Zastava Bosne i Hercegovine

Stručni komentar

PROGRAM FINANSIJSKE PODRŠKE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI I OBRTNA SREDSTVA U OTEŽANIM EKONOMSKIM USLOVIMA USLED PANDEMIJE COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2

• Primena Uredbe o utvrđivanju programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 - "Sl. glasnik RS", br. 54/2020 •


Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (dalje: Program) se odnosi na dodelu kreditnih sredstava privrednim subjektima za odžavanje likvidnosti i obrtna sredstva. Sredstva za sprovođenje ovog programa iznose 24.000.000.000 dinara, a Program sprovodi Vlada u saradnji sa Fondom za razvoj (dalje: Fond). Početak mogućnosti za podnošenje zahteva biće objavljen na sajtu Fonda nakon završetka pripremnih radnji propisanih Uredbom o utvrđivanju programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020, stupila na snagu 11.4.2020. godine - dalje: Uredba)

DOZVOLJENE DELATNOSTI: Pravo na korišćenje sredstava imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koja obavlјaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i polјoprivrednu delatnost. Sredstva po ovom programu ne mogu se koristiti za organizovanje igara na sreću, lutrije i sl. delatnosti, promet nafte i naftnih derivata i proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

KORISNICI SREDSTAVA: Pravo da podnesu zahtev za kredit po ovom programu, imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti koji dostave zvanične redovne finansijske izveštaje za prethodne dve godine. Uslov koji se odnosi na finansijske izveštaje ne primenjuje se na preduzetnike koji nemaju obavezu podnošenja finansijskih izveštaja. Kredit se može odobriti i ako je u zvaničnim finansijskim izveštajima privrednog subjekta za jednu od poslednje dve godine, iskazan neto gubitak ali je ostvaren poslovni dobitak. Osnovni uslov za realizaciju ovih kredita je zadržavanje broja zaposlenih, u skladu sa izveštajem Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja o broju radnika na određeno i neodređeno vreme na dan 16.3.2020. godine, s tim da se kako do dana podnošenja zahteva tako i u toku korišćenja kredita prihvata odstupanje do 10% od navedenog broja zaposlenih.

USLOVI KREDITA ZA ODRŽAVANJE TEKUĆE LIKVIDNOSTI I ZA NABAVKU OSNOVNIH SREDSTAVA:

• rok otplate do 36 meseci koji uklјučuje grejs period do dvanaest meseci, ukupno trajanje kredita je do 12 meseci grejsa i do 24 meseca otplate;

• kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou;

• minimalni iznos kredita za privredna društva je 1.000.000 dinara a za preduzetnike, zadruge i privredne subjekte registrovane u relevantnom registru 200.000,00 dinara;

• maksimalan iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima može biti:

- za preduzetnike i mikro pravna lica do 10.000.000 dinara,

- za mala pravna lica do 40.000.000 RSD i

- za srednja pravna lica do 120.000.000 RSD.

Krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima, otplata kredita vršiće se u mesečnim anuitetima, a u grejs periodu kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu.

INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA UREDNOG VRAĆANJA KREDITA - u zavisnosti od iznosa kredita, korisnici kredita dostavlјaju sledeća sredstva obezbeđenja:

- do 1.000.000 dinara menice korisnika kredita i lične menice osnivača;

- do 2.000.000 dinara: menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo fizičkog lica koje je zaposleno na neodređeno vreme;

- do 10.000.000 dinara: menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo povezanog pravnog lica;

- do 25.000.000 dinara: menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koji nije povezano pravno lice sa korisnikom kredita;

- preko 25.000.000 dinara: menice korisnika kredita, zaloga na opremi u vlasništvu korisnika kredita ili zalogodavca (1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita) i/ili hipoteka prvog reda na nepokretnostima čija je tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita.

KADA ĆE MOĆI DA SE APLICIRA I KOD KOJE INSTITUCIJE: po usvajanju Programa, Ministarstvo privrede potpisaće sa Fondom ugovor o komisionu koji se odnosi na realizaciju ovog programa, kojim će na Fond biti preneta obaveza prikupljanja i obrade zahteva privrednih subjekata za kredit, obaveza zaključivanja ugovora o kreditu sa privrednim subjektima, kao i kontrola namenskog korišćenja kreditnih sredstava. Upravni odbor Fonda će, u skladu sa ovim programom, utvrditi bliže kriterijume i uslove pod kojima će se odobravati krediti za održavanje tekuće likvidnosti. Kriterijum i uslovi stupiće na snagu kada Vlada na njih dâ saglasnost. Tehničku podršku u sprovođenju Programa pružaće Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice, a na osnovu ugovora o saradnji koji će Fond zaključiti sa AOFI.

PODNOŠENJE ZAHTEVA I REALIZACIJA ODOBRENIH SREDSTAVA: Po ovom programu može se podneti samo jedan zahtev. Prijem zahteva se vrši dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 10.12.2020. godine. Upravni odbor Fonda doneće odluke po primlјenim zahtevima najkasnije do 31.12.2020. godine, i to do visine trenutno raspoloživih sredstava za realizaciju ovog programa. Krajnji rok za realizaciju odobrenih sredstava u skladu sa ovim programom i odlukama Upravnog odbora Fonda je 31.3.2021. godine.

mr Dijana Montiljo Mihajlović