Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 6 od 28.02.2018.)


 • LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA OPŠTINE PEĆINCI ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 6/2019)
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE LOKALITETA "SPOMENIK" UZ SRP "OBEDSKA BARA" U K.O. AŠANJA ("Sl. list opština Srema", br. 6/2019)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PEĆINCI ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 6/2019)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE RADNE ZONE 5.1. KATASTARSKA OPŠTINA ŠIMANOVCI ("SL. LIST OPŠTINA SREMA", BROJ 18/2010) ("Sl. list opština Srema", br. 6/2019)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA ŠIMANOVCI ("SLUŽBENI LIST OPŠTINA SREMA", BROJ 31/15 I 1/18) ("Sl. list opština Srema", br. 6/2019)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 6/2019)
 • ODLUKA O STICANJU U JAVNU SVOJINU OPŠTINE PEĆINCI NEPOSREDNOM POGODBOM 179168/324666 DELOVA PARCELE 877 KO SUBOTIŠTE ("Sl. list opština Srema", br. 6/2019)
 • REŠENJE ("Sl. list opština Srema", br. 6/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA NARODNE BIBLIOTEKE U PEĆINCIMA ("Sl. list opština Srema", br. 6/2019)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ("Sl. list opština Srema", br. 6/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA NARODNE BIBLIOTEKE U PEĆINCIMA ("Sl. list opština Srema", br. 6/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU KOMISIJE ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA (Sl. list opština Srema", br. 6/2019)
 • STATUT OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 6/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex