Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Pitanja i odgovori

ODRŽAVANJE SEDNICE SKUPŠTINE AD UZ POŠTOVANJE MERE ZABRANE OKUPLJANJA VIŠE OD PET OSOBA U ZATVORENOM PROSTORU ZA VREME VANREDNOG STANJA


Pitanje:

• Kako u uslovima vanrednog stanja i zabrane okupljanja u zatvorenom i otvorenom prostoru više od 5 ljudi, održati sednicu skupštine akcionara?

Odgovor:

Sednice skupštine akcionarskog društva po pravilu se održavaju u sedištu društva.

Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019 - dalje: Zakon)dopušta kada je to predviđeno osnivačkim aktom ili statutom društva učešće akcionara u radu skupštine elektronskim putem. Ovo rešenje mora biti predviđeno statutom ili poslovnikom skupštine društva, a što je određeno u članu 341. Zakona, koji predviđa tri modaliteta ušešča u radu skupštine na daljinu, prvi je samo praćenje sednice, što bi bio video prenos, ali se time ne omogućava akcionaru koji prati sednicu na daljinu da uzme reč niti da glasa, drugi modalitet je "dvosmerni prenos sednice u stvarnom vremenu" na koji način može kako akcionar da prati sednicu tako i da aktivno učestvuje u njenom radu obraćajući se drugim akcionarima i konačno treći modalitet kojim se akcionaru omogućava "glasanje elektronskim putem, bilo pre bilo tokom sednice, bez potrebe da se imenuje punomoćnik koji je fizički prisutan na sednici".

U suštini ovde bi ako je prethodno ispunjen navedeni zakonski uslov trebalo održati sednicu skupštine putem video linka. Postoje različite aplikacije koje omogućavaju održavanje konferencija na daljinu. U ovom slučaju nije potrebno imenovati punomoćnika za glasanje na sednici skupštine već samo obezbediti sistem kojim se može nesumnjivo utvrditi da je akcionar sâm koristio pravo glasa, a ne da je to neko drugi učinio umesto njega.

Ukoliko pak ova mogućnost nije predviđena osnivačkim aktom ili statutom, teorijski je moguće, a praktično zavisi od broja akcionara, organizovati održavanje sednice skupštine na kojoj će prisustvovati samo pet lica. Zakon određuje u članu 344. učešće u radu skupštine izaslanjem punomoćnika na sednicu.

Jedno lice može biti imenovano za punomoćnika od strane više akcionara i za svakog od njih može vršiti pravo glasa različito.

Kada je reč o imenovanju punomoćnika, važno je imati na umu i ograničenja određena članom 345. stav 2. Zakona. "U akcionarskom društvu punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

1) kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili

2) direktor ili član nadzornog odbora društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili

3) zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili

4) lice koje se u skladu sa članom 62. ovog zakona smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tač. 1) do 3) ovog stava ili

5) revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara."

Pobrojana ograničenja iz člana 345. stav 2. tač. 1-4. ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Članom 344. Zakona određena je forma i sadržina punomoćja, ono mora biti overeno, osim ako je drugačije predviđeno statutom, a može biti dato i elektronskim putem, ako je to izričito predviđeno statutom.

Dakle, dva su moguća rešenja održavanja sednice, akcionari mogu da učestvuju putem video linka ili ako to nije predviđeno statutom ili poslovnikom o radu skupštine, održavanje sednice redovnim putem uz imenovanje punomoćnika.

Ukoliko nije moguće održati sednicu putem video linka ili imenovanjem punomoćnika zakazana sednica će biti odložena zbog nedostatka kvoruma u skladu sa članom 351. Zakona. Ponovljena sednica mora se održati najkasnije u roku od 30 dana od dana neodržane sednice. Takođe, ukoliko ni na ponovljenoj sednici nema potrebnog kvoruma za rad odbor direktora ili nadzorni odbor dužan je sazvati novu sednicu skupštine.

Dragana Tošić