Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 30 od 31.03.2017.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PROIZVODA, "DINAMIC TOBACCO" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU I OBJAVLJIVANJU KONAČNOG BROJA BIRAČA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-235/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O STANDARDIMA ZA KATEGORIZACIJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMEŠTAJ ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU SLUČAJEVA U KOJIMA JE POTREBNO PRIBAVITI VODNU DOZVOLU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU SPROVOĐENJA GODIŠNJEG PROGRAMA MONITORINGA KVALITETA DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNI KONTROLNA ORGANIZACIJA, KAO I NAČINU I POSTUPKU RADA KONTROLNE ORGANIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA RAZVRSTAVANJE I UTVRĐIVANJE KVALITETA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA, ODSTUPANJIMA SADRŽAJA HRANLJIVIH MATERIJA I MINIMALNIM I MAKSIMALNIM VREDNOSTIMA DOZVOLJENOG ODSTUPANJA SADRŽAJA HRANLJIVIH MATERIJA I O SADRŽINI DEKLARACIJE I NAČINU OBELEŽAVANJA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI BAZENSKIH VODA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA, IO NBS BROJ 35 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA, IO NBS BROJ 36 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA, IO NBS BROJ 37 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH PROSTORA "STAN", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BIOKTOŠ", UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • REŠENJE O IZDAVANJU OPERATIVNE DOZVOLE BROJ 012 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • REŠENJE O IZMENAMA DOPUNSKOG REŠENJA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, RASPISANIM ZA 2. APRIL 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 201-3/17 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 201-4/17 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 201-5/17 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 201-6/17 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 201-7/17 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 156-2/17 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 156-3/17 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 201-2/17 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex