Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 80 od 08.11.2019.)


 • ISPRAVKA REŠENJA O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODIMA I TRANSPORT DERIVATA NAFTE PRODUKTOVODIMA "TRANSNAFTA" PANČEVO ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 33470/16, BIHORAC PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 41404/16, MAKSIĆ PROTIV SRBIJE I 4 DRUGE PREDSTAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 42144/16, ANTIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 64233/16, KOLAŠINAC PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 76024/16, LAZIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 7736/17, POPOV PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 7946/14, NOVKOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVKAMA BROJ 64188/16 I 64190/16, HORVATOVIĆ VASILIĆ PROTIV SRBIJE I HORVATOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • ODLUKA O DOPUNI KODEKSA PONAŠANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA KOJI SE OBAVEZNO OBJAVLJUJU U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" UZ PLAĆANJE NAKNADE I VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA ČIJE OBJAVLJIVANJE U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" NIJE OBAVEZNO, U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • PRAVILNIK O BLIŽOJ SADRŽINI REGISTRA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM PRAVILIMA ZA STATUTARNU SERTIFIKACIJU BRODOVA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • PRAVILNIK O OBRASCU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA I IZVEŠTAJA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA, NAČINU I ROKOVIMA NJIHOVOG DOSTAVLJANJA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU PLAĆANJA NAKNADE ZA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I NAČINU I POSTUPKU VRAĆANJA PRIMLJENIH NOVČANIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • REVIDIRANA FISKALNA STRATEGIJA ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0002/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0168/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA NOVOG SADA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE KUMANOVO, REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA KOJI SE OBAVEZNO OBJAVLJUJU U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" UZ PLAĆANJE NAKNADE I VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA ČIJE OBJAVLJIVANJE U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" NIJE OBAVEZNO, U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE" BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SIBNICA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ GRADA NIŠA, NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE "NIŠSTAN", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM I PUTEVIMA "PUT", KRUPANJ ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GORICA", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • REŠENJE O ODOBRAVANJU OTVARANJA PUTNOG PRELAZA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11154/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11185/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11187/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11100/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11101/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U OKTOBRU 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • UPUTSTVO O METODOLOGIJI IZRADE I SADRŽAJU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU SIGURNOSNE ZAŠTITE BRODOVA I BRODOGRADILIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • ZAKLJUČAK O PROGLAŠENJU ODRŽAVANJA 5. EVROPSKIH UNIVERZITETSKIH IGARA U BEOGRADU 2020. GODINE PROJEKTOM OD NACIONALNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)
 • UREDBA O OSNOVIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE MESEČNE NAKNADE ZA UČEŠĆE U MULTINACIONALNOJ OPERACIJI I DRUGIH NOVČANIH PRIMANJA PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE ZA VREME UČEŠĆA U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMAVAN GRANICA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex