Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Stručni komentar

NAČIN OMOGUĆAVANJA PLAĆENOG ODSUSTVA ZAPOSLENIH DO I PREKO 45 DANA U TOKU VANREDNOG STANJA


Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje - dalje: Zakon) u odredbi člana 116. predviđa mogućnost upućivanja zaposlenih na privremeno odsustvo sa rada odnosno takozvano "plaćeno odsustvo" ili "prinudni odmor" za vreme prekida rada, odnosno smanjenja obima rada do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog, najduže 45 radnih dana u kalendarskoj godini a izuzetno u slučaju prekida rada, odnosno smanjenja obima rada koje zahteva duže odsustvo, uz prethodnu saglasnost ministra.

U slučaju upućivanja na odsustvo duže od 45 radnih dana, u redovnim okolnostima, pre davanja saglasnosti, ministar je u obavezi da zatraži mišljenje reprezentativnog sindikata grane ili delatnosti osnovanog na nivou Republike Srbije. Međutim, kako je u Republici Srbiji dana 15.3.2020. godine Odlukom o proglašenju vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 29/2020) proglašeno vanredno stanje, Vlada Republike Srbije je na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (dalje: Ministarstvo), donela Zaključak 05 broj 132-2865/2020 od 26.3.2020. godine (dalje: Zaključak) da se ova procedura pojednostavi i sâm postupak olakša, o čemu će biti reči u narednom delu.

Za vreme privremenog odsustva sa rada za vreme prekida rada, odnosno smanjenja obima rada do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog u oba ova slučaja, zaposleni ostvaruje pravo na naknadu zarade najmanje u visini 60% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, s tim da ne može biti manja od minimalne zarade utvrđene u skladu sa ovim zakonom.

U smislu navedene odredbe Zakona, saglasnost ministra (rada) se pribavlja samo u slučaju da se zaposleni upućuju na privremeno odsustvo u trajanju dužem od 45 radnih dana i u redovnim okolnostima pre davanja saglasnosti, ministar je u obavezi da zatraži mišljenje reprezentativnog sindikata grane ili delatnosti osnovanog na nivou Republike Srbije.

Upućivanje zaposlenih na odsustvo do 45 radnih dana

Kada se zaposleni upućuju na privremeno odsustvo sa rada uz naknadu zarade do 45 radnih dana u kalendarskoj godini, u smislu odredbe člana 116. Zakona o radu, poslodavac donosi:

- Odluku o prekidu rada ili smanjenju obima rada kod poslodavca do 45 radnih dana do koga je došlo bez krivice zaposlenog;

- Rešenje kojim se zaposleni upućuje na odsustvo zbog prekida rada ili smanjenja obima rada do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog najduže do 45 radnih dana.

Stoga, za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo za prvih 45 dana nije potrebno slati zahtev za saglasnost Ministarstvu.

Kako se u primeni ovog člana kod poslodavaca javila dilema da li je potrebno pribaviti saglasnost ministra za upućivanje zaposlenih na privremeno odsustvo sa rada zbog smanjenja obima ili prekida rada prvih 45 radnih dana u tekućoj godini, da bi otklonilo ovu dilemu Ministarstvo je na svom sajtu dalo instrukciju da je u slučaju upućivanja zaposlenih na plaćeno odsustvo zbog smanjenja obima ili prekida rada prvih 45 radnih dana u tekućoj godini, dovoljno samo rešenje koje poslodavac izdaje zaposlenom - https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/objasnjenje-za-poslodavce-nacin-omogucavanja-placenog-odsustva-zaposlenih-do-i-preko-45-dana-u-toku-vanrednog-stanja.

Dakle, zahtev za saglasnost za omogućavanje plaćenog odsustva podnosi se ministarstvu tek kada poslodavac iskoristi prvih 45 radnih dana plaćenog odsustva ili neposredno pre isteka tog perioda, ako proceni da će se potreba za upućivanjem zaposlenih na plaćeno odsustvo nastaviti i preko 45 radnih dana.

Upućivanje zaposlenih na odsustvo duže od 45 radnih dana bez prethodnog dostavljanja zahteva poslodavaca na mišljenje reprezentativnom sindikatu grane ili delatnosti osnovanom na nivou Republike Srbije

Kada se zaposleni upućuju na privremeno odsustvo sa rada uz naknadu zarade duže od 45 radnih dana u kalendarskoj godini, u smislu odredbe člana 116. Zakona o radu, poslodavac donosi:

- Odluku o potrebi upućivanja zaposlenih na odsustvo sa rada duže od 45 radnih dana do koga je došlo bez krivice zaposlenog

- Rešenje kojim se zaposleni upućuje na odsustvo zbog prekida rada - smanjenja obima rada do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog duže od 45 radnih dana

- Zahtev poslodavca ministru za davanje saglasnosti za upućivanje zaposlenih na odsustvo sa rada duže od 45 radnih dana do koga je došlo bez krivice zaposlenog

Kako je napred navedeno, proglašenjem vanrednog stanja u Republici Srbiji a na osnovu donetog Zaključka, rešenja za davanje saglasnosti za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana, izdaju se bez prethodnog dostavljanja zahteva poslodavaca na mišljenje reprezentativnom sindikatu grane ili delatnosti osnovanom na nivou Republike, sa rokom važenja najkasnije do dana prestanka vanrednog stanja https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/saglasnost-za-placeno-odsustvo-za-vreme-vanredne-situacije-dostavlja-se-elektronskim-putem.

Prema instrukcijama Ministarstva, imajući u vidu da će mnogi poslodavci zbog prekida rada, odnosno smanjenja obima rada za vreme vanrednog stanja, imati potrebu, da u što kraćem roku upute zaposlene na privremeno odsustvo u skladu sa odredbom člana 116. stav 2. Zakona, Ministarstvo je predložilo da se rešenja za davanje saglasnosti za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana, izdaju bez prethodnog dostavljanja zahteva poslodavaca na mišljenje reprezentativnom sindikatu grane ili delatnosti osnovanom na nivou Republike Srbije.

Na ovaj način skraćena je i pojednostavljena propisana procedura upućivanja zaposlenih na privremeno odsustvo duže od 45 radnih dana, a samim tim i neizvesnost do konačnog odlučivanja po zahtevu.

Podnošenje zahteva za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana elektronskim putem do dana prestanka vanrednog stanja

Rešenje će ministarstvo dostavljati poslodavcima, elektronskim putem, a na osnovu obrazloženog zahteva poslodavca i potrebne dokumentacije dostavljene elektronskim putem, sa rokom važenja najkasnije do dana prestanka vanrednog stanja.

Za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana, potrebno je elektronskim putem na mejl: kabinet@minrzs.gov.rs, dostaviti sledeću dokumentaciju:

Skeniranu Odluku nadležnog organa poslodavca o potrebi upućivanja zaposlenih na odsustvo sa rada duže od 45 radnih dana do koga je došlo bez krivice zaposlenog potpisanu od ovlašćenog lica ili Zahtev poslodavca ministru za davanje saglasnosti za upućivanje zaposlenih na odsustvo sa rada duže od 45 radnih dana do koga je došlo bez krivice zaposlenog potpisan od strane zakonskog zastupnika, o potrebi upućivanja zaposlenih na plaćeno odsustvo koji trebaju da sadrže:

- naziv i sedište poslodavca, matični broj i PIB,

- ukupan broj zaposlenih kod poslodavca,

- broj zaposlenih koji se upućuju na plaćeno odsustvo,

- kratke razloge i okolnosti koje su dovele do smanjenog obima posla, odnosno do prekida rada i potrebe za upućivanjem zaposlenih na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana,

- za koji mesec su isplaćene poslednje zarade,

- elektronsku adresu na koju Ministarstvo poslodavcu treba da dostavi skenirano rešenje,

- broj telefona kontakt osobe kod poslodavca zadužene za pripremu dokumentacije.

Na kraju ukazujemo da u skladu sa instrukcijama Ministarstva nije potrebno navoditi broj radnih dana na koji se zaposleni upućuju na plaćeno odsustvo jer se rešenje o davanju saglasnosti za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana izdaje samo za period dok je na snazi Odluka o proglašenju vanrednog stanja.

Aleksandra Vasić