Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 95/2021 od 01.10.2021.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MERCATA VT" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 33902/08, ILIĆ PROTIV SRBIJE I 7 DRUGIH PREDSTAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ODREĐIVANJU CENE PRISTUPA SISTEMU ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • ODLUKA O EMISIJI OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE RADI IZMIRENJA OBAVEZA PO OSNOVU OBEŠTEĆENJA ZA ODUZETU IMOVINU, 05 BROJ 424-8913/2021-1 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • ODLUKA O EMISIJI OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE RADI IZMIRENJA OBAVEZA PO OSNOVU OBEŠTEĆENJA ZA ODUZETU IMOVINU, 05 BROJ 424-8916/2021-1 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • ODLUKA O EMISIJI OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE RADI IZMIRENJA OBAVEZA PO OSNOVU OBEŠTEĆENJA ZA ODUZETU IMOVINU, 05 BROJ 424-8917/2021-1 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • ODLUKA O IMENOVANJU DIREKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE UB ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U PRVOM OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U TREĆEM OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • ODLUKA O PRIJAVAMA NA KONKURS ZA USTUPANJE POSLOVA OD JAVNOG INTERESA - PRIMENJENA I DRUGA ISTRAŽIVANJA (PROJEKTE) U OBLASTI ZAŠTITE BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU STOPE REDOVNE TROMESEČNE PREMIJE OSIGURANJA DEPOZITA FIZIČKIH LICA, PREDUZETNIKA, MIKRO, MALIH I SREDNJIH PRAVNIH LICA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE MESNE ZAJEDNICE BAČKI JARAK U BAČKOM JARKU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • PODACI O KRETANJU PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA I O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD JUL 2020 – JUN 2021. GODINE U ODNOSU NA PERIOD JUL 2019 – JUN 2020. GODINE, ZAOKRUŽENE NA DVE DECIMALE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TRANSFERNIM CENAMA I METODAMA KOJE SE PO PRINCIPU "VAN DOHVATA RUKE" PRIMENJUJU KOD UTVRĐIVANJA CENE TRANSAKCIJA MEĐU POVEZANIM LICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI ISKAZANE DOBITI JAVNE MEDIJSKE USTANOVE "RADIO-TELEVIZIJA SRBIJE" PREMA FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USLOVIMA I NAČINU IZDAVANJA POŠTANSKIH MARAKA U JAVNOM PREDUZEĆU "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN UPRAVLJANJA NACIONALNIM PARKOM "TARA" ZA PERIOD 2020–2029. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ PUTNIKA "SRBIJA VOZ", BEOGRAD ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA TRSTENIK ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKA TOPLANA", KRUŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS", POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "RAČA", RAČA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTICAGAS", SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD KRUŠEVAC", KRUŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI CENTAR", KRUŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKSP "EKOS", ŽITIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA NARODNOG POZORIŠTA U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA ZUBIN POTOK, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA ZVEČAN, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA ZUBIN POTOK, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA ZVEČAN, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA PRIŠTINA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA ZUBIN POTOK, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA ZVEČAN, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA", ALEKSINAC ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "TOPLIFIKACIJA", POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE VLADE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "JUGOIMPORT – SDPR" ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE VLADE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE VLADE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA I GENERALNOG SEKRETARA KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE ZA SARADNJU SA ORGANIZACIJOM UJEDINJENIH NACIJA ZA PROSVETU, NAUKU I KULTURU – UNESKO ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ORGANIZACIONIH NAUKA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA TRSTENIK ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-8772/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-8806/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA NARODNOG POZORIŠTA U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZEMLJIŠTE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE ISTOK ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KOSOVO POLJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA PRIŠTINA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA I GENERALNOG SEKRETARA KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE ZA SARADNJU SA ORGANIZACIJOM UJEDINJENIH NACIJA ZA PROSVETU, NAUKU I KULTURU – UNESKO ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA ŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, PRERAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9025/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9027/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8869/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8871/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8870/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8872/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8876/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U SEPTEMBRU 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA", ALEKSINAC ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • STATUT ANTIDOPING AGENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • STATUT O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNE MEDIJSKE USTANOVE "RADIO-TELEVIZIJA VOJVODINE" ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "IZGRADNJA SPOMEN-HRAMA SVETOG SAVE" ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O PLANU MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • UREDBA O KRITERIJUMIMA I NAČINU IZBORA STRATEŠKOG PARTNERA ZA PROJEKAT IZGRADNJE SEVERNE OBILAZNICE OKO KRAGUJEVCA I IZGRADNJE DRŽAVNOG PUTA I REDA OD KRAGUJEVCA DO VEZE SA DRŽAVNIM PUTEM IA-A5 (E-761) U MRČAJEVCIMA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • UREDBA O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA GRANIČNI PRELAZ U POGLEDU PROSTORIJA, UREĐAJA, OPREME, INFRASTRUKTURE, DOVOLJNOG BROJA ZAPOSLENIH I DRUGIH MATERIJALNO TEHNIČKIH SREDSTAVA NEOPHODNIH ZA FUNKCIONISANJE GRANIČNOG PRELAZA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE OBVEZNICIMA FISKALIZACIJE ZA USKLAĐIVANJE POSLOVANJA SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE FISKALIZACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex