Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Pitanja i odgovori

POSTUPAK NABAVKE LAPTOP RAČUNARA OD STRANE ŠKOLE ZA UČENIKE KOJI PRATE NASTAVU OD KUĆE U TOKU VANREDNOG STANJA


Pitanje:

• Škola želi da pokrene postupak nabavke laptopova za svoje učenike koji prate nastavu od kuće, a nemaju laptopove. Da li je dozvoljeno, u ovakvoj situaciji, zaključiti ugovor sa dobavljačem bez prikupljanja tri ponude?

Odgovor:

Uprava za javne nabavke je na svojoj internet stranici objavila obaveštenje u vezi sa nastalom situacijom. Naime, Uprava je obavestila sve učesnike u postupcima javnih nabavki da su i tokom proglašenog vanrednog stanja, u obavezi da postupaju u svemu u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 - dalje: Zakon), uključujući i rokove za podnošenje ponuda, postupak javnog otvaranja ponuda, vršenje uvida u dokumentaciju o sprovedenom postupku od strane zainteresovanih ponuđača i dr.

Članom 7. stav 1. tačka 3) Zakona je propisano da odredbe ovog zakona naručioci ne primenjuju radi obezbeđivanja osnovnih životnih uslova u slučajevima elementarnih nepogoda ili tehničko-tehnoloških nesreća čije posledice ugrožavaju živote ili zdravlje ljudi ili životnu sredinu, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita od takvih nepogoda. Dalje je članom 131a Zakona propisano da je elementarna nepogoda događaj prouzrokovan delovanjem prirodnih sila, pa tako i epidemija zaraznih bolesti, dok su članom 131e Zakona propisane nabavke radi otklanjanja posledica nepogoda i nesreća na koje se ne primenjuje ovaj zakon. To su nabavke koje se vrše radi obezbeđivanja osnovnih životnih uslova u toku i neposredno po nastupanju nepogode i nesreće, u skladu sa članom 7. stav 1. tačka 3) Zakona.

Ipak, mišljenja smo da se na nabavku laptop računara ne bi mogle primeniti navedene odredbe Zakona. Naime, kod propisanih izuzetaka se radi o hitnim i neodložnim nabavkama za sprečavanje nastanka daljih posledica po život i zdravlje ljudi u nastaloj situaciji. Potrebno je ukazati na to da se u principu ovakvi izuzeci mogu primeniti kada se nabavkama otklanjaju ili ublažavaju posledice nastale epidemijom. Dakle, ne može se uopšteno reći da se predmetni osnov izuzeća može koristiti za sve nabavke koje su u vezi sa nastalom situacijom, već se od slučaja do slučaja mora utvrđivati da li se njom spašavaju životi i zdravlje ljudi i životinja, a u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018).

Ukoliko je predmetna javna nabavka vrednosti na godišnjem nivou u iznosu većem od 500.000 dinara, pored otvorenog postupka koji je pravilo i koji se uvek može primeniti, i javne nabavke male vrednosti koja se sprovodi u skladu sa članom 39. Zakona, može se u uslovima vanrednog stanja u određenim slučajevima primeniti pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda propisan članom 36. stav 1. tačka 3) - ako zbog izuzetne hitnosti prouzrokovane vanrednim okolnostima ili nepredviđenim događajima, čije nastupanje ni u kom slučaju ne zavisi od volje naručioca, naručilac nije mogao da postupi u rokovima određenim za otvoreni ili restriktivni postupak. Za sprovođenje ove vrste postupka javne nabavke potrebno je zahtevati mišljenje Uprave za javne nabavke o opravdanosti sprovođenja te vrste postupka, uz izuzeće u pogledu suspenzivnog dejstva upućenog zahteva za davanje mišljenja.

Ukoliko, pak, vrednost istovrsnih nabavki kod naručioca (koja uključuje i predmetne laptop računare) na godišnjem nivou nije veća od 500.000 dinara (član 39. stav 2. Zakona), ukazujemo da se i tada u skladu sa članom 39. stav 3. Zakona, mora (pored dužnosti da se spreči postojanje sukoba interesa) obezbediti konkurencija i da ugovorena cena ne bude veća od uporedive tržišne cene.

Redakcija