Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Stručni komentar

PREPORUKA VLADE ZA ISPLATU NAKNADE ZARADE U VISINI 100% ZARADE ZA ZAPOSLENE U SAMOIZOLACIJI I OBOLELE OD VIRUSA COVID-19

• Zaključak Vlade 05 Broj 53-3008/2020-2 od 3. aprila 2020. godine •


Vlada je na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja a na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US, 44/2014 i 30/2018 - dr. zakon), a u vezi sa članom 8. stav 2. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) i Odluke o proglašenju vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 29/2020) donela Zaključak 05 Broj 53-3008/2020-2 o preporuci poslodavcima da izmene svoj opšti akt, odnosno ugovor o radu ili drugi pojedinačni akt, u delu kojim se uređuje naknada zarade, odnosno naknada plate("Sl. glasnik RS", br. 50/2020 - dalje: Zaključak).

Zaključak je objavljen 3. aprila 2020. godine.

Zaključkom se daje preporuka svim poslodavcima da zaposlenima koji su oboleli od virusa COVID -19 i privremeno odsustvuju sa rada ili se nalaze u izolaciji ili samoizolaciji zbog neposrednog obavljanja poslova i radnih zadataka, odnosno službenih dužnosti i kontakta sa licima kojima je potvrđena bolest COVID-19, bude isplaćena naknada zarade odnosno plate u visini pune zarade, odnosno plate.

Takođe, preporučuje se da se naknada isplaćuje:

- za prvih 30 dana odsustva sa rada - iz sopstvenih sredstava poslodavca, a

- počev od 31. dana odsustva sa rada:

- iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja propisani iznos naknade, shodno odredbama člana 95. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019), a

- ostatak iz sopstvenih sredstava poslodavca.

U nastavku prenosimo Zaključak u celosti:

"1. Preporučuje se poslodavcima da izmene svoj opšti akt, odnosno ugovor o radu ili drugi pojedinačni akt, u delu kojim se uređuje naknada zarade, odnosno naknada plate (u daljem tekstu: naknada zarade), tako da zaposlenima koji privremeno odsustvuju sa rada zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću, a koja je nastupila kao posledica neposrednog izlaganja riziku po osnovu obavljanja njihovih poslova i radnih zadataka, odnosno službenih dužnosti i kontakta sa licima kojima je potvrđena bolest COVID-19 ili naložena mera izolacije ili samoizolacije, obezbede pravo na naknadu zarade u visini od 100% osnova za naknadu zarade.

2. Preporučuje se poslodavcima da ostvarivanje prava iz tačke 1. ovog zaključka obezbede zaposlenima, i to tako da:

1) za prvih 30 dana odsustva sa rada, visinu naknade zarade isplate iz svojih sredstava;

2) počev od 31. dana odsustva sa rada, visinu naknade zarade isplate tako što će iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbediti zakonom propisani iznos naknade zarade, a iz svojih sredstava obezbediti razliku do visine od 100% osnova za naknadu zarade.

3. Odsustvo sa rada iz tačke 1. ovog zaključka zaposleni dokazuje rešenjem nadležnog organa (sanitarnog inspektora, organa nadležnog za kontrolu prelaženja državne granice, carinskog organa, izvodom iz evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova i dr.) ili izveštajem lekara o privremenoj sprečenosti za rad (doznaka), u skladu sa zakonom.

4. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije"."

Redakcija