Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 35 od 10.11.2017.)


  • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE DELA BLOKOVA BE.21 I 21.1. U KO IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 35/2017)
  • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU I UREĐENJE KOMPLEKSA NA KATASTARSKIM PARCELAMA BROJ 9114/1 I 9114/2, KO IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 35/2017)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH, TRGOVINSKIH I ZANATSKIH OBJEKATA ("Sl. list opština Srema", br. 35/2017)
  • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA VRDNIK ("Sl. list opština Srema", br. 35/2017)
  • ODLUKA O REGRESIRANJU TROŠKOVA BORAVKA DECE U DU "DEČIJA RADOST" IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 35/2017)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENATA ZA UTVRĐIVANJE DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 35/2017)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 35/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex