Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Pitanja i odgovori

(NE)POSTOJANJE PRAVA POSLODAVCA NA POVRAĆAJ 65% PLAĆENOG POREZA NA ZARADE I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE PO OSNOVU ISPLAĆENE NAKNADE ZARADE IZ ČLANA 116. ODNOSNO ČLANA 117. ZAKONA O RADU NOVOZAPOSLENOM LICU


Pitanje:

• Da li poslodavac može ostvariti pravo na povraćaj 65% plaćenog poreza na zaradu i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu naknade zarade iz člana 116. odnosno člana 117. stav 1. Zakona o radu isplaćene novozaposlenom licu, zaključno sa 31. decembrom 2020. godine? U slučaju potvrdnog odgovora na prethodno pitanje, koja šifra vrste prihoda se koristi za isplatu pomenutih vrsta naknada zarada novozaposlenim licima, prilikom podnošenja PPP-PD?

Odgovor:

Pravo poslodavca (pravnog lica odnosno preduzetnika) koji zaposli novo lice napovraćaj dela plaćenog poreza na zaradu i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (na teret zaposlenog i na teret poslodavca) po osnovu zarade za novozaposleno lice, isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2020. godine, uređeno je:

• članom 21v)Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019 i 5/2020 - usklađeni din. izn. - dalje: ZPDG) i

• članom 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019 i 5/2020 - usklađeni din. izn. - dalje: ZDOSO).

Pomenutim članovima oba zakona (ZPDG I ZDOSO) propisano jeda poslodavac ima pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (na teret zaposlenog i na teret poslodavca), i to:

65% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa devet novozaposlenih lica;

• 70% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 10, a najviše sa 99 novozaposlenih lica;

• 75% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 100 novozaposlenih lica.

U nastavku sledi pojašnjenje pojma naknade zarade iz člana 116. odnosno člana 117. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje), a zatim obrazloženje da li po osnovu isplaćenih prethodno pomenutih naknada zarada poslodavac može ostvariti pravo na povraćaj dela plaćenih poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (na teret zaposlenog i na teret poslodavca) u skladu sa članom 21v) ZPDG i 45. ZDOSO.

Članom 116. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) utvrđeno je da za vreme prekida rada, odnosno smanjenja obima rada do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog, a koje traje najduže 45 radnih dana u kalendarskoj godini, zaposleni ima pravo na naknadu zarade najmanje u visini 60% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, s tim da ne može biti manja od minimalne zarade utvrđene u skladu sa ovim zakonom.Izuzetno, u slučaju prekida rada, odnosno smanjenja obima rada, koje zahteva duže odsustvo, poslodavac može, uz prethodnu saglasnost ministra, zaposlenog uputiti na odsustvo duže od 45 dana, uz ovu vrstu naknade zarade.

Prema članu 117. stav 1. Zakona o radupropisano je da zaposleni imaju pravo na naknadu zarade u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu za vreme prekida rada do koga je došlo naredbom nadležnog državnog organa ili nadležnog organa poslodavca zbog neobezbeđivanja bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu, koja je uslov daljeg obavljanja rada bez ugrožavanja života i zdravlja zaposlenih i drugih lica, i u drugim slučajevima, u skladu sa zakonom. U ovom slučaju, visina naknade zarade za odsustvovanje zaposlenog sa rada nije propisana zakonom, već Zakon o radu upućuje da se visina iste utvrdi opštim aktom poslodavca ili ugovorom o radu. U vezi sa tim napominjemo da Zakon o radu ne propisuje najniži iznos ove vrste naknade zarade, odnosno zakonom nije propisano da ista ne može biti manja od minimalne zarade.

Zakonom o radu je propisano da se zarada sastoji od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i drugih primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu. Pod zaradom, u ovom smislu, smatra se zarada koja sadrži porez i doprinose koji se plaćaju iz zarade.

Pod zaradom, u smislu Zakona o radu, smatraju se sva primanja iz radnog odnosa, osim primanja iz člana 14, člana 42. stav 3. tač. 4) i 5), člana 118. tač. 1-4), člana 119, člana 120. tačka 1) i člana 158. ovog zakona (član 105. stav 3. Zakona o radu).

Obzirom na činjenicu da nijedna od pomenutih naknada zarada (iz člana 116. i člana 117. stav 1. Zakona o radu) nisu izuzete iz pojma zarade, a isplaćuju se na teret sredstava poslodavca, nema smetnji da poslodavac ostvari pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (na teret zaposlenog i na teret poslodavca) po osnovu ovih naknada zarada za novozaposleno lice, isplaćenih zaključno sa 31. decembrom 2020. godine, u skladu sa članom 21v) ZPDG i članom 45. ZDOSO.

Kada je reč o popunjavanju poreske prijave na Obrascu PPP-PD, u Katalogu vrste prihoda je propisana posebna šifra vrste prihoda - SVP za naknadu zarade iz člana 116. Zakona o radu koja se isplaćuje novozaposlenom licu, kada poslodavac ostvaruje pravo na povraćaj:

• 65% plaćenih poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, i iskazuje sa 203 08 0.

• 70% plaćenih poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, i iskazuje sa 203 09 0.

• 75% plaćenih poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, i iskazuje sa 203 10 0.

Za razliku od prethodnog, obzirom da u Katalogu vrste prihoda nije propisana posebna šifra vrste prihoda - OVP za naknadu zarade iz člana 117. stav 1. Zakona o radu koja se isplaćuje novozaposlenom licu, ista se prilikom popunjavanja poreske prijave na Obrascu PPP-PD, u situaciji kada poslodavac ostvaruje pravo na povraćaj:

• 65% plaćenih poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, iskazuje sa 101 08 0.

• 70% plaćenih poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, iskazuje sa 101 09 0.

• 75% plaćenih poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, iskazuje sa 101 10 0.

Suzana Kostić