

2.100.000.000

31,34

4. IZDACI ZA NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (u cilju sprovođenja javnih politika)

62

9.562.200.000

23.632.551.000

14.070.351.000

147,15

Najveće smanjenje rashoda i izdataka iskazano je na poziciji korišćenja roba i usluga i to 9.518.296.000 dinara, a najveće povećanje na poziciji subvencija, i to 107.150.102.000 dinara, od čega je najznačajnije povećanje subvencija u privredi u iznosu od 96.300.000.000 dinara i za puteve 12.000.000.000 dinara. Ukupne donacije organizacijama za socijalno osiguranje uvećane su za 162.408.792.000 dinara, dok pozicije koje se odnose na ostale dotacije i transfere, kao i socijalno osiguranje i socijalna zaštita beleže smanjenje. Takođe, smanjeni su i izdaci za nefinansijsku imovinu u iznosu od 44.791.181.000 dinara, a u porastu su izdaci za otplatu glavnice 2.100.000.000 dinara i izdaci za nabavku finansijske imovine u iznosu od 14.070.351.000 dinara.

Račun finansiranja

Uporedni pregled Računa finansiranja dat je u narednoj tabeli.

Opis

Ekon. klas.

Zakon

Uredba

Razlika

% (+,-)

NETO FINANSIRANJE

 

20.160.000.000

381.000.000.000

360.840.000.000

1.789,88

Primanja od zaduživanja i primanja od prodaje domaće finansijske imovine

9

605.000.000.000

886.800.000.000

281.800.000.000

46,58

Primanja od zaduživanja

91

599.200.000.000

881.000.000.000

281.800.000.000

47,03

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu (zapisi i obveznice emitovane na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti - diskontovana prodajna vrednost)

9111

312.000.000.000

455.000.000.000

143.000.000.000

45,83

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu (Evroobveznice - državne hartije od vrednosti emitovane na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti - priliv po prodajnoj ceni)

9121

236.600.000.000

355.000.000.000

118.400.000.000

50,04

Primanja od domaćeg i inostranog zaduživanja (primljeni krediti od domaćih i inostranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada)

9112-9119;

9122-9129

0

71.000.000.000

71.000.000.000

-

Primanja od prodaje domaće finansijske imovine

92

50.600.000.000

5.800.000.000

-44.800.000.000

-88,54

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE

6

584.340.485.000

505.270.207.000

-79.070.278.000

-13,53

Izdaci za otplatu kredita

61

574.540.485.000

495.000.000.000

-79.540.485.000

-13,84

Otplata glavnice domaćim kreditorima

611

259.200.000.000

251.000.000.000

-8.200.000.000

-3,16

Otplata glavnice stranim kreditorima

612

310.413.889.000

239.000.000.000

-71.413.889.000

-23,01

Otplata glavnice po garancijama

613

4.926.596.000

5.000.000.000

73.404.000

1,49

Izdaci za nabavku finansijske imovine

62

9.800.000.000

10.270.207.000

470.207.000

4,80

Promena stanja na računu
(pozitivna - povećanje gotovinskih sredstava;
negativna - smanjenje gotovinskih sredstava)

 

499.515.000

529.793.000

30.278.000

6,06

 

Finansiranje budžetskog deficita

Odredbama člana 3. Uredbe uvećani su iznosi potrebnih sredstava za finansiranje budžetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim zajmodavcima za direktne i indirektne obaveze Republike Srbije (uključujući i operacije sa zamenom duga pre roka dospeća) sa 604.500.485.000 dinara na 886.270.207.000 dinara, što predstavlja porast od 281.769.722.000 dinara, odnosno 46,61% i oni će biti pokriveni na sledeći način (iznosi su dati kao gornji limit):

Opis

Zakon

Uredba

Razlika

 

- iz zajmova domaćih i međunarodnih komercijalnih i multilateralnih finansijskih institucija i inostranih vlada

50.600.000.000

71.000.000.000

20.400.000.000

40,32

- kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti (državnih zapisa i obveznica na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti)

312.000.000.000

455.000.000.000

143.000.000.000

45,83

- iz primanja ostvarenih od emisije evroobveznica (državnih hartija od vrednosti emitovanih na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti)

236.600.000.000

355.000.000.000

118.400.000.000

50,04

- iz primanja od prodaje domaće finansijske imovine

5.800.000.000

5.800.000.000

0

0,00

Planirana primanja po osnovu zaduživanja veća su od sredstava potrebnih za finansiranje deficita, otplatu duga i nabavku finansijske imovine uvećana susa 499.515.000 dinara na 529.793.000 dinara, odnosno za 30.278.000 dinara.

Moguća promena strukture u okviru datih izvora finansiranja, uz uslov da se ne pređe ukupan iznos planiranih sredstava za datu namenu (u slučaju da nije moguće ostvariti primanja po osnovu zaduživanja u planiranoj proporciji između zajmova i emitovanih državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu) uvećana je sa 605.000.000.000 dinara na 886.800.000.000 dinara, što predstavlja porast od 281.800.000.000 dinara.

Ostale odredbe

Članom 9. Uredbe izmenjen je postojeći član 12. Zakona, čime su praktično dodate odredbe kojima je precizirano da Vlada može odlučiti o privremenoj obustavi izvršenja pojedinih rashoda i izdataka i preuzimanja obaveza korisnika sredstava budžeta Republike Srbije, u cilju ublažavanja negativnih ekonomskih i finansijskih posledica vanrednih događaja ukoliko u toku godine dođe do vanrednih okolnosti koje mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili prouzrokuju štetu većih razmera, pri čemu će se aktom Vlade bliže urediti način izvršenja pojedinih rashoda i izdataka, kao i preuzimanja obaveza korisnika sredstava budžeta Republike Srbije.

Članom 10. Zakona izmenjen je član 41. Zakona, čime je povećan iznos izuzetka propisan članom 3. Zakona, kojim je data mogućnost Vladi da na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, a u skladu sa Zakonom o javnom dugu ("Sl. glasnik RS". br. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018 i 91/2019) odluči o pokretanju postupka za zaduživanje i davanje garancije radi očuvanja i jačanja stabilnosti javnih finansija, sprečavanja nastupanja ili otklanjanja posledica vanrednih okolnosti koje mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili da prouzrokuju štetu većih razmera sa prvobitno utvrđenih 12.000.000.000 na 24.000.000.000 dinara.

Novododatim članom 41a utvrđeno je da Republika Srbija može preuzeti i obavezu da kao garant izmiri potraživanja banaka, nastalih po osnovu odobrenih kredita od strane banaka za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava za kreditiranje privrede sa ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih i finansijskih posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, u iznosu do 480.000.000 evra, preračunato u dinarskoj protivvrednosti prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrđuje Narodna banka Srbije, važećem na dan plaćanja banci po garanciji ili dan zaključenja ugovora o kreditu, a u skladu sa postupkom uređenim Uredbom o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 57/2020).

Jasmina Vratonjić